DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 62     <-- 62 -->        PDF

U nastavnom planu 1951/52. godine pojavila sc je prv a bifurka cij
a u nastavi jer se je ŠUMARSKI ODJEL razdvojio na dva odsjeka i to:
ŠUMSKO UZGOJNI — BIOLOŠKI i ŠUMSKO INDUSTRIJSKI— TEHNIČKI.


Prema nastavnom planu prv e bifurkacije odobrene Komit. za naučne
ustanove, sveučil. i vis. škole br. 11337 (Nar. Nov. br. 78 — 1948) bio je predviđen
predmet Lovna privreda i to nastave 2 sata i 1 sat vježbi u V.
zimskom semestru za studente biološkog odsjeka i tako se predavao i u
školskoj godini 1952/53. za zadnja dva godišta.


Kako se vidi, nestal i su predmeta Zoologija i šumsko lovni zakoni.


Prema nastavnom planu druge bifurkacije (1953/54) bio je podijeljen
Šumarski odjel Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u Zagrebu na
dva odsjeka i to:


— Šumsko-gospodarski i
— Drvno-industrijski
Na Šumsko-gospodarskom odsjeku bio je predviđen predmet Lovn a
privreda u IV. ljetnom semestru i to 1 sat nastave i 1 sat vježbi i u V.
semestru zimskom 2 sata nastave i 1 sat vježbi.


Navedeni nastavni plan druge bifurkacije bio je odobren Rješenjem
Savj. za prosvj., nauku i kulturu NRH Br. 12241 od 8. 10. 1952. g.


Zakonom o osnivanju Poljoprivrednog i Šumarsko g fakulteta u Zagrebu
(Nar. Nov. od 8. 12. 1959. g.) osnivaju se posebno Šumarsk i fakultet
a posebno Poljoprivredni.


Šumarski fakultet dobiva prv i statu t šumarskog fakulteta, Sveučilišta
u Zagrebu, koje je potvrdilo Izvršno vijeće Sabora NRH pod br. II.I-6-
2918-1-09 od 20. 2. 1960. godine.


Nastava se vršila u dva odsjeka i to:


— Šumsko-gospodarskom i
— Drvno-industrijskom.
Prema prvo m nastavnom planu Šumsko-gospodarskog odsjeka predavan
je predmet Lovna privreda u IV. ljetnom semestru i to 2 sata
nastave, kao obavezni predmet.
Kao izborni predmet predavao se je i predmet Lovstv o u VII. zimskom
semestru, tjedno 2 sata nastave i 1 sat vježbi, te u VIII. ljetnom semestru
2 sata nastave i 2 sata vježbi.
Prema citiranom statutu postojao je kod Šumarskog fakulteta u Zagrebu
ZAVOD ZA LOVNU PRIVREDU s predmetima: Lovna privreda i Lovstvo.
Ovaj Zavod je osnovan 1960. godine od bivšeg Kabineta.
Godine 1960. kad je taj Zavod osnovan, obavezni predmet Lovna pri


vreda predavao je ing. Drago Andrašić kao honorarni nastavnik, a izborni
predmet Lovstvo kao honorarni nastavnik ing. Ivan Čeović.
Predstojnik Zavoda bio je dr ing. Milan Androić, a zamjenjivao ga je ing.
Drago Andrašić. Demonstrator u Zavodu je bio aps. šum. Matija Štimac.
Od godine 1919. cio 1960. postojao je Kabinet za lovstvo, a 1960. je osnovan
Zavod.


426