DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 20     <-- 20 -->        PDF

organske vrste, mnoge druge potisnuo do te mere da će uskoro sasvim iščeznuti.
Tako su u našoj zemlji tisa, mečja leska i druge vrste šumskog
drveća postale tako retke u našim šumama da se održavaju u minimalnom
broju uglavnom pod zaštitom države. Još je veća lista kvalitetnih populacija
domaćih vrsta šumskog drveća koje je čovek posrednim putem ili potisnuo
ili posekao i na taj način im ugrozio opstanak. Problemom uslova sredine,
a ne samo neposrednim iskorištavanjem i uništavanjem, čovek je isto tako
uslovio sušenje kvalitetnih populacija jele u SR Sloveniji (B r i n a r, 1964),
slavonskog lužnjaka u SR Hrvatskoj (Vajda, 1948 i drugi), bukve u severo-
istočnoj Srbiji (B u n u š e v a c-K o 1 i ć, 1959) i drugih vrsta.


2.3. Druga serija promena koje čovek izaziva u sastavu živog sveta sastoji
se u voljnom ili nevoljnom unošenju izvesnih vrsta živih bića u krajeve
gde ih ranije nije bilo. Naročito je velik broj ukrasnih drvenastih, žbunastih
i drugih vrsta koje je čovek doneo u Evropu iz različitih delova sveta.
Obavljena istraživanja u Srbiji (J o v a n o v i ć, 1950. itd., Petrov i ć, 1951;
Tučo vic, 1954; S o 1 j a n i k, 1965; Ž u j o v i ć, 1971. i drugi) evidentirala
su preko 300 stranih vrsta drveća i žbunja, ponajviše iz nekoliko podoblasti
holarktičke oblasti. Daleko je veća ova lista vrsta koje je čovek voljno unosio
u našu zemlju — kako se vidi iz obavljenih istraživanja u SR Hrvatskoj
(Anić, 1946; 1954 itd.: Ka r a via , 1962, 1969; Rauš , 1969 i drugi), SR
Bosni i Hercegovini (Stefanović, 1953; Ši 1 i ć, 1964; J a n j i ć, 1966 i
drugi), kao i u drugim republikama naše zemlje. Doduše od toga je samo
manji broj vrsta od posebnog značaja za potrebe biljne proizvodnje u šumarstvu
i ozeljenjavanju naselja. Razume se da unošenje novih vrsta lepo
ilustruje brzo i rastuće dejstvo čoveka na sastav živog sveta.
Odnos čoveka i prirode koja ga okružuje je dakle izrazito dinamičan
uzajamni odnos, isto kao što je dinamičan i odnos drugih organskih vrsta
prema ostalom delu ekosistema kome pripadaju. Pa ipak je odnos čoveka
prema svom prirodnom okviru izrazito specifičan. Izuzetno krupne promene
koje čovek svojom delatnošću vrši u prirodi, ne mogu se do kraja objasniti
ni njegovim psihičkim osobinama ni gustinom njegove populacije. Biomasa
čovečanstva nesrazmerno je mala prema biomasi ostalog živog sveta; celokupno
čovečanstvo, koje danas broji blizu 3,5 milijarde, moglo bi se smestiti
na prostoru ne većem od Ohridskog jezera (S tankov i ć, 1962).


Činjenica da čovek na prirodu deluje kroz svoju organizaciju, daje njegovim
poduhvatima specifičan karakter. U odnos sa prirodom stvarno stupa
ne apstraktni čovek, ne pojedinac, već uvek i samo organizovane ljudske grupe
kao istorijske i konkretne stvarnosti. Za čoveka kao jedinku odnos prema
prirodi moguć je samo kroz društvenu sredinu, van koje se kao jedinka ne
može ni zamisliti. Dejstvo čoveka na prirodu je dakle kolektivno, kroz društvenu
zajednicu. Specifičnost tog dejstva leži u tome što se ono vrši primenom
tehnike koja predstavlja bitno sociološku kategoriju i obuhvata ne
samo materijalna oruđa, nego i čitav skup iskustava sistematizovan u obliku
nauka. Ovome treba dodati da se poduhvati čoveka kao društvenog bića
izvode svesno, putem svesne volje uslovljene ka ispunjenju unapred postavljenih
ciljeva. Sa takvim specifičnim moćima, koje ga izdvajaju od ostalih
živih bića, čovek zauzima sasvim izuzetan položaj u biosferi. Promene koje
on svojom delatnošću izaziva u prirodi dalekosežne su, trajne i prostiru se