DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ZBORNIK


GOZDARSTVA IN LESARSTVA,


1. 11, Ljubljana 1973.
Zbornik gozdarstva in lesarstva izdaje
Institut za gozdno in lesno gospodarstvo
Biotehničke fakultete Univeorze v Ljubljani.
Jedanaesto godište Zbornika izašlo je
u dva .sveska. Prvi svezak sadrži studije
razne tematike, a drugi je tematski sa
studijama iz projekta »Bori na Balkanskem
poluotoku« kojeg financira fond
Borisa Kidriča i šumskogospodarske organizacije
Slovenije.


1. svezak 11. godišta sadrži slijedeće
studije*:
1.1. Horvat-Marolt Sonja: Pionirska
šuma i iva (Salix caprea L.) kao
pionirska dendrofloma vrsta, I dio — Pionirska
šuma i pionirske dendroflorne vrste
(str. 5—35). U ovom, prvom, dijelu
studije autorica je prikazala »razvojni
put i komponente pionirke sastojine«**
te praktična iskustva s dendroflornim vrstama
pionirske sastojine« na osnovu dosta
brojne literature (navedena su 44 naslova).
Vrijedno se upoznati i s ovim općim
prikazom bilo za uporedbu s vlastitim
opažanjima ili zahvatima na tom području
bilo u cilju upoznavanja ove materije.
1.2. Piskernik Milan: Vegetacija
mrazišta u smrekovim šumama na području
Slovenije (str. 37—47). Studija sadrži
prikaz raščlanjivanja prirodnih smrekovih
šuma na mrazišraim lokalitetima
Slovenije prema kombinaciji biljnih vrsta
na veći broj sistematskih kategorija,
grupirajući ove prema geološikoj podlozi
(ikarbonatna i nekarbonatna kisela tla),
vertikalnoj rasčlanjenosti i razvojnom
stupnju vegetacije.
1.3. Brinar Miran: Prirasne nenormalnosti
potisnute jele u usporedbi s razvojem
smreke na zajedničkom staništu
(str. 49—76). Poticaj za obradu ove materije
dalo je sušenje jele u slovenskim
šumama, koje je tamo prvi put uočeno
1956. god. Autor pripisuje sušenje jele
promjeni klimatskih činilaca (topline, obarina),
a ne jačim sječama u jelovim
* Svaka studija ima sinopsis na engleskom
jeziku, a sažetak na njemačkom ili engleskom.


Sažetak na engleskom posebno je zabilježen


(samo za 2 studije), dok na njemačkom nije


(sve ostale studije).
** Autorica koristi naziv »šuma«, ali sma


tram da u ovom slučaju bolje odgovara po


jam »sastojine« pa taj naziv i koristim.


sastojinama. Uspoređujući priraste jele i
smreke u mješovitim sastojinama ovih
dviju vrsta autor je utvrdio nadmoćnost
smreke nad jelom.


1.4. Marinčeik Lojze: Razvojni
putevi šume bukve i rebraće (Blechno-Fagetum)
(str. 77—105). Zaključci istraživanja
razvojnih puteva šume bukve i rebrače
temelje se na istraživanjima na 60
lokaliteta ove asocijacije na području cijele
Slovenije. Autor je utvrdio 12 razvojnih
stadija. Jedan put razvojnih stadija
teče ou stadija Fagus silvatica —
Vacüinium myrtillus u razne stadije s
Pinus silvestris, a drugi preko cenoza s
hrastom kitnjakom ili pitomog kestena
do stadija s Pinus silvestris (i to ili s
Vaccinium myrtillus ili s Calluna vulgaris).
Ako je provedena čista sječa završni
stadij šume bukve i rebraće je stadij asocijacije
Calluna vulgaris — Genista pilosa
st.
1.5. Titovšek Janez: Prilog poznavanju
potkornjaka (Scolytidae) Slovenije
(str. 107—118, sažetak na engleskom).
Radnja sadrži popis i rasprostranjenje
Scolytidae-a koji su utvrđeni u šumama
Slovenije od 1964. do 1970. god. U tom
razdoblju utvrđena je prisutnost 40 vrsta.
Za dvije vrste utvrđeni su i novi domaćini:
za Scolytus rugulosus Müll, obična
krušvica (kozja jabučica — Amelanchier
ovalis Medik.), a za Pityophtorus lichtensteini
Ratzb. borovac (Pinus sfrobus L.).
1.6. Božić Janez: Euroameričke topole
sekcije Aigeiros i njihovo uspijevanje
u Sloveniji (str. 117—139). Predmet
istraživanja, na 14 lokaliteta, bilo je slijedećih
10 klonova Populuss x euroamericana:
P. x e. cl. marilandica,
P. x e. cl. robusta,
P. x e. cl. serotina,
P. x e. cl. regenorata,
P. x e. cl. I — 476,
P. x e. cl. I — 455,
P. x e. cl. I — 262,
P. x e. cl. I — 214,
I — 154 i


