DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 45     <-- 45 -->        PDF

ZAKLJUČCI


Iz prethodnih izlaganja proizlaze sledeći zaključci:


1) Spolnost je polazna osnova selekcije, oplemenjivanja i uzgoja šumskog
drveća koje se razmnožava generativno (semenom).


2) Spolnost pojedinih šumskih vrsta treba bolje i potpunije izučavati i
to sa biološkog, fiziološkog i genetskog aspekta.


3) Naslednost mnogih osobina šumskog drveća ne može se uspešno
pratiti nezavisno od njihove spolnosti.


4) Pri uzgoju dvodomih vrsta drveća treba u buduće veću pažnju pridavati
zastupljenosti i procentualnom odnosu muških i ženskih stabala u
svim sastojinama i šumama jer od toga zavisi njihova vrednost i proizvodnost.


5) Osobine šumskog drveća nasleđuju se kako preko autosoma tako i
preko spolnih hromosoma pa i o tome treba voditi računa pri regulisanju
spolne strukture u sastojinama.


6) Pri uzgoju jednodomih vrsta drveća spolnost dolazi do izražaja u vidu
veće ili manje muškosti odnosno ženskosti stabala.


7) Jačina spolne izraženosti kod jednodomog drveća naročito je značajna
pri selekciji semenskih sastojina, obnovi prirodnih šuma i uopšte
svuda gde urod igra odlučujuću ili važnu ulogu.


8) Jačina spolne izraženosti kod jednodomog drveća značajna je i s obzirom
na rast i prirast stabala.


9) Spolnost je polazna osnova selekcije, oplemenjivanja i uzgoja i šumskog
drveća koje se razmnožava vegetativno (iz panjeva, žila, korenja, grana,
reznica, motki i si.).


10) Treba nastojati da se dobri genotipovi svih vrsta šumskog drveća
(bilo da se one razmnožavaju generativno ili vegetativno) najpre klonskim
putem razmnože i prošire, ali pri tome obavezno naučno sagledavati problematiku
vezanu za spolnost polaznog materijala.


Pri selekciji i uzgoju šumskog drveća na bazi njihove spolnosti javljaju
se i brojni problemi. Ukoliko su bar ispravno sagledani, shvaćeni i postavljeni
onda je cilj ovih izlaganja postignut.


LITERATURA


1.
Benča t F. (1959): Hermafrodicke kvetv na Pinus mugo ssp. mughus Dom.,
Acta dendrologica, Opočno
2.
Borojević S. Boro jević K. (1971): Genetika, Novi Sad
3.
Gal j per n G. A. (1949): O lesnoj sosne v SSSR, Priroda, br. 5, Moskva
4.
JovančevićM . (1964): Dvospolne cvasti u smrće, Narodni šumar, Sarajevo
5.
Jovanovi ć B., Tucovi ć A. (1962): Redak slučaj jednodomosti (monoecije)
kod domaće crne topole (Populus nigra L.), Topola, br. VII—VIII, Beograd
6.
Jovanovi ć B., Tucovi ć A. (1964): Pojava jednodomosti i hermafroditnih
cvetova kod nekih hibridnih topola, Topola, br. 44, Beograd
7.
Krstini ć A. (1971): Pojava jednodomosti i hermafroditizma kod hibridne
vrbe, Topola, br. 83—85, Beograd
8.
May S. (1961): Jedan redak primerak dvodomosti topole Populus deltoides
March., Topola, br. 19, Beograd
9.
Me Kusic k A. V. (1968): Humana genetika, Beograd — Zagreb
10.
Ne krasov a T. P. (1954): O dvudomosti laplandskoj sosne, Botaničeskij
žurnal XXXIX, Moskva — Leningrad