DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 55     <-- 55 -->        PDF

MIKROBIOLOŠKA ISTRAŽIVANJA TALA NEKIH ŠUMSKIH
EKOSISTEMA U HRVATSKOJ


Mr MIROSLAV ŠOJAT, dipl. ing. biologije


UVOD


U terestrijalnom ekosistemu vegetacija-tlo, mikroorganizmima pripada
važna uloga. Mikrobnu populaciju tla tvore bakterije, micro-Fungi, aktinomiceti,
alge, protozoa i virusi.


Mikrobiološka istraživanja tla otežana su zbog njegove heterogenosti i
neprozirnosti.


Mikroflora i mikrofauna tla vrlo aktivno učestvuje u hranidbenim lancima
i kruženju tvari u prirodi. Zahvaljujući enzimatskom sistemu širokog
spektra, mikroorganizmi metaboliziraju raznolike supstrate. Razgrađuju organske
tvari i tako oslobađaju biogene elemente, potrebne za rast drveća
i čitave fitocenoze. Osim mineralizacije organskih tvari, vrše i solubilizaciju,
imobilizaciju, oksidaciju i redukciju anorganskih supstanci tla.


U okviru kruženja ugljika u prirodi razgrađuju vrlo različite tvari: glukozu,
disaharide, polisaharide, pektin, hemicelulozu, celulozu, lignin, lipide,
ugljikovodike i umjetno sintetizirane tvari kao što su pesticidi. U okviru
kruženja dušika vrše razne transformacije N-tvari (proteina, aminokiselina,
amonijaka itd.), od kojih neke mogu biti za više bilje korisne (amonifikacija,
nitrifikacija, simbiotska i ne-simbiotska Na — fiksacija) ili štetne (denitrifikacija,
imobilizacija dušika). Uzrokuju još i transformacije fosfora,
kalija, sumpora, željeza i drugih mineralnih supstanci u tlu.


Intenzivno učestvuje kod geneze i evolucije tala. Sintetiziraju veliki
broj supstanci važnih za rast višeg bilja: auksine, enzime, vitamine, aminokiseline,
antibiotike i toksine. Učestvuju u sintezi humusa i tvari koje popravljaju
strukturu tla. Ulaze u simbiotske odnose s višim biljem. Primjeri
za to su ektotrofna mikoriza i simbiotska fiksacija N» (npr. kod Alnus
sp.).


Veliku većinu mikrobne populacije tla tvore heterotrofni saprofitski
mikroorganizmi (učestvuju u sekundarnoj produkciji), ali ima i autotrofnih
(primarna produkcija) koji se ne mogu zanemariti (naročito kod kolonizacije
novih supstrata i nekih kemijskih transformacija). Autotrofi se
dijele na foto-autotrofe (dobivaju energiju fotokemijskim reakcijama) i na
kemo-autotrofe (dobivaju energiju oksidacijom anorganskih supstanci). Neki
mikroorganizmi trebaju O* (aerobi), a neki ga ne trebaju (anaerobi, koji
se mogu razvijati i na poplavnim terenima). Neki se razvijaju i pri niskim
temperaturama, koje često vladaju u tlu. To su psihrofili. Mnogi tvore fi
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 56     <-- 56 -->        PDF

ziološke grupe (razgrađivači celuloze, N2 — fiksatori, denitrifikatori itd.),
od kojih se svaka odlikuje određenim metabolizmom i specifičnom biokemijskom
aktivnošću.


U razgradnji listinca i uginulog korijenja najvažniju ulogu ima zimogena
mikroflora, dok dehumifikaciju vrši autohtona mikroflora (tu nema
strogog razgraničenja).


Populacija bakterija u tlu varira od nekoliko tisuća do nekoliko stotina
miliona u 1 gramu tla, ako se brojevi određuju kulturalnim metodama.
Brojevi micro-Fungi su znatno manji, ali katkada je njihova biomasa
veća (naročito u šumskim tlima). U mnogim kiselim šumskim tlima pretežu
micro-Fungi, jer su acido-tolerantne. U rizosferi (to je zona tla u blizini
korijenja) šumskog drveća, grmlja i zeljastog bilja nalazi se veći broj
mikroorganizama, nego u ne-rizosfernom tlu.


Mikroflora tla nalazi se u dinamičnom biološkom ekvilibriju, koji se
šumsko-uzgojnim mjerama može mijenjati. U interakcijama mikroorganizama
tla zapažaju se sinergistički i antagonistički odnosi. Neki saprofitski
mikroorganizmi tla mogu inhibirati fitopatogene organizme.


Mikroorganizmi tla proučavaju se in vitro (u laboratoriju — morfološka,
kulturalna i fiziološka svojstva) i in situ (u prirodi). Problem je
kako ih proučavati in situ, a da se tlo uopće ne poremeti ili što manje.
Dosada su istraživanja morfologije, fiziologije i distribucije mikroba in situ
dala dosta oskudne rezultate.


