DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 15     <-- 15 -->        PDF

EKOLOŠKI ASPEKT SUŠENJA HRASTOVIH SASTOJINA
U NIZINSKIM ŠUMAMA HRVATSKE*


Dr BRANIMIR PRPIC


Katedra za uzgajanje šuma Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu


1. PROBLEMATIKA
Sušenje stabala kao i čitavih sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur
L). traje u nizinskim šumama Hrvatske od 1910. godine. Od toga vremena
do danas osušilo se više milijuna kubnih metara stabala hrasta lužnjaka.
Godine 1920. započinje se u tim šumama sušiti i nizinski brijest (Ulmus carpinifolia
Gled.j koji je gotovo nestao iz tih šuma, a u zadnje vrijeme sušenju
hrasta i brijesta priključilo se sušenje stabala poljskog jasena (Fraxinus
angustifolia Vahl).


Iz navedenog proizlazi da su u nizinskim šumama Hrvatske ugrožene
one vrste šumskog drveća koje po drvnoj masi i površini čine njihovu glavninu.
To ukazuje da je došlo do narušavanja strukture nizinskih šumskih
ekosistema Hrvatske, a problem koji se pojavljuje kao njegova posljedica
je veoma značajan kako sa šumarskog stajališta u gospodarskom smislu
tako i sa stajališta zaštite prirodne okoline čovjeka za koju naša struka
pokazuje sve veći interes.


Iz pojave sušenja edifikatorskih vrsta biljnih zajednica nizinskih šuma
Hrvatske proizlazi da je došlo do loma nekih važnih karika u lancu tih
ekosistema. Najznačajniji ekološki činilac pridolaska nizinskih šuma je voda
i logično je uzrok sušenja hrasta lužnjaka potražiti prvenstveno u okviru
njegova djelovanja. Kod toga je nužno imati u vidu morfološku, fiziološku
i, dakako, ekološku konstituciju hrasta lužnjaka.


Ako analiziramo razdoblje od početka sušenja hrasta lužnjaka vidimo
da su se zbile neke značajne promjene i pojave u području nizinskih šuma
Hrvatske i to:


— Obavljeni su brojni hidromelioracijski radovi (kanali, nasipi, stvaranje
retencija),
— makroklima se mijenja u smislu povećanja temperature zraka,
— veoma su česte gradacije insekata štetne šumske entomofaune,
— bolesti šumskog drveća se pojavljuju češće nego prije i u više lokaliteta,
* Ovaj rad predstavlja nešto skraćeni referat koji je autor iznio na Konferenciji
o problemu očuvanja i obogaćenja vrsta šumskih ekosistema koja je
održana u Sofiji (Bugarska) u vremenu od 25—28. lipnja 1974. godine.


ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 16     <-- 16 -->        PDF

— uzgojnim mjerama sc teži ka čistim hrastovim sastojinama,
— eksploatacija šuma je sve intenzivnija,
— poplavne vode nizinskih rijeka su zagađene industrijskim otpacima.
Nužno je, također, napomenuti da prirodna regeneracija tih šuma koja
se sprovodi u okviru gospodarskih mjera, postaje sve veći problem budući
da je učestalost rodnih godina hrasta lužnjaka sve rijeđa. Zadnja obilna
fruktifikacija te vrste drva zbila se 1952. godine, a iza toga imamo svega
nekoliko djelomičnih uroda koji niti izdaleka ne zadovoljavaju potrebe regeneracije.


2. ŠUMSKI EKOSISTEMI NIZINSKIH ŠUMA
Područje uspijevanja nizinskih šuma obiluje raznolikošću mikroreljefa
koji uvjetuje postojanje velikog broja biotopa. Redovite poplave koje se
zbivaju u proljeće i jesen poplavljuju veći dio površine mikrodepresija,
dok su mikrouzvisine izvan domašaja poplavnih voda. Najveći utjecaj na
pridolazak vegetacije vrši podzemna voda koja uvjetuje fiziološku plitkoću
tla toga područja. S obzirom na njen utjecaj pojavljuju se u mikrodepresijama
više ili manje vlažni biotopi.


