DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTV A I
DRVNE INDUSTRIJ E HRVATSKE
GODIŠTE 98 PROSINAC GODINA 1974.


PROBLEMATIKA PRIKLADNOSTI I EKONOMIČNOSTI
SNIMANJA MULTIMOMENTNOM METODOM U ŠUMARSTVU*


Prof. dr. ing. BRANKO KRALJIĆ,


Katedra za organizaciju proizvodnje u šumarstvu, Šumarski fakultet — Zagreb


UVOD


U ovome radu ne želimo opisivati iprimjenu multimomentne metode
(metode trenutačnih opažanja ,/MTO/) uopće, pa ni posebno u šumarstvu.
O tome postoji iscrpna literatura (npr. 3, 2, 4, 14, 1, 12, 7, 10, 9).


Ne želimo opisivati — s istog razloga — opće poznate prednosti i mane
primjene te metode studije vremena uopće, pa ni posebno u šumarstvu.


U tom radu želimo obraditi samo posebnu problematiku snimanja tom
metodom i— npr. pri isjeći i izradi drva u iskorišćivanju šuma. To stoga,
što se u literaturi i za (taj rad navade neke prednosti snimanja multimomentnom
metodom, koje u potpunosti vrijede za npr. industriju — ali ne vrijede
za uvjete šumskog rada.


Ukratko, lako je opaziti da se primjena multimomentne metode snimanja
vremena isplati — kada je moguće u razmjerno kratko
vrijeme obići mnogo radnih strojeva i radnika te kada
nas zanimaju relativno veći dijelovi, t j. postoci, ukupnog
vremena radne smjene. Isto je tako lako opaziti, da jedinica
radnog vremena analitičara rada (normirca) jednako
košta — da li on snima vrijeme kronometrijskim
metodama ili m u 1 tim omen t n o m metodom.


Polazeći od te dvije istine — u ovom radu ćemo obraditi problematiku
prikladnosti i ekonomičnosti snimanja imultimomentnom metodom u studiji
vremena pri sječi i izradi drva u iskorišćivanju šuma — u šumarstvu...


* Referat o tom radu održao je autor na Međunarodnoj znanstvenoj konfeferenciji
o kompleksnoj racionalizaciji šumskog gospodarstva i prerade drva u
Zvolenu (CSSR) od 12. do 14. IX 1972. godine.


ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 4     <-- 4 -->        PDF

OBRADA


A. Pri obradi ćemo najprije uporediti snimanje vremena kronometrijskim
metodama i multimomentnom metodom, držeći se ovih dviju postavki:
1) H. H. Hilf (7) traži da se npr. samostalne tehničke radne norme
za konkretno radilište, na kojem se vrši sječa i izrada drva u iskorišćivanju
šuma, utvrđuju na temelju kronometrijskog snimanja (kronografije)
u toku tri radna dana (smjene). To je potrebno stoga da se izbjegnu
zakonitosti dinamike radnog učinka žive radne snage u toku radne
smjene i radnog tjedna. (Uporedi: 6).


Uzet ćemo da se takvim istraživanjem osigurava 95% vjerojatnost i
±5% točnost. To je potpuno vjerodostojno, budući da se kronometrijskim
snimanjima u toku tri radne smjene (jedna je prva ili posljednja u radnom
tjednu a dvije predstavljaju ostale u radnom tjednu) teorijski postiže vjerojatnost
vrlo bliza 100% i točnost vrlo bliza 0%.


2) Za multimomentnu metodu snimanja traži se to veći broj opažanja,
što se npr. uz 95% vjerojatnost i ±5% točnost želi odvojiti
manji dio, tj. postotak, ukupnog radnog vremena
kao potrebni detalj opažanja. O tome se pružaju razne formule
´(npr. 3, 2, 14, 7); mi ćemo se poslužiti u tu svrhu sastavljenim nomogramom
(14).