P. x e. dl.
P. x e. ol. I — 45/51.
Ove pokusne sadnje su pokazale da su
devet-godišnje plantaže, s 273 stabla po
ha, najveći prirastodnosno drvnu masu
imali klonovi I — 476 (260,4 m3/ha), cl.
regenerata (248,3 m3) i ol. I — 214 (244,0
m3), a najmanju cl. marilandica 126,2
m3) te cl. I — 154 (132,1 m:l). To su mase


450
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 87     <-- 87 -->        PDF

plantaže Vrbina kod Brezica. Međutim,
ni cl. I — 214 ni cl. I —476 nisu u svim
pokusnim plantažama imale toliki prirast
pa je masa 9-godišnje plantaže cl.
I — 214 na lokalitetu Siga iznosila 178,5
nfVha, na lokalitetu Slovenija Vas 155.6
m", a na lokalitetu Lijak 41,2 m*(!) dok
je masa cl. I — 476 u plantaži Podgrad
iznosila 199,3 m3.


Kako se autor ograničio samo na prikaz
nekih rezultata s pokusnih plantaža,
to nam podaci služe više kao ilustracija
nego dokumentacija, jer nisu poznati stanišn´i
i ekološki uvjeti (da je tehnika sadnje
i njege na svim plohama bila jednaka
to se može pretpostaviti). Uvjeti staništa
nalaze se, prema navodu autora, opisani
u elaboratu »Pospeševanie topolov v
Slovenije«, kojea je izradio Gozdarski institut
1957. god."


2. Drugi svezak ovog godišta Zbornika,
kako je već uvodno rečeno, je tematski,
po projektu »Borovi na Balkanskom poluotoku
«, a isadrži slijedeće studije:
M1 i bara (Pinus silvestris L.) u Sloveniji (str.
145—167),


Mlinšek Dušan: 0 krhkosti krošnje
običnog bora (Pinus silvestris L.),
(str. 169—184),


R o b i č Dušan: Veza između prirasta
u mladosti i oblika odraslog običnog
bora (Pinus silvestris), (str. 185—198, sažetak
na engleskom) i


Ž g a j n a r Al o j z : Širenje crnog bora
(Pinus nigra var. austriaca ARNOLD
na Krasu (str. 199—233).


2.1. Istraživanja o kvaliteti običnog bora
izvršena su u 55 sastojina, kako autohtonih
tako i kultura, diljem cijele Slovenije
te, kao poredbene, u 3 sastojine u
Srbiji (na području šumskogospodarskih
organizacija u Kraljevu, Prijepolju i u
Uzicama odnosno na području Djode, Zlatar
i Zlatibor). Stabla običnog bora u
Sloveniji su pravna, punodrvnog debla i
tanke kore, ali ´s debelim granama od kojih
se stablo slabo čisti (stabla običnoa
bora u šumama Srbije obratnih su svojstava,
tj. grane su tanke i dobro se prirodno
čiste, ali su ostale osobine slabije
nego u slovenskog bora). Po svojim mor-
l´ološko-obl´ikovanim svojstvima te zbog
malog prirasta obični bor, kaže autor,
»u našim stanišnim uvjetima nije zanimljiva
vrsta za proizvodnju same drvne
mase . . . jer se ne isplaćuje. Manji prirast
moramo nadoknaditi s višom kvalitetom
proizvedenog drveta, a što se može
postići s njegom sastojina usmjerenom
tome cilju.« Nadalje, autor preporuča da
se mjesto dvojbenog običnog bora uzgaja
crni »balkanskih proviniencija«, jer u
unutrašnjosti Jugoslavije imademo sastojina
crnog bora »koje se odlikuju s odlično
oblikovanim deblom i znatnim prirastom,
a pored toga crni bor zahtijeva
manje njege nego obični«. Posebno za to
nije mjesto, zaključuje autor studiju, u
istočnim područjima Slovenije, gdje se
»ne smije dopustiti, da nam na odličnim
hrastovim staništima raste manjevrijedno
drvo«.


