DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 82     <-- 82 -->        PDF

Za molik´U na Pelisteru korišćeni su podaci
ranijih istraživanja (Guguševski M.:
Strukturni elementi i dirvnoproduktivna
sposobnost sastojina molike u ass P.teridio
pine tum peucis na Pollster u SR Makedoniji,
Zbornik simpozija o molici,
1969.) te istraživanja rnolikinih sastojina
na Šar planini izvršenih u svrhe ovog rada.
Utvrdili su binomnu strukturu sastojina,
osim na jednoj plohi na Šar planini
u kojoj je struktura hiperbolična. Nadalje
je ustanovljeno da je prirast molike
na Šar planini, gdje se nalazi na manjim
površinama, veći u odnosu na prirast
molikovih sastojina na Pelisteru.


9. G r u j o s k a Milica: Neke važnije
gljive na moliki i muniki na Šar planini
(str. 113—19, sažetak na engleskom).
Autorica je utvrdila u tim borovim sastojinama
postojanje 12 vrsta gljiva (Lophodermium
pinastri, Stereum sanguiletum,
Airmilaria mellea, Ungulina annosa i dr.).
Za sada su, naglašava autorica, uglavnom
prisutni saprofiiti ili slabi paraziti.
Evo i stanovitih zanimljivosti: Lophodermium
pinastri (Schraed.) Chev. čest je
i masovan na moM´ki, bilo na stojećim
stablima bilo na otpalim iglicama, a na
muniki je rijetko zabilježen i s malim
napadom; Ungulina annosa (Er.) Pat. od
svibnja mjeseca do u kasnu jesen na moliki
razara srčevinu, a na muniki naprotiv
bjeliku, a srčevina ostaje dugo vremena
netaknuta. No u oba slučaja U.
annosa je izraziti saprofit, tj. nema je na
živim stablima.


10. Kuševska Mi lik a: Fakultativna
diapauza za Gypsonoma aceriana Dup.
u uvjetima konstantne eksperimentalne
sredine (str. 121—128, sažetak na engleskom).
Ovo saopćenje M. Kuševske sadrži
nastavak njezinih istraživanja biologije
ovog topolovog savijača iz 1963/65. godine
(doktorska disertacija 1965. god.). Istraživanja
su izvršena u vremenu od 10.
V 1971. do 30. X 1972. god. d pokazala su
da ovaj štetnik uz povoljne uvjete bez
prekida nastavlja svoje životne cikluse (u
prirodi ima dvije generacije: proljetnu i
jesensko-proljetnu). Prosjek ciklusa sukcesivnih
generacija iznosi 60,3 dana (u
granicama od 52,5 do 65,6 dana) što znači
da je u označenom vremenu autorica uzgojila
12 generacija. Neprekidnost životnih
ciklusa autorica je postigla u laboratorijskim
uvjetima uz stalnu temperaturu
od 24" C, relativne vlage zraka 71% i
uz osiguranje svježeg mladog lišća topole,
u ovom slučaju klona I — 45/51,
11. Guguševski M., Ivanov D.,
Hadži-Georgijev K. i Ivano v-
s k i C: Proučavanje oblika bukovih stabala
na Plačkovioi (str. 129—142, sažetak
na njemačkom). U ovom radu iznijeti su
rezultati istraživanja obličnih brojeva i
koeficijenata za bukova stabla iz sastojina
u gospodarskoj jedinici Plačkovica
(šumsko gospodarstvo Kočane). Uz korišćenje
303 modelna stabla u debljinskim
razredima od 12,5 do 77,5 om i visina 12—
24 m, autori su utvrdili da je stabalni
oblični broj 0,645, a oblični broj debla
0,481. »Općenito uzevši bukva ina Plačkovici
je slabija od bukve na Belasioi ali
nešto bolja nego bukva po Šurićevim tahlicama
« zaključuju autori svoj rad.
12. Hadži-Georgijev K., Guguševski
M., Ivanov D. i Ivamovski
C: Dinamika rasta i prirasta običnog i
srebrnastog čempresa u nasadu u Gevgegeliji
(str. 143—152, sažetak na njemačkom).
Radi se o komparativnom nasadu
običnog (C. sempervirens L.) i arizonskog
(C. glabra Gr.) čempresa uzgojenom u rasadniku
blizu sela Mnin-Gevgelisko. Na
kraju pete godine visina običnog čempresa
iznosila je 2,30 m, a arizonskog 2,44 m,
s maksimalnim godišnjim prirastom običnog
čempresa s 58,1 cm, a arizonskog s
61,3 cm. Navod autora da čempres »insekti
slabo napadaju« (str. 143) mora se danas
s rezervom uzeti -uzevši u obzir jake
napade čempresovog krasnika (Buprestis
cupressi) na području Splita4.
13. Hadži-Georgiev K. i Krstevs
k.i K.: Komparativna proučavanja rasta
i prirasta jele na planinama Kožuf i Bistra
(str. 153—173, sažetak na njemačkom).
Jela na obje planine nalazi se u istoj
asocijaciji — as. Fagetum montanum
sub. abietetosum i na istim nadmorskim
visinama (između 1200 i 1600 m). Prosjek
godišnjih oborina kreće se oko 1.100 mm,
time da je na Kožuf Planini (objekt Došnica)
nešto veći nego na Bistri (objekt
Mavrovo). Međutim, razlike prosječnih
godišnjih temperatura su velike, jer se
ova u objektu Mavrovo kreće od 7,40° do
5,5" C, a u objektu Došnica između 10,30
do 8,3" C. Razlike su i u tlu: u Mavrovu
je smeđe šumsko kiselo (pH 5,5), a u
Došnici isto smeđe šumsko ali nerazvijeno.
Visinski, debljinski a i prirast mase
4 Marinković B.: Zaraženost borovih stabala


na Marjanu s Trametes pini (Broh) Fr, Šumar


ski List 1961., str. 471. i Borić J. i Sinovčić I.:


Rekultivacija veleparka Marjan, Hortikultura


1973,, br. 4.