DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Z. Potočić, dr B. Prpić, dr Dj. Rauš, ing.
J. Šafar, ing. F. Štajduhar, mr A. Vranković)
potpisali su ugovor o suradnji na
svečanoj ediciji, koja će izići iz tiska uoči
proslave 100 godišnjice neprekidnog izlaženja
Šumarskog Lista (1877-1976) i preuzeli
obavezu da obrađene teme Dredaju
najkasnije do 28. II 1975. g.
— Republ. fond za naučni rad SRH
doznačio nam je 60.000 dinara za pokriće
troškova oko štampanja i stručne redakcije
Šum. Lista u 1974. god. uz naknadno
pravdanje troškova. Ovo je već četvrta
sodina kako ovaj Fond pomaže Savez u
izdavanju ovoga 100 godišnjeg stručnog
i društvenog glasila.
— Sekcija za uređivanje šuma Poslovnog
udruženja šumsko privred. organizacija
— Zagreb, uslijed pomanjkanja skladišnog
prostora, zamolila ie Savez da
preuzme na pohranu cea 280 gospodarskih
osnova izrađenih proteklih godina
za potrebe šumarstva Hrvatske. Ovaj veoma
vrijedni arhivski materijal preostao
je nakon rasformiran ia biv. sekretarijata
za šumarstvo SRH. Zaključeno je da se
o ovome uprava Saveza posavjetuje sa
Katedrom za uređivanje šuma ŠF — Zagreb
i da se eventualno ovaj vrijedni
materijal razašalje biv. naručiocima.
— Uprava INTERFORST 74 dostavila
je za potrebe šum. Lista adresar izlagača
na ovoi izložbi — saimu, koii će se održati
u Miinchcnu od 20-26. VI. o. g. Predstavnik
sajma jest: Zavod za ekonomsku
propagandu i publicitet Hrvatske, Zagreb
— Trg Republike 5. pa se u vezi posjeta
sajmu treba obraćati na nornm adresu
ili na Generalturist, Zagreb, Zrinjevac
18.
— Savez nije u mogućnosti i ne raspolaže
slobodnim poslovnim prostorom
u svojim društvenim prostorijama u prizemlju
na stoga ne može udovoliiti molbama:
Poslov. udruž. šumsko-privrednih
organizacija, Š. G. — hortikultura i turizam,
Zagreb, nadalie Zajed. za financiranje
usmier. obrazovanja u šumarstvu i
drv. ind. kao i Sekciji za uređivanje šuma
— Zagreb.
— Poslovna zaiednica proizvođača namještaja
— UPIN u Zagrebu zamolila ie
Savez da ioj se dozvoli adaptacija preostalog,
južnog, diiela tavana šumarskog
doma u poslovni nrostor. Ovakvo odobrenje
i suglasnost Savez ie već dao Poslovnom
udruženiu proizvođača drvne industriie
— Zagreb fPUPDI) uz napomenu da
uvjeti ove daljnje adaptacije ostaju isti,
tj. oni isti, koji su obuhvaćeni i usaglašeni
ugovorom br. 95/72. od 14. II. 1972.
g


— Nakon detaljne analize plana prihoda
i rashoda za 1974. g., kao i zadataka,
koji stoje pred Savezom, donesen je zaključak
da se od 1. VI. o. g. povisi mjesečni
članski doprinos kolektivnim članovima,
kojima Savez osigurava poslovni
prostor u Šumarskom domu (zakupnina)
i to: a) poslovni-uredski prostor 30 din´m?
i b) skladišni podrumski prostor 15 din/
/m.2
— Pred U. O. je iznesena detaljna analiza
prihoda i rashoda uprave i uredništva
Š. L. (i uzastopni stalni porast cijena
tiskanja, papira i dr.), koji je nakon toga
donio zaključak o povišenju pretplate na
list. Godišnja pretplata u 1974. g. iznosi:
I. ustanove i organizacije 200 din. 2. pojedinci
50 din, 3. umirovljenici 30 din, 4.
studenti i đaci 15 din, 5. inozemstvo 250
din (16 dolara USA), 6. pojedini broj 5
din.
— Autorski honorar Š. L. za 1 štampanu
stranicu sa cea 3600 tiskarskih znakova
obračunavati će se suradnicima sa 50
din, glavnom uredniku 10 din, a tehn.
uredniku i korektoru, također, 10 din.
— U vezi problematike uređivania i zacrtavanja
praktičniie fizionomije šumarskog
Lista, te poteškoća oko dobivanja
članaka iz operative šumarstva i drvne
industrije, Savez će sazvati prošireni sastanak
članova U. O. i Redakcijskog odbora
časopisa odmah početkom VI/74.
— Stručni i društveni materijali i izvjestan
o radu sa jesenjeg Plenuma, koji
je održan 14. XI. 1973. g. u Zagrebu sa
znatnim zakašnjenjem objavljujemo uŠum. Listu br. 3-4´74. (rukopis nije bio
priređen za tisak uslijed duže bolesti tehničkog
tajnika). U spomenutom broju objavliuiemo:
Izvieštai o radu Saveza i
teritorijalnih ŠD, financijskom poslovanju,
kao i problematici š. L.. zatim stručne
referate: Stanie i kretanje u šumarstvu,
i problematika drvne industriie
SRH. nrof. dr Kraljić: Šuma kao prirodno
dobro — primjedbe na nacrt ustava
i prof, dr Potočić: O akumulativnosti u
šumskoj proizvodnji.
— Rep. sekretariiat za prosvietu, kulturu
i fizičku kulturu oslobodio ic Savez,
kao izdavača šumarskog Lista, plaćanja
osnovnog poreza na promet proizvoda.
— Savez će se pretplatiti na IT-novine,
glasilo Saveza ITJ, koje izlazi svakog
petka. Pretplata iznosi 500 din.