Plodnost tla ovisi o fizikalnim, kemijskim i biološkim faktorima. Pod
pojmom plodnosti tla često se obuhvaća potencijalna i efektivna plodnost.
Jednu od glavnih komponenata plodnosti tla tvore mikroorganizmi, koji
je na više načina održavaju i popravljaju. Oni su važan indikator plodnosti
tla. Često, iako ne uvijek, što je veći broj mikroorganizama tla (ukupni
kao i pojedinih taksonomskih i fizioloških grupa) — plodnost tla je
veća.


Mikroflora je katkada osjetljiviji i brži indikator ekoloških promjena
u tlu od ostalih članova fitocenoze. Kvantitativna proučavanja mikroflore
tla važna su ne samo kao indikator plodnosti tla, nego d kao indikator negativnih
procesa i stanja, koji se katkada mogu u njemu odvijati, odnosno
postojati. Ona mogu pridonijeti poznavanju produkcije šumskog ekosistema,
čemu se u novije vrijeme poklanja naročita pažnja. Iz sličnih razloga
često se istražuje i kvalitativni sastav mikroflore tla.


Kvantitativna analiza mikroflore tla vrši se ili indirektnim ili direktnim
metodama (pomoću mikroskopa). Ovo posljednje daje znatno više brojeve,
ali je prilično neprecizno pa se rijetko upotrebljava. Indirektnom, dilucionom
metodom moguće je u novije vrijeme dobiti više vrijednosti, zbog
njenog usavršavanja. Za agrikulturna tla dobijaju se u pravilu viši brojevi
nego za šumska tla. Iznimku često pravi humusno-akumulativni horizont
šumskih tala, koji sadrži velik broj mikroorganizama. Kvantitativnim metodama
istražuje se horizontalna i vertikalna distribucija mikrobne populacije
tla. Na temelju brojčanih podataka o mikroflori tla, može se aproksimativno
odrediti njezina biomasa. Broj i biomasa variraju u mikrolokalitetima,
kroz kraće vrijeme i sezonski, pa se to mora uzeti u obzir kod
mikrobiološke analize tla.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Aktivnost mikroflore može se samo djelomično procijeniti na osnovi
njene brojnosti i biomase. U tu svrhu potrebna su još respirometrijska, enzimatska
i druga istraživanja. Usporedba rezultata kvantitativnih analiza
raznih biologa moguća je samo donekle, zbog odsustva standardizacije metoda.
Takvim analizama određujemo brojeve mikroorganizama, koji su manji
od stvarnih. Zato dobivene brojeve ne tretiramo kao apsolutne vrijednosti
(ili samo donekle), nego kao relativne.


U ovom radu pažnja se poklanja gotovo isključivo kvantitativnim istraživanjima
mikroflore u tlima nekih naših šumskih ekosistema, koja dosada
nisu istraživana u tom pogledu.


Tabela I -
Neki klimatološki podaci za istraživano područje
Lokalitet
Srednja godi
temp, zraka
šnja
(°C)
Srednja godišnja
količina oborina
(mm)
Srednja mjesečna
temp, zraka (°C)
Zalesine 7,2 1999 7,9
(u X mjesecu)
Čorkova uvala 6,5 1700 15,9
(u VII mjesecu)
Kostel 9,6 985 9,9
(za Trakošćan) (u X mjesecu)
Delnice 7,7 2486 8,2
(za Bitoraj) (u X mjesecu)
Sisak 10,9 891 19,2
(za Ivanićgrad) (u VI mjesecu)
Lipovljani 11,1 884 21,2
(u VII mjesecu)


MATERIJAL I METODIKA


Kod Zalesine , u fakultetskoj šumi, uzeta su u listopadu 1971, na
dubini 0—5 cm, 2 uzorka: uz. 1 u Gospodarskoj jedinici Belevine, u fitocenozi
Blechno-Abietetum Horv. 38 (tip tla: podzol), a uz. 2 u Gospodarskoj
jedinici Kupjački vrh, u fitocenozi Abieti Fagetum illyricum Horv. 38, dinarsko
potpodručje (tip tla: smeđe tlo na vapnencu — v. Tabelu II).


U Čorkovoj uvali (v. Tabelu III) uzeta su u srpnju 1972. na dubini
0—5 cm, 4 uzorka. Fitocenoza je Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38,
dinarsko potpodručje. Uz. 1: dno vrtače; uz. 2: ispod grupe jelovih stabala;
uz. 3: ispod grupe bukovih stabala i uz 4: iz rastvorene klade jele. Tip
tla: kod uz. 1 — lesivirano tlo, a kod uz. 2 i 3 — smeđe tlo na vapnencu.


