DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 73     <-- 73 -->        PDF

NAUČNI SKUPOVI


O RADU I USPJESIMA ŠUMARSKOG
FAKULTETA U ISTANBULU


(Prema referatu dekana prof, dr Ismail
Eraslan-a, održanog 22. listopada 1973.
godine, prilikom otvaranja Međunarodnog
simpoziuma o ´trojanskoj jeli i flori
Turske)


Da bi bolje shvatili rad i uspjehe Šumarskog
fakulteta u Istanbulu (Istanbul
Orman Fäkültesi) iznijeti ćemo prethodno
nekoliko osnovnih podataka o turskim
šumama.


Zbog raznolikih orografskih, geoloških,
klimatoloških i edafskih uvjeta zemlje
i vegetacije Turske je nevjerojatno raznolika.
Na vegetaciju oupće, a naročito
na šumsku, čovjek je u proteklim stoljećima
utjecao na razne načine i u raznoj
mjeri. Zato je njen prirodni sastav
sada jako izmjenjen.


Ukupna šumska površina Turske iznosi
18 273 000 ha. Stepen pošumljenosti je
23,4%. Od ovog iznosa otpada na:


1. produktivnu visoku šumu 26,0%
2. neproduktivnu visoku šumu 25,2%
3. produktivnu nisku šumu 13,9%
4. neproduktivnu nisku šumu 34,3%
U Turskoj se šumama pripisuju slijedeće
osnovne funkcije:


1. funkcija šumske proizvodnje,
2. hiđrološka funkcija,
3. antieroziona funkcija,
4. zdravstvena funkcija,
5. klimatska funkcija,
6. funkcija zaštite prirode,
7. rekreaciona funkcija,
8. vojna funkcija,
9. estetska funkaija i
10. naučna funkcija.
S obzirom na tako raznoliku i veliku
ulogu šume odavno se osjećala potreba
za osnivanjem i unapređenjem turskog
šumarskog školstva. Prvu Visok u šumarsku
školu osnovao je i vodio
francuski šumar Louis Tassy 1857. godi


ne. U -njoj je nastava izvođena na francuskom
jeziku. Od 1902. godine ova je
škola radila pod imenom Visok a poljoprivredo
a - š u m a r s k a škola
Ha l kal i (Halkali Ziraat ve Orman cilik
Yüksek Okulu), a od 1925. godine kao
Visoka šumarska škola. Radila je u raznim
mjestima i pod raznim statusima.
Ukinuta je 1934. godine.


Na osnovu posebnog zakona osnovan
je 1934. godine, po uzoru na visoko razvijene
zapadnoevropske zemlje, Šumar ski
fakultet. U prvo vrijeme on je
bio pridodat tadašnjoj Visokoj poljoprivrednoj
školi u Ankari. Kada je i ova
bila zatvorena 1948. godine, Šumarski
fakultet je novim zakonom pripojen Univerzitetu
u Istanbulu, u čijem sastavu
djeluje sve. do sada.


Od 1934. godine pa do sada Šumarski
fakultet u Istanbulu postigao je zavidne
rezultate u pogledu broja studenata i apsolvenata,
naučnih istraživanja, objavljenih
radova, stručno-savjetodavne službe,
učešća na međunarodnim kongresima itd.
Dokaz su za to slijedeći podaci:


Od 1934. do 1973. godine diplomiralo je
na Šumarskom fakultetu u Istanbulu ukupno
3 358 studenata. U istom periodu
promovirano je u naučna šumarska zvanja
67 diplomiranih šumarskih inženjera,
habilitiralo je 46 naučnih šumarskih
radnika, od kojih je 35 dobilo zvanje
profesora. Sada na Fakultetu radi 65
doktoranata, 30 profesora, 8 docenata, 26
asistenata i 113 drugih namještenika.


Od 1951. godine Fakultet ima poseban
časopis koji izlazi godišnje u dva sveska.
U svesku A objavljuju se rezultati vlastitih
istraživanja, a u svesku B inozemna
dostignuća značajna i za turske šumare.
U tim svescima objavljeno je u spomenutom
razdoblju 243 originalna rada i 486
prevoda korisna za tursku šumarsku
praksu. Pored toga, u drugim domaćim
i stranim časopisima izašlo je 306 naučnih
članaka napisanih od strane pripadnika
šumarskog fakulteta u Istanbulu.


Nastavno osoblje i naučni suradnici Fakulteta
publicirali su u istom vremenu
329 knjiga, od kojih su 147 naučnog, a
182 nastavnog karaktera. Od spomenutog


437