DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 15     <-- 15 -->        PDF

za tu varijablu izračuna suma kvadrata onda se razlikuje od sekvencijalne
sume kvadrata radi toga, što se promatra kad su sve druge varijabile u modelu.
Drugim riječima rečeno, ta se suma kvadrata izračuna i promatra kao
da je posljednja uključena u model (Draper, N. R. i Smith, H. 1966),
naziva se parcijalna (djelomična) suma kvadrata, a test parcijalni F-test.
Npr. za nezavisnu varijablu dužina grane (LB) u jednadžbi sa 5 nezavisnih
varijabila (Tabela 5) sekvencijalna suma kvadrata iznosi 63808,3912, a parcijalna
58125, 8274. Vidljivo je da su one različite, zato što nisu istim redom
uključene u model. Parcijalna suma kvadrata izračunata je tako kao da
su ostale 4 varijabile već u modelu, a dužina grane je uključena posljednja
u model. Parcijalne sume kvadrata su važne i radi toga jer se pomoću njih
i odgovarajućih elemenata iz recipročnog metriksa (X´X)-1 izračunaju regresioni
koeficijenti za svaku varijabilu. Parcijalnim F-testom se testira važnost
pojedine nezavisne varijabile, tj. na osnovu toga se može isključiti ili uključiti
pojedina varijabila iz modela, Svaki parcijalni F-iznos važan je i za testiranje
regresionih koeficijenata pomoću t-testa, odnosno apsolutni iznos t-testa
je drugi korijen iz pripadajućeg parcijalnog F-iznosa


(t = yF; F = fä).


ZAKLJUČAK


Tijekom 1970. godine obavljena su mjerenja nekih karakteristika u testu
potomstva evropskog ariša na pokusnom polju »Goić« kraj Jastrebarskog.
Podaci izmjera poslužili su kao materijal za izračunavanje i pronalaženje što
povoljnije višestruke linearne jednadžbe koristeći različite tehnike rada kod
metode višestruke postupne regresije. Kao zavisna varijabla (y) upotrebljena
je visina stabla, a kao nezavisne varijabile (x) upotrebljene su slijedeće karakteristike:
prsni promjer, broj grana na 1 m dužine, promjer najdeblje grane,
promjer u sredini krošnje, kut insercija grana i pravnost stabala. Svi obračuni
izvedeni su na IBM-računaru Instituta za statistiku, Sveučilišta Sjeverne
Karoline u Raleigh-u, SAD, tijekom 1971. godine. Kod pronalaženja najpovoljnije
linearne jednadžbe metodom višestruke postupne regresije upotrebljene
su ove tehnike rada: rana (prethodna) selekcija varijabila, povratna eliminacija
varijabila, grupna eliminacija varijabila, poboljšnje pomoću maksimalnog
determinacionog koeficijenta (R-) i poboljšanje pomoću minimalnog determinacionog
koeficijenta (R-).


Metoda višestruke postupne regresije dala je vrlo dobar uvid u međusobni
odnos kako zavisne i nezavisnih varijabila tako i unutar nezavisnih
varijabila (koeficijenti korelacije). Iako, ova metoda postaje komplicirana
kad je u model uključen velik broj nezavisnih varijabila, izračunavanja su
mnogo lakša nego kad se koristi metoda svih mogućih regresionih jednadžbi.
Broj kombinacija kod ove metode iznosi 2n. Koju tehniku rada upotrijebiti
kod primjene metode višestruke postupne regresije, najbolje je prepustiti
korisniku, budući da sve one imaju svojih prednosti i nedostataka. Međutim,
treba reći, da se kod primjene poboljšanja pomoću maksimalnog i minimalnog
determinacionog koeficijenta (R2) odabere gotovo uvijek istu jednadžbu.