U svijetu tih dviju postavki — navodimo slijedeće:
a) S obzirom na to što u šumarstvu općenito, pa i pri sječi i izradi
drva u iskorišćivanju šuma — predmeti rada su relativno znatn o različiti
, a ´isto tako i uvjeti rada, tu ne postoji velika opasnost da će se
bilo kakav vremenski razmak obilazaka (opažanja) podudarati ili biti višekratnik
nekog vremenskog elementa koji želimo multimomentnom metodom
odvojeno utvrditi. Zbog toga ovdje i ne treba ukazivati na
inače naročite prednosti upotrebe varijabilnih vremenskih
razmaka za obilaske (opažanja) — prema tablici slučajnih
brojeva (npr. 12).
b) Kao manu multimomentne metode često se navodi to, da radnici
mogu s i m u 1 i r a t i — čim opaze snimaoca koji radi tom metodom (npr.
12). Taj prigovor potpuno otpada, kada snimalac neprestano prati rad vršeći
opažanja npr. svake 0,5 minute (kako je to u šumarstvu uvriježeno — da
bi se čestim opažanjima barem djelomično parirala neprestana mijena predmeta
i uvjeta rada). Ostaje prigovor nehotičnog utjecaja na radnik
e — jednako kao i pri kronometrijskim metodama (npr. 16).
c) Ukoliko, koristeći multimomentnu metodu, snimalac ne snima uvijek
čitavu radnu smjenu — postoji ne samo mogućnost da do konca primjene
te metode ne uspije ostvariti snimanje jednolično
kroz radnu smjenu i radni tjedan već i da mnogo više (plaćenog)
radnog vremena utroši za samo dolaženje do mjesta
sn im an ja i odlaženje s mjesta snimanja, što može znatno
poskupiti primjenu te metode.
d) Najveću manu u primjeni te metode predstavlja neprovjerava nj
e potrebnog broja opažanja. Ono je u praksi gotovo redovito. Ono dovodi
i do vrlo velikih postotaka točnosti (grešaka), tj .do
vrlo male vjerojatnosti, rezultata.


476
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 5     <-- 5 -->        PDF

e) Multimomentna metoda je naročito prikladna i ekonomična kada se
treba proučiti grub o (u velikim vremenskim elementima) struktur a
vremena mnogo istovrsnih strojeva ili radnika koji
obrađuju istovrsne predmete rada u jednakim radnim
uvjetima a do njih je lako prići i u relativno kratko
vrijeme izvršiti potrebna opažanja. Tada, npr. u industriji,
u jednom obilasku pogona isnimi se veliki broj opažanja. Tipični primjer za
to je upravo tekstilna industrija, u kojoj je ita metoda prvi put i upotrebljena
(Tippett u 1934. god. /li/).


Kako -se npr. pri sječi i izradi drva u iskorišćivanju šuma ne radi u većim
radnim grupama (optimalna grupa od dva sjekača ili samo jedan sjekač)
a one rade podaleko jedna od druge (zbog tehničkozaštitnih propisa)


— da bi se radno vrijeme snimaoca bolje iskoristilo i prilagodilo raspoloživom
vremenu trajanja obrade sječnog stabla stanovite vrste, dimenzija,
granatosti i asortimentacije te radnih uvjeta — u nas je uobičajeno vrše nje
opažanja svake 0,5 minute (uporedi npr. 5, 8). Takvo snimanje
nije ekonomično ako nas interesira fino proučavanje (kraćih
vremenskih elemenata, npr. prelaza, izrade zasjeka, prepiljivanja i uklinjavanja,
pojedinih sortimentnih vremena, i si.). U tom slučaju, naime, t a meto da
traži mnogo više vremena snimanja nego snimanje
kronometrijskim metodama. A to vrijem snimanja treba platiti
snimaocu — po jedinici vremena jednako, iako se ono vrši obično nešto
lakše nego li kronometrijskim metodama . . .
Koristeći navedeno pod postavkama 1) i 2) — to vidimo iz ovih navoda:


a) Kronometrijske metode daju rezultate — kako smo već naveli —
najmanje 95´% vjerojatnosti i ±5% točnosti. One npr. pri kronografiji metodom
kontiranja (7, 9) pri sječi i izradi drva u iskorišćivanju šuma (to je
za snimanje — najkompliciraniji rad u šumarstvu!) — traže jednog snimaoca
za radnu ekipu od jednog, dva, pa i tri radnika (sjekača). Taj snimalac
u pravilu treba snimati tri kompletne smjene, npr. po 7 radnih sati, tj. svega
oko 2 1 sat.


