DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 93     <-- 93 -->        PDF

CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE CENTRALBLATT FÜR DAS GESAMTE


FORSTWESEN 1972. FORSTWESEN 1973.


Br. 1


Glück, P.: Analiza ponude i potražnje na
austrijskom tržištu piljene građe četinjača.
(Nastavak u br. 2, str. 106-125).
Donaubauer, E. i Schönherr, J.: Novi rezultati
suzbijanja Neodiprion sertifer Geoff
r. na crnom boru (Pinus nigra austriaca)
pomoću suspenzije virusa (Borrelina
virus).


Kronfellner-Kraus, G: Nove metode u uređenju
bujica i lavina s međunarodnog
gledišta.


Br. 2


Cernusca, A. i Cernusca, G.: Mjerni instrument
na baterijski pogon za električnu
registraciju evaporacije i rošenja.
Bitterlich, W.: Instrument za izjednačenje
krivih linija.


Krazfenbauer, A. i Glatzel, G: Utjecaj
jakog prikraćivan ja grana na rast i ishranjenost
mineralnim tvarima tek presađenih
sadnica smreke.


Br. 3


Glatzel, G.: Utjecaj jakog prikraćivanja
grana na rast i ishranjenost mineralnim
tvarima tek presađenih sadnica smreke,
II Pokus u lončićima.


Mayer, H., Schenker, St. i Zukrigl, K.:
Ostatak prašume Neuwald/Lahnsattel.


Br. 4


Sagi, W.: Analiza zadataka rukovodećeg
osoblja Austrijskih državnih šuma u 1970.
god.


Z. Kalafadžić
Br. 1
Eckhart, G.: Stanje pornlađenosti šuma u


Austriji.
Sieber, R.: Prilog racionalizaciji metoda
prikupljanja podataka u uređivanju šuma.
Sterba, H. i Krapfenbauer, A. Analiza gnojidbenih
pokusa u sastojinama na tlu


»Terra fusca«.
Tranquillini, W.: Vodni režim u mladim
šumskim biljkama nakon presadnje i mogućnosti
djelovanja na njega.


Br. 2
Glatzel, G.: Mineralna hranjiva i vodni
režim tek presađenih sadnica smreke.
Hafner, F.: Plavljenje, splavarenje i brodarenje
na rijeci Enns od prvih početaka
do prestanka.
Moser, M.: Utjecaj izgradnje puteva na
nastajanje novih žarišta erozije (područje
srednjeg dijela Lesachtal/Koruška).


Br. 3
Karner, A., Kral, F. i Mayer,H.: Areal jele
u području Vintschgau, Južni Tirol/Italija.
Egger, A.: Prvi nalaz šiški Dreyfusia prelli
(Grosmann 1935.) na Picea omorica u
Austriji u 1971. god.
Paclt, J.: Prva istraživanja o otpornosti
bukve prema insektima producentima
lisnih šiški.


Br. 4
Glück, P. i Koch, W.: Optimalno prikrajanje.
Jöbstl, H. A.: Model za dugoročno planiranje
šumskog poduzeća.
Stergiadis, G. Ch.: Mogućnosti primjene
različitih metoda i sredstava za transport
drveta u šumama Grčke.


Z. Kalafadžić


ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 94     <-- 94 -->        PDF

ŠUMSKA GOSPODARSTVA!
ŠUMARIJE!


TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) Štampano u arcima


NAZIV OBRASCA Oznaka


_^__^_ _ ~ hl°±


Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — 2
OČevidnik šumskih šteta i krivolovaca (arak) ~ — — — — — — — 10—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — — — — — — — 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — — — — — — — — 3!)—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — — — — — — — — 38
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — — — — — — — — „ — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — 41
— zaštite šuma — — — — — — — — — — — — 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jcdnodob. šume) — — — — — — 44
— glav. Šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
— sporednih šumskih proizvoda — — — — — — — — 45
Knjižica procjene za jednodobne šume — arak — — — — — — — 62--a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa — — — — — — — — — — — — — — — Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — Sp—2
Plan sporednih proizvoda — —. — _ — — — — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — __„ — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — — — — — Pl—ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — — — — — Pl—ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — — Pl—čišć.
Plan zaštite šuma — — — — — — — — — — — — — Pl—zš
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — „__ — — — — Pl—rež.
Plan investicija — — — — — — — — — — — — — — Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl—zb.
B) Štampano na kartonu (kartotecni listovi)
Kratkotečni list o šumskoj šteti — — — — — — — — — — 10—b
Kartotecni list za glavne Šumske proizvode — — — — — — — 36—a
Kartotecni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37


C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — ___ _ — _ 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — — — — — — 54—a
Dnevnik rada 50x2 listova — — — __™__ _ — —. _ — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Uplatnica za drv. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 53—a
Paševnica 25x3 listova _ _ _ — — — — — — — — — 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — —
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — — — 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova — — — — — — — — — — 69
Specifikacija otpreme — 50x3 listova — — — — — — — — — 69—a


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije


HRVATSKE


telefon: 444-206


Zagreb — Mažuranićev trg 11
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 95     <-- 95 -->        PDF

Inženjeri, tehničari — šumarije!


