DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 79     <-- 79 -->        PDF

Posebno poglavlje predstavlja štetno
djelovanje domaćih životinja i divljači.


U posebnom poglavlju obrađeni su šumski
požari, kojima je dat odgovarajući
opseg u udžbeniku. Šumski požari predstavljaju
veoma štetni faktor pa je autor
uložio mnogo truda da opiše veličine štete,
ali i uvjete u kojima se požari najčešće
pojavljuju. Veoma je korisno što
je autor upotrebio stranu, a naročito američku
stručnu literaturu o požarima,
jer su upravo Amerikanci, zbog ogromnog
prostranstva šuma i velikih požara
koji su lamo harali, vrlo dobro obradili
uzroke nastajanja požara i mjere suzbijanja.
Autor je do detalja opisao te mjere
ikao i organizaciju suzbijanja i uvađa
studente u jedno kod nas nedovoljno obrađeno
naučno tretiranje ovoga problema.
Bila je veoma korisna ideja autora
da unese u udžbenik i naše zakonske propise
o obaveznom vršenju mjera za sprečavanje
šum. požara i njihovo suzbijanje.
Ovo poglavlje obuhvaća specijalne mjere
opreznosti, tehničke, uzgojne i uređajne
mjere. Autor je, također, opisao mjere za
otkrivanje požara: sistem osmatračnica,
oprema promatračkih stanica, sistem komunikacija,
transporta, te potrebnu opremu
za suzbijanje požara raznim metodama,
počam od jednostavnih metoda suzbijanja
na manjim površinama do kompliciranih
velikih akcija na velikim površinama.
Na koncu je opisao i postupak
sa sastojinama koje isu oštećene od požara,
što je autoru naročito uspjelo, budući
se autor i sam bavio uzgojnim radovima
za vrijeme svojeg službovanja u
praksi.


Interesantno poglavlje u knjizi je na
kraju ono koje govori o uzrocima epidemijskog
ugiban ja i sušenja šuma. Tu su
opisane pojave masovnog sušenja hrastovih
sastojina, ugibanje i sušenje brijestova,
bukovih, jasenovih, johinih, smreko


vih, jelovih i ariševih sastojina. Ova veoma
aktualna problematika tretira te pojave
na način koji se temelji na modernim
gledanjima na šumu kao ´komponentu
ekosistema. Iako nije bilo moguće osvjetliti
sve karike u lancu uzroka koji
dovode do sušenja, autor je prihvatio tezu
o kompleksu faktora u prvom redu
ekoloških, koji u određenoj konstelaciji
rezultiraju sušenjem cijelih sastojina. U
ovom poglavlju autor je iznio i rezultate
svojih vlastitih istraživanja uzroka sušenja
hrastovih sastojina i brijesta u nas.


Na konou je autor naveo radove u šumskom
gospodarstvu nakon velikih katastrofa.


Kao zaključak mogli bi navesti slijedeće:


Udžbenik iz Zaštite šuma, svojom materijom
obrađuje sve ono što je predviđeno
nastavnim programom iz toga predmeta
za studente šumarstva Šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Proširena materija
pridonaša boljem shvaćanju pojave koje
dovode do šteta u šumama i kalamiteta,
a ona će dobro poslužiti i stručnjacima
u praksi.


Materija je obrađena metodički vrlo
dobro. Naučno opravdani redoslijed poglavlja
s pedagoškog stanovišta je vrlo
dobar, jer uvađa studenta u biocenozu
sastojine i omogućuje da shvati štetnost
i korist pojedinih organizama ili akcija
u šumskom gospodarstvu. Knjiga je suvremena
i moderna jer je autor koristio
pored klasičnih i najnovije rezultate objavljene
u domaćoj i stranoj literaturi
kao i rezultate iz vlastitog iskustva. Stoga
ova knjiga predstavlja u našoj zemlji
drugi uspjeli pokušaj da se popuni praznina
u jednoj grani šumarske nauke, koju
su teško osjećali i studenti na fakultetu.
Knjigu će sa zadovoljstvom prihvatiti i
naša stručna javnost.


Prof, dr Milan Androić