Da bi se polučila ista relativna točnost ±5% uz 95% vjerojatnosti —
treba za najmanji vremenski element koji treba odvojiti a iznosi npr. čak
p = 20%, prema već navedenom nomogramu (14), oko 6.700 opažanja. Pri
vršenju opažanja ekvidistantno svake npr. 0,5 minute — to znači:


pri jednom sjekača — treba snimati 3.350 minuta, tj. oko 56
sat i snimanja multimomentnom metodom;
pri ekipi od dva sjekača — treba snimati 1.675 minuta, tj. oko
2 8 sat i snimanja multimomentnom metodom;
pri ekipi od tri sjekača — treba snimati 1.117 minuta, tj. oko
18 sat i snimanja multimomentnom metodom.


Iz navedenog proizlazi, da je uz p = 20% ekonomičnija upotreba multimomentne
metode snimanja tek ako se njome snima radna ekipa od tri ili
više (potonja pogotovo, jer pri kronametriranju traži čak dva snimaoca!)
sjekača. Naprotiv, snimanje radne ekipe od dva sjekača ili
snimanje samo jednog sjekača ekonomičnije je izvršiti
kronografijom, tj. kronometrijskim metodama!


477
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Uostalom, zbog mijenjanja objektivnih uvjeta, predmeta rada (sječnog


stabla čak iste vrste drveća i stepena drvne mase, ali razne punodrvnosti,


granatosti, asortimentacije i si.), oruđa za rad (stupnja naoštrenosti lanca


motorne pile i si.) i radnika (tempo rada i si.) — u svrhe utvrđivanja rad


nih normi treba se i multimomentno snimanje ekipe od tri sjekača (pa i


više sjekača!) protegnuti na barem tri radne smjene, tj. oko 21 sat snima


nja (uporedi: Hilf ,/7/). Prema tome, snimanje mult im omen tno m


metodom faktično i nije ekonomičnije niti pri ekipi


od tri sjekača — nego li snimanje kronometrijskim


metodama!


Pri tom snimanje multimomentnom metodom je lakš e ali nij e


jeftinij e (jer snimačko vrijeme treba jednako platiti!), a obrada poda


taka i obračun — kada se ne vrše mehanografijom već ručno — lakš i su


i jeftiniji.


No, kronometrijske metode u isto vrijeme mogu dati
s podjednakom točnošću i vjerojatnošću i podatke za
vremenske elemente koji obuhvaćaju i mnogo manje
dijelove ukupnog radnog vremena nego p = 20%!


Budući da postaje sve očitije, da .se sječa i izrada drva uz pomoć motorne
pile — najracionalnije, tj. najekonomičnije, vrši putem
jednog (ili izuzetno dva) sjekača — postaje očito i to, da nema
nikakvih poteškoća da takav rad snima i kronometrijskim metodama
samo jedan snimalac. Ako se snimanje multimomentnom metodom vrši
ekvidistantnim opažanjima u obilascima svake 0,5 minute, snimalac je jednako
vezan za pojedino sječno stablo — kao i snimalac kronometrijskim
metodama. Odatle se vidi da se obim metodama u isto
vrijeme snimanja može snimiti jednaki broj sječnih
stabala . Ali vidi se i to da snimalac multimomentnom melodom troši
mnog o viš e ukupnog vremena u vezi sa snimanjem, jer prekida snimanja
i troši više vremena za hodanje na mjesto snimanja i natrag. Iz tog što
smo naveli u ovoj stavci — vidi se, da ovdje ne stoji tvrdnja (koja inače
važi za npr. industriju!) da se snimanjem pomoću multimomentne metode
obuhvaća veća količina predmeta rada! (Uporedi npr.: 5, 8).