U mikrouzvisinama imamo terestrična tla (pseudoglej, lesivirano tlo),
a u mikrodepresijama močvarna tla različitog stupnja zaglejenosti, što ovisi


o stupnju vlaženja.
Na temelju utjecaja različitog nivoa podzemne vode razlikujemo u području
nizinskih šuma Pokuplja, Posavine i Podravine tri glavne skupine
biotopa koji uvjetuju pojavu tri skupine sličnih ekosistema i to:


— Šumski ekosistemi u mikrouzvisinama,
— šumski ekosistemi u mikrodepresijama i
— šumski ekosistemi u mokrim mikrodepresijama.
Predstavnik skupine sličnih ekosistema u mikrouzvisinama toga područja
je šuma hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpino betuli-Quercetum
roboris (Anić 1959) emend. Rauš 1969). Ta šumska zajednica predstavlja jedini
šumski ekosistem u mikrouzvisinama i ujedno klimaks toga područja,
a svi ostali šumski ekosistemi nizinskih šuma se razvijaju kao trajni stadiji
uvjetovani stalnim poplavama i visokim nivoom podzemne vode. Navedena
asocijacija je razlučena u nekoliko subasocijacija (subass. typicum Rauš
1971, subass. quercetosum cerris Rauš 1969, subass. fagetosum Rauš 1971).


Mi je, međutim, smatramo skupinom veoma sličnih šumskih ekosistema
s podjednakim prilikama vlage u tlu. Značajka te skupine je relativno nizak
srednji nivo podzemne vode koji rijetko ima manje vrijednosti od 2,5 m.


Osim hrasta lužnjaka i običnog graba (Carpinus betulus L.) uspijevaju
u biotopima te skupine ekosistema poljski jasen, nizinski brijest, obična
bukva (Fagus silvatica L.), klen (Acer campestre L.), malolisna lipa (Tiliacordata Mili.), crna joha (Alnus glutinosa Gört.), divlje voće, a u istočnom
dijelu areala pridolaze cer (Quercus cerris L.), srebrolisna lipa (Tilia tomentosa)
i crni jasen (Fraxinus ornus L.).


Predstavnik druge skupine sličnih šumskih ekosistema koji uspijevaju
u mikrodepresijama je poplavna šuma hrasta lužnjaka (Genisto elatae-Quercetum
roboris Horv. 1938 subass. caricetosum remotae Horv. 1938). To je
tipični šumski ekosistem toga područja koji uspijeva u prostranim površinama
poplavnog područja u mineralno-močvarnom tlu. Nivo podzemne vode
toga biotopa je viši za cea 1 m od nivoa podzemne vode u prethodnome
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 17     <-- 17 -->        PDF

biotopu. U proljeće i u kasnu jesen stagnira voda iznad površine tla. Profil
tla je vlažan veći dio godine, a tijekom ljeta je suh i raspucan u površinskim
horizontima.


Osim poplavne šume hrasta lužnjaka pripadaju u tu skupinu sličnih
šumskih ekosistema još tri subassocijacije (subass. caricelosum brizoides
Horv. 1938, subass. acerelosum tatarici Rauš 1971, subass. carpinetosum betuli
Glav. 1961).


Uz hrast lužnjak uspijevaju u toj skupini poljski jasen, crna joha, divlja
kruška, klen te nizinski brijest koji zbog epidemijskog ugibanja od holandske
bolesti brijesta (Ceratocystis ulmi) nestaje iz tih šuma.


Treća skupina sličnih šumskih ekosistema se razvija u mokrim mikrodepresijama
u mineralno-organogenom močvarnom tlu. Veći dio godine stagnira
tu voda na površini tla, nivo podzemne vode je visok, a poplavna voda
dosiže visinu i preko 2 m. Predstavnik te skupine šumskih ekosistema je
šuma poljskog jasena s kasnim drijemovcem. (Leucoio-Fraxinetum angustifoliae
Glav. 1959 subass. typicum Glav. 1959). Osim navedene šumske zajednice
uvrštene su u tu skupinu i dvije šumske zajednice s crnom johom.


