DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 107     <-- 107 -->        PDF

nje ljudi. Teme je trebalo pustiti na teren
da se slobodno rasprave i pridobiju
ljudi. Razumljivo je da će doći do konfrontacije.
Teren treba iznijeti
svoje mi š 1 j e n j e, a tek ta d a ć e
se poboljšati i fizionomija šumarskog
Lista. Savez, koji je po
svom položaju, društvenoj funkciji i načinu
jada u najvećoj mjeri oslobođen hijerarhijskog
odnosa, najmanje je podložan
da prihvaća gotove odluke i recepte
bez predhodne rasprave. Nova ustavna
klima pruža nam danas mnogo bolje šanse
nego ranije i tu priliku ne bi trebalo
ispustiti; ing. O. Piškorić : Operativu
treba potaknuti da objavljuje rezultate
svojega rada. Međutim, i znanstveni radovi
služe i praksi, ali za operativu je
potreban samo rezime, a ne brojni grafikoni,
tabele i dr.; šum. lehn. Bregar :
treba smanjili broj znanstvenih članaka,
a povećati broj prikaza iz prakse i društvene
problematike. Porazna je situacija
lista, da se ne pročita niti ono što je namijenjeno
operativi; ing. D. Böhm : u
svijetu se stručni listovi uređuju sa godišnje
određenom tematikom od broja
do broja. Smatra da Š. L. treba imati neki
godišnji plan objavljivanja tema po


disciplinama.


— Zaključak učesnika: srediti
prijedloge iz. ove diskusije, ponovno ovaj
problem raspraviti na slijedećoj sjednici
i donijeti konkretne smjernice za uređivače
i suradnike lista.
Ad 3:


— Dr N. Komlenović je obavijestio prisutne
o važnijim stručnim i društvenim
SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA —
KARLOVAC


Šumarsko društvo — Karlovac održalo
je svoju godišnju skupštinu 19. lipnja o.g.
Donosimo skraćeni izvještaj o radu ovoga
društva za vremensko razdoblje od
1969—1974. g.


Izvještaj o radu društva podnio je ing.


S. Lukačić, koji je iznio da je u društvu
učlanjeno 125 inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije (41 inženjer i 84
tehničara). Nosioci dosadašnjeg rada bili
su uglavnom stručnjaci iz Šumskog gosmanifestacijama:
Simpozij povodom 100-
godišnj´ice organiziranog i znanstvenog
pristupa šumarstvu Slavonije, koje se održava
početkom jeseni u Vinkovcima.
Ovaj skup organizira JAZU, ŠG — Vinkovci
i SI. Brod na kojem će sudjelovati
veliki broj domaćih i stranih znanstvenika
i stručnjaka sa preko 30 referata. O-
vim povodom iz tiska će izaći i Zbornik
sa iscrpnim i informativno-povijesnim radovima
povodom ove 100 godišnjice.


— Savez će vjerojatno i ove godine organizirati
jesenji plenum. Uz. društvena
zbivanja i kratke izvještaje o radu Saveza
i terenskih ŠD, pripremama oko proslave
130 g. od osnivanja Hrvatskog-slavonskog
šumarskog društva i 100 g. neprekidnog
izlaženja Šumarskog Lista,
glavna tema plenuma biti će: Zašt o
se pri v r eda SRH ne r a z v i j a d in
a m i č n i j e, odnosno zašto nema
b o 1 j i h r e z u 1 1 a ta p o s 1 o v a n j ar a z v o j n i h pr o g r a m a ?
Ad 4:


— Kraća informacija o proslavi 100 g.
izlaženja Š. L. (počeo izlaziti 1877. g) i 130
god. od osnivanja tadanjeg Hrvatsko-slavonskog
Šumarskog Društva (osnovano
1846. g/j.
— Savez će ponovno detaljno raspraviti
i donijeti odluku o nazivu, veličini, sadržaju,
financ. sredstvima i dr. ove proslave.
Tajnik: Predsjednik:
Dr. N. Komlenović ing. S. Tomaševski


Zapisničar:
ing. R. Antoljak


podarstva — Karlovac. Konstatira da na
ovom području ima preko 180 inženjera
i tehničara, koji su zaposleni u ŠG, DIP-u
Karlovac i Vrginmost, Šumarskoj školi,
Impregnaciji drva — Mahično, Ind. namještaja
»Polet« u D. Resi, Komunalnom
poduzeću »Zelenilo« — Karlovac, trgovačkim
poduzećima »Gora«, »Plamen« i »Šuma
«, šumarskoj inspekciji i dr.


