DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 80     <-- 80 -->        PDF

JUBILEEN GODIŠEN ZBORNIK


Po povod 25-godišninata na zemljodelsko-
šumarskiot fakultet na univerzitetot —
Skopje, Šumarstvo — Skopje 1973.


Jubilarni svezak Zbornika Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Skopju opet dononsi
nekrolog jednom od pionira šumarske
nastave i nauke u Makedoniji,
nekrolog prof, dr Iliji M i h a j 1 o v u
(u prethodnom svesku komemoriran je
prof, dr Br. Pejoski). Dr. I. Mihajlov, koji
je 1930. godine diplomirao šumarstvo na
Pol´joprivredno-šumarskom fakultetu u
Sofiji, a 1939. godine doktorirao na poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu
na osnovu disertacije »Numeričko bonitiranje
šumskih stojbina«, bio je profesor
dendrometrije i uređivanja šuma te
predstojnik katedre za uređivanje šuma
od osnivanja skopskog Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta (1947. sod.) do dana
smrti (15. VIII 1973. god.). Tokom četrdesetgodišnje
znanstvene djelatnosti objavio
je preko 60 znanstvenih i stručnih
radova na makedonskom, hrvatskosrpskom,
bugarskom i njemačkom jeziku te
napisao udžbenike iz dendrometirije i uređivanja
šuma ne samo za studente šumarstva
nego i za srednju šumarsku školu.


Sadržaj ovog jubilarnog sveska Zbornika
je slijedeći:


1. Pejosik i B.: Povodom 75-godišnjice
opisa šumskog gospodarstva u Makedoniji
(str. 5—9)1. Iz ovog prikaza B. Pejoskog
saznajemo, da je 1900. god. u Plovdivu
(Bugarska) tiskom objavljen »Izvještaj
Nj. C. V. Ferdinanda I-om, bugarskom
knezu, o jednoj naučnoj ekskurziji u Makedoniji
« koji je podnio K. Bajkušev, šumarski
inspektor. Ovu naučnu ekskurziju
Bajkušev je izvršio 1897. godine zajedno
s dvorskim vrtlarom (bugarskog dvora)
I. Kelerom.
Svrha Bajkušev-Kelerove ekskurzije bila
je utvrđivanje stanja šuma na području
Makedonije, u ono doba još u sklopu
Otomanskog carstva. Izvještaj, između
ostalog, sadrži popis šumskih vrsta počam
od hrastova (njih 8), ´koji tvore najveći
dio makedonskih šuma, do pajasena
i eukalipta od listača, te od borova
(među kojima i alepskog, primorskog te
pinjola) do jele i smreke od četinjača.
Posebno je naglašena devastiranost hra


1 Imenovanje autora u ovom referatu odgovara
imenovanju u Sadržaju Zbornika.


stovih šuma te pomanjkanje građevnog
drveta kojeg se manjak nadoknađuje uvozom
iz Austrije, Rumunjske i Rusije.
Šume po vlasništvu bile su državne, općinske,
crkvene i privatne, a šumarska
služba bila je organizirana tako da je
svaki vilajet (pokrajina) imao jednog šumarskog
inspektora, 1—2 pomoćnika inspektora,
7—10 nadzornika i 20—30 čuvara
šuma.


Ovaj danas najstariji opis makedonskih
šuma i šumarstva nalazi se u knjižnici
Katedre za dendrologiju na VLTI u Sofiji.


2. Spirovski Jovan ima objavljena
dva rada:
— Smeđa šumska tla u pojasu bukve
na Buševskoj planini (str. 11—24, sažetak
na engleskom), i
— Tla na planinskim pašnjacima Suve
Planine SRM (str. 25—37, sažetak na engleskom).
Buševska planina nalazi se u JZ dijelu
SR Makedonije južno od Golena (Velika)
Reka — gornjeg toka rijeke Treske s najvišom
kotom 1791 met. Na toj planini
najrasprostranjenija je bukova šuma i
to na sjevernim ekspozicijama u obliku
sastojina, a na južnim kao grupe stabala
svojedobnih sastojina. Pojas bukve počinje
na 800 met. nad morem kao nastavak
pojasa grabovih šuma i dopire do najvišeg
vrha. Cenoze su Fagetum submontanum,
Fagetum montanum i Fagetum subalpinum.
Kako geološka podloga nije jednaka
(različiti silikatni materijal), a kako
nisu ni klimatski uvjeti istovjetni to su
i tla različita, od nezasićenog do podzolastog
smeđeg šumskog tla. Nezasićena
tla zauzimaju najveću površinu, a opodzoljena
nalaze se u najvišim dijelovima
područja.


Suva Planina, na koju se odnosi ovaj
rad, ogranak je planinskog masiva Jakupica
(JZ od Skopja). Na sjevernoj ekspoziciji
pašnjaci počinju na cea 1400 met,
ali glavnina ih se nalazi na nadmorskoj
visini od oko 1750 met. Tla ovog područja
su tipa planinsko-livadnih crnica razne
reakcije (koja je ovisna o dubini pedološkog
sloja). Najplića tla neutralne su
reakcije s vegetacijom as. Edraeantheto-
Helienthemetum balcaniioi, na srednje dubokim
dijelovima reakcija tla je slabo
kisela s vegetacijom as. Onobryceto-Festucetum
cyllenicae, a tla dubine 50—60
om umjereno su kisela s vegetacijom as.
Geranieto-Poetum violaceae i Deltoido
Nardetum. Na susjednim pašnjacima, devastiranim
od požara i prekomjerne sje