DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 67     <-- 67 -->        PDF

ZNANSTVENI SKUPOVI


SIMPOZIJ — STO GODINA ZNANSTVENOG I ORGANIZACIJSKOG
PRISTUPA ŠUMARSTVU JUGOISTOČNE SLAVONIJE


»Sretan onaj narod, koji zna cieniti što je šuma ...«


J. Kozarac
Prigodom jubileja 100. godišnjice znanstvenog i organizacijskog pristupa
šumarstvu jugoistočne Slavonije, Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti


— Centar za znanstveni rad u Vinkovcima, Šumsko gospodarstvo »Hrast« u Vinkovcima
i Šumsko gospodarstvo u Slav. Brodu priredili su pod pokroviteljstvom Predsjednika
SFR Jugoslavije JOSIPA BROZA TITA, od 30. rujna do 2. listopada 1974.
u Slav. Brodu i Vinkovcima SIMPOZI J o značenju i ulozi šumarstva jugoistočne
Slavonije na privredne i kulturne tokove ovog područja, Hrvatske i Jugoslavije,
u toku proteklog stoljeća, a podjedno i sa zadatkom da se na ovome znanstvenom
skupu osvijetli sadašnji trenutak našega šumarstva i razmotre mogućnosti njegova
daljeg razvoja.
U okvir Simpozija ušle su opće i posebne teme koje se odnose na problematiku
šuma nizinskih područja, kao što su: uzgajanje šuma; iskorišćivanje, uređivanje,
organizacija i ekonomika; zaštita šuma, drvna industrija i opća problematika —
sve s historijskog aspekta i s aspekta napredovanja šumarstva u SFRJ i napose
njegove perspektive u našem socijalističkom samoupravnom društvenom uređenju.


Simpozij je 30. rujna u Slav. Brodu otvorio izaslanik Predsjednika SFR Jugoslavije
drug Jakov B 1 a ž e v i ć, predsjednik predsjedništva SR Hrvatske i između
ostalog je rekao slijedeće: »Čestitajući vam značajni jubilej, ja vam prenosim
pozdrave, čestitanja i dobre želje pokrovitelja ove proslave, Predsjednika naše
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, druga TITA. On je, prihvaćajući
se ovog pokroviteljstva, bio motiviran prvenstveno značenjem šuma, gospodarenjem
šumama u cjelini naše ekonomike i u cjelini naših društvenih odnosa. TJ prvom
redu, kako i sami znate, to je jedno ogromno nacionalno bogatstvo, koje u razvitku
civilizacije, čovjeka, tehnike itd., dobiva sve značajnije mjesto i u razvitku naše
socijalističke domovine. U najteže vrijeme naše revolucije, u prvim danima nakon
pobjede, šume su odigrale ogromnu ulogu . . .«


Simpozij su pozdravili: izaslanik predsjednika Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti, akademik Teodor Varićak , dekan šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu prof, dr Dušan K 1 e p a c, inozemni gosti i to: prof, dr J. Parde ,
direktor Stanice za uzgajanje šuma i šumsku produkciju Nacionalnog Centra za
šumarska istraživanja u Nancyu (Francuska), prof, dr A. Kurir , predstavnik instituta
za šumarsku entomologiju i zaštitu šuma u Beču, prof, dr A. Mezera ,
Prag, prof, dr F. K r z y s i k, Warszawa, prof, dr A. M a j e r, Sopron (Mađarska),
prof, dr L. S u s m e 1, Padova (Italija) te drugi predstavnici radnih kolektiva i
društvenih organizacija iz naše zemlje.


539
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Ž. Janeš: Plaketa u čast 100. godišnjice šumarstva jugoistočne Slavonije.
Fotoslužba JAZU — I. Buzjak


Simpoziju je prisustvovalo 350-400 učesnika iz cijele naše zemlje i inozemstva.
Na simpozijumu su podnijeti slijedeći referati:
Kurir , A., Wien: Problematika kod čuvanja hrastovih šuma u dolini Drave i Save
tokom zadnjih 150 godina.