Kod Trakošća n a, u listopadu 1972. uzeta su 2 uzorka na dubini
0—10 cm (uz. 1 i 3) i još dva uzorka na dubini 20—30 cm (uz. 2 i 4. Fitocenoza
je Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, panonsko potpodručje. Uz.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 58     <-- 58 -->        PDF

1 i 2 uzeti su tamo gdje se jele suše, a uz. 3 i 4 tamo gdje se jele ne
suše. Tip tla: distrično smeđe tlo, tipično na pješčenjaku, duboko (v. Tabelu
IV).


U isto vrijeme uzeta su daljnja 2 uzorka na B i t o r a j u, na dubini
0—10 cm (uz. 5) i na dubini 20—30 cm (uz. 6), u fitocenozi Abieti-Fagetumillyricum Horv. 38, dinarsko potpodručje. Tip tla: smeđe tlo na vapnencu,
ilimerizirano, manje duboko (v. Tabelu IV).


U šumi Žutica kod Ivanićgrada uzeta su u lipnju 1972. na dubini
0—5 cm, 4 uzorka. Uz. 1 uzet je iz odjela 31, iz fitocenoze Genisto
elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv. 38 (mineralno močvarno
tlo). Uz. 2 je iz Odjela 31, iz fitocenoze Carpino betuli-Quercetwn
roboris tvpicum Rauš 71 (pseudoglej). Uz. 3 je iz Odjela 113, iz fitocenoze
iste kao kod uz. 2 (pseudoglej). Uz. 4 je iz Odjela 114, sa osušenog terena
pošumljenog crnom johom. To je stanište fitocenoze Genisto alatae-Quercetum
roboris caricetosum remotae Horv. 38 (mineralno močvarno tlo — v.
Tabelu V).


U Lipovljanima, u srpnju 1972, uzeta su također 4 uzorka na dubini
0—5 cm. Uz. 1 je iz Odjela 126, iz fitocenoze Carpino betuli-Quercetwn
roboris tvpicum Rauš 71 (pseudoglej). Uz. 2 je iz Odjela 119 (ista fitocenoza
i tlo kao kod uz. 1). Uz. 3 je iz Odjela 120, iz fitocenoze Genisto-Quercetum
roboris caricetosum remotae Horv. 38 (mineralno močvarno tlo). Uz. 4 je sa
čistine kod Opeka, u krugu meteorološke stanice (pseudoglej — v. Tabelu
VI).


Klimatski podaci za istraživane lokalitete donose se na Tabeli I. Za
mjesta bez klimatoloških podataka, dati su podaci za njima najbliža mjesta.


Sa istraživane plohe uzimano je 5 pod-uzoraka, čijim je miješanjem
dobiven složeni uzorak. Uzorci su aseptički uzeti sondom 30 mm dijametra.
Transportirani su u rashladnom uređaju i uskladišteni na + 4° C u hladioniku..
Kvantitativna analiza vršena je dilucionom metodom na agariziranim
supstratima. Tlo je usitnjeno u tarioniku. Suspenzija tla (razrjeđenje 10—1
i IO—2) mućkana je 15 minuta. Primijenjena je dubinska inokulacija. Kvantitativno
istraživane su aerobne heterofrofne bakterije, micro-Fungi, aktinomiceti
i ne-simbiotski aerobni azotofiksatori (Azobacter chroococcum i
oligonitrofilni mikroorganizmi). Istraživano je i prisustvo nitrifikatora i
celulolitika.


Za bakterije upotrebljen je MPA slijedećeg sastava: »beef extract« 3 g,
pepton 10 g, NaCl 5 g, agar 20 g i H20 destil. 1000 ml.


Za micro-Fungi upotrebljena je Čapek-Dox podloga, a za aktinomicete
modificirana Čapek podloga sa amylum solubile. Azotobacter chroococcum
i oligonitrofilni mikroorganizmi kultivirani su na Ešbi podlozi sa agarom,
a aerobni celulolitici na podlozi Hutchinson-a sa filter papirom. Nitrifikacija
je istraživana pomoću podloge Vinogradskog. Prisutnost nitrata testirana
je defenilaminom. Inkubacijska temperatura za uzorke iz Zelesine bila
je 33° C (uz 10 ml supstrata po jednoj Petri posudi), a za uzorke iz Čorkove
uvale, šume Žutica i iz Lipovljana 25" C (zbog poteškoća tehničke prirode).
Za uzorke iz Trakošćana i Bitoraja bila je uobičajena temperatura
od 28° C. Inkubacijski period bio je za bakterije 3 dana, za micro-Fungi
6 dana i za aktinomicete 10 dana.


