DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 77     <-- 77 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Zlatko Vajda:


NAUKA O ZAŠTITI ŠUMA


Ovih dana izašla je u nakladi Školske
Knjige Zagreb, knjiga Nauka o zaštiti
šuma, čiji je autor prof, dr Zlatko Vajda.
Knjiga ima 482 stranice, ilustrirana je
sa 158 vrlo uspjelih slika. Knjiga je štampana
kao udžbenik Zagrebačkog Sveučilišta
u tvrdom uvezu, a tisak je Grafičkog
Zavoda Hrvatske, Zagreb.


U svakoj zemlji privredna politika orijentira
se u prvom redu na one grane
za koje u zemlji postoje dovoljne zalihe
kvalitetne sirovine. Upravo stoga šumarstvo
i drvna industrija spadaju među
one grupacije koje u našoj zemlji sada i
u perspektivi imadu sve uvjete za ´intenzivni
razvoj. Opći porast produkcije kod
nas i u svijetu reflektira se na povećanu
potrošnju drva bilo kao sirovine za kemijsku
preradu ili za dobivanje finalnih
proizvoda drvne industrije. No, intenzivna
eksploatacija u toku prošlog i ovog
stoljeća dovela je naše šume u stanje u
kome je šumski fond pao na 50%> od
normalnog, a prošlogodišnji prirast iznosi
tek 1/3 od mogućeg optimalnog prirasta.
Zato se u svim planovima šumarstva
postavljaju kao prioritetni zadaci
kvantitativno i kvalitativno povećanje
šum. fonda. No, sve mjere koje se svode
na očuvanje sadašnjih šuma na introdukciju
četinjara u šume lišćara, na
uzgoj brzorastućih vrsta četinjara ili liščara,
na što se ulažu veoma velika financijska
sredstva, ne mogu imati uspjeha
bez efikasne zaštite šuma. Štete koje
nastaju u šumama, na sjeoinama i skladištima
uslijed nekontroliranog djelovanja
abiotičkih i biotičkih faktora impresioniraju
svojom veličinom. Ciljevi naše
šumarske politike neće biti realizirani ukoliko
i dalje dopustimo da nastaju štete
u onim razmjerima kakovi su bili
dosada, šumarski stručnjaci nalaze se
daikle u pogledu zaštite šuma i šumskih
produkata pred odgovornim zadacima.
Zato su za sticanje znanja iz područja
zaštite šuma veoma zainteresirane proizvodne
organizacije, koje sve više shvaća


ju i potrebu postdiplomskog studija iz
ove grane nauke.


Zaštita šuma kao nauka razvijala se
paralelno sa ostalim područjima šumarske
nauke, a u prvom redu sa uzgajanjem
šuma. Ipak po objavljenim djelima
Zaštita šuma se ograničila više na dvije
discipline na ikojima se osniva: na Šumarskoj
fitopatologiji i šumarskoj entomologiji.
Veliki dio zaštite šuma koji
se odnosi na abiotičke faktore kao i požare
nije nalazio svoje mjesto u tim
djelima. Razvojem i napretkom ekologije,
naročito sinekologije, zaštita šuma dobiva
značajne priloge za osvjetljavanje mnogih
pojava koje su u šumarstvu imale
za posljedicu kalamitete. Ekologija kao
nauka omogućila je i dalje da se zaštita
šuma ne tretira samo kao disciplina koja
će se baviti represivnim mjerama zaštite,
već se težište kao i u medicini baca
na higijenu šuma i na preventivne mjere.
No, ovakav brzi razvoj nauke nije praćen
i brzom pojavom adekvatnog djela iz područja
zaštite šuma. Moglo bi se reći da
je u tom pogledu dosada najbolje uspio
Schwerdtfeger sa svojom knjigom: Waldkrankheiten.
Ostali inostrani pisci: Neger,
Wagner, Swaner, Hess-Beak, Dimitrov i
još neki drugi dali su u svojim vrijednim
djelima opis mnogih štetnih pojava, njihove
uzroke, a dijelom i sprečavanje, no
moglo bi se reći da su oni posvetili više
pažnje uzročnicima patoloških pojava u
objektu na kome one dolaze. U šum. entomologiji
npr. govorilo se o pojedinom
štetniku ne analizirajući do kraja i štetne
posljedice, a vrlo malo se govorilo o
populaciji i sastojim. Vrijedni napredak,
barem na području entomologije, učinjen
je u dosad nenadmašenom djelu Bschericha:
Forstentomologie Mitteleuropas
(I—IV), naročito što se tiče populaciono-
dinamičkih faktora i uzroka masovnih
pojava.*


U našoj zemlji, nažalost, na tom području
dosada objavljeno je veoma malo.
Isključujući entomološka djela (Kovače


* Amerikanci Ralph C. Hawley i Paul W.
Stickel (1949) u svojoj knjizi: Forest protection,


obradili su vrlo dobro poglavlje o šumskim


požarima.


441