DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 81     <-- 81 -->        PDF

če te smolarenja, s asocijacijom Pulsatillo-
Pinetum nigrae, tla su humusnokarbonatna
ili smeđa.


3. G u desk i A., Popnikola N.,
St amen kov M., Đorđeva M.: Morfološko-
fiziološka ispitivanja polena munike
(Pinus heldreicbii — P. leucodermis
(Antoin/Margr.) — str. 39—48, sažetak na
njemačkom. Predmet ispitivanja bila su
polenova zrnca munike iz autohtonih sastojina
na Kosovu. Morfološko-fiziološka
svojstva ispitivanih zrnaca pokazala su
priličnu varijabilnost.
4. E m H.: Širina ekoloških amplituda
nekih balkanskih endema i subendema
(str. 49—54, sažetak na njemačkom). U
ovom radu autor je saopćio podatke o
uspijevanju Paneićeve omorike, munike,
molike, divljeg kestena i jorgovana izvan
njihovog autohtonog areala i staništa.
Sve tri nabrojene četinjače imaju vrlo
široku ekološku amplitudu: od submediteransko-
komtinentalne do subarktičke (u
Finskoj na geografskoj širini od 62")ä. Divlji
kesten (Aesculus hippocastanum L.),
također, dobro uspijeva (ovjeta i rodi sjemenom)
u sjevernim područjima Skandinavije
i Rusije, ali njegov normalni razvoj
ovisi o lokalnim ekološkim uvjetima
te, npr., u gradskim nasadima često mu
se suši lišće i otpada3. Jorgovan (Syringa
vulgaris L.) je vrsta termokserofilnih cenonza,
ali se, već od 16. stoljeća, gaji u
cijeloj Evropi.
5. Nikolovski Trajko, Matvej
e v a Jana, S t e v č e v s k i Jovan:
Sindinamski razvoj vegetacije i tla u arealu
Ass. carpinetum orientalis typicum
na tvrdim vapnencima SR Makedonije
(str. 55—61, sažetak ina engleskom). Ovaj
rad dio je elaborata »Korelacioni odnosi
između tla i različitih tipova degradacija
šumsfa>travnih vegetacija na goletima
u submediteranskom području SR Makedonije
«. Degradacij ske (razvojne) stadije
vegetacije i tla rte mikroklimatske odnose
za pojedini stadij autori su dali u preglednoj
tabeli uz kraći tekstualni prikaz.
Iz početnog stadija niske bjelograbove
šume s hrastom siadunom (Qu. conferta)
nastaju, kao posljedica djelovanja čovjeka,
šikare bijelog graba s maklenom (Acer
monsspessulanum), a ove prelaze uŠibi jak s različitim vegetacijskim tipovi2
1972. godine posađeno je nekoliko stabala


omorike oko spomenika J. Pančiću ispred hotela
»Omorika« u Crikvenici.


3 Tako npr. lišće divljeg kestena već početkom
kolovoza požuti i osuši se u drvoredu uz


more u Poreču.


ma (Buxus-tip, Svringa-tip, Jasminum-tip,
Paliurus-tip i dr.); zatim slijede dva stadija
pašnjaka te tri kamenjara od kojih
je posljedni stadij kompaktnih stijena s
pukotinama, tipom tla inicijalnih rendzina
(A/C) i vegetacijskim tipom Micromeria
juliana — Inula Candida. Do stadija
kamenjara kompaktnih stijena dolazi redovno
na površinama nagiba preko 25°
i ekspozicija od istočne do jugozapadne.


6. Džekov Slavčo ima dva rada:
— Crataegus orientalis Pali. u SR Makedoniji
(str. 63—76, sažetak na njemačkom)
i
— Novi taksom glog (Crataegus L.) u
dendroElori Makedonije {str. 227—251, sažetak
ina njemačkom).
Iz naslova prvog rada vidi se, da se obrađuje
Cr. orientalis Pali., a u drugom
radu prikazane su dvije nove svojte iz roda
Crataegus koje je autor nazvao Cr.
villosa sp. nova te Cr. monogyna Jacq.
var. sericea var. nova. Sva tri ova gloga
za sada registrirana su, s malim izuzecima,
samo u zapadnom dijelu SR Makedonije.
Izuzetak je Cr. orientalis koji je
konstatiran na 30 nalazišta u zapadnoj
Makedoniji, a na 2 u istočnoj (brdski masivi
Golak i Vlajna) te Cr. monogyna var.
sericea var. nova koji je u zapadnoj Makedoniji
konstatiran na 20 nalazišta, a u
istočnoj na jednom (u-masivu Plačkovica).
Svi se ovi glogovi nalaze na većim nadmorskim
visinama (od 580 m na više, ali
pretežno iznad 1000 m). Ne ulazeći detaljnije
u morfološke opise ovih vrsta,
naglašava se samo, da su oba rada s brojnim
ilustracijama lista i ploda. Kao posebnu
zanimljivost navodimo fotografiju
stabla Cr. monogyna var. sericea var. nova
na Uinskoj planini (Ohridsko područje)
promjera 69 cm na visini 1,30 m.


7. Nikolovski T r. i Mirčevski
S.: Biološkojkvalitativne karakteristike
nekih razvojnih stadija degradiranih i sačuvanih
šuma kitnjaka na Babuni (str.
77—92, sažetak na njemačkom). Rezultat
autorovih ispitivanja biološko-kvalitativnih
karakteristika razvojnih stadija neke
sastojine jest taj, da se postojanje degradacije
neke sastojine (šume) može najbolje
utvrditi poznavanjem sastojinske
strukture po kvalitetnim grupama.
8. Gu´guševski M., Hadži-Georgiev
K., Ivanov D. i Ivanovski
C.: Proučavanje strukturnih elemenata
sastojina molike na Pelisteru i Šar-planini
(str. 93—112, sažetak na njemačkom).