DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 25     <-- 25 -->        PDF

janja ziratnog zemljišta i praznog prostora za ljudska naselja. Ono je u isti
mah i posledica neskladna između tempa proizvodnje i brzine potrošnje na
koju je u našoj literaturi ukazao Klepa c (1969) i drugi autori. Svetska
potrošnja drveta na primer ceni se danas na preko 2,13 milijarde m;) godišnje,
i ona pokazuje stalnu tendenciju da se povećava. Ovo naročito važi za
potrošnju građevinskog drveta i drveta za izradu papira, dok potrošnja drveta
za ogrcv pokazuje znake opadanja. Ali zato rastu zahtcvi za većom količinom
drveta od strane industrije koja ga prerađuje u tekstilne i druge svrhe. Kako
se šume, čak i sa racionalnom negom podmlađuju relativno sporo, kontrola
nad brzinom potrošnje postojećeg šumskog fonda nameće se kao nužna potreba.
Ona treba da obezbedi šumske rezerve kvalitetnog genetičkog materijala
za budućnost, kroz efikasnu zaštitu genetički kvalitetnog materijala i
njegovo korišćenje za obnavljanje i podmlađivanje postojećih šumskih kompleksa,
a istovremeno kroz podizanje plantažnih šuma.


Pomenuto je već da progresivno devastiranje šumskog pokrivača ima za
posledicu iščezavanje vrsta i superiornijih genotipova. To je danas proces
svetskih razmera koji prestavlja krupan međunarodni problem. Njegovo rešavanje
zahteva pojačanu kontrolu nad očuvanjem genetičkog bogatstva prirodnih
šuma; osobito u karstnim oblastima, gde je obnavljanje uništenog"
pokrivača sporije (V i d a k o v i ć, 1970). Nekontrolisanim uništavanjem izvora
primarne genetičke promenljivosti već danas postoje drevne kulturne
biljke čije poreklo nije sigurno poznato (kokosova palma, banana itd.). Odsustvo
sigurnih podataka o poreklu jednog dela kulturnih biljaka je jedan
od poraznih i višemanje nepovoljnih fenomena delovanja čoveka na svoju
sredinu (Ž u k o v s k i, 1970). Na osnovu obimnih biogeografskih i drugih istraživanja
na našoj planeti (V a v i 1 o v, 1935 i drugi istraživači) ustanovljeno
je naknadno 12 osnovnih centara porekla važnijih kulturnih biljaka — sadašnjih
izvora genetičkog bogatstva. Naši napori na očuvanju genetskog bogat;
stva šumskih vrsta drveća trebalo bi da omoguće upoznavanje i obilnije korišćenje
izvora genetske promenljivosti tokom procesa više ili manje usmerenog
oplemenjivanja šumskog drveća.


Brojni oblici genetičke kontrole nad iskorišćavanjem čovekovog okvira
života prevazilaze u krajnjoj liniji snage pojedinih naroda i zahtevaju koordiniran
napor u međunarodnom obimu. Sa osvajanjem prostora i proširivanjem
svog kulturnog okvira, sa prenošenjem proizvoda žive prirode iz jednog
kraja sveta u drugi, najzad sa prenošenjem sve većeg broja vrsta živih bića
iz jedne florističke oblasti u drugu, čovek je bitno pojačao jedinstvo čitave
biosfere. Na taj način čovek uvlači rezerve korisnih sirovina u svetsko kruženje
materije, praveći od čitave biosfere jedinstven džinovski ekosistem.


Iz ovog proizilazi da je kontrola nad korišćenjem genetičkog bogatstva
prirodnih šuma u najširem smislu jedan od osnovnih praktičnih zadataka
šumarske genetike i oplemenjivanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja.
Ali tu kontrolu ne treba shvatiti u smislu prostog ograničavanja potrošnje
sirovina. U večitom procesu materijalnog i energetskog prometa u biosferi,
prirodne sirovine se u isti mah troše i obnavljaju. Genetička kontrola nad
delatnošću čoveka mora da teži ka uspostavljanju ravnotežnog odnosa između
potrošnje i obnove genetičkog bogatstva. Težnja ka neograničenom korišćenju
prirodnih izvora genetičkog bogatstva mora ustupiti mesto ka ne