DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 26. ožujka o. g. u Zagrebu je održano
Savjetovanje članova SKH — inženjera,
tehničara i stručnjaka iz šumarstva, drvne
industrije, trgovine i prometom drva
(eca 250 prisutnih) u cilju što čvršćeg
povezivanja, planiranja razvoja od proizvodnje
sirovina preko prerade do prodaje
drveta i jedinstvenog poslovanja
putem jedinstvene Poslovne zajednice.
Platforma za diskusiju i sve ovo iznijeto
dana je u osnovnom elaboratu Daljnji
razvoj proizvodnje i ustavno organiziranje
udruženog rada u privrednom kompleksu:
Šumarstvo — Drvna industrija
— Industrija celuloze i papira i promet«.
Osnovni elaborat izradila je radna grupa
šumara, drvaraca i ekonomista Komisije
za razvoj društveno-ekonomskih odnosa u
privredi CKH. Na Savjetovanju su izneseni
brojna problemi, koji su poznati i
tište struku kao npr.: nedefinirani pojam
zemljišne rente i njezino lOOVo korišćenje
za obnovu šumskog fonda, zatim nedovoljna
otvorenost šuma, visoki troškovi
eksploatacije, neriješeni odnosi između
šumarstva i drvne industrije u snabdijevanju
drvetom gradnja novih kapaciteia
drvne industrije, neracionalno i ekstenzivno
gospodarenje šumama, niski osobni
dohoci, osiguranje višeg standarda radnicima,
osiguranje sredstava za reprodukciju,
rascjepkanost radnih organizacija,
slaba produktivnost i neusklađenost razvojnih
planova, ambicije lokalnih društveno-
političkih snaga i tendencija »za
vlastitu šumu« izgraditi i »vlastitu pilanu«,
privatizacija u raspolaganju bogatstvom
šuma, nedefinirani pojam dohotka, rente
i »viška«, koji nije zasluga radnih kolektiva
nego posljedica povoljnijih prirodnih
uvjeta proizvodnje i si. Naskoro će se
donijeti razrađeni zaključci ovog savjetovanja
i prići formiranju jedinstvene
poslovne zajednice, koia bi trebala početi
sa radom početkom 1975. g.
— Sredinom travnja o. g. održano je
na Šum. fakultetu u Zagrebu savjetovanje
»O ulozi znanstveno-istraživačkog rada
u šumarstvu i smjernicama za izradu
dugoročnog plana u SRH«. Ovo je
savjetovanje održano na poticaj Projektnog
savjeta za šumarstvo SRH (organ republ.
savjeta za naučni rad). Znanstveni
radnici ŠF izradili su za ovo savjetovanje
referat i predočili prioritetne projekte
znanstvenog istraživanja u šumarstvu
SRH za 10-15 slijedećih godina. Suvremeni
oblik ovakovih istraživanja predviđa i
traži velike rashode, veći broj obrađivača
raznih specijalnosti, ali pruža kompletna
i kompleksna optimalna rješenja za
uspješno ostvarenje projekcija dugoročnog
razvitka šumarstva u SRH. Načelno
je Šumarski fakultet predložio i organizaciju
ovako zamišljene znanstvenoistraživačke
službe u šumarstvu pri fakultetu,
šumarskom institutu, nadalje razvojne
službe pri Šumskim gospodarstvima odnosno
regijama, potrebu znanstvenih kadrova
za ovaj posao (u ovom času na
fakultetu i institutima učestvuju i znanstveno
radi 25 doktora znanosti, 12 magistera
i 33 šum. ing.). Zaključci ovog
savjetovanja biti će naknadno pripremljeni
i razrađeni po Projektnom savjetu
i Komisiji za teme Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija.


— Na zahtjev Savjeta za pitanja etruštveno-
političkog sistema SFRJ (predsjednik:
dr A. Vratuša), u Beogradu je formirana
radna grupa sa zadatkom da
predloži »Primjene ustavnih načela na
organizaciji šumarstva i drv. industrije«.
U svojem prijedlogu radna grupa preko
Savezne privredne komore — predlaže
3 osnov. oblika organiziranja i to: a) osnov.
organizacije udruženog rada b) specijalizirane
(zajednice OOUR-a, interesne,
namjenski fondovi, poslovna udruženja,
granske asocijacije) i c) organiziranje
šumarstva u društveno-političkim zajednicama.
Slična se organizacija predlaže
i za drv. industriju. Postoji niz ozbiljnih
problema što nisu definirani i utvrđeni
na jedinstven način (uvjeti o davanju
šuma na upravljanje, vrste šuma po namjeni,
principi eksploatacije šuma i formiranja
šum. privred. područja, odnos
društva prema degradiranim šumama,
krš, goleti i si.). Činjenica je, da savezni
propisi o ovim problemima ne postoje
kao i Savezni zakon o šumama iz 1961.
g. i nadopunjen 1965. g. više nije na snazi,
a 5 republika već su prije donijele svoje
zakone o šumama i niz pratećih propisa
iz oblasti šumarstva. Sve ovo šarenilo
stvara velike probleme u radu pa se stoga
SPK obraća iznesenom organizacijom
na sve zainteresirane za poboljšanje, nadopunu
i unapređenje ovako iznesenog ili
korigiranog prijedloga.
— Prof. dr Z. Potočić, kojemu je SPK,
također, uputila ove »Primjene ustav, načela
«, u svojem pismenom podnesku stavlja
osnovni prigovor ovim »Primjenama
« — što je tu postavljen odnos društva
prema šumi, a ne »mjesto i uloga
radnih ljudi u odnosnoj djelatnosti«. Zastupa
stanovište da treba prvenstvenonedvosmisleno jasno utvrditi i definirati
što je sve rezultat rada kolektiva u kojima
oni samoupravljački odlučuju, jer
svaka djelatnost ima svoj izvor sredstava
i svaka ima pravo na »svoj rezultat rada«.