328
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Tabela II — Mikrobiološka analiza ispitanih tala kod Zalesine — fitocenoze
Blechno-Abietetum Horv. 38 i Abicti-Fagetum illyricum Horv. 38
(dinarsko potpodručje)


Broj uzorka
Broj bakterija Broj micro-Fungi Broj aktinomiceta
u 1000/1 g tla u 1000/1 g tla u 1000/1 g tla


1100 93 213
2630 43 680


Tabela III — Podaci mikrobioloških ispitivanja tala Čorkove uvale
fitocenoza Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38
(dinarsko potpodručje)


Broj bakterija Broj micro -Fungi B ro j aktinomiceta
Broj uze irka u 1000/1 g aps. u 1000/1 | = aps. u 1000/1 g aps.
suhog tla suhog tla suhog tla


1 9500 192 833
2 5809 58 1377
3 9105 217 1500
4 13564 435 —


Tabela IV — Mikrobiološki podaci za tla kod Trakošćana i Bitoraja —
fitocenoze Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, panonsko potpodručje
(Trakošćan) i Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, dinarsko potpodručje
(Bitoraj)


Broj
bakterija Bro j micro-Fungi B roj aktinomiceta
Broj Lokalitet il 1000/1 g aps. u 1000/1 gaps. u 1000/1 g aps.
uzorka suhog tla suhog tla suhog tla


1 Trakošćan 16866 238 1253
2 Trakošćan 5675 125 681
3 Trakošćan 13016 242 1589
4 Trakošćan 2808 127 829
5 Bitoraj 5459 966 2550
6 Bitoraj 1050 131 918


rt


u
E .
3


U rt o rt a N +-> IH


u
u 2 ta


M


X>
° Lr^ C4_l -*


O 3 8


o
o rt


oN M "3 O u
< U8 3o c/l S5 o5f^ B
1 Trakošćan 2700 + Najintenzivnija
+
3 Trakošćan 1100 — osrednja


+


5 Bitoraj 300 — najslabija


+


329
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 60     <-- 60 -->        PDF

Tabela V — Mikrobiološki podaci za tla u šumi Žutica — fitocenoze
Genisto elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv. 38 i Carpino


betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 71.


Broj bakterija u 1000 Broj micro-Fungi u 1000 Broj aktinomiceta u 1000
Broj ulgtla ulgaps. u lg tla ulgaps. ulgtla ulgaps.
uzorka suhog tla suhog tla suhog tla


1 120 2105 110 193 330 579
2 1800 2647 180 265 522 768
3 1400 2641 133 251 661 1241
4 4000 6452 43 69 1160 1871


Tabela VI — Rezultati mikrobioloških analiza tala kod Lipovljana —
fitocenoze Carpino betuli — Quercetum roboris typicum Rauš 71. i Genisto
elatae-Quercetum roboris caricetosum remotae Horv. 38.


Broj bakter ijaulOOO Broj micro Fungi u 1000 Broj aktinomiceta u 1000
Broj u lg tla u lg aps. u lg tla u lgaps. u lg tla u lgaps.
uzorka suhog tla suhog tla suhog tla


1 5000 7576 190 288 766 1161
2 2370 3160 180 240 476 635
3 6650 11875 150 268 920 1643
4 5500 7051 140 180 860 1103


REZULTATI I DISKUSIJA


U fitocenozi Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38 dinarskog potpodručja


(Zalesine) nađeno je oko dva puta više aerobnih heterotrofnih bakterija


i oko tri puta više aktinomiceta, a oko dva puta manje micro-Fungi nego u


fitocenozi Blechno-Abietetum Horv 38 (Tabela II)*.


Te razlike mogu se rastumačiti time što je hidro-termički režim prve
fitocenoze bolji (zbog južne i jugo-zapadne ekspozicije i znatne inklinacije)
kao i tlo (listinac bolji, pH tla viši itd.) pa bakterija i aktinomiceta
ima dosta više. Iznimku čine micro-Fungi, kojima ne smeta niski pH podzola,
jer su acido-tolerantne i kojima odgovara ili ne smeta velika vlažnost,
pa su tu selektivno stimulirane.


U zajednici Blechno-Abietetum Horv. 38 primijećeno je mnogo fruktifikacija
pripadnika klase Basidiomycetes.
U obje fitocenoze zapažena je pojava ektotrofne mikorize na korijenju
drveća.


Brojnost mikroflore bila bi veća, da nije nastupilo zahlađenje u periodu
uzimanja uzoraka. Kod interpretacije i takvih rezultata, koji su dobiveni
uzimanjem uzoraka samo jednom godišnje, treba uzeti u obzir tip sezonske
dinamike i klimu. U zajednici Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38 dinarskog
potpodručja, L u p r e t (5) ljeti je našla mnogo više bakterija, što
se može protumačiti sezonskom dinamikom. Zbog hladnog proljeća, a re


* Usporedbe unutar pojedine tabele bolje su od onih između tabela, zbog
manjih razlika u metodici, te razlika u klimi i vremenu analize.
330
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 61     <-- 61 -->        PDF

lativno toplog ljeta, u Gorskom Kotaru maksimum mikroorganizama tla
javlja se ljeti. Iz istih razloga F e h e r (3) je dobio (po apsolutnim vrijednostima)
slične razlike na nekim svojim pokusnim plohama.


