DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 86     <-- 86 -->        PDF

ING. MILAN DUDUKOVIĆ


Ugasio se i život našeg dragog inž. Milana Dudukovića, šumarskog savjetnika
u mirovini i jednog od najstarijih šumara ne samo SRH već i Jugoslavije.
Umro je 27. travnja o. g. u Zagrebu u 92. godini života.


Nestao je iz šumarskih redova tiho i nečujno, a još donedavno bio je
vjerni posjetilac klubskih prostorija našeg Šumarskog društva — gdje je
prisustvovao čak i stručnim predavanjima. Susretali smo ga, premda u visokoj
dobi, uvijek nasmijanog, vedrog i raspoloženog i trajno zainteresiranog
za struku i rad Šumarskog društva, čiji član je bio permanentno u čitavoj
svojoj aktivnoj i umirovljeničkoj dobi.


Rođen u Veljunu 1883. g. u šumovitom području Korduna odlučio se
poslije završene srednje škole za studije na Šumarskoj akademiji u Zagrebu,
tada najvišem šumarskom sveučilištu u Hrvatskoj, koje je uspješno i završio
1909. god. Svoju stručnu djelatnost započeo je u Šum. gospodarstvu


II. banske imovne općine u Petrinji. Radio je u direkciji, kao i biv. šumarijama
imovne općine Dvor i Dubica. Njegova djelatnost odvijala se u svim
poslovima šumskog gospodarenja — od osnovnih do uređajnih radova. U
svom radu dao je pečat savjesti i ljubavi, stalno imajući na umu glavni cilj
šumara »Očuvanje šuma kao nepotrošive glavnice šireg društva — pravoužitnika
bivše II. banske imovne općine«.
U toku svoje aktivnosti prelazio je od djelatnosti u šumskom gospodarenju
i na administrativno-političko upravnu službu — šumsku referadu biv.
kotareva Dugo Selo i Zagreb. Na tim dužnostima nadzora oko gospodarenja


264
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 87     <-- 87 -->        PDF

u šumama biv. zemljišnih zajednica i ostalih većih šumoposjednika pokazao
je vidni uspjeh na održavanju postojećih šuma, a protiv tendencija segregacije,
koje su se javljale u ono doba. U svojoj karijeri djeluje i kao savjetnik
u bivšoj Direkciji šuma u Vinkovcima, gdje smo se našli na zajedničkom
radu, odakle odlazi kasnije u vrhovni šumarski nadzor banske uprave
u Novom Sadu, kao i na rad u biv. Ministarstvo šuma i ruda u Beograd.
Na toj dužnosti zatekao ga je i II. svjetski rat. Svoj mirovinski staž
proživio je u Zagrebu gdje ga je, po sili fizičko-bioloških zakona, zatekla
i neumitna smrt.


Naš dragi pokojni kolega volio je zelenu struku, kojoj je posvetio ne
samo aktivnu nego i svoju mirovinsku — dugu dob. Svojim skromnim radom
dao je jedan obol za uspjeh i rast naših šuma, radeći zdušno za njihovo
unapređenje.


Do posljednjeg daha član je Šumarskog društva — Zagreb. Bio je jedan
od rijetkih drugova koji su doživjeli tako visoku dob, a kroz koju je konstantno
bio zainteresiran za sve što se u struci događalo.


Neka je slava vrlom pokojniku!


Ing. M. Strineka
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 88     <-- 88 -->        PDF

SURADNICIMA ŠUMARSKOG LISTASadrža j člank a ili napisa treba odgovarati zadacima časopisa, da donese
nešto novo s područja znanosti ili da informira o iskustvima šumarske ili
drvarske prakse koja će poslužiti promicanju šumarstva i drvne industrije.

Obi m radov a ne smije, u pravilu, prelaziti 10 do 15 tiskanih stranica (15
do 20 stranica rukopisa s proredom). Članci trebaju biti pisani sažeto i razumljivo,
a njihovi naslovi moraju biti kratki. Radovi koji ne odgovaraju ovim
postavkama, a inače su vrijednog sadržaja, tiskat će se nakon skraćenja i
dogovora s autorom.