Uprava društva održala je 5 sjednica,
nekoliko stručnih ekskurzija u šume
Austrije, Švicarske, Italije i Francuske.
Održano je više uspjelih seminara, kao
npr. o rasadničkoj proizvodnji i ob rezi
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 108     <-- 108 -->        PDF

vanju grana kod četinjača. Tu je u pomoć
priskočio i Šumarski institut iz Jastrebarskog.


Članstvo društva srdačno je dočekalo
svoje kolege iz SD — Vinkovci. Razumljivo
je da su Karlovčani pokazali svojim
kolegama svoje uspjehe na terenu,
napose kulture četinjača u D. Resi, rad
pilanskog i ostalih postrojenja u DIP —
Karlovac, izvlačenje trupaca zglobnim
traktorima i si.


Društvo je aktivno sudjelovalo u radu
oko donošenja prednacrta novog Zakona
o šumama i razrađivalo ustavne amandmane
i dr. Veze sa inženjerima i
tehničarima ostalih struka bile su veoma
slabe.


Iz blagajničkog izvještaja vidi se da
društvo u ovom času raspolaže sa zatečenom
gotovinom od 6.414 din, iako je
društvena glavnica na zadnjoj skupštini
iznosila 23.471 din. Ovu glavnicu smanjili
su troškovi instruktaže, stručne ekskurzije,
pretplata na TV, IT — novine, godišnja
članarina Savezu, nabavke stručne
literature i si. Nadzorni odbor društva
nije stavio nikakove primjedbe na
blagajnički izvještaj.


Nakon podnesenog izvještaja, pred preko
60 prisutnih inženjera i tehničara, razvila
se diskusija u kojoj su se prisutni
kritički osvrnuli na dosadašnji rad uprave
i društva i ´konstatirali da je on trebao
biti plodniji, aktivniji i svestraniji i
da ubuduće treba ovaj rad svakako pojačati.


Prvi diskutant A. Kusani ć predlaže
da se u društvo začlane svi OUR-i šumarstva
i drv. industrije na području karlovačkog
gospodarstva i svi inženjeri tehničari,
koji rade i vezani su ovim područjem;
ing. R. Bogunović zamjerava
dosadanjoj upravi što nije uspjela učlaniti
sve stručnjake ovoga područja. Napominje
veliku zainteresiranost članstva
za novu reorganizaciju i primjenu ustavnih
odredaba, osobne dohotke, stambenu
problematiku, aktualna stručna predavanja,
ekskurzije i izmjenu iskustava sa
ostalim regijama. Predlaže da se u novu
upravu biraju i članovi sa terena. Smatra
da je Šum. List prilično nepristupačan,
jer su mnogi članci pisani na temelju suhoparnih
naučnih podloga. Zalaže se da
list usmjeri svoje pisanje za teren; ing.


M. U n u k i ć, također, smatra da u društvo
treba učlaniti sve novopridošle stručnjake
Karlovca i terena, koji će u rad
unijeti veću društvenu aktivnost, jer zadataka
ima dosta. Privredna komora bi
se trebala više oslanjati na stručno društvo.
»Zeleni stol« struke je upravo SD.
Poziva članstvo da surađuje u »Šumarskom
Listu« i »Drv. industriji«, jer podataka
,uspjeha i neuspjeha ima dosta,
a i veoma mnogo interesantnih tema; ing.


