DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 53     <-- 53 -->        PDF

officinalis), rastavljeni šaš (Carex brizoides), a mahovine se obilno pojavljuju
oko panjeva. Prisutne su i vrste obična grozničica (Scutellaria galericulata),
strupnik (Scrophularia nodosa), kanadska hudoljetnica (Erigeron canadensis),
graholika žuta (Lathyrus pratensis), sit (Juncus sp. i primak bijeli (Galliumpalustre).


U sloju ispod 20 cm plahe B aspekta »livade busike« zastupljen je od
drvenastih biljaka obilnije poljski jasen (Fraxinus angustifolia), a samo po
negdje su primijećene pojedine biljke hrasta lužnjaka (Quercus robur), brijesta
(Ulmus minor), klena (Acerr campeste) i gloga (Crataegus monogyna).
Od predstavnika zeljastih biljaka samo u plohi B mjestimično prekriva površinu
dobričica (Glechoma hederacea), raširen je puzavi žabljak (Ranunculusrepens), protivnik (Lysiamachia nummularia), a primijećene su vrste trodjelni
dvozub (Bidens tripartitus), mišjakinja (Stellaria sp.) čičak (Arctium lappa)
i jagoda (Fragaria vesca).


U mikrodepresijama obih ploha postoje »sastojine šaševa« koje
se već iz daleka mogu opaziti. Izgrađuju ih uglavnom visoki šaš (Carex elata),
veliki šaš (C. riparia) i močvarni šaš (C. vesicaria). Takove sastojine nadvisuju
tu i tamo u sloju od 60 do 250 cm u obim plohama stabalca poljskog
jasena (Fraxinus angustifolia), a samo u plohi B hrasta lužnjaka (Quercusrobur), graba (Carpinus betulus), pojavljuje se manje više obilno nizinski
brijest (Ulmus minr), crna joha (Alnus glutinosa), krušina (Frangula alnus)
i amorfa (Amorpha fruticosa). Od zeljastih biljaka, osim šaševa koji dominiraju,
obilno je zastupljen u obje plohe protivak (Lysimachia vulgaris). Ovdje
ima vrlo mnogo čistaca (Stachys palustris) i mrkve Daucus carota). Zatim
su ovdje prisutne i vrste štavelj (Rumex crispus) i velika kopriva (Vrtićadioica). U plohi B ovog sloja zastupljene su vučja stopa (Aristolochia clematitis),
paskvica (Solanum dulcamara), mlječika barska (Euphorbia palustris)
i poljski slak (Convolvulus arvensis). Samo u plohi A se pojavljuje busika
(Deschampsia cespitosa), gospina trava (Hypericum acutum), južna preskočica
(Succisella inflexa) i divlji štavelj (Rumex sanguineus).


U sloje od 20 do 60 cm »sastojine šaševa« zabilježene su u obje plohe
od drvenastih biljaka crveni glog (Crataegus oxyacantha), glog (C. monogyna)
i kupina (Rubus caesius) koja mjestimično prekriva veće površine plohe A.
U plohi B iste etaže ima poljskog jasena (Fraxinus angustifolia), hrasta lužnjaka
(Quercus robur), brijesta (Ulmus minor), širokolisne kurike (Euonymus
latifolius), trnjine (Prunus spinosa) kao i pojedinih grmova amorfe
(Amorpha fruticosa). Samo u plohi A ove etaže primijećeni su grab (Carpinusbetulus) i klen (Acer campestre). Od zeljastih biljaka visine od 20 do 60 cm
rastu u obje plohe grozničica (Scutellaria galericulata) i vučja noga (Lycopuseuropaeus). Samo u plohi B ima obilno potočnice (Myosotis palustris), a mjestimično
je zastupljen i paprac (Polygonum hydropiper). U plohi A ima velike
bahornice (Circaea lutetiana), divljeg prosa (Milium effusum) uz veliko prisustvo
velike koprive (Urtica dioica). Ovdje su prisutni i trodjelni dvozub (Bidens
tripartitus), strupnik (Scrophularia nodosa), primak bijeli (Gallium palustre),
vrbolika (Epilobium adnatum, E. hirsutum) i utrenica (Inula germanica).


Sloj do visine 20 cm »sastojine šaševa« razvio se samo donekle u plohi


A. Ovdje se pojavio hrast lužnjak (Quercus robur), obilno puzavi žabljak (Ranunculus
repens) i dobričica (Glechoma hederacea). Mjestimično je dominirao
konjski bosiljak (Mentha aquatica).