ß) Kada u ekipi rade tr i sjekača , navedenim oblikom rnultimometne
metode snimanja uz relativnu točnost ±5% i 95% vjerojatnost (14)


— potrebno je svega 2 1 sa t snimanja pri p = 18%.
Kada u efcipi rade dv a sjekača , navedenim oblikom multimomentne
metode snimanja uz relativnu točnost ±5% i 95´% vjerojatnost (14) —
potrebno je svega oko 2 1 sa t snimanja pri p = 25´% (orijentaciono).
Kada pak radi samo jeda n sjekač , navedenim oblikom multimomentne
metode snimanja uz relatvnu točnost ±5% i 95% vjerojatnost (14)


— potrebno je svega oko 2 1 sa t snimanja pri p = 40% (orijentaoiono).
Prema navedenom u prethodnim trima stavkama — proizlazi da je
pra g ekonomičnost i upotrebe snimanja multimomentnom metodom,
u uporedbi sa snimanjem kronometrijskim metodama, kada se snima
samo jednog sjekača (ili samo jedan stroj pri p = 40%,
kada se snima rad ekipe od dva sjekača (ili dva stroja) pri
p = 25´%, a kada se snima rad ekipe od tri sjekača (ili tri stroja)
pri p = 18%.
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 7     <-- 7 -->        PDF

Na temelju toga što smo naveli — vidimo, da je navedeni oblik multimomentne
metode snimanja ekonomski opravdan ukoliko ne
tražimo utvrđivanje vremenskih elemenata koji obuhvaćaju
manje od 18% do 40% ukupnog radnog vremen
a (prema broju sjekača u radnoj ekipi).


Prema tome, multimomentna metoda snimanja pri sječi i izradi drva
uz pomoć motorne pile — ne će biti ekonomična ako želimo
utvrđivati normalna sorti mentna vremena pojedinog
drvnog Sortiment a. To stoga jer će njihova sortimentna vremena
u pravilu obuhvaćati manj e od 18% do 40% Ukupnog radnog vremena
(prema broju sjekača u radnoj ekipi). Još manje će biti ekonomična
ako njome želimo utvrditi trajanje pojedinih
operacija i zahvata (uporedi: 5, 8).


Na temelju toga što smo naveli u prethodnoj stavci — zaključujemo,
da snimanje multimomentnom metodom nij e prikladn o pri utvrđivanju
zemaljskog odnosno regionalnog sistema diferenciranih tehničkih normi.
Takav sistem treba biti razrađen analitičk i (putem regresijskih
jednadžbi pojedinih operacija pa i zahvata) — da bi se mogao temeljiti na
dovoljnom broju parametara i razmjerno lako ispravljati prilikom promjene
oruđa za rad, metode rada, i si.


Ukoliko se pak želi utvrditi u ukupnom vremenu snimanja sam o
grupa čistog vremena, i to tzv. stabalno vrijeme (njem. Baumzeit)
te sortimentno vrijeme (njem. Sortenzeit) ukupne oblovine (uporedi: 5), odnosno
i sortimentno vrijeme prostornog drva (uporedi: 8), odnosno i sortimentno
vrijeme rudničkog drva (uporedi: 9) — za utvrđivanje potrebnog
broja opažanja bit će mjerodavna ona grupa vremena koja obuhvaća naj manj
i postota k ukupnog radnog vremena (konkretno npr. postotak
učešća sortimentnog vremena ukupne oblovine). Ta j ne smij e izno siti
manje od 18% do 4 0% (prema broju sjekača u radnoj ekipi)
pa da se isplati primjena multimomentne metode snimanja.


