DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 67     <-- 67 -->        PDF

UTVRĐIVANJE ŠTETA OD DIVLJACI*


(Prethodni izvještaj)


Prof. dr Milenko Plavšić


H. doc. dr Uroš Golubović
Brojna jelenska i srneća divljač pričinjava goleme štete u našim šumama,
koje je vrlo teško novčano izraziti. Od divljači, doduše, naša zajednica
— putem lovne privrede — ima i određene koristi koja se posebno
osjeća kroz godišnji priliv deviza u deviznu blagajnu društva, ali smatramo
da to nije ni izdaleka onoliko kolike godišnje štete ta divljač napravi u
mladim šumskim sastojinama.


Dalekosežne su štetne posljedice koje divljač ostavlja u šumi. To nije
istraživanjima utvrđeno, ali se redovito zapažaju potpuno oguljene mlade
jasenove sastojine, ili sastojine bez vršnih pupova u kojima rastu oni tzv.
rašljasti ili gaćasti jasenovi i zastarčene jele (smreke) kojih se vršni pupovi
konstantno odgrizaju.


Poznate su brojne mlade šumske sastojine u oblasti nizinskih šuma
koje mogu biti stare i do 20 godina, a da još nisu prerasle zub divljači,
odnosno da se one za taj period nalaze u neprestanoj borbi s njom.


Osim što se takvim mladim sastojinama usporava rast i prirast —
ozljede što im u mladosti pričini divljač odražavaju se i do njihove same
sječne zrelosti. Istraživanjima smo ustanovili da prerasle i urasle ozljede
od divljači snažno deklasiraju kako Sortimente eksploatacije šuma tako i
Sortimente furnirske i pilanske prerade tih vrsta drveća. Tragovi zuba od
jelenjske divljači se često mogu primijetiti i na gotovim furnirima čija
je proizvodnja vrlo skupa i ograničena, a oni je na tržištu mogu deklasirati
čak i do cijene koštanja, pa i ispod nje.


Godine 1968. posjekli smo u g. j . »J. Kozarac«, odjel 107 (Lipovljani)
128-godišnju mješovitu sastojinu hrasta lužnjaka na površini od 1 hektara
u cilju utvrđivanja vrijednosti brutto produkta u eksploataciji šuma, primarnoj
i finalnoj proizvodnji drvne industrije koju omogućuje hektar zrele
nizinske slavonske šume (Zagreb, 1970.) i tom smo prilikom odlučili da na
toj posječenoj površini provedemo nova istraživanja u cilju utvrđivanja
šteta od divljači.


* Ova istraživanja financira OOUR — šumarija iz Lipovljana na čemu joj
se, kao i njezinom direktoru drugu Mati Markanoviću, dipl. inž. šumarstva, najljepše
zahvaljujemo.
337
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 68     <-- 68 -->        PDF

To nam je moguće zato što znamo i što ćemo znati razvoj te buduće
sastojine, pošto znamo kada smo posjekli prethodnu sastojinu i zašto smo
je posjekli, nadalje u kojoj smo je dobi (starosti) posjekli i šta smo prilikom
te sječe na navedenoj pokusnoj površini zatekli.


Godine 1968. smo, naime, čistom sječom posjekli na površini od 1 ha
u 128-godišnjoj mješovitoj sastojini hrasta lužnjaka 294 stabla, od čega
114 hrastova, 18 jasenova, 33 brijesta i 129 grabova.


U tabeli 1. donosimo njihovu distribuciju po debljinskim stepenima,
a u tabeli 2. njihovu drvnu masu po vrstama drveća.


Tabela 1
Debljinski Broj stabala na pokusnoj plohi od 1 ha
stepen
cm Hrast
v r <
Poljski
;t a drveć a
Nizinski Obični Ukupno
lužnjak jasen brijest grab
12,5 3 24 27
17,5 1 — 8 35 44
22,5 2 — 6 39 47
27,5 12 — 4 14 30
32,5 6 1 3 12 22
37,5 5 2 3 3 13
42,5 14 1 3 2 20
47,5 14 6 2 — 22
52,5 19 4 1 — 24
57,5 21 2 — — 23
62,5 12 2 — — 14
67,5 3 — — — 3
72,5 4 — — — 4
77,5 — — — — —
82,5 1 — — — 1
Ukupno: 114 18 33 129 294


Tabela 2.