U toj skupini ekosistema nema uvjeta za uspijevanje hrasta lužnjaka
s obzirom na nedostatak kisika u rizosferi za vrijeme vegetacijskog razdoblja.


U nekim lokalitetima tih biotopa pronašli smo ipak dobro uzrasla stabla
hrasta lužnjaka koja su manifestirala vitalnost te smatramo da se tu
radi o njegovoj posebnoj fiziološkoj rasi.


Osim poljskog jasena uspijevaju u toj skupini ekosistema, crna joha,
bijela vrba (Salix alba L.) i vez (Ulmus laevis Pali.).


3. NEKE PROMJENE STANIŠTA U PODRUČJU PRIRODNOG PRIDOLASKA
HRASTA LUŽNJAKA
Ekološka konstitucija hrasta lužnjaka koja predstavlja produkt uzajamnog
prožimanja morfološke i fiziološke konstitucije, stanišnih prilika
te konkurencije ostalih vrsta drveća i živih bića životne zajednice, bila je,
u nizinskim šumama Hrvatske prije početka sušenja te vrste dobro izbalansirana.
U prvoj deceniji ovoga stoljeća došlo je, međutim, do nekih promjena
makroklime. Povećala se temperatura zraka, a uslijedile su i alternacije
nizova sušnih i mokrih godina. Poslije toga su slijedile već spomenute
promjene:masovna pojava štetne šumske entomofaune koja napada hrast lužnjak,

pojava hrastove pepelnice (Microspaera alphitoides),
— hidromelioracijski zahvati u području nizinskih šuma Hrvatske,

epidemijsko ugibanje nizinskog brijesta te njegovo postepeno nestajanje
iz nizinskih šuma,

intenzivne sječe.


ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Nabrojene promjene koje se ne odnose samo na stanište nego i na životnu
zajednicu izazvale su neminovno smanjenje stabilnosti ekosistema
u nizinskim šumama.


Značajna promjena dogodila se u vodnom režimu staništa. Vodni režim
staništa nizinskih šuma se odlikuje stalnošću ritmičkih izmjena mokrih,
vlažnih i svježih faza, a promjena redoslijeda suhih i vlažnih godina i hitdromelioracijski
radovi poremetili su taj ustaljeni ritam. Korijenova mreža
srednjedobnih i starijih stabala hrasta lužnjaka, koja su se pretežno sušila,
nije se mogla prilagoditi promjenama vlage u rizosferi, a to je izazvalo neotpornost
te vrste prema štetnicima i bolestima.


Katastrofalna sušenja stabala hrasta lužnjaka su uslijedila vlažnih
godina 1966. i 1967. te 1972. i 1973. ali s pretežno suhim proljećem. Njima
su prethodile sušne godine. Sušne godine su uvjetovale povoljan razvoj
štetne šumske entomofaune, u suho proljeće naredne vlažne godine dolazi
do golobrsta hrastovih stabala, a poslije izbijanja novog lista slijedi napad
po hrastovoj pepelnici. Stabla hrasta lužnjaka oštećene asimilacijske povr


cco93m
cco98m
Genisto elate - Uuercetum robori Carpmo betuli-Quercetum robo
Quercus robur
Y*^ Froxinus ongustilolio
Ulmus carprnifolia
y Corpinus betulus


NIZINSKE ŠUME PRIJE I POSLIJE EPIDEMIJSKOG UGIBANJA
NIZINSKOG BRIJESTA
Die Auenwälder vor und nach dem Ulmensterben


a) Prije sušenja — Vor dem Ulmensterben
b) Poslije sušenja — Nach dem Ulmensterben


t
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 19     <-- 19 -->        PDF

šine dočekala su vlažno i toplo ljeto koje uvjetuje veoma nepovoljne prilike
u rizosferi što na kraju rezultira sušenjem.


