DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 89     <-- 89 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


Kani Zvonimir: »Drvenasto bilje u
oblikovanju parkova i pejšaža. — Zagreb,
1973 (str. 33).


Naša hortikulturna literatura je više
nego rijetka stručnim djelima. Naročito
je rijetka ona koja se odnosi na krajinarstvo
(oblikovanje parkova i pejšaža).
Ova publikacija u stvari su skripta, a namijenjena
je studentima Poljoprivrednog
fakulteta, tj. slušačima hortikulture.


Osnovni cilj za kojim je autor išao, da
studentima i vrtno-krajinarskim arhitektima
u formi 32 tabele za 466 hortikulturne
drvenaste biljke, pruži sve što je
potrebno pri izboru drvenastog bilja kod
oblikovanja parkova i pejšaža. Za 466
drvenaste biljke navedeni su podaci o
staništu, visini biljke, o odnosu na vlagu,
otpornost na zagađivanje, o svojstvima
cvijeta, vrstu ploda itd.


Naročito su značajni podaci koji se odnose
na stanište. To su podaci o tlu, vlagi
i svjetlu. Isto tako značajni su podaci


o rastu i boji hortikulturnih elemenata.
Tako npr. podaci o tlu govore nam da li
biljci odgovara kamenito ili pjeskovito
tlo, odnosno propusno, srednje teško ili
teško, te da li je kiselo lužnato ili humozno.
Svi podaci predočeni su u formi ideo-
grama kao npr. kamenito tlo istostranični
trokut itd.


Vrtno4crajinarski arhitekt koristeći podatke
u ovoj publikaciji ima priručnik
koji mu olakšava brži izbor biljaka pri
oblikovanju parkova i pejšaža. Ujedno
publikacija omogućuje komparativnost
svojstava biljaka uopće.


Š o 1 i ć P.: Prilog poznavanju dendroflore
parkova i nasada Mostara i okolice


— Hortikultura — Split, 1974 (str. 109).
Šolić Petar je već poznato ime u našoj
hortikulturnoj literaturi. U nakladi splitske
»Hortikulture« izašao je »Prilog poznavanju
nesamonikle dendroflore parkova
i nasada Mostara i okolice«. Tvrdim da
je to skroman naslov »Prilog ...« U stvari
to je monografija o nesamonikloj den


droflori parkova i nasada Mostara i okolice.


Autor u publikaciji ima slijedeća poglavlja:
»Predgovor« gdje iznosi cilj ove
publikacije i zahvaljuje se svima koji su
mu pomogli. Vrlo je značajno poglavlje
»Uvod«, gdje govori o geografskom položaju
Mostara i okoline, te o klimatskim
prilikama, geološkoj građi i edafskim prilikama.
Ovdje su još podpoglavlja, gdje
se govori o prirodnoj vegetaciji područja,
te o povijesnom pregledu o introdukciji
drveća i grmlja i o razvoju zelenih
površina Mostara i okolice.


Težite hortikulturnog izlaganja autora
je u poglavlju »Dendroflora parkova i vrtova
Mostara«. Ovdje on obrađuje 33 vrste
golosjemenjača (Gvmnospermae) i 203
vrste kritos jemen jača (Angiospermae).
Autor za pojedine opisane vrste uz obavezni
latinski naziv daje po prilici adekvatni
naš narodni. Zatim daje podatke


o porijeklu te podatke gdje se sadi (vrtovi,
parkovi, nasadi) i u kojem području
naše zemlje i u svijetu. Za područje Mostara
i okolice navodi točne lokalitete,
kao i edafske mjesne podatke. Korisni
podaci o upotrebi te napomene o eventualnoj
zaštiti.
Publikacija ili kako sam naprijed rekao
je »mini monografija« o nesamonikloj
dendroliori Mostara i okolice. Vrijedan
je i originalan prilog jednog sa značajnog
prirodoslovnog i turističkog područja.
Autor u oblikovanju krajolika
Mostara preporučuje južno-mediteranske
i domaće biljne vrste uopće naprama alohtonim
(stranim). Od ukupno 236 vrsta
navedenih u ovoj publikaciji je 64 domaćih
(autohtonih) i 172 strane (alohtone).


Škorić A., Fdlipovski G., Čirić
M.: Klasifikacija tala Jugoslavije —
Zagreb, 1973 (str. 63)


Nešto više od jedne decenije od objavljivanja
tzv. »Ohridske klasifikacije tala«
(1963. g.) izašla je popravljena tj. revizija
»Klasifikacija tala Jugoslavije«. Klasifikacije
tala su u stvari dogovor (konvencija)
znanstvenih pedologa. One se povremeno
mijenjaju tj. vrše revizije. Kroz kra


359
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 90     <-- 90 -->        PDF

ći ili dulji period steknu se nova iskustva
i akumuliraju se nove spoznaje, pa
se onda dogovorno pristupi novoj klasifikaciji
tala, kao što je ova (1973. g.). Od
Ohridskog pedološkog kongresa tema klasifikacije
tala naše zemlje je bila stalno
prisutna u raspravama kompetentnih naših
znanstvenih pedologa Na IV Kongresu
Jugoslavenskog društva za proučavanje
zemljišta (Beograd, 1972) kritički su sumirani
i izneseni novi pogledi o klasifikaciji
tala Jugoslavije, a na osnovi zaključaka
pomenutog Kongresa autori iznose
kao prijedlog najnovije »Klasifikacije
tala Jugoslavije«.


Znanstveno-stručna publikacija »Klasifikacija
tala Jugoslavije« uz najvrijedniji
dio teksta »Tabelarni pregled — Klasifikacija
tala Jugoslavije« — sadrži još nekoliko
poglavlja kao objašnjenje pomenutog
pregleda. U prvom poglavlju su iznesena
naša stečena iskustva u vezi teme
»Klasifikacija tala Jugoslavije«. Posebna
su poglavlja: Razvojne tendencije klasifikacije
tala, Neki aktualni problemi naše


klasifikacije, Definicije i označivanje horizonata
i podhorizonata, Broj i definicija
odjela ili razdjela, Klase tala, Broj i
definicija tipova i podjela naše niže sistematske
jedinice i Tabelar.


U predloženoj tasonomiji tala Jugoslavije
imamo četiri razdjela (divisio) naših
tala. U obzir je uzet karakter vlaženja
i sastav voda kojima se tlo vlazi. Razdjeli
jugoslavenskih tala su: 1. Automorfna
tla vlaženje oborinskim padavinama, 2.
Hidromcrfna tla — vlaženje je uglavnom
povremeno ili štetno stagnirajućom oborinskom
vodom, 3. Halomorfna tla (slatine)
vlaženje se vrši podzemnim, ali i
površinskim slanim i alkaliziranim vodama,
4. Subakvalna tla — podvodne prilike
(jezera, bare i morski prilitoral).


Ostale taksonomske jedinice »Tabelara«
su: tip, podtip, varijetet d forma. Za svaku
navedenu taksonomsku jedinicu iznesena
je kratka tekstualna specifikacija
(karakteristika). Tabelar je jasan i pregledan.


J. Kovačević
OBAVIJEST!


U šumarskom listu br. 5—6/74 u članku:
»Povjesna dokumentacija i današnje
činjenice — razlozi proslave!« na str. 192
administrativnom greškom navedeno je,
da je jedan od autora ovoga članka ing.


D. Tonkovič. Međutim autori ovoga članka
su: ing. S. Horvatinović i ing. T. Lucarić.


Ispričavamo se ing. T. Lucariču radi
ove greške.


Urednik