Drvna masa na panju pokusne plohe od 1 ha


gl


Poljski
jasen


3 .,


23 tn ´3


fls? >u,o
ZX5 °o a2
Ukupno


Drvna masa m3 400,32 47,54 26,75 53,52 528,13
»/o 75,8 9,0 5,1 10,1 100,0


Iz tabela 1. i 2. se vidi da je to bila pretežno sastojina hrasta lužnjaka
koji je u drvnoj masi zastupljen sa 75,8°/o, a jasen samo s 9%>. Grab se na
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 69     <-- 69 -->        PDF

lazio u nižim debljinskim stepenima, odnosno u podstojnoj etaži i imao je
više uzgojno značenje. U ukupnoj drvnoj masi je bio zastupljen sa 10,1%
od čega je oko 95% otpadalo na drvo za ogrijev.


Vrijednost te drvne mase na panju, prema važećim cijenama sortimenata
iz 1969. godine, je iznosila 74.779 dinara. Ta se drvna masa sječom i
izradom, te drvnoindustrijskom preradom smanjila na 240,76 m3, ali se
njezina vrijednost — ulaganjem minulog i živog ljudskog rada — povećala
na 335.198 dinara ili 348%, odnosno za 4,48 puta.


Pokusnu površinu od 1 hektara na kojoj smo, kako smo naveli, izvršili
čistu sječu 1968. godine ostavili smo da se prirodno pomladi do 1972. godine.
Te 1972. godine smo je podijelili na dva jednaka dijela od po 0,50 ha
i jednu od tih polovina smo čvrsto ogradili i zaštitili je da u nju ne ulazi
divljač, dok je njezina druga polovina ostala slobodna, odnosno neograđena
(Foto 1.).


Krajem 1973. godine smo izvršili prebrojavanje svih biljaka hrasta luž


njaka, poljskog jasena, nizinskog brijesta i običnog graba i to kako na ogra


đenoj tako i na ne ograđenoj pokusnoj površini.


To smo brojanje izveli po prugama tako da nam ni jedna biljka nije


mogla biti ispuštena, a niti pak dva puta uzeta.


Ograđenu površinu smo nazvali (i na terenu označili) površinom »A«, a


neograđenu površinom »B«.


U tabeli 3. i 4. donosimo rezultate tih snimanja.


Iz tabele 3. se vidi da je na ograđenoj pokusnoj površini, dakle na po


vršini od 0.50 ha izbrojeno 16.422 stabalca, od čega 20,9% hrastovih, 44,0%


339
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 70     <-- 70 -->        PDF

iHiri´virHO*iU3Hcncno^cy(\j ocMcoeomir\´´^cMrn-<*-iO´«i-cM-MroCM<--|(*"iCMHHr-trtrtrMM rt i-l


cO t-<"> H O CM rt CM in tr\ cr\ <<*") vo *"*"* vo CM iA

" ** i^i in \o tA 53ffllHŠI35sL5sfi«S?? - *


«f *f


I I I I I H I t i i i i i i t i i i i i i i i i i r i


co HCO^D HCJiCTscotrif-CMiACM rt r-o t- co "1 OrtaomCT\c\)<~"icriin
Hr t -H HHr-tHrt HHCMHH


I H I I « fr- *n H l ICMrtf-iHrWHWmHrtVir-l I H CM


rtrtrtrtrtrtrtrtrtrt


d-VOcOCD´^HCnrHn O -*f
rt rt lH^-*^MDt~-HU3 0ir\c-^~. O in- O "">


CJ.ATI -«i- po trv m 1-1 r- c- ** ^ cn cn rt * or-OHH"*
CO O OLT.CM OCT\Ot^cOCOl^l^C\Jt-fMCMir>VOH^-CVJ-^-0->*VO´*CVJ
tMNcMCM^CM´H HCMrHf-JHHH.