Brojevi bakterija u zajednici Blecho-Abietetum Horv. 38 podudaraju se
sa onima, koje je dobila Lupret (5). M i š u s t i n (7) za podzole i podzolasta
tla daje sličan broj bakterija, ali manje micro-Fungi i aktinomiceta. Očito
je da podzoli imaju ekstremno oskudnu mikrobnu populaciju.


Kod istraživanja mikroflore Gorskog Kotara treba istaći da nije važan
samo broj mikroorganizama, nego i trajanje perioda njihove aktivnosti,
koji je zbog hladne klime vrlo kratak.


U fitocenozi Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, dinarsko potpodručje
(Čorkova uvala) mikrobiološki su istraživana 4 lokaliteta (Tabela III).


U dnu vrtače (lesivirano tlo) relativno veliki broj mikroorganizama
ukazuje na veću plodnost tog tla (sa izuzetkom aktinomiceta, kojima odgovaraju
sušnije prilike). Najniži brojevi bakterija i micro-Fungi dobiveni
su ispod grupe jelovih stabala (Abies alba Mill.). Variranje broja micro-
Fungi ima dosta sličnosti sa variranjem broja bakterija. Između uzoraka
2 i 3 nema signifikantne razlike u broju aktinomiceta.


Daleko više mikroorganizama ima rastvorena klada jele, zbog obilja
organske tvari. Vjerojatno dobili bi se i dosta veći brojevi, da je proces
dispergiranja uzorka bio intenzivniji, što se nažalost nije moglo postići.
Mikroorganizmi vrše mineralizaciju organske tvari i tako tu omogućuju
razvitak podmlatka smreke (Picea abies Karst.), što je od znatne važnosti
za fazu pomlađivanja u prašumi Čorkove uvale (Prpi ć 10). U prašumi
Čorkova uvala brojevi su veći nego u istoj fitocenozi kod Zalesine, jednim
dijelom i zato što su uzorci uzimani ljeti.


Fitocenoza Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, panonsko potpodručje
(Trakošćan, Tabela IV) nalazi se u klimatski blažem području od Gorskog
Kotara pa to povoljno utječe na gustoću mikrofone populacije. U njoj se
opaža najčešći tip sezonske dinamike mikroflore tla, kod kojeg su brojevi
najveći u proljeće i jesen (1). Visoki brojevi bakterija ukazuju i na više
izraženu plodnost tla.


U tlu ispod jela koje se suše ima više bakterija u oba istraživana sloja,
nego u istim brojevima ispod vitalnih jela. Broj aktinomiceta samo je
neznatno manji u uzorcima tla ispod jela koje se suše. U sloju 20—30 cm
nalazio se manji broj bakterija, micro-Fungi i aktinomiceta (katkada znatno
manji) od onog u sloju 0—10 cm zbog relativno male količine organske
tvari.


U sloju 20—30 cm bakterija ipak ima još prilično mnogo, naročito kod
uzorka broj 2, sa staništa gdje se jele suše. Broj micro-Fungi u sloju 20—30
cm manji je svega za oko dva puta od broja u sloju 0—10 cm.


Ne-simbiotska azotofiksacija i nitrifikacije od velike su važnosti u šumskim
tlima, koja su relativno rijetko fertilizacijski tretirana (2). Broj ne-
simbiotskih aerobnih azota-fiksatora obično je malen u šumskom tlu, što
i ova istraživanja potvrđuju, ali se mora istaći aktivnost oligonitrofilnih
mikroorganizama (Maltsev a 6), koji mogu imati znatnu ulogu u održavanju
N balansa šumskih tala.


Azotobacter chroococcum dobiven je iz uzoraka 1 i 3 (sloj 0—10 cm).
Brojevi Azotobactera (v. i uzorak iz Bitoraja) jako su varirali, što se može
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 62     <-- 62 -->        PDF

rastumačiti njegovom nejednolikom distribucijom u tlu, nejednakom vlagom
i pH vrijednostima tla, te kompeticijom sa drugim mikroorganizmima
na agariziranim supstratima.


Oligonitrofilni mikroorganizmi brže su se razvijali od Azotobactera.
Anaerobni fiksatori NL> kao i fotolitotrofni mikroorganizmi zasada nisu
istraživani. Iako su kolonije dobivene na selektivnoj podlozi, nalazi su provjereni
mikroskopiranjem. Opaženi su pokretljivi štapići, oblici u obliku
»osmica« i koki sa sluzastim plaštem, znatne veličine. U starijim stanicama
Azotobacter-a, opažene su granule rezervnih hranjiva, koje su po svom
kemijskom sastavu (9) slične glikogenu. Dobiveni su i gigantski oblici Azotobacter-
a (9).