I. Puška r iznosi da društvo nije održalo
niti jedan sastanak sa temom o novoj
organizaciji struke pa se sada čuju
kritike i primjedbe kako smo se pogrešno
organizirali i nedovoljno iskoristili
ustavne odredbe, koje se odnose na struku.
Zalaže se za češće održavanje skupova
i surseta; ing. I. Roto v iznosi rad
i djelovanje ŠD — SI. Požega i kako se
ono postavilo, da ga se niti u jednom
važnijem stručnom problemu nije mimoišlo.
Tražilo se uvijek i mišljenje društva;
I. Hrsan , od »Zelenila« — Karlovac,
smatra da su se trgovina i promet
drvetom dosta slabo organizirali. To je
tema gdje bi dobro bilo čuti i mišljenje
društva. Prihvaća prijedlog o povećanju
društvene članarine i ističe manjak društvenih
prostorija; S. M a t a n iznosi želju
polaznika Šumarske škole da Š. L.
treba što češće donositi terenske teme,
koje bi veoma dobro došle i polaznicima
i nastavnicima škola; ing. S. Van j k o-
v i ć, koji je niz godina član uprave Saveza
IT, veseli se današnjem uspjelom
radu skupštine. Smatra da bi društvo
moralo razviti jaču stručnu suradnju i
razmjenu mišljenja i tako se nametnuti
privredi. Poziva na suradnju i pisanje
članaka, sastavaka i vijesti za Š. L., kojih
na ovom području ima zanimljivih i vrijednih
da se zabilježe.
Dosadanjoj upravi data je jednoglasno
razriješnica i na čelo društva izabran je
ing. S. M i k u c. Zaključeno je da posebno
izabrana komisija sastavi plan rada
za 1974—1976. g. i da se što prije pristupi
radu.


Prije nego je skupština završila radom
javio se za riječ ponovno ing. M. U n iki
ć i iznio pred prisutne osnovne podatke
i planove DIP-a u Karlovcu. Upoređujući
rezultate— na temelju brojčanih
analiza i pokazatelja — dosadanjeg
poslovanja sa novim stanjem i planovima,
smatra da će DIP — Karlovac dostići
prihod od 12—15 milijardi st. dinara
i prijeći na dotjerivanje kadrovske opremljenosti
bez nekih većih investicija.


Skupština se složila i prihvatila da nova
mjesečna članarina društva iznosi 10
din, zatim članstvo očekuje učlanjenje
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 109     <-- 109 -->        PDF

svih OUR-a šumarstva i drv. industrije sku preradu drveta, parketaru, proizvodovoga
područja u društvo, osiguranje nju podova i stoliea.
društvenih prostorija i sprovedbu novog Sa sirane Saveza skupštinu je pozdraplana
društva. vio i pratio rad ovog uspjelog sastanka


Po završenoj .skupštini prisutni su o-ina. R. Antoljak.
bišli postrojenja i pogone DiP-a: pilan-(R. A.)


Štednjom
papira
štedite
šume!


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo:
Zagreb, Mažuranićev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249
Godišnja pretplata na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i pduzeća 200,00 din. Pojedinci
50,00 din., umirovljenici 30.00 din., studenti i učenici 15,00 din. — Inozemstv o 16 dolara USA
Tisa k Tiskara »A G. Matoš«, Samobor
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Inženjeri, tehničari — šumarije!


PRIGODNA PRODAJA STRUČNIH KNJIGA:


Kauders A.: Šumarska bibliografija I (1846—1945) — Zagreb
1947 (str. 270) 10,00 Din


Kauders A.: šumarska bibliografija II (1946—1955) —
Zagreb 1958 (str. 440) . . . . . . . . . 20,00 Din


Kompleksna monografija o Kršu (I. Krš Slovenije, 2.
Hrvatske, 3. Bosne i Hercegovine, 4. Crne gore, 5.
Jugoslavije (šumar) — komplet 5 knjiga sa 96 stručnih
referata na 1.400 stranica velikog formata —
Split 1957 50,00 Din


Šafar J.: Uzgajanje šuma — ekonomski i biološki temelji
— Zagreb 1963 (str. 600) 30,00 Din


Tablice za kubiciranje trupaca na 2 decimale — tvrdi
povez, vel. 14 x 23 cm 14,00 Din


Dnevnik rada — lugarska službena knjiga, tvrdi povez,
250 stranica 12,00 Din


Narudžbe za tiskanice — obrasce
i stručne knjige prima:


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
Zagreb — Mažuranlćev trg 11
telefon: 444-206