frnu-vCMHCMHCMm IA rt 0"\f*l rt l^"H I I W N I I W


^H^«)´*(^t-WIA^Hu:´ yimcntOCMW O OCO H Q r*\ r\KO O C


r-vOCOdO^CMiH OAO-^^irNCOCnrtm-* O O O UD t- CO OHir.´^t-


HHH HHHHriNHriHHri rifHHHH


HriHHrHHHririrlNNNNWWNl
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 71     <-- 71 -->        PDF
OJ Ol t-E— P» U\ * fc-O CT> ITiCO rt ^ H O CO rt -4-H t U3
CT» * I-H \L> O lf\CTlM[0 IA O Ort O r-H ^ r-trHOJOJrtrtOJHHH^OJHHHHHHr H
CO
vL>
rt
rt
rt OJ
LT\ lf\ ^ rt rt o
CO co o
><1 O "J-CO *) OvL>OJOJrHrtyjrtt— OJ OW(Mf-kđ CO CO
r>H
\T\
rt
o
rt
CMr^rt-*rt-$-0-*f-rtC--CncOC7\Cr*a^OJL--rtt--.cO <* " t
rt t -
OJ
H
vo
fc-
I I I l j i I | t I l l tnomrtaicnrt \T\
>*
CO
H
H
OJ H
\ LT\ CT* CM
«oj * co
Cn
* Of-Hir\t-u^i A H -S" ^O CM lf\ cr>
O
r<
v
rt CO
rn
rt co
«J-
cn rt
OJ
(rt
H t—coLo cr» m cn cr* o ir\ cr*co «## H «* f^flO oj co
C\J OlCM H O -đ" H "* Ot^H´MOlArtHrtt otr\
^ir*
0
HriHHHHNIMOJHWHNWWWCMHOJ W rt cn
H^iXI´tr-t~rtt-Cni^´*-t-CTiHCfiW(v 1 Oco w
ITNCO rt^ lTi(D «f(0 OJCO 1A Of-t— *»-iHC-´-Ot—^Đ
OJ
OJ
*
OJ
rt
H *
O CM CO «+
t~ &\ OJ
, v
H . r-t rt oj H rtrtrtrtrtrtrtrt
Cn
CT1
«Ö
"43
*OJ *
rt Cn
rt
rt cr>
rt
rt
rt OJ
«ti «
01VO[-C^´«*-C0´**-OJ O rl´l-rtt ^ OJ OJ OJ CTlCO ** CT>
«-*-CT>C» O rt rt ^- IT\ CO
ui ic t- D´ *T o * "J o ri v i
CvJOJrtrtrtrtrtrtrtrtrtr t rt rt rt rt rt rt
o
O
H
rt
Q
02 O
rt 1 cn


N Kj o V .
lAJ N A
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 72     <-- 72 -->        PDF

jasenovih, 18,2% brijestovih i 16,9% grabovih. Osim toga se vidi da je 1,7%
hrastovih stabalaca bilo oštećeno prije nego što je pokusna površina bila
ograđena. Nadalje se vidi da je za to vrijeme bilo oštećeno 47,1% jasenovih
stabalaca i to isključivo od divljači, zatim 2,8% brijestovih i samo 0,1% grabovih
ili od ukupnog njihovog broja divljač je oštetila 21,6% stabalaca.


Za razliku od ove — na ne ograđenoj površini, smo ukupno izbrojali


15.835 stabalaca, od čega 21,7% hrastovih, 37,4% jasenovih, 24,8% brijestovih
i 16,1% grabovih.
Zahvaljujući ogradi u kojoj je prethodna površina bila samo jednu godinu
— na ovoj drugoj površini nastala su znatnija oštećenja od divljači.
Tako smo ustanovili da je 9,9% hrastovih stabalaca bilo oštećeno, 54,4%
jasenovih, 2,0% brijestovih i 1,8% grabovih ili od ukupnog broja stabalaca
23,3´% su bila oštećena.


Budući da je to veoma mlada — tek 5-godišnja — mješovita sastojina
hrasta lužnjaka čija su stabalca još prigušena bujnim korovom — to je
teško vjerovati da će se ona lako oporaviti, a pogotovo je teško vjerovati da
bi ona u budućnosti bila kvalitetna pa bi njihove odštetne vrijednosti valjalo
ustanoviti. To i zbog toga što će se istraživanja u tom cilju i dalje
nastaviti, jer su u stvari tek započela.


Postoji više metoda za utvrđivanje vrijednosti mladih sastojina, pa i
njihovih odštetnih vrijednosti. Kako se u ovom konkretnom slučaju radi


o prirodnoj mladoj sastojini, odnosno o prirodnom pomlađenju — to ćemo
primijeniti Glaserovu metodu koja kaže da se vrijednosti sastojina odnose
kao kvadrati njihovih starosti, odnosno Ai : Ax = i2 : x2.
Ai = vrijednost mlade sastojine
Ax = vrijednost zrele ili približno zrele sastojine za sječu
i = starost mlade sastojine
x = starost zrele ili približno zrele sastojine za sječu.
U tabeli 5. donosimo vrijednosti i pojedinih vrsta drva na panju prema
cijenama iz 1969. godine po 1 hektaru, zatim broj posječenih stabala, prosječne
vrijednosti jednog stabla na panju po vrstama drva i prosječnu starost
tih stabala.