Prema onome što smo naveli lako je shvatiti, da također nij e ekonomičn
o upotrebiti multimomentnu metodu snimanja pri sječi i izradi
drva uz pomoć motorne pile — ako se želi istodobno utvrditi tr i radn e
norme : onu za samu sječu i izradu drva, onu za prelaz od sječnog stabla
do slijedećeg sječnog stabla te onu za pripremu za slaganje i slaganje prostornog
drva (uporedi: 9). A ipak radne norme za samu sječu i izradu drva


— pomoću tri odvojene navedene radne norme — moći će se mnogo lakše
i uz manji broj snimanih sječnih stabala izravnati u odnosnu krivulju ovisno
o stupnju drvne mase (odnosno prsnog promjera) sječnih stabala!
Još bi manje bilo ekonomično upotrebiti multimomentnu metodu snimanja,
kad bi se željelo uz to odvojeno utvrditi i vrijeme za
»oslobađanje zapelog stabla« — u cilju uključivanja njegova
alikvotnog dijela u radne norme po pojedinim stupnjevima drvne mase (odnosno
prsnog promjera) (uporedi: 9).


Uostalom, pri snimanju radnih normi samo za grupe sortimenata »ukupna
oblovina«, »radničko drvo« i »prostorno drvo« uz istodobno odvajanje
podataka za navedene tri radne norme i za vrijeme za »oslobađanje zape


479
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 8     <-- 8 -->        PDF

log stabla« — metodom kronografije tipa kontiranja po B. Kraljiću (9),
jedan snimalac može dapače i sa znatno manje napora kronometrijski
snimati dva pa i više sjekača — nego li multimomentnom metodom
snimanja!


Pri utvrđivanju radnih normi s obzirom na ukupno normaln
o vrijem e za pojedine drvne Sortimente, pa i grupe drvnih sortimenata
— može se postići relativno visoka točnost i vjerojatnost na temelju
multimomentne metode snimanja! To stoga što sortimentn a vremena
redovito obuhvaćaju razmjerno mal i postotak vremenske radne norme —
a stabalna i opća vremena obuhvaćaju ve like postotke ukupnog
vremena snimanja (raspodjeljuju se na Sortimente i pri kronometrijskim
metodama i pri multimomentnoj metodi snimanja — pomoću jednakih kalkulacionih
ključeva njihove raspodjele na pojedine drvne Sortimente).


Navedeno u prethodnoj stavci — moglo bi se znatno promijeniti u slučaju
kada bi se radne operacije »kresanje grana« i »kora
n j e« iz uzele iz stabalnih vremena i prebacile u odnosna
sortimentna vremena. To je lako moguće postići i znatno
usavršuje odnosno tehničko normiranje (uporedi: 9).


B. Zatim ćemo se posebno osvrnuti na rad Tomanića (15).
On je izvršio konkretnu kronografiju sječe i izrade bukovine uz pomoć
motorne pile putem ekipe od tri radnika u toku tri osamsatne radne smjene.
Zatim je na temelju podataka iz obrazaca tih snimanja u uredu imitirao
podatke kao da su snimani multimomentnom metodom: svake 0,5 minute,
svake 1 minute i po tabeli slučajnih brojeva.


Na toj zanimljivoj osnovi utvrdio je za ekipu od tri radnika na temelju
tri radne osamsatne smjene s ukupno 24 radna sata uz primjenu intervala
opažanja od 0,5 minute (varijanta multimomentne metode koja od primijenjenih
daje najtočnije rezultate) — ovo:


— da se vremenske norme po jedinicama drvnih sortimenata
razlikuju od onih utvrđenih kronografijom najviše jedva
za + 3,06 % u z čak 95,99 % vjerojatnosti;
— da se sortimentna vremena razlikuju od onih kronografiranih
najviše za + 10,00% uz jedva 85,58% vjerojatnosti,
i to ondje gdje ona obuhvaćaju jedv a 1,65% ukupno kronografiranog
vremena;
— da se vremenski elementi koji se odnose na radne zahvate
kojih bi vrijeme posebno normirao u obliku regresijske jednadžbe npr. I.
Samset (13) u svrhu sastavljanja regionalnog sistema diferenciranih odnosnih
tehničkih normi — razlikuju od onih kronografiranih za + 0,57 d o
čak + 10,00 % uz vjerojatnosti jedva 0,00 d o 85,58 %, budući
da obuhvaćaju jedv a 0,19 d o 2,12% ukupno kronografiranog vremena.
Na temelju navedenog — zaključujemo:
1) Iako se ovdje radilo samo o jednom slučaju rada snimanog
po trima varijantama imitirane multimomentne metode (što pri nekim
podacima još ni približno ne dokazuje navedene točnosti uz 95% vjerojatnosti!)
— ipak nas takvi rezultati upućuju na to da predložimo
da se za navedeni šumski rad i navedenu ekvi


480
ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 9     <-- 9 -->        PDF

distantnu (s 0,5 minute) multimomentnu metodu snimanja
potrebni broj opažanja utvrđuje po korigiranoj
općoj statističkomatematskoj formuli. Potonju
treb a jo š utvrditi , vjerojatno analogno poznatoj formuli De Jonga
(koja sadrži faktor »c« /za šumarstvo navodno c = 1,5; uporedi II). To
stoga što je taj rad toliko raznolikog trajanja te ekvidistantna multimomentna
metoda toliko različna od one tipične (koja se temelji na tablici slučajnih
brojeva i općoj statističkomatematskoj formuli o potrebnom broju
opažanja) a bliza kronometrijskim metodama* — da se s manji m brojem
(tj. uz c < 1) opažanja vjerojatno postižu točniji rezultati od onih prema
opće poznatim formulama ...


2) Sve dotle dok se ne iznađe adekvatna formula, koju smo spomenuli
pod 1) — treba naše izvode, koje smo naveli pod Ao) i P),
smatrati samo privremenima!


3) Pošto se iznađe adekvatna formula o kojoj je riječ pod 2) i 3) —
treba sastaviti po odnosnom nomogramu nove izvode,
analogne onim našima pod A«) i ß). Tek oni će sačinjavati
konačne zaključke ovog našeg rada!


LITERATURA


1.
Barne s M. R.: »Studij pokreta i vremena«, preveo s engleskog D. Čulić,
Zagreb 1964.
2.
Barne s M. R.: »Work Sampling«, New York 1957.
3.
D e Jon g J. R.: »Multimomentaumahmen«, Arbeitswissenschaftlicher Auslandsdienst,
3, Darmstadt 1954.
4.
Delfoss e M.: »Comment pratiquer la methode des observations instantanees
«, BTE, No 502/01, Paris.
5.
Kova č J. i dr.: »Ugotavljanje normativov za sečnjo in izdelavo sortimentov
iglavcev«, Ljubljana 1966.
6.
Hilf H. H.: »Arbeitswissenschaft«, München 1957.
7.
***; Institut für forstliche Arbeitswissenschaft (Reinbek bei Hamburg):
»Allgemaie Anweisung für Leistungsuntersüchungen (Arbeitsablauf- und Zeitstudien)
bei der Waldarbeit«, uredio H. H. Hilf, Reinbek 1959.
8.
Kova č J., W i n k 1 e r I.: »Normiranje rada u šumskoprivrednim organizacijama
«, Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija Zagreb, Zagreb
1968.
9.
Kralji ć B.: »Znanstvena organizacija rada u šumarstvu«, skripta, Zagreb
1965, 700 str.
10.
Re h schu h D.: »Ein Beispiel zur Anwendung der Multimomentaufnahme
im Forstbetrieb«, Forst, und Holzwirt, 1958, str. 224.
11.
Renau d J., Rolle t J. E.: »La preparation du travail«, Paris 1956.
12.
Salitreži ć T.: »Studij rada«, Ekonomski institut Osijek, Osijek 1968.
13.
Samse t L, Strgmme s R., Vik T.: »Hogstundersekelser i norsk granog
furuskog (Cutting Studies i Norwegian Spruce and Pine Forests)«, Vollebekk
1969.
14.
Tabo r ša k D.: »Metoda trenutačnih zapažanja — Mjerenje iskorišćenja
kapaciteta radnih mjesta i strojeva, dodatnih vremena i vremena izrade«, Centar
za proizvodnost Zagreb, Birotehnički izdavački zavod Zagreb, Zagreb
1961, 63 str. (umnoženo ciklostilom).
* Trajanje od npr. 2 minute, uz 0,5 minute razmaka između opažanja, mjer i
s e putem 5 opažanja potpuno točno, ili putem 4 opažanja mjeri se tek
djelomičn o pa stoga netočno maksimalno za 29,9 sekundi.