Azotobacter nije čest u šumskim tlima. Fe h e r (3) ga je našao samo
u nekim šumskim tlima i to uglavnom u malom broju.
Nitrifikacija je utvrđena samo u sloju 0—10 cm ispod jela koje se
suše.


Celuloliza je utvrđena u svim istraživanim uzorcima. Kod uzorka 1
celuloliza je bila intenzivnija, nego kod uzorka 3. Osim cclulolitičkih bakterija,
micro-Fungi (Penicillium sp., Mucor sp. i drugi rodovi) i aktinomiceta,
utvrđene su i stanice slične kvascima. Ipak celulolitički kvasci u tlu
još nisu poznati (2). Celuloliza in vitro brzo se odvijala. Početak celulolizc
mogao se opaziti već nakon 6 dana.


Slika 1. — Bakterija izolirana iz uzorka uzetog kod Trakošćana. Razvila se u spiralnim
prugama, koje su djelomično rebraste strukture. Sitne, bijele, okrugle
kolonije tvori rod Streptomyces, serija Helvolvus i Ruber.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Iz uzoraka kod Trakošćana izolirana je jedna zanimljiva aerobna heterotrofna
bakterija u obliku mobilnih štapića i koka. Kolonije su specifične
morfologije i konzistencije (SI. 1). Raste vrlo sporo. Pokazuje sinergizme
i antagonizme sa nekim mikromicetima i aktinomicetima. Od mikromiceta
javlja se Arthrobotrys sp. (Didymosporae) (4) i još jedan nedeterminirani rod,
koji vrlo izrazito prati ovu bakteriju, tako da je teško dobiti čistu kulturu
(SI. 2). Od aktinomiceta zajedno sa ovom bakterijom javlja se dosta često
rod Streptomyces, serija Helvolvus i Ruber (po Gause-u) (SI. 1).


Slika 2. — Kolonije roda Arthrobotrys (Didymosporae) u čijem se centru razvija
bakterija prikazana na SI. 1. Opaža se zonalna distribucija fruktifikacija u obliku
više ili manje koncentričnih krugova.


Na osnovu podataka dobivenih mikrobiološkom analizom može se tvrditi
da do sušenja jele u fitocenozi Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, panonsko
potpodrućje (kod Trakošćana) nije došlo zbog redukcije mikrobne
populacije tla ili zbog štetnih mikrobioloških procesa.


Na Bitoraju (Tabela IV), za razliku od preostalih dvoje istraživanih
lokaliteta na kojima se razvija zajednica Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38,
dinarsko potpodrućje, dobiven je relativno viši broj bakterija (ako se uzme
u obzir da su uzorci uzimani u kasnu jesen), te vrlo visoki broj micro-
Fungi i aktinomiceta, u sloju 0—10 cm. Nitrifikacija nije ustanovljena, što
se slaže sa nalazom Prs e (11), ali za razliku od nje, dobiven je aerobni
ne-simbiotski azotofiksator Azotobacter chroococcum. Također, utvrđeni su
i oligonitrofilni mikroorganizmi. Ustanovljena je i celuloliza, koja se odvijala
sporije od one u zajednici Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38, panonsko
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 64     <-- 64 -->        PDF

potpodručje. Iz sloja 20—30 cm dobiven je ne samo manji broj bakterija,
nego i sporiji razvitak njihovih kolonija, kao i znatno sitnije kolonije, pa
je zato vjerovatno ne samo biomasa, nego i aktivnost bakterija u istraživanom
sloju mala.


Obzirom na vertikalnu distribuciju lako je uočljivo da broj micro-Fungi
mnogo brže opada sa dubinom nego broj bakterija i aktinomiceta, jer je
izgleda kod njih (barem u ovom slučaju) aerobnost najviše izražena. Možda
i ispiranje spora micro-Fungi iz Ao sloja u sloj 0—10 cm pridonosi tome.


U šumi Žutica kod Ivanićgrada mikrobiološki istraživane su 4 plohe
(Tabela IV, uzorci 1—4). Na prve tri plohe zastupane su dvije različite fitocenoze,
dok je četvrta ploha pošumljena sa crnom johom. Prve dvije plohe
pripadaju Odjelu 31, treća Odjelu 113, a četvrta Odjelu 114.


Na prve tri plohe broj aerobnih heterotrofnih bakterija je malen zbog
velike zasićenosti tla sa vodom, ali se ne može isključiti eventualni negativni
utjecaj nafte i njenih derivata (u blizini se vrši eksploatacija nafte,
pa može doći i do znatnih kontaminacija tla).


