DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 68     <-- 68 -->        PDF

Prirodoslovlje važnijih ptica


(tetrijebovi, fazani, jarebice, lještarka, kamenjarka i prepelica, golubovi,
močvarice, krža, gluhara, njorke, šljuke, šumska močvarica, čaplje, rode,
vrane, gavran, svraka, sojka, dnevne grabilice, sokoli, orlovi, škanjci, jastreb,
eje, lunje, noćne grabilice, sove i ćukovi, strvinari, ptice pjevice.)


4. Bolesti divljači. Liječenje. Sprečavanje zaraze.
5. Vježbe: raspoznavanje divljači po slikama i preparatima.
6. Prepariranje divljači.
7. Uzgoj divljači: normalni broj divljači u lovištu, odstrel, prehrana,
uništavanje štetočinja, lovačke staze, hranilišta i solila, zvjcrokradice, štete
od divljači.
8. Umjetni uzgoj divljači.
9. Uređenje lovišta. Vrsta lovišta. Plan uređenja lovišta.
10. Kinologija: Vrste i raspoznavanje pasmina po slikama. Dresura. Lov
sa psima. Bolesti pasa.
1. Lovačko oružje. Municija. Lovačka oprema (durbini i si.) Rukovanje
sa oružjem.
12. Načini lova. Pojedinačni i skupni lovovi. Društveni lovovi i organizacija
lova.
13.
Postupak s ubijenom divljači. Vađenje drobi. Skidanje kože.
14.
Trofeji i njihovo ocjenjivanje.
15. Ribarstvo. Značenje slatkovodnog ribarstva. Podjela riba. Najvažnije
slatkovodne ribe: pastrmka, mladica, lipljan, glavatica, šaran.
16.
Načini ribolova: umjetno ribarstvo. Mrjestilište. Ribnjaci.
17.
Lovno i ribolovno zakonodavstvo.
18. Lovački kalendar: dužnosti lovca u pojedinim mjesecima. Mjere
opreza u lovu.
b) Praktična nastava


1. Upoznavanje sa lovno tehničkim objektima.
Cilj praktične nastave je da se učenici praktično na terenu upoznaju
s lovno tehničkim objektima. Da bi se nastava mogla obaviti, učenici moraju
imati potrebno znanje o lovno tehničkim objektima dobiveno u toku
predavanja.
Sredstva: lovno tehnički objekti na terenu (lovačke staze, čeke, hranilišta
i si. (Vidjeti te objekte na terenu.)
Potrebno vrijeme: 1 dan.


2. Lovljenje.
Cilj praktične nastave je da se učenici upoznaju s načinima lova kao
i sa postupkom sa ubijenom divljači, s tim da učenici imaju osnovno znanje
iz oblasti lovstva.
Sredstva: U lovištu odstrijeliti određenu divljač (prema mogućnostima).
Potrebno vrijeme: 1 dan.