ŠUMARSKI LIST 12/1974 str. 10     <-- 10 -->        PDF

15.
T o m a n i ć S.: »A Comparative Time Study in the Felling and Primary
Conversion by the Stop-Watch Time Study and Work Sampling Method«, Zagreb
1972. referat, odnosno na hrvatskom jeziku Šum. list, 1974, str.
16.
Zehnde r J., Soo m E., Aue r Ch.: »Untersuchungen über Holzhauerei im
Gebirge«, Mitteilungen der Schweizerischen Anstalt für das forstliche Versuchswesen,
Zürich 1951, str. 76—246.
Zusammenfassung


DIE PROBLEMATIK DER ZWECKMÄSSIGKEIT UND WIRTSCHAFTLICHKEIT
DER AUFNAHME MITTELS MULTIMOMENTMETHODE IN DER
FORSTWIRTSCHAFT


Der Verfasser stellt in kürzen Zügen die Multimomentaufnahme dar, ihre
Vor- und Nachteile im Hinblick auf die Arbeit im allgemeine und im besonderen
auf die Arbeit in der Forstwirtschaft, namentlich auf das Fällen und die Ausformung
der Holzsortimente am Fällort bei der Rohholzbereitstellung.


Die Aufnahme dieser Arbeitsvorgänge mit Hilfe der Multimomentmethode
wird in der Regel leichter ausgeführt — besonders bei den Gruppen von mehreren
Arbeitern — als mit der Chronographie, ist aber in der Regel nicht auch billiger!
Das ist hauptsächlich darin begründet, dass beim Multimomentverfahren
der Zeitnehmer solche Arbeit von nur 1—2 Arbeitern aufnehmen kann (dagegen
wird in der Industrie in der Regel die Arbeit vieler gleichartiger Maschinen bzw.
Arbeiter aufgenommen). Dabei will man in der Regel auch kleinere Gruppen von
Teilzeiten ausscheiden, welche den kleinsten Prozent »p« der Gesamtzeit enthalten
(einzelne Teilvorgänge oder Arbeitsvorgänge oder Gruppen von Arbeitsvor
gangen bei einzelnen Holzsortimenten oder Sortimentsgruppen — aus Stämmen
einzelner Stärkestufen bestimmter Holzart), was eine länngere Arbeit des Zeitnehmers
erfordert!


Z. B. bei 95´Vo Wahrscheinlichkeil und bei ±5,:)/o Genauigkeit der Resultate weist
die Aufnahme mit Multimomentverfahren während der ganzen Arbeitsschichten
in Zeitabständen von 0,5 Minute — verglichen mit der Chronographie während
der drei ganzen Arbeitsschichten — folgende Schwelle der Wirtschaftlichkeit auf:
bei der Arbeitsaufnahme von nur einem Arbeiter bei p = 40%, bei der Arbeitsaufnahme
einer Gruppe von 2 Arbeitern bei p = 25°/o, und bei der Arbeitsaufnahme
einer Gruppe von 3 Arbeitern bei p = 18%>. Bei niedrigeren Beträgen von
»p« ist die Multimomentaufnahme im Hauungsbetrieb weniger wirtschaftlich als
die Chronographie im Laufe der drei ganzen Arbeitsschichten.