U fitocenozi Carpino betuli-Quercetum roboris typicum Rauš 71 (Odjel
113) utvrđeno je prisustvo bakterija, koje metaboliziraju sumporne spojeve
(sulfate i druge anione) tako da ih reduciraju na sulfide (uglavnom na
HoS). Do akumulacije H2S često dolazi na poplavnim terenima (pogotovo
ako ima dosta organske tvari, jer se tada mineralizira organski S). To ukazuje
na loše mikrobiološke procese, koji se odvijaju u tlu na kojem je šuma
već propala (1).


Od bakterijske mikroflore često se nađeni rodovi Bacillus i Pseudomonas.
Od roda Bacillus najčešće je nađen B. mycoides, a od roda Pseudomonas,
— P. fluorescens. To vrijedi i za šumske sastojine Lipovljana (šume
lužnjaka i graba). Bacillus mycoides zastupan je na sve 4 plohe. Na plohi
2 i 3 ima ga više nego na plohi 1 i 4.


Brojevi bakterija i aktinomiceta u tlu Odjela 113 i 114 mogu biti povećani
u usporedbi sa onima iz Odjela 31, zbog veće količine uginulog korijenja
(uopće organske tvari), kao i zbog jačeg zagrijavanja sunčanim zrakama
(koje mogu djelovati u istraživanih vršnih 0—5 cm tla).


U šumama treba često uzeti u obzir kod mikrobioloških istraživanja
vršnog sloja tla utjecaj živog i naročito uginulog korijenja prizemnog
zeljastog bilja. Efekt tog korijenja (i korijenja drveća) na brojeve bakterija
i aktinomiceta, naročito je vidljiv na plohi Odjela 114. Na istoj plohi manji
broj micro-Fungi možda se javlja zbog ekspozicije terena sučanim zrakama.


Niski brojevi aerobnih heterotrofnih bakterija na plohama 1 i 2 Odjela
31 ukazuju na mogućnost propadanja šume, slično plohi 3 Odjela 113, gdje
je šuma već propala. Kao jedan od mogućih uzroka propadanja šume i
regresije mikrobiocenoza istraživanog područja, treba uzeti zagađivanje tla
sa naftom i njenim derivatima. Negativni ekološki faktori katkada mogu
se znatno brže i jasnije očitovati na mikrobnoj populaciji tla, nego na višem
bilju, pa bi niski brojevi bakterija na Odjelu 31 mogli biti važan indikator
ekoloških prilika.
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Neki aktinomiceti mogu metabolizirati naftu i njene derivate (S t e-
p a n o v a 12) pa bi se time moglo rastumačiti relativno visoke brojeve
aktinomiceta, usprkos loših ekoloških prilika.


U Lipovljanima istraživane su 4 plohe (Odjeli 126, 119, 120 i čistina kod
Opeka). Najopsežniju populaciju bakterija i aktinomiceta imao je Odjel
120, a najoskudniju Odjel 119. Ti brojevi ukazuju i na plodnost tih tala.
U uzorku iz Odjela 126 isticali su se amonifikatori. Kod Opeka opaža se
manji broj micro-Fungi, jer to tlo nije pod šumom. Kod interpretacije rezultata
treba uzeti u obzir da se tu radi o ljetnom minimumu broja mikroorganizama
(u okviru sezonske dinamike). U proljeće ili jesen dobili bi
se znatno veći brojevi.


Na nekim pločama opažene su kolonije mikroorganizama oko kojih
se nalazi manja ili veća čista zona. Očito je da se radi o mikrobnim antagonizmima
in vitro, — vrlo često o ekskreciji antibiotika i toksina, katkada
i o kompeticiji za hranjiva. To je opaženo i kod analiza mnogih drugih
šumskih tala. Ne može se sa sigurnošću tvrditi da do izlučivanja antibiotika
dolazi in situ (u tlu), već se to može samo pretpostavljati. Ukoliko
bi do toga dolazilo, to bi bilo od značenja za antagonističke odnose u mikrobiocenozama
šumskih tala (kompeticija za hranjiva, suzbijanje fitopatogenih
mikroba itd.). Trebalo bi postaviti dovoljno dobru metodu za utvrđivanje
izlučivanja antibiotika in situ (8).


Iako su u ovom radu prikazani rezultati istraživanja uglavnom samo
vršnih dijelova šumskih tala, oni su zanimljivi, jer se radi o mikrobiološki
najaktivnijim dijelovima tla.


Opširnija istraživanja tek predstoje. Mikrobiološka istraživanja koja su
prikazana imaju samo preliminarni karakter.


