DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 55     <-- 55 -->        PDF

2. Na temelju fitocenoloških snimaka izdvojene su na trajnim plohama
A i B tri različite vegetacijske skupine označene kao »branjevina«, »livada
busike« i »sastojine šaševa«.
Navedeni podaci treba da posluže kao baza za daljnja dugogodišnja proučavanja
dinamike i sukcesije vegetacije na ovim trajnim plohama. Istraživanja
bi trebalo produbiti mikroklimatskim, ekološkim i fenološkim opažanjima.


LITERATURA


1.
Anić, M., 1942: Sume, Zemljopis Hrvatske II, 539-558, Cagrcb.
2.
B r a u n-B 1 an q u e t, J., 1964: Pflanzensoziologie, Wien — New York.
3.
G1 a v a č, Vj., 1959: O šumi poljskog jasena sa kasnim drijemovcem (Leucoieto-
Fraxinetum angustifoliae Ass. nov.). Šumarski list 83 (1—3), 39—45,
Zagreb.
4.
Glavač , Vj., 1961: O vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnog graba
{Querceto-Genistetum elatae Horv. carpinelosum betuli subas. nov.). Šumarski
list 85 (9—10), 342—347, Zagreb.
5.
Glavač , Vj., 1962: Osnovno fitocenološko rasčlanjenje nizinskih šuma u Posavini.
Šumarski list 86 (9—10), 317-329, Zagreb.
6.
Glavač , Vj., 1968: Über Eichen-Hainbuchenwälder Kroatiens. Feddes Repertorium
79 (1—2), 115—138.
7.
Glavač , Vj., 1969: Über die ticleichen-Auenwälder der Save-Niederung. Schriftenreiche
für Vegetationskunde 4, 103-108, Bad Godesberg.
8.
Gazi, V., 1969: Die Pflanzensoziologie als Hilfsmittel zur Steigerung der
Wiesen und Weideleistung im Gebiet von Hrvatsko Primorje und Lika. Mitt,
ostalp. — din. pflanzensoz. Arbeitsgem. 9, 333-340, Camerino.
9.
Horvat , L, 1938: Biljnosociološka istraživanja šuma u Hrvatskoj. Glasn. za
šum. pok. 6, 127—279, Zagreb.
10.
Horvat , I., 1937: Pregled šumske vegetacije u Hrvatskoj, Šumarski list 61,
337—344, Zagreb,
11.
Horvat , I., 1950: Šumske zajednice Jugoslavije. Institut za šumarska istraživanja,
Zagreb.
12.
Horvat i ć, S., I lij anić, Lj., Markovi č, Lj., 1970: O biljnom pokrovu
Slavonije. Zbornik radova I Znanstvenog Sabora Slavonije i Baranje, 287—318,
Osijek.
13.
Il i j anić , Lj., Meštov , M., 1972: Dugoročna prirodoznanstvena istraživanja,
Encyclopedia moderna, 80—82, Zagreb.
14.
Lüdi, W., 1930: Die Method en der Sukzessionsforschung in der Pflanzensoziologie,
Handb, der biol. Arbeitsmeth. 11, 5.
15.
Plavšić, M., Klepac, D., Rado ševi ć, J., 1954: Gospodarska osnova jed.
»Josip Kozarac«, Šumarija Lipovljani, Elaborat Zav. za ured. šuma i šumarsku
ekonomiku, Zagreb.
16.
Plavšić , M., 1960: Holzmasse und Zuwachs der Spitzblättrigen Esche (Fraxinus
angustifolia Vahl) in Reinbeständen, XIII Kongress Internat. Verb, forstlicher
Forschungsanstalten (IUFRO), Wien.
17.
Plavšić , M., 1960: Prilog istraživanjima u čistim i mješovitim sastojinama
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) Glasn. za šum. pok., 14, 259—313,
Zagreb.