DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Varijabilnost spolnosti u okviru iste vrste je takođe važno biološko pitanje.
Rohmede r (1959) je, u vezi sa time, istraživao krakter i brojni odnos
spolova odnosno cvetova kod običnog jasena (Fraxinus excelsior L.).
Utrvdio je da više od jedne trećine pregledanih stabala pripada muškom
spolu i da su čisto ženska stabla vrlo retka. Dalje je došao do zaključka da
od svih pregledanih stabala mešovitog spola približno podjednak postotak
otpada na stabla sa dvospolnim cvastima (36%), sa andromonecijskim cvastima
(34%) i sa ginomonecijskim cvastima (28%). Da li je tako kod našeg
običnog jasena i drugog drveća trebaće svakako što pre istražiti.


+u


34


30 36


TS


SO


w


o m .0 ,
a bed e


2

Slika 1.: Raspored cvetova na stablima običnog jasena (Fraxinus excelsior L) sa
mešovitim cvastima (prema Rohmeder-u)


U biologiji postoji mišljenje da su sva živa bića indiferentna u odnosu
na spol. Proces spolne diferencijacije uslovljen je, navodno, kod biljaka najviše
fitohormonima (auksinima) koji determinišu muški ili ženski spol.
Prema tome mišljenju biseksualnost organizama potvrđuju najbolje promene
spolnih manifestacija u toku njihove ontogeneze. I kod nas je isticano da
faktori spoljne sredine mogu izmeniti spolno obeležje šumskog drveća. Dokazano
je, na primer, da kod crne topole (Populus nigra L.), koja je normalno
dvodoma vrsta, traumatične ozlede mogu izazvati pojavu jednodomosti
(Jovanović-Tucović, 1962). Može se navesti prilično primera koji ukazuju
da do spolnih promena mogu dovesti i drugi faktori sredine (temperature,
osvetljenje, ishrana, gljive, insekti i si.). Međutim, i pored svega toga
genetičari uglavnom stoje na stanovištu da je spolnost u svojoj osnovi i suštini
nasledno uslovljena jer se drukčije teško može objasniti činjenica da
su kod tipično dvodomih vrsta normalno muške i ženske jedinke približno
podjednako zastupljene u svim generacijama. Tako shvaćena spolnost i sve
drugo što je sa njome direktno povezano ima naročito veliki značaj u šumarstvu.


Spolnost sa aspekta fiziologije


Spolnost šumskog drveća zaslužuje pažnju šumarskih stručnjaka ne samo
zato što je ta osobina značajna sa čisto teoretskog (naučnog) gledišta