Rukopisi trebaju biti pisani strojem i to s proredom.
Piše se samo na jednoj stranici arka papira tako da druga stranica ostane
čista. Iza citata korišćene literature navodi se prezime autora i početno slovo
njegova imena, a iza toga slijedi godina objavljivanja citiranog rada koja se
stavlja u zagradu. Prezime i ime autora piše se velikim slovima. Primjer:
EMROVIĆ B. (1954.). Na kraju članka se donosi popis literature abecednim
redom i to prezime i ime autora, godina objavljivanja, naslov rada, ime časopisa,
redni broj časopisa u kojem je tiskan članak te početna i završna stranica
članka. Primjer: BOJANIN, S. (1971.): Analiza rada zglobnih traktora kod
izvlačenja debala, Šum. list 7—8, str. 231—255. Kod citiranja knjiga ispisuje se
prezime i početno slovo imena autora, godina izdavanja, naslov, broj izdanja
(ako ih je više) i mjesto naklade. Primjer: šAFAR, J. (1963): Ekonomski i biološki
temelji za uzgajanje šuma, Zagreb.
— Na kraju članka potrebno je donijeti zaključa k iz kojega je vidljiv sadržaj
i rezultati rada. Zaključak može poslužiti ujedno i kao sažetak koji se prevodi
na jedan od stranih jezika (engleski, njemački, francuski). Molimo autore da
ne prevode sami budući da Redakcija to povjerava određenom stručnjaku.
ZAKLJUČAK (sažetak) ne bi smio, u pravilu, prelaziti jednu stranicu tiskanog
teksta, a molimo da se napiše U DVA PRIMJERKA.Fotografije, grafikoni i crteži u/, tekst članka moraju biti jasni
i gotovi za reprodukciju. Fotografije moraju biti na papiru visokog sjaja i
većih dimenzija, a grafikoni i crteži na paus papiru ili na glatkom risaćem
papiru. Fotografije, grafikoni i crteži moraju biti 2—3 puta veći od veličine
otiska u časopisu.

Tabel e s puno brojeva moli se pisati s tušem na paus papiru.

Tumač fotografija, grafikona i crteža prilaže se na odvojenom listu, a obrojčava
se kao navedeni prilozi. Ako grafikoni i crteži imaju ispisan tumač, to
dakako, nije potrebno. Mole se autori da označe u rukopisu mjesta gdje žele
da se tiskaju fotografije, grafikoni, crteži i tabele.
— Autor šalje Redakciji vlastoručno potpisan članak u dva primjerka
, a uz potpis stavlja svoje zvanje i adresu. Primljeni se rukopisi ne
vraćaju. Autor ima pravo na 30 besplatnih separata i ukoliko ih želi više neka
to navede. U popratnom dopisu potrebno je poslati broj žiroračuna.
UREDNIŠTVO
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 89     <-- 89 -->        PDF

OBAVIJEST O NOVOJ CIJENI PRETPLATE
ZA ŠUMARSKI LIST U 1974. GODINI


Dosadašnja godišnja pretplata za Šumarski list je utvrđena 1971.
godine. U razdoblju od tada do danas povećali su se višestruko troškovi
izdavanja što se posebno odnosi na papir i tiskarske usluge.
Iz tih razloga Upravni odbor ovoga Saveza bio je prinuđen da utvrdi
novu pretplatnu cijenu za 1974. godinu i to:


1. Ustanove i poduzeća 200,— din.
2. Pojedinci 50,— „
2.a Umirovljenici 30,— „
3. Studenti i učenici 15,— „
4. Inozemstvo 250,— „ (16 USA dolara)


Našim daljnjim zalaganjem nastojati ćemo da Šumarskom Listu
dademo novu, prihvatljiviju fizionomiju objavljivanjem članaka iz
operative, objavljivanjem izvještaja o aktualnim stručnim i društvenim
zbivanjima.