ZAKLJUČCI


1.
U tlu šume jele sa rebračom (Blechno-Abietetum Horv. 38) u fakultetskoj
šumi Zalesini, nađen je znatno manji broj mikroorganizama nego
li u tlu šume bukve i jele dinarskog područja (Abieti-Fagetum illyricum
Horv. 38) istog lokaliteta. Iznimku čine micro-Fungi kojih u tlu prve
fitocenoze ima više.
2.
U prašumi Čorkova uvala (Abieti-Fagetum illyricum Horv. 38) ispod
grupe jelovih stabala (Abies alba Mill.) brojevi micro-Fungi i bakterija
bili su znatno manji od onih ispod grupe bukovih stabala (Fagus silvatica
L.).
3.
U tlu šume bukve i jele panonskog područja (Abieti-Fagetum illyricum
Horv. 38), kod Trakošćana nije opažena korelacija između brojnosti mikroflore
tla i pojava sušenja jele.
4.
Aerobni azoto-fiksator Azotobacter chroococcum kao i oligonitrofilni
mikroorganizmi nađeni su u uzorcima iz Trakošćana i Bitoraja. Nitrifikacija
je utvrđena samo u uzorku br. 1 iz Trakošćana. Celuloliza se intenzivnije
odvijala u uzorcima iz Trakošćana nego u onima iz Bitoraja.
5.
U šumi Žutica kod Ivanićgrada utvrđeni su vrlo niski brojevi aerobnih
heterotrofnih bakterija, čemu može biti uzrok osim zamočvarivanja te335
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 66     <-- 66 -->        PDF

rena još i kontaminacija sa naftom i njenim derivatima. Nalaz ukazuje
na mogućnost daljnjeg propadanja šume na tom području.


6.
U nizinskim šumama kod Lipovljana najopsežniju populaciju mikroorganizama
imalo je tlo u poplavnoj šumi lužnjaka (Genisto elatae-Quercetum
roboris Horv. 38), a najoskudniju tlo ispod sastojine hrasta lužnjaka
koja je osnovana na bivšoj poljoprivrednoj površini.
LITERATURA


1.
Alexande r M., 1965: Introduction to soil microbiology, New York, 19—54;
370—387.
2.
Dommergues Y. i Mangenot F., 1970: Ecologie microbienne du sol,
Paris, 155—233.
3.
F c h e r D., 1933: Untersuchungen über die Mikrobiologie des Waldbodens,
Berlin, 1—167.
4.
Li t vino v M. A., 1967: Opredeljitelj mikroskopičeskih počvenih gribov, Leningrad,
18—100.
5.
Lupre t M., 1955: Prilog izučavanju aerobnih bakterija u šumskim asocijacijama
Fagetum abietetosum i Blecho-Abietum, Šum. list, 9/10, Zagreb,
333—343.
6.
Mal t šev a N. N., 1971: Ecological an physiological peculiarities of oligonitrophilic
bacteria from several sail types of the Ukrainian SSR, u »Novoje
v izučenii biologičeskoj fiksacii azota« ed. Mišustin, Moskva, 154—160.
7.
Mišusti n E. N. i Emce v V. T., 1970: Mikrobiologija, Moskva, 183—316.
8.
Pa r k D., 1967: The importance of antibiotics and inhibiting substances, u
»Soil biology« ed. A. Burges i F. Raw, New York, 435—449.
9.
Pocho n J. i Barja c H., 1958: Traite de Microbiologie des sols, Paris,
71—101.
10.
Prpi ć B., 1972: Neke značajke prašume Čorkova uvala, Šum. list, 9—10,
Zagreb, 325—333.
11.
Prs a M., 1972: Prilog proučavanja bakterija prema fiziološkim funkcijama
u šumskim asocijacijama Fagetum abietetosum i Blecho-Abietum Gorskog
Kotara, Glasnik za šumske pokuse, 16, Zagreb, 169—176.
12.
S t e p a n o v a L. N., 1970: Izučenije sposobnosti kolekcionih kultur mikroorganizmom
usvaivat ugledovorodi parafinovova rjada, u »Mikroorganizmi v
seljskom hozjajstve« ed. Krasiljnikov, Moskva, 174—178.
Summary


MICROBIOLOGICAL INVESTIGATIONS OF THE SOILS OF CERTAIN
FOREST ECOSYSTEMS IN CROATIA


In the soils of various different forest phytocoenoses was investigated the
number of aerobic heterotrophic bacteria, micro-fungi and aotinomycetes. In
addition, investigated were in certain soils also Azotobacter chroococcum, oligonitrophilous
microorganisms, nitrification and cellulose decomposition.


The author underscores that the only too frequently neglected type of the
seasonal dynamic of the soil microflora as well as the climate, ought to be taken
into consideration in the interpretation of results even when samples are taken
only once a year. The author also noticed that when studying the correlation
between trees and soil microflora, we must sometimes tak into account the inliueence
of the roots of the near-the-ground herbaceous plants on the number of
microorganisms in the surface layers of forest soils (rhizosphere effect of these
roots).


336