DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 69     <-- 69 -->        PDF

dustrije, odlazak u München na sajam šumarske
tehnike i si.


Dalje, ing. Krnjak iznosi svoja zapažanja
o kretanjima u skupini šumarstva,
drv. ind., banaka i trgovine drvetom nakon
održanog Savjetovanja u CK KPH.
Ovome sastanku sa područja ŠD prisustvovali
su B. Jelić, ing. T. Starčević, ing.


T. Ostojić, ing. S. Knežević, ing. Z. Zemčak
i ing. T. Krnjak. Napominje da bi do
1. VI o. g. trebalo izraditi samoupravni
sporazum, srediti odnose i povezati struku
tako da bi od 1. siječnja 1975 g. šumarstvo,
drvna industrija i trgovina drvetom
počele poslovati kao jedinstvena poslovna
zajednica. Postojećem Združenom šumskom
poduzeću trebala bi pristupiti sređena
i udružena drv. industrija i formirati
poslovnu zajednicu na sličnim principima
kako je to već djelomično učinjeno
i u šumarstvu, uz razgraničenje poslova
i funkcija.
U diskusiji B. Krkljuš iznosi da je koncepcija
udruženog rada dobro postavljena
i zamišljena. Međutim, on vidi niz problema
između ŠG — Bjelovara, Koprivnice
i Združenog Šum. poduzeća.


Odgovorio mu je ing. T. Krnjak i iznio da
na spomenutom Savjetovanju u SKH nije
data najbolja ocjena našim OOTJR-ima.
U praksi je došlo do zatvaranja OOUR-a
i nije se prišlo očekivanom daljnjem
udruživanju. