DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ograničenom naporu da se obezbedi trajno ciklično obilje genetičke raznovrsnosti
i prirodnih dobara.


Mogućnosti očuvanja genofonda prirodnih šuma u našoj zemlji razmatrali
su V i d a k o vi ć-Ž u f a, 1966; V i d a k o v i ć, 1970; Tucović, 1972 i
drugi. Oni smatraju da se genofond prirodnih šuma može očuvati: a) konzerviranjem
zrelih sastojina (prirodni rezervati, nacionalni parkovi, i semenske
sastojine, manje grupe stabala i si. i b) podizanjem specijalnih novih sastojina
(živim arhivima, semenskim plantažama, testovima provenijencija i potomstva
i si.). Kako su mogućnosti za konzerviranjem zrelih sastojina ograničene,
pojavljuje se potreba reprodukcije prirodnih populacija i njihovo
očuvanje u specijalnim kulturama. Odabran i do sada fiksiran materijal predstavlja
znatnu vrednost za oplemenjivanje šumskog drveća jer se može bolje
međusobno komparirati i koristiti u unutrašnjoj i međunarodnoj razmeni.


4. Zaključci, čovek je postao jedan od najmoćnijih evolucionih faktora
koji interveniše u svim osnovnim zbivanjima što se odigravaju u okviru biosfere.
Pečat koji je čovek utisnuo u savremenu epohu razvitka prirode takav
je i toliki da se danas već nalazimo u etapi prevođenja biosfere u sferu života
koja je kontrolisana razumom čoveka.
Uloga oplemenjivanja biljaka u ostvarivanju rastućeg delovanja čoveka
na dalji razvitak biosfere ogleda se u:


1. Voljnom skretanju biocenotičkih sila životnih zajednica u korist živih
bića koja su čoveku neposredno potrebna. To se u najvećoj meri postiže
kroz prevođenje prirodnih populacija u više ili manje kulturne zajednice,
čija se izgradnja i trajno održavanje može ostvariti samo pod stalnom kontrolom
čoveka.
2. Osetnom ubrzanju procesa više ili manje usmerene promenljivosti od
strane čoveka. Zahvaljujući današnjem poznavanju procesa specijacija na
bazi genetičkih mehanizama — ovakvo genetičko prevođenje prirodnih u višeili
manje kulturne biocenoze mogućno je znatno ubrzati i ostvariti usmerenu
mikroevoluciju prirodnih populacija. Usled toga već danas nastupa etapa
razumne i planske kontrole genetskog kvaliteta veštačkih i prirodnih populacija.
Brzina promena u prirodi pod dejstvom čoveka raste sve više sa porastom
naučnih saznanja. Ona je postala naročito velika za poslednjih 10C
godina što ukazuje na grandiozan preobražaj prirode, a koji bi se mogao
figurativno uporediti sa intenzivnošću eksplozije u dimenzijama geološko^
vremena.
3) Efikasnoj zaštiti primarnog genetičkog bogatstva u najširem smislu
(»očuvanje genofonda«). Težnja ka neograničenom korišćenju prirodnih sastojina
danas postojećih vrsta drveća i žbunja mora ustupi mesto ka neograničenim
naporima da se obezbedi trajno ciklično obilje prirodne varijabilnosti.


4) Usmercna evolucija biljaka od strane čoveka, prevazilazi snage pojedinih
naroda i zahtevaju koordiniran napor ne samo u okviru naše zemlje
već i u međunarodnom obimu. Sa osvajanjem prostora i proširivanjem kulturnog
okvira, sa prenošenjem sve većeg broja vrsta ili kulturnih biljaka iz
jedne oblasti u drugu, čovek je bitno pojačao jedinstvo čitave biosfere. Oblici
njegovog intenzivnog iskorišćavanja prirode nužno moraju potpasti pod uvid
međunarodnog obima.