DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 5     <-- 5 -->        PDF

bj = (j = 1, 2 .... p) je parametar koji predstavlja odnos j-te neza


visne varijable prema zavisnoj varibajli,
Xu = veličina j-te nezavisne varijable i-te biljke u pokusu,
e; = slučajna greška povezana s izmjerama podataka na i-toj biljci u


pokusu, koja je normalno distribuirana sa sredinom nula (0) i
varijancom a2.


Kod strojne obrade podataka metodom najmanjih kvadrata korištena je
»metriks« algebra. Metriks (matrix) je grupa brojeva ili simbola složenih u
redove i kolone između zagrada (Draper, N. R. i Smith, H., 1966). Prediktivna
jednadžba u metriks obliku izgleda:


Y = Xb + e


gdje je:
Y = vektor opažanja za zavisnu varijablu (visine stabala, tj. Yj, Y2,


Y3, Y4 Y673);
X = metrix nezavisnih varijabli (X0, Xi, X2, X3, X4, Xs, X6 i X7);
b = vektor parametara (tj. koeficijenti smjera, bo, bi, b2, b3, b4, bs,


b6 i b7);
e = vektor grešaka (tj. et, e2, e-;, ei, . . . . ecra).
Gornja jednadžba prikazana pomoću metriksa za naše podatke izgleda
ovako:


Y Xo Xi X2 X3 X4 X5 Xß X7 b e


Yi 1 16 32 7 71 21 3 2 bo ei
Y2 1 28 26 8 80 27 3 2 b i e2
Y3 1 17 34 10 80 23 3 2 b2 e3
Y4 1 5 26 8 67 14 3 1 b3 e4
b4 .
= X
b5
b6 + .
b7
~8xT~
(vektor) ,
Y673 1 48 23 12 77 42 0673
673 X 1 673 X 8 673 X 1
(vektor) (metriks) (vektor)
tj.


Yi bo + 16 bi + 32 b2 + 7b3 + 71 b4 + 21 b5 + 3b6 + 2b7 + ei
Y-2 bo + 28 b, + 26 b2 + 8 b3 + 80 b4 + 27 b5 + 3 b6 + 2 b7 + e2
Y673 bo + 48 bi + 23 b2 + 12 b3 + 77 b4 + 42 b5 + 2 b6 + 2 b7 + e673


369