2.2. Snijeg u sastojinama običnog bora
u Sloveniji zna počiniti velike štete lomljenjem
grana, krošanja pa i debala. Štete
su najveće u mladim i srednjedobnim,
nedovoljno njegovanim, sastojinama. Stoga
je jedna od tema navedenog projekta
i utvrđivanje krhkosti (ili čvrstoće) grana
i krošanja običnog bora s ciljem pronalaženja
eventualnih svojti kojih grane
i krošnje imaju veću čvrstoću. Uzorci za
ispitivanje uzeti su iz 26 sastojina iz raznih
krajeva Slovenije, iz svake sastojine
po 10 stabala, a na svakom stablu po 10
grana, dakle svega 2.600 uzoraka. Za uspoređivanje
istog svojstva ispitano je iz
6 autohtonih sastojina običnog bora s područja
Srbije.
Čvrstoća savijanja grana običnog bora
iz Slovenije kretala se između 259 i 423
kg/cm2. Unutar tih granica s čvrstoćom
do 300 ka/cm2 bilo je samo 9Vo grana,
čvrstoće 301—400 fcg/cm2 69V». a preko
401 kg/cm2 22J/o. Čvrstoća savijanja grana
iz Srbije kretala se od 287 do 370 ka/
om2 s najvećim udjelom od 290 do 310
kg/cm2. Najviše vrijednosti imaju borovi
na Goranjskom, razmjerno visoke na Koruškom,
a najniže u Pomurju. Autor zaključuje
studiju konstatacijom da »posebnost
predstavljaju populacije običnog bora
u našim alpskim dolinama, koje se
razlikuju od ostalog običnog bora i te bi
trebalo još posebno proučiti«.


2.3. Rezultate svojih istraživanja o vezi
između prirasta mladog i oblika odraslog
stabla običnog bora autor D. Robi č u
Sinopsisu sažeo je slijedećim formulacijama:
»U mješovitim sastojinama jele,
smreke i običnog bora potvrđena je pozitivna
korelaoija između usporenog rasta
običnog bora u mladosti i lijepo oblikovanog
debla odraslog stabla. Stabla koja
su u mladosti imala usporen prirast i-
mala su približno dvaput (1,8 — nap. ref.)


ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 88     <-- 88 -->        PDF

više prvorazredne oblovine u odnosu prema
stablima bržeg prirasta. Prebornim
gospodarenjem lako i u jelovo-smrekovim
sastojinama uzgojimo kvalitetna borova
stabla koja predstavljaju dodatni (aditivni)
prirast. U mješovitim sastojinama jele
i smreke obični bor lako preživi pod zastorom
prosječno 37 godina, a da sačuva
sposobnost reagiranja na promjene uvjeta
sredine«.


gi na području k. o. Gabrovica u blizini
»istoimenih naselja«, kako navodi autor,
ali bez naznake šireg lokaliteta. Prema
procjeni Zavoda za pogozdovanje Krasa
(u Sežani) 1967. godine crni bor je na Slovenskom
Krasu naselio o>ko 1.000 ha novih
površina. Za svoja istraživanja Žgajnar
je izabrao navedene lokalitete s razloga
što se sastojine nalaze na podjednakim
stanišnim uvjetima i što su podjed-


Objekt ovog istraživanja bila su stabla
u šumi Horn, predjela između Savinje i
Drete kojom gospodari GLIN Nazarje na
staništu asocijacije Bazzanio-Abietetum,
Wraber M„ 1958.


2.4. Istraživanja o »zakonitosti imigriranja
crnog bora na Jaraške površine bez
šume« kao i zakonitosti »razvoja tako nastalih
sastojina i praktičnog značaja širenja
ornog bora na Krasu« proveo je
ing. A. Ž gaj nar na dva objekta. Jedan
je na području k. o. Kob ja Glava, a dru-
V


nake starosti. Nadmorska visina sastojina
»Kobja glava« iznosi 350—364 m, a »Gabrovice
« 220 m, tla su smeđe renđzine,
a starost sastojina (kultura) oko 80 godina.


Temeljni zaključak koji proizlazi iz ovog
istraživanja autor je ovako formulirao:
»Veliki pionirski rad pošumljavanja
Slovenskog Krasa završen je. Kulture ornog
bora dosegle su stupanj razvoja da
smijemo govoriti o njihovom gospodarskom
značenju, o njihovoj njezi, pomla