Androić , M., Zagreb: Prethodni rezultati timskog istraživanja sušenja hrasta
u slavonskim šumama.
Dekan i ć, I., Zagreb: Njega sastojina proredom.
Prpić , B., Zagreb: Posljedice promjene šumske fitoklime u ekosustavu poplavne


šume hrasta lužnjaka.
Tucović , A., Jovanović , M., Beograd: Dostignuća u oplemenjivanju lužnjaka
u SR Srbiji.
Rauš , Đ., Zagreb: Šumska vegetacija »Vorlanda« na lijevoj obali Save između
Orljave i Bosuta.
Vidaković , M., Krstinić , A., Zagreb: Rezultati na oplemenjivanju stablastih
vrba u jugoistočnoj Slavoniji.
Dokuš , A., Orlić , S., Zagreb: Obični bor, crni bor, evropski ariš, obična smreka
i američki borovac u jugoistočnoj Slavoniji.
Vajda , Z., Zagreb: Iz povijesti šumskog gospodarstva Slavonije do početka 20.
stoljeća.
Mezera , A., Praha: Njega industrijskog hrastovog drva u nizinskim šumama
ČSSR.
Klepac , D., Zagreb: Oscilacija i struktura debljinskog prirasta hrasta lužnjaka
u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« tijekom razdoblja od 1950-1971. god.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 69     <-- 69 -->        PDF

Kraljić , B., Zagreb: Šumarstvo jugoistočne Slavonije u minulih 100 godina —
iskustva i perspektiva.
K o ž u 1, K., Osijek: Razvoj šumarstva istočne Slavonije 1970-1973. god.
Andrašek , M., Vinkovci: Optimalno ustavno konstituiranje udruženog rada
u šumarstvu.
Andrašić , D., Zagreb: Ograđeno uzgajalište jelena običnog, lopatara i muflona,
na području Šumskog gospodarstva »Hrast« Vinkovci.
Plavšić , S., Srijem. Mitrovica: Uređajni elaborati prije oblikovanja imovnih
općina.
T o n k o v i ć, D., Osijek: Privredno značenje starih posavskih hrastika.
Švagelj , D., Vinkovci: Kritičko izdanje »Slavonske šume« Josipa Kozarca.
Krzysik , F., Warszawa: Tehničke osobine i upotreba hrastovog drveta u Poljskoj.
Maj er, A., Sopron: Uloga slavonskog hrasta (Quercus robur f. slavonica) pri
gajenju šuma u Mađarskoj.
Fukarek , P., Sarajevo: Hrastove šume bosanskog posavlja u prošlosti i sadašnjosti.
Benić , R., Zagreb: Neki elementi o kojima ovisi mogućnost primjene teške mehanizacije
u nizinskim šumama.
Lovrić , N., Zagreb: Nova metoda izgradnje kolničkog zastora i mogućnost njezine
primjene u jugoistočnoj Slavoniji.
Škorić , A., Vranković , A., Zagreb: Pedološka istraživanja u vezi sušenja
lužnjakovih šuma.
Kalinić , M., Beograd: Tla šumskih zajednica spačvanskog bazena.
Jovančević , M., Sarajevo: Mogućnost i potreba zaštite i održavanja nizinskog
brijesta selekcijom i uzgojem.
Susmel , L., Padova: Sistem školovanja ekološko-šumarskih kadrova na Univerzitetu
u Padovi.
S i ć, M., Zagreb: Uloga šumskog gospodarenja u društveno-gospodarskom razvitku
bosutske nizine krajem 19. i početkom 20. stoljeća.
Karpati , T., Osijek: Šumarstvo i drvna industrija Slavonije u tržnim uvjetima
socijalističkog društveno-ekonomskog sistema.


Prostor nam ne dozvoljava da komentiramo svaki referat ponaosob, niti se za
to osjećamo nadležni, no, u cjelini možemo biti zadovoljni s podnesenim referatima
jer su oni uspjeli osvijetliti dio prošlosti, prikazati sadašnjost i dati izvjesne
smjernice za budućnost. Svi podneseni referati koji budu u roku (9. listopad 1974)
predani Centru JAZU-Vinkovci bit će tiskani u posebnoj ediciji Centra.


Smatramo da će i to posebno izdanje Centra za znanstveni rad JAZU u Vinkovcima
doprinjeti da se značaj slavonskih šuma u prošlosti otme od zaborava, a
njihova će sadašnja uloga doći još više do izražaja, jer će se putem knjige upoznati
široki narodni slojevi s vrijednošću slavonskih šuma. Na taj način će i ova knjiga
doprinjeti da još više cijenimo šumu, a time postajemo sretniji uživajući u blagodatima
koje nam samo šuma može pružiti. Naime, moramo uvijek imati na umu
da će svijet u budućnosti moći opstati bez drva ali bez šume neće.


Dr Đuro Rauš


Na otvorenju Simpozija povodom 100 godina znanstvenog i organizacijskog
pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, dekan Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu prof, dr Duša n Klepa c pozdravio je je prisutne ovim riječima:


Drugovi i drugarice, gospođe i gospodo,


dozvolite mi da u ime Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu kao i u svoje ime
pozdravim kolektive Šumskog gospodarstva »Hrast« u Vinkovcima i Šumskog
gospodarstva SI. Brod koji su se udružili u složenu organizaciju udruženog rada
»Slavonska šuma«.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 70     <-- 70 -->        PDF

U povodu sto godišnjice organiziranog šumarstva na Vašem teritoriju ja Vam,
drugovi i drugarice, čestitam ovu lijepu obljetnicu. Za mene je to osobita Čast, a i
posebno mi je drago, jer je jugoistočna Slavonije u neku ruku kolijevka hrvatskog
šumarstva gdje se šumama gospodarilo po gospodarskim osnovama stotinu godina.
Odmah po osnivanju Brodske imovne općine sastavljena je prva gospodarska
osnova i odobrena već 1875. godine. Od tada pa do dana današnjeg šumarstvo
jugoistočne Slavonije bazira se na šumsko-gospodarskim osnovama. Posljedica
takvog planskog gospodarenja je sadašnje vrlo dobro stanje šuma s odličnim
perspektivama za budućnost, jer šumsko gospodarstvo Vinkovci i SI. Brod zajedno
danas imaju oko 85.000 kvalitetnih visokih šuma s drvnom zalihom od oko 15,5
milijuna kubičnih metara i godišnjim etatom od gotovo 400.000 m3 drvne mase
od čega otpada preko polovice na hrast.


Ovdje je došla do izražaja šumarska struka odnosno šumarski stručnjaci obrazovani
uglavnom na nekadašnjem Šumsko-gospodarskom učilištu u Križevcima, na
bivšoj Šumarskoj Akademiji Muđroslovnog fakulteta i Šumarskog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu.


Zato je Vaš uspjeh, drugovi i drugarice, i uspjeh ovih ustanova, a naročito
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.


Slavonija se za to obilno odužila šumarskoj nastavi i znanosti, jer je baš
bivša brodska imovna općina financijski omogućila izgradnju Šumarskog Doma
u Zagrebu, gdje je najprije bila smještena Šumarska Akademija, a onda Šumarski
fakultet.


Slavonija je, također, dala Šumarskom fakultetu u Zagrebu odlične znanstvene
radnike koji su, poput pok. prof, dr Antuna Levakovića, prenijeli rezultate hrvatskog
šumarstva u ostale naše republike i diljem cijeloga svijeta.


Zagrebački Šumarski fakultet to neobično cijeni i poštuje pa je došao na ovaj
skup u gotovo punom sastavu, s tridesetak nastavnika koji će aktivno učestvovati
u radu Simpozija oko unapređenja Vaših šuma.


U ime svojih kolega i u svoje ime ja Vam želim mnogo uspjeha u radu.