DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 78     <-- 78 -->        PDF

vić, Živojinović) i fitopatološka (Kišpatić,
Josipović), postoji samo jedna knjiga Zaštita
šuma, ;koja je objavljena u Beogradu
1958. godine, a autor je prof, dr S.
Živojinović.


No od tada je na području zaštite šuma
i kao nauke i kao praktične djelatnosti
učinjeno mnogo. Veliki broj stručnih
i naučnih članaka objavljeno je u stručnim
i naučnim časopisima. Nove metode,
naročito biološke borbe protiv štetnika,
dobile su u praksi punu legalnost. U borbi
protiv korova i čišćenju nepoželjnih
vrsta u mladićima i kulturama primjenjuju
se nova sredstva: herbicidi. Postignuti
su dobri rezultati u zaštiti rasadnika
od mraza, zaštiti kultura od divljači,
apliciraju se novi insekticidi i funsicidi
(dubinski, sistemični insekticidi). Rasvijetljeni
su ekonomski faktori u borbi protiv
štetnika i usavršena metodika odabiranja
sastojina za suzbijanje ma osnovu
kritičnog intenziteta napada s obzirom na
totateu defoliaciju i ekonomičnost suzbijanja.
Stečena su dragocjena iskustva u
organizaciji akcija suzbijanja. Velika disperziia
tih članaka po časopisima stvarala
je iteškoću za učenje studentima i gubila
se cjelina. Osjećala se velika potreba
za novim udžbenikom iz zaštite šuma koji
bi uzcn n obzir najnovija djela i dostignuća
domaćih i stranih autora na ovom
području. Razumljivo je da su taj nedostatak
osjećali u prvom redu studenti,
koji su taj predmet studirali.


Potrebno je sve to uzeti u obzir dajući
ocjenu knjizi Nauka o zaštiti šuma,
prof, dr Zlatka Vajde. Knjiga sadrži slijedeća
poglavlja:


Uvod u nauku o zaštiti šuma, Naučni
temelji zaštite šuma, Zaštita šuma od štetnog
utjecaja atmosferskih sila, Zaštita
šuma od štetnih biljnih organizama, Zaštita
šuma od štetnih životinja, Zaštita
šuma od čovjekova štetnog utjecaja (ukiljučuje
i zaštitu od požara). Uzroci eoidemijskog
ugibanja i sušenja šuma, Zaključak,
Literatura i Kazalo.


Polazeći od pretpostavke da je poznavanje
šumske biocenoze i ravnoteže u njoj
jedan od osnovnih uvjeta za održavanje
zdravstvenog stanja sastojine, zatim za
pravilnu diagnozu i prognozu i tim u vezi
za određivanje najefikasnijih mjera za
sprečavanje biocenotske poremetnje, autor
je ovome poglavlju koje je vrlo dobro
obrađeno posvetio posebnu pažnju.
Nije moguće shvatiti postanak šumskih
šteta, pravi cilj suzbijanja i važnost pre


ventivnih mjera i značenje represivnih
(kuzativnih) mjera ako bi sc ovo poglavlje
nedovoljno obradilo ili izostavilo. Autor
je to pravilno uočio i ovu materiju
naročito dobro obradio.


U slijedećem dijelu obrađeni su abiotički
faktori koji utječu na zdravstveno stanje
bilo pojedinih stabala ili cijelih sastojina
i mjere koje treba poduzeti da
se ove štete spriječe.


U slijedećim poglavljima autor je opisao
najvažnije biljke i životinje koje su
u biocenotskom kompleksu od značenja.
Stoga je on kod opisa svih organizama
uzeo u obzir i korisne i štetne organizme,
što je i jedino ispravno želi li se shvatiti
biocenotski kompleks u jednoj sastojim.
Iako je ova domena obrađena u šumarskoj
fitopatologiji i šum. entomologiji,
autor je uskladio i sistem i terminologiju
ovim disciplinama, ona način koji
studentima olakšava učenje. Taj opis daje
najvažnije elemente kojima su dodata
biološka i ekološka svojstva, da bi se lakše
mogle shvatiti mjere koje se protiv
ovih štetnih organizama trebaju poduzeti.
Autor je imao u vidu cjelinu i upravo
zbog te cjeline dao odgovarajući opseg
udžbeniku.


Osim mjera suzbijanja štetnih organizama,
autor je ´koritseći domaću i stranu
literaturu opisao i određivanje najvažnijih
populaciono dinamičkih faktora, koji
omogućuju ustanovljenje kritičnog intenziteta
u biološkom i što je veoma važno
u ekonomskom pogledu. Ovo predstavlja
novu vrijednu komponentu u svakoj akciji
suzbijanja koja je vezana sa većim ili
manjim troškovima. Nije potrebno naglasiti
veliku korist što je autor unio i nove
vrste, koje su otkrivene kao štetnici kod
nas ali i u inostranstvu, tako da njihova
pojava kod nas neće za studente koji studiraju
ovaj udžbenik predstavljati iznenađenje.


Konačno, autor je opisao mjeru za sprečavanje
štetnika, karantenu i izdavanje
certifikata i inspekciju navađajući naše
pozitivne propise koji reguliraju ove mjere.


Posebno su opširno obrađeni u ovom
poglavlju insekticidi, fungicidi, repelenti,
herbicidi i dr. pesticidi kod čega je autor,
nastojeći da bude dosljedno na nivou najnovihji
rezultata, opisao pored insekticida
koji se proizvode u našim tvornicama
i insekticide koje se upotrebljavaju u inostranstvu.