PRIGODNA PRODAJA STRUČNIH KNJIGA:


Kauders A.: šumarska bibliografija I (1846—1945) — Zagreb
1947 (str. 270) 10,00 Din


Kauders A.: šumarska bibliografija II (1946—1955) —
Zagreb 1958 (str. 440) 20,00 Din


Kompleksna monografija o Kršu (1. Krš Slovenije, 2.
Hrvatske, 3. Bosne i Hercegovine, 4. Crne gore, 5.
Jugoslavije (šumar) — komplet 5 knjiga sa 96 stručnih
referata na 1.400 stranica velikog formata —
Split 1957 50,00 Din


Šafar J.: Uzgajanje šuma — ekonomski i biološki temelji
— Zagreb 1963 (str. 600) 30,00 Din


Tablice za kubiciranje trupaca na 2 decimale — tvrdi
povez, vel. 14 x 23 cm 14,00 Din


Dnevnik rada — lugarska službena knjiga, tvrdi povez,
250 stranica 12,00 Din


Narudžbe za tiskanice — obrasce
i stručne knjige prima:


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
Zagreb — Mažuranićev trg 11
telefon: 444-206
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 96     <-- 96 -->        PDF

EXI´IIIITHMVII


PODUZEĆE ZA VANJSKU I UNUTRAŠNJU TRGOVINU DRVA I
DRVNIH PROIZVODA


te lučko-skladišni transport i špediciju bez supsidijarne i solidarne
odgovornosti OOUR-a
41001 ZAGREB, MARULICEV TRG 18
p.p. 1009; Tel. 444-011; Telegram: Exportdrvo Zagreb; Telex: 21-307, 21-591


OSNOVNE ORGANIZACIJE UDRUŽENOG RADA


VANJSKA TRGOVINA — 41000 Zagreb, Marulićev trg 18, pp 1008,
tel. 444-011, telegram: Exportdrvo-Zagreb, telex: 21-307, 21-591
TUZEMNA TRGOVINA — 410001 Zagreb, ulica B. Adžije 11, pp 142,
tel.: 415-622, telegraam: Exportdrvo Zagreb, telex: 21-307
EXPORTDRVO — BEOGRAD — 11001 Beograd, Kap. Mišina 2, pp 323,
tel. 621-231, 624-828, 632-125, telegram: Exportdrvo-Beograd, telex: 111-54
»SOLIDARNOST« — 51000 Rijeka, Sarajevska 11, pp 142, tel.: 22-129,
22-917, telegram: Solidarnost-Rijeka
LUČKO SKLADIŠNI TRANSPORT I SPEDICIJA — 51000 Rijeka, Delta 11,
pp 378, tel.: 22-667, 31-611, telegram: Exportdrvo-Rijeka, telex: 24-139


EXPIIISIRVO


POSLOVNE JEDINICE


OMNICO G.m.b.H., 83 Landshut/B, Watzmannstr. 65 (SRNJ)
OMNICO ITALIANA, Milano, Via Unione 2 (Italija)
HOLART G.m.b.H., Wien, Schwedenplatz 3—4/III (Austrija)
EXHOL N. V., Amsterdam, Z Oranje Nassaullan 65 (Holandija)
HOLZIMEX G. m. b. H., 6 Frankfurt/Main, Westendstr. 80—90 (SRNJ)


MJEŠOVITA PODUZEĆA
WALIMEX S. A. Meubles en Gros — 1096 Cully — Rue Davel 37 (Švicarska)


EKSKLUZIVNA ZASTUPNIŠTVA


EUROPEAN WOOD PRODUCTS, Inc. 35-03 th Street Long Island City —
New York 11106 — SAD
COFYMEX 30, Rue Notre Dame des Victoires — Paris 2 e (Francuska)


PREDSTAVNIŠTVA


Representative of EXPORTDRVO, 89 a the Broadway Wimbledon,
London, S. W. 19-IQE (Engleska)
EXPORTDRVO — predstavništvo za Skandinaviju, 10325 Stockholm 16, POB 16298
(Švedska)
EXPORTDRVO — Moskva — Mosfiljmovskaja 42 (SSSR)