DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 54     <-- 54 -->        PDF

U toku našeg rada ustanovile smo, da je divljač naročito nagrizala u neugrađenoj
plohi B ove vrste: grozničicu (Scutellaria galericulata), crnjevac
(Prunella vulgaris), odoljen (Valeriana officinalis), vrboliku (Epilobium hirsutum)
i preskoč (Succisa pratensis). Mjestimično primjetismo obrštene vrhove
poljskog jasena (Fraxinus angustifolia).


Kako se vidi iz komaprativne tabele i danog komentara izdvojene vegetacijske
skupine u vidu »branjevine«, »livade busike« i »sastojine šaševa«
međusobno se znatno razlikuju u sadašnjoj etapi razvoja. To se očituje prema
florističkom sastavu, rastu i raspodjeli biljnih vrsta. Očito je da je broj
stabalaca u sloju od 60 do 250 cm dva puta veći u sastavu »branjevine« od
»sastojine šaševa«, a sedam puta veći od površina »livade busike«. Suprotno
tome su u sloju od 20 do 60 cm bile drvenaste biljke u okrilju svih triju
sastojina — oko tri puta brojnije u plohi B nego u plohi A. U sastojini »livade
buksie« bile su zeljaste biljke dva puta obilnije zastupljene u sloju od
60 do 250 cm za razliku od drugih dviju analiziranih sastojina. U sloju ispod
20 cm sve tri sastojine su vrlo siromašne biljnim vrstama.


Zanimljivo je istaknuti i to, da je općenito primijećen veći broj vrsta u
pojedinim etažama u neograđenoj plohi B u usporedbi sa ograđenom plohom


A. Nadalje je ustanovljeno, da se od drvenastih biljaka u najvećoj mjeri pojavio
poljski jasen (Fraxinus angustifolia), a da graba ima najmanje. Naša
istraživanja izvršena u 1973. godini pomoću fitocenoloških snimaka slažu se
sa postignutim rezultatima dobivenim iste godine M. Plavšića i U. Golubovića
(1974) u pogledu mnoštva i pojedinih vrsta drvenastih biljaka izraslih
u toku prirodnog podmlađenja ploha.
Započeta istraživanja predstavljaju tek prvu kariku u slijedu dugoročnih
istraživanja na ovim trajnim plohama. Ona bi trebala, da se prodube
mikroklimatskim, ekološkim i fenološkim opažanjima kako bi se dobila što
kompletnija slika o dinamici i sukcesiji vegetacije na ovom interesantnom
objektu u srcu nizinskih slavonskih šuma u Posavini.


ZAKLJUČAK


U ovom radu prikazani su rezultati početnih istraživanja sa trajnih ploha
osnovanih 1972. godine, a nakon gole sječe mješovite sastojine hrasta lužnjaka
1968. godine (G. j . »Josip Kozarac«). Na osnovu rada u 1973. godini mogu
se izvesti ovi zaključci:


1. Šumska vegetacija oko trajnih ploha pripada uglavnom zajednicama:

hrasta lužnjaka s velikom žutilovkom (Genisto elatae-Quercetum roboris
Horv. 1938)
— vlažnom tipu šume hrasta lužnjaka i običnoga graba (Genisto elatae-
Quercetum roboris Horv. carpinetosum betuli Glavač 1961)
— poljskog jasena s kasnim drijemovcem (Leucoio-Fraxinetum anglistifoliae
Glav. 1959)

hrasta lužnjaka i običnoga graba (Carpino betuli-Quercetum roboris
(Anić 1959) emend. Rauš 1969).

crne johe s trušljikom (Frangulo-Alnetum glutinosae Rauš 1968).