DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 36     <-- 36 -->        PDF

6A + XY, a ženke 6A + XX. Govoreći uopšte spol se nasleđuje na tri različita
načina (tabela 2). Kod šumskog drveća nasleđuje se po istom tipu kao
kod čoveka i vinske mušice (po tzv. Drosophila-tipu). Muška stabla vrba i topola
obrazuju dva tipa polenovih zrnaca od kojih prvi karakteriše jedan
spolni hromosom (18A + Y), a drugi onaj drugi (18A + X). Da li će semenke
sa nekog stabla vrbe, topole, jasike, jasena i drugih dvodomnih vrsta biti
muški ili ženski opredeljene zavisi od tipa polena sa kojim su ženski cvetovi
toga stabla bili oplođeni. Ali od toga zavisi ne samo spol nego i mnoge druge
šumsko-uzgojne osobine biljaka koje će iz spomenutih semenki iznići. Ipak
te se osobine ne ispoljavaju na isti način čak ni kod iste vrste. Postoji više
mogućnosti nasleđivanja i ispoljavanja osobina kod dvodomnih vrsta. Osvr


Načini nasleđivanja spola


Tabela 2.


I Anasa-tip (stenice)


P: 9 AA + XX S AA + XO
G: A + X, A + X i A + O
Potomstvo:


/ s


A + X A + 0


2 1


$ AA + XX S AA + XO


A + X


Odnos spolova: 50% 50%


II Abraxas-tip (leptiri, ptice, domaća perad, ribe)


P: $ AA + XY S AA + XX
G: A + iA + Y, A + X
Potomstvo:


6 I A + X A + Y


A + X S AA + XX 5 AA + XY


Odnos spolova: 50% 50%


III Drosophila-tip (čovek, sisari, insekti, više biljke)


P: $ AA + XX đ AA + XY
G: A + X, A + XiA + Y
Potomstvo:


/ 6
$ / A + X A + Y
A + X, 9 AA + XX <5 AA + XY


Odnos spolova: 50% 50%


400