Epidemijsko ugibanje nizinskog brijesta uvjetovalo je značajne promjene
klime prizemnog sloja u poplavnoj šumi hrasta lužnjaka. Sušenjem brijesta
nastale su u šumi progale i čistine, a istovremeno je nestala i podstojna
etaža sastojine. Nizinski brijest je jedina vrsta drva u poplavnoj šumi
lužnjaka koja podnosi zasjenu te može tvoriti podstojnu etažu sastojine.
Nestankom nizinskog brijesta u toj šumi je postalo toplije i suše, a ta promjena
fitoklime je uvjetovala veoma nepovoljne prilike kako u suhim tako
i u vlažnim razdobljima. U priloženom crtežu vidi se promjena strukture
poplavne šume lužnjaka (Genisto elatae-Quercetum roboris) prije i poslije
sušenja nizinskog brijesta. U sušnom razdoblju smanjuju se vodne zalihe u
tlu zbog obilja topline i intenzivne evapotranspiracije, a u vlažnim razdobljima
dodlazi do prevelikog zagrijavanja tla presaturiranog vodom i do veoma
nepovoljnih prilika u rizosferi. U jednom i drugom slučaju dolazi do
smanjenja vitalnosti stabala hrasta lužnjaka budući da voda kao ekološki
faktor poprima u odnosu na tu vrstu pesimalne vrijednosti.


U šumi hrasta lužnjaka s običnim grabom nalazi hrast lužnjak povoljnije
uvjete za razvoj nego li u poplavnoj šumi hrasta lužnjaka. Taj šumski
ekosistem je znatno stabilniji što je uvjetovano povišenim položajem u reljefu
te prisustvom običnog graba koji svojim gustim krošnjama umanjuje
klimatske ekstreme u prizemnom sloju te šume. Prilike u rizosferi te šume
nisu podložne značajnim promjenama, a hrast lužnjak je tu veoma stabilna
vrsta. Do većih promjena u tome šumskom ekosistemu dolazi nakon sprovedbe
radikalnih hidromelioracijskih mjera koje uvjetuju znatno sniženje
srednjeg nivoa podzemne vode. U takvim slučajevima, koji su međutim rijetki,
dolazi u tome šumskom ekosistemu do smanjenja vitalnosti i do sušenja
pojedinačnih stabala hrasta lužnjaka.


U nizinskim šumama Hrvatske nastupile su, kako se iz prethodnoga
vidi, značajne promjene kako u biotopima tako i u životnim zajednicama
šumskih ekosistema. To se posebno odnosi na promjene vlažnosti i topline
u staništu šume hrasta lužnjaka. Te su promjene uvjetovale narušavanje
ekološke konstitucije hrasta lužnjaka i njegovu znatno umanjenu vitalnost.


4. ZAKLJUČAK
Na temelju razmatranja o ekološkim razlozima sušenja hrasta lužnjaka
u nizinskim šumama Hrvatske možemo zaključiti slijedeće:


1. Prije početka sušenja hrasta lužnjaka nastupila je promjena makroklime
u smislu povećanja temperature zraka. Došlo je, također i do izmjene
alternacije sušnih i mokrih godina. Iza više sušnih slijedilo je nekoliko mokrih
godina. U ovome stoljeću sprovedeni su, također, brojni hidromelioracijski
radovi što je imalo za posljedicu promjenu vodnog režima biotopa
nizinskih šuma. Navedene promjene uvjetovale su smanjenje vitalnosti stabala
hrasta lužnjaka te njihovu neotpornost prema napadu štetne šumske
entomofaune i gljivičnih bolesti, čijemu razvoju je pogodovala promjena makroklime.
2. Sušenju hrasta lužnjaka doprinjeo je nestanak nizinskog brijesta iz
nizinskih šuma. Nestankom nizinskog brijesta uslijed epidemijskog ugibanja,
došlo je do promjene klime prizemnog sloja šume u smislu povećanja
289
ŠUMARSKI LIST 7-9/1974 str. 20     <-- 20 -->        PDF

topline što je izazvalo nepovoljne uvjete u rizosferi za funkcioniranje korijenove
mreže hrasta lužnjaka.


Nizinski brijest tvorio je posebnu fitoklimu u poplavnoj šumi hrasta
lužnjaka, a najveća sušenja hrasta lužnjaka su evidentirana u ekosistemu
te šume (Genisto elatae-Quercetum roboris Horv. 1938) poslije nestanka nizinskog
brijesta.


3. Premda je u nizinskim šumama Hrvatske narušena ekološka konstitucija
hrasta lužnjaka tu vrstu treba ponovno unositi u površine koje
su opustošene sušenjem. Sušenje hrasla lužnjaka je pogodilo srednjedobne
i starije sastojine. Mlađe sastojine su se prilagodile izmjenjenim uvjetima
te pokazuju visok stupanj stabilnosti. Kod unošenja hrasta lužnjaka u površine
opustošene sušenjem potrebno je izbjegavati biotope koji su postali
prekomjerno vlažni.
LITERATURA


Android , M. (1970): Osnovi zooekologije, Zagreb.


D okan i ć, 1. (1962): Utjecaj podzemne vode na pridolazak i uspijevanje šumskog
drveća u posavskim šumama kod Lipovljana, Glas. šum. pokuse XV.
Prpić , B. (1966): Korijenov sistem poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl)


u različitim tipovima posavskih nizinskih šuma (disertacija).
Prpić , B. (1974): Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva
različita staništa na različite uvjete vlažnosti (u tisku).
Rauš , Đ. (1974): Šumske fitocenonze i vegetaoijska karta šuma jugoistočne Slavonije
(u tisku).
Vajda , Z. (1974): Nauka o zaštiti šuma, Zagreb.


Zusammenfassung:


ÖKOLOGISCHER ASPEKT DES ABSTERBENS DER STIELEICHENBESTÄNDE
IN DEN AUENWÄLDERN KROATIENS (JUGOSLAWIEN)


Auf Grund der Betrachtungen der die ökologischen Ursachen des Absterbens
von Stieleichen in den Auenwäldern Kroatiens kommen wir zu der folgenden
Schlussfolgerung:


1. Bevor die Absterbeerscheinungen der Stieleiche erschienen, erfolgte eine
durch erhöhte Temperatur verursachte Veränderung des Makroklimas. Auch die
Reihenfolge der trookenen und nassen Jahren erlitt eine Veränderung. In diesem
Jahrhundert wurden auch zahlreiche Entwänderung. In diesem Jahrhundert wurden
auch azhlreiche Bntwässerungsmassnahmen durchgeführt, was eine Veränderung
der Biotopenwasserwirtschart in den Auenwäldern zur Folge hatte. Die angefunrten
Veränderungen haben die Wuchsfreudigkeit der Stieleichenbäume und
üeren Widerstandsfähigkeit gegen Befall von Schadinsekten und Pilzkrankheiten
herabgesetzt, deren Entwicklung die Veränderung des Makroklimas günstig beeinflusst
hatte.
2. Das Absterben der Stieleiche wurde durch das Verschwinden der Feldulme
begünstigt. Durch das Verschwinden der Feldulme infolge des Massenabsterbens
ertolgte eine Änderung des Klimas der bodennahen Schicht die sich mit einer
Wärmezunahme äusserte und in der Rbiosphäre, die für das Funktionieren des
Wurzelsystems der Stieleiche ungünstigsten Verhältnisse schuf. Die Feldulme hatte
im Überschwemmungswald der Stieleiche ein besonderes Phytoklima geschaffen
so dass das umfangreichste Absterben eben im Ökosystem dieser Wälder evidentiert
worden.
3. Obwohl in den Auenwäldern Kroatiens die ökologische Konstitution der
Stieleiche aus dem Gleichgewicht gebracht wurde, soll diese Art doch vom neuen
auf die infolge Absterbens entblösste Flächen angepflanzt werden. Das Absterben
der Stieleiche hat die mittetaltrigen Bestände befallen. Die jüngeren Bestände
haben sich den veränderten Verhältnissen angepasst und sie zeigen einen hohen
Stabilitätsgrad. Beim Anpflanzen der Stieleiche auf die durch Absterben entblösste
Bodenflächen sollen die zu feucht gewordenen Biotope vermieden werden.