DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 13     <-- 13 -->        PDF

činje s najboljom jednostavnom regresionom jednadžbom s obzirom na najviši
determinacioni koeficijent (R2).


Rad se nastavlja dodavanjem najboljih preostalih varijabila formirajući
regresionu jednadžbu sa najbolje dvije nezavisne varijable. Nakon toga ove
dvije varijable u jednadžbi se kombiniraju u paru sa svim ostalim varijabilama,
tako da se jedna isključi a druga uključi. Kada su sve kombinacije
isprobane, par varijabila koje imaju najveći Ra iznos ostaju u jednadžbi.
Nakon toga se dodaje treća varijabla, ponavljajući dok se ne dobije najbolja
jednadžba sa tri nezavisne varijabile, itd. Ova tehnika rada ispituje sve kombinacije
formirajući jednadžbu postepeno.


Tabela 10:
R2 — iznosi, broj i naziv varijabila u jednadžbi dobiveni poboljšanjempomoću maksimalnog det. koeficijenta


Broj varijabila Determinacioni ,.


Nazlv


u jednadžbi a koeficijenti (R2) varijabila


k-k
5 0,89322410 DBH, NB, DB, LB, CD


**
6 0,89333133 DBH, NB, DB, LB, CD, BA


**
7 0,89342103 DBH, NB, DB, LB, CD, BA, ST


a DBH = prsni promjer, NB = broj grana, DB = promjer grane,


LB = dužina grane, CD = promjer u krošnji,


BA = kut insercije grana, ST = pravnost.


** = Statistički signifikantno na nivou od 1%.


Iz tabele 10 je vidljivo da su ovom tehnikom odabrane jednadžbe sa 5,
6 i 7 nezavisnih varijabila. Jednadžba sa 5 je zahtijevana (INCLUDE = 5;)
i odabrana je od već standardnih 5 varijabila (DBH, NB, DB, LB, CD),
dok je jednadžba sa 6 varijabila bolja kad je odabrana sa kutom insercije
grana nego sa pravnošću, tj. determinacioni koeficijent (R2) je viši. Jednadžba
sa 7 varijabila ima neznatno viši determinacioni koeficijent nego jednadžba
sa 6, a ova se isto tako gotovo ne razlikuje od modela sa 5 nezavisnih varijabila.
Svi ostali podaci (analiza varijance, regresioni koeficijenti i dr.) nalaze
se u Tabelama 5, 7 i 8. Odabrane jednadžbe sa 6 i 7 varijabila su slijedećeg
oblika:


Y6 = 94,9015 + 49,5340 DBH + 0,3310 NB — 37,3865 DB + 0,9715 LB +


+ 8,1971 CD — 1,8640 BA (S. E. = 27,77)
Y7 = 94,1016 + 49,4484 DBH + 0,3326 NB —37,4330 DB + 0,9668 LB +


+ 8,3158 CD —2,0000 BH + 0,7423 ST (S. E. = 27, 78)
377