Tabela 5.


Vrsta
drveća


Hrast lužnjak 69.602 114 610,54
Poljski jasen 4.285 18 238,06


128


Nizinski brijest 719 33 21,79
Obični grab 173 129 1,34


Ukupno 74.779 294 254,35


Vrijednost
na panju
din


Broj
posjećenih
stabala


Prosječna
vrijednost
1 stabla
din


Starost
stabala
god.


Na temelju tih podataka i na temelju naprijed navedene Glaserove metode
— utvrdili smo vrijednost 1 stabalca po vrstama drveća, a nakon toga
i vrijednosti svih stabalaca na pokusnim plohama »A« i »B« i te podatke
donosimo u tabeli 6.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Tabela 6.


Pokusna ploha
»A« »B«


trt ctf c/5 ^


Vrsta drveća cd CS


OU O W


u


au B (8 B "S p


T3-D


J3
—"rt


"5"« rt


5 5´


IHSE


CQ to


3 >


din din


Hrast lužnjak 3.423 0.96 3.286 3.441 0.96 3.303
Poljski jasen 7.231 0,36 2.603 5.921 0,36 2.132
Nizinski brijest 2.987 0,03 90 3.933 0,03 118
Obični grab 2.781 0,002 6 2.540 0,002 5


Ukupno 16.422 — 5.985 15.835 — 5.558


Pošto smo u tabelama 3. i 4. prikazali utvrđene postotke oštećenja stabalaca
po vrstama drveća na pokusnim plohama — to smo na temelju tih
podataka i podataka iz tabele 6. utvrdili i vrijednosti tih oštećenih stabalaca
od divljači.


Rezultat toga obračuna donosimo u tabeli 7.


Tabela 7.


Pokusna ploha
:)A« :>B«


Vrsta drveća


iS E
p>(/>


OH O


a Vrijednost
P´ oštećenih
stabalaca


L"8


Vrijednost
St oštećenih 0 stabalaca


Hrast lužnjak 1,7 56,00 9,9 327,00
Poljski jasen 47,1 1.226,00 54,4 1.159,00
Nizinski brijest 2,8 2,50 2,0 2,35
Obični grab 0,1 1,8 0,10
Ukupno 21,6 1.284,50 23,3 1.489,25


Budući da se radi o prethodnom izvještaju — to iznesene podatke ovom
prilikom nećemo komentirati, a niti donositi zaključke. Smatrali smo samo
potrebnim da ih damo u našu stručnu javnost i da je obavijestimo da
na tom važnom zadatku upravo radimo.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 74     <-- 74 -->        PDF

Summary


ASSESSMENT OF DAMAGE FROM BIG GAME


(A preliminary report)


Red and roe deer cause great damage to young forest stands, especially in
our lowland forests. Up to as much as 20 years may be necessary for these young
stands to recuperate without human intervention from the woonnds inflicted
by game.


The consequences of such damage to young stands are manifold. Besides
a retardment of their growth and increment in youth — these consequences are
also reflected on the assortments of logging at the age of stand maturity, and
especially on the assortments of veneer manufacture and sawmilling. The author´s
investigations are to the effect that the teeth traces of game are able to degrade
the mentioned assortments also below their production cost, and event more, i. e.
below their cost price.


It is difficult to financially express this damage from game. Therefore were
laid out in the area of the district of Lipovljani two experimental plots with
the purpose to determine what the damage was. One of these eperimental plots
was firmly fenced, while the other was left unfenced and thus exposed to game.


The mixed stand of Pedunculate Oak on these experimental plots is 5 years
old, while the fenced plot has been only one year within the fence.


It was established by enumeration that within the finced surface (0,50 ha)
there were 16,422 small tress, and on the unfenced (also 0,50 ha) 15,837 small
trees.


Within the fenced surface 1,7% Oak, 47,1%> Ash, 2,8»/o Elm and 0,1°/« Hornbeam
small trees were damaged.
However, on the unfenced surface 9,9°/o Oak, 54,4´°/o Ash, 20% Elm and l.SVo
Hornbeam small trees were damaged.


The enfenced surface has been exposed to the harmful action of game for only
one year more, which is wisible from the data mentioned. In the present preliminary
report the fact in question is also financially expressed. The investigations
are being continued.