DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-11/1974 str. 107     <-- 107 -->        PDF

nje ljudi. Teme je trebalo pustiti na teren
da se slobodno rasprave i pridobiju
ljudi. Razumljivo je da će doći do konfrontacije.
Teren treba iznijeti
svoje mi š 1 j e n j e, a tek ta d a ć e
se poboljšati i fizionomija šumarskog
Lista. Savez, koji je po
svom položaju, društvenoj funkciji i načinu
jada u najvećoj mjeri oslobođen hijerarhijskog
odnosa, najmanje je podložan
da prihvaća gotove odluke i recepte
bez predhodne rasprave. Nova ustavna
klima pruža nam danas mnogo bolje šanse
nego ranije i tu priliku ne bi trebalo
ispustiti; ing. O. Piškorić : Operativu
treba potaknuti da objavljuje rezultate
svojega rada. Međutim, i znanstveni radovi
služe i praksi, ali za operativu je
potreban samo rezime, a ne brojni grafikoni,
tabele i dr.; šum. lehn. Bregar :
treba smanjili broj znanstvenih članaka,
a povećati broj prikaza iz prakse i društvene
problematike. Porazna je situacija
lista, da se ne pročita niti ono što je namijenjeno
operativi; ing. D. Böhm : u
svijetu se stručni listovi uređuju sa godišnje
određenom tematikom od broja
do broja. Smatra da Š. L. treba imati neki
godišnji plan objavljivanja tema po


disciplinama.


— Zaključak učesnika: srediti
prijedloge iz. ove diskusije, ponovno ovaj
problem raspraviti na slijedećoj sjednici
i donijeti konkretne smjernice za uređivače
i suradnike lista.
Ad 3:


— Dr N. Komlenović je obavijestio prisutne
o važnijim stručnim i društvenim
SKUPŠTINA ŠUMARSKOG DRUŠTVA —
KARLOVAC


Šumarsko društvo — Karlovac održalo
je svoju godišnju skupštinu 19. lipnja o.g.
Donosimo skraćeni izvještaj o radu ovoga
društva za vremensko razdoblje od
1969—1974. g.


Izvještaj o radu društva podnio je ing.


S. Lukačić, koji je iznio da je u društvu
učlanjeno 125 inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije (41 inženjer i 84
tehničara). Nosioci dosadašnjeg rada bili
su uglavnom stručnjaci iz Šumskog gosmanifestacijama:
Simpozij povodom 100-
godišnj´ice organiziranog i znanstvenog
pristupa šumarstvu Slavonije, koje se održava
početkom jeseni u Vinkovcima.
Ovaj skup organizira JAZU, ŠG — Vinkovci
i SI. Brod na kojem će sudjelovati
veliki broj domaćih i stranih znanstvenika
i stručnjaka sa preko 30 referata. O-
vim povodom iz tiska će izaći i Zbornik
sa iscrpnim i informativno-povijesnim radovima
povodom ove 100 godišnjice.


— Savez će vjerojatno i ove godine organizirati
jesenji plenum. Uz. društvena
zbivanja i kratke izvještaje o radu Saveza
i terenskih ŠD, pripremama oko proslave
130 g. od osnivanja Hrvatskog-slavonskog
šumarskog društva i 100 g. neprekidnog
izlaženja Šumarskog Lista,
glavna tema plenuma biti će: Zašt o
se pri v r eda SRH ne r a z v i j a d in
a m i č n i j e, odnosno zašto nema
b o 1 j i h r e z u 1 1 a ta p o s 1 o v a n j ar a z v o j n i h pr o g r a m a ?
Ad 4:


— Kraća informacija o proslavi 100 g.
izlaženja Š. L. (počeo izlaziti 1877. g) i 130
god. od osnivanja tadanjeg Hrvatsko-slavonskog
Šumarskog Društva (osnovano
1846. g/j.
— Savez će ponovno detaljno raspraviti
i donijeti odluku o nazivu, veličini, sadržaju,
financ. sredstvima i dr. ove proslave.
Tajnik: Predsjednik:
Dr. N. Komlenović ing. S. Tomaševski


Zapisničar:
ing. R. Antoljak


podarstva — Karlovac. Konstatira da na
ovom području ima preko 180 inženjera
i tehničara, koji su zaposleni u ŠG, DIP-u
Karlovac i Vrginmost, Šumarskoj školi,
Impregnaciji drva — Mahično, Ind. namještaja
»Polet« u D. Resi, Komunalnom
poduzeću »Zelenilo« — Karlovac, trgovačkim
poduzećima »Gora«, »Plamen« i »Šuma
«, šumarskoj inspekciji i dr.


Uprava društva održala je 5 sjednica,
nekoliko stručnih ekskurzija u šume
Austrije, Švicarske, Italije i Francuske.
Održano je više uspjelih seminara, kao
npr. o rasadničkoj proizvodnji i ob rezi