DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Time bi otpalo ono prisvajanje viška vrijednosti
koji nije rezultat rada. Uspostavljanje
OOUR-a na ovim principima ne
bi više dovodilo u pitanje izvršenje društvenih
zahtjeva na unapređenju šuma,
a to i jest jedan od glavnih ciljeva ustavnih
načela: osloboditi stvaralačku snagu
i sposobnost radnog čovjeka kako bi
on upravljao procesom rada.


— Konačno je formiran jedinstveni
»Šumarski institut — Jastrebarsko«, kojega
čine Jugoslavenski institut za četirijače
iz Jastrebarskog, Institut za šumarska
istraživanja — Zagreb i Zavod za
kontrolu sjemena — Rijeka. Izglasan je
i statut ovako integriranog instituta i
raspisani izbori za RS. Kasnije će uslijediti
izbor direktora i povezivanje ovog
jedinstvenog instituta sa znanstvenim radnicima
Šumarskog fakulteta.
— U Splitu, sa šumarima Dalmacije,
održao je početkom IV´74. g. sastanak
Rep. Sekretarijat za šumarstvo, gdje su
iznesene brojne poteškoće u radu i razmotrene
ustavne odredbe i zakonski propisi
u vezi problematike ovoga pasivnog
šumskog područja; u ovom času Rep.
sekretarijat za šumarstvo radi na snrovedbenim
odredbama i izmjenama zakona
o lovstvu; izišao u NN 32 od 11. VIII.
1973. povodom donošenja Ustava SRH.
— Privredno vijeće Sabora SRH naskoro
će donijeti odluku o izgradnii jedne
ili obiju tvornica celuloze (Savacel i Dravacel).
— Sredinom VI mj. o. g. Republ. sekretarijat
za šumarstvo organizira u Splitu
Savjetovanje o zaštiti šuma od požara,
ulozi šumarskih organa i organizacija,
ulozi vatrogasne organizacije i organa za
narodnu obranu, primjeni aviona i helikoptera,
prikazivanju filmova sa diskusijom
i zaključcima.
— Dr B. Prpić podnio je izvještaj o
radu IV sjednice Saveza TTŠID — Jugoslavije,
koja je održana 11-12. IV. o. g. u
Titogradu i gdje je zaključeno: 1. God.
skupština Saveza ITŠID/ održati će se
polovicom 1975. g. Uz društveni dio ove
skupštine održati će se i Savjetovanje
o stručnim kadrovima odnosno o ulozi
i radnim mjestima IT u organizacijama
šumarstva i drvne industrije, način obrazovanja
i profil kadrova; 2. Za savjetovanje
u 1975. g. pripremaju se teme: a)
Društveno-ekonomski položaj struke —
usklađivanje s Ustavom i b) Šuma kao
faktor zaštite i unapređenja čovjekove
sredine. Predstavnici Slovenije predložili
su zajedničko — za čitavu zemlju — organiziranje
jedinstvene akcije »Dani šume«,
kao danima propagande šumarstva i akcija
za širu javnost i planskog upoznavanja
sa značajem i općim koristima šuma.
U pogledu izrade novog statuta i reorganizacije
SITŠID — Jugoslavije, kao i iznesenih
prijedloga o novoj organizaciji
S1TJ, naš će se Savez naknadno izjasniti,
tek nakon konzultacije sa SIT — Hrvatske.
Terećenja našega Saveza za dostavljene
stručne materijale i knjige (Utvrđivanje
i društveno vrednovanje općeko


risnih funkcija šuma i društveno ekonomski
položaj šumarstva i drvne industrije),
koje je naš Savez proslijedio i
razaslao poštom na teren, podmiriti ćemo
tek ukoliko uspijemo ove dugove »utjerati
« od teritorijalnih ŠD, ŠG, DIP-ova i
si.


Ad 2.


— Rad na prikupljanju podataka za
Savjetovanje o inženjersko-tehničkim kadrovima
u šumarstvu i drvnoj industriji
SRH je u toku. Ing. Dere ta će tokom V.
mj. o. g. sazvati sastanak radne grupe
(Beđula, Fabijanić i Šibenik). Organizator
(SITŠID — Jugoslavije) je zamolio
da se podaci svakako prikupe do X. mj.
o. g.
— Ing. I. Kuzmanić razradio je temu
»Mogućnost tehnološkog razvoja šumarstva
SRH«. Razradom ove teme pokušalo
bi se na slijedećem savjetovanju Saveza
utvrditi razloge i po republičkoj privrednoj
komori naći odgovor na postavljeno
pitanje: Zašto se privreda Hrvatske sporo
razvija i nema zacrtane razvojne programe?
— Centar za znanstveni rad JAZU —
Vinkovci u zajednici sa ŠG »Hrast« —
Vinkovci i ŠG — SI. Brod organizira simpozij
povodom 100 g. znanstvenog i organiziranog
pristupa šumarstvu jugoistočne
Slavonije odnosno o značenju i ulozi
šumarstva na privredne i kulturne tokove
ovoga kraja. Povodom ove proslave izići
će i Zbornik radova o ovoj temi. Proslava
će se održati u Vinkovcima i SI. Brodu
od 30. IX do 2. X o. g.
— Zamoliti će se stručni Savez ITSID
— Jugoslavije, Savez IT — Jugoslavije
i SIT — Hrvatske da se jednom akcijom
uključe u proslavu 100 godina neprekidnog
izlaženja Š. L. i 130 g. od osnivanja
»Hrvatsko-slavonskog Šumarskog društva
« (1846-1975).
— Četrnaest autora-obrađivača (dr D.
Andrašić, dr M. Androić, dr S. Bertović,
dr D. Klepac, ing. N. Lovrić, dr J. Martinović,
mr S. Matić, ing. O. Piškorić, dr
249