Vjerujemo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručnog časopisa
uvažiti ovo opravdano povišenje pretplate te uredništvu i redakciji
Šumarskog Lista pružiti daljnju podršku.


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 90     <-- 90 -->        PDF

OGLAS


Zahvaljujući jednom novitetu iz Austrije, mehanizacija radova u
šumarstvu je dostigla jednu višu razinu. To je novi stroj za pošumljivanje
nazvan »QUICKWOOD«, čija konstrukcija omogućuje mehaničku
sadnju biljaka kod pošumljivanja na terenima poslije čiste sječe ili
novih površina s nagibom i do 55%>. Panjevi, kamenje i druge zapreke
igraju neznatnu ulogu. Potpuno hidraulički stroj »QUICKWOOD« ima
dnevni kapacitet, koji varira prema težini terena, između 6.000—10.000
sadnica.


Fa. KARL RATH, A 9422 MARIA ROJACH, FARRACH 8 — AUSTRIA
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 91     <-- 91 -->        PDF

UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA POZIVA NA SURADNJU!


Inženjeri i tehničari,


stručnjaci šumarstva i drvne industrije!


Pozivamo Vas na suradnju:


OBJAVLJUJTE REZULTATE SVOJEGA RADA!


Poželjno je obrađivati izvorne aktualne stručne teme (uspjehe i
propuste) iz brojnih područja i oblasti šumarstva i drvne industrije
u sažeto m obliku, s nekoliko karakterističnih snimaka, crteža,
grafikona, tabela i si.


Objavljujte rezultate svojih šumskih gospodarstava, svojih šumarija!


Uredništvo Šumarskog Lista
Zagreb — Mažuranićev trg II


OBAVIJEST


U nekim primjercima časopisa »Šumarski List« br. 3—4, prilikom uvezivanja,
zamijenjen je redoslijed stranica. Ispričavamo se čitaocima zbog ove tehničke
greške.


Uredništvo


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo;
Zagreb, Mažuranićev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249
Godišnja pretplata na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i pduzeća 200,00 din. Pojedinci
50,00 din., umirovljenici 30,00 din., studenti i učenici 15,00 din. — Inozemstv o 16 dolara USA
Tisak : Tiskara »A G. Matoš«, Samobor
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 92     <-- 92 -->        PDF

PROIZVODNJA I PROMET


PROIZVODA


— šumarstva
— drvne industrije
— industrije celuloze i papira
UVOZ: drva i drvnih proizvoda te opreme i pomoćnih materijala za
potrebe citiranih privrednih grana


USLUGE: oprema objekata, organizacija nastupa na sajmovima i
izložbama projektiranje i instruktaža u proizvodnji i
trgovini, špedicija i transport


ZAGREB — RTARULICEV TRG 18 — JUGOSLAVIJA


Brzojavi: EXPORTDRVO, ZAGREB — Tel. 444-011 — Teleprinter 213-07
Proizvodne organizacije: Drvno industrijski kombinat »Česma
« — Bjelovar; Drvnoindustrijsko poduzeće — Karlovac; Drvnoindustrijski
kombinat — Novi Vinodol; Drvnoindustrijsko poduzeće — Perušić;
Drvno industrijski kombinat — Ravna Gora; Drvno industrijsko
poduzeće — Turopolje; Drvno industrijski kombinat — Virovitica;
Drvna industrija — Vrbovsko


Komercijalne poslovne jedinice: Izvoz-uvoz — Zagreb;
Tuzemna trgovina — Zagreb; Tuzemna trgovina »Solidarnost« — Rijeka;
Skladišni i lučki transport — Rijeka; Samostalna radna jedinica — Beograd;
Predstavništvo — Vinkovci


EXPORTDRVO U INOZEMSTVU: Poslovne jedinice, Mješovita poduzeća,


Ekskluzivna zastupstva, Predstavništva i Agenti u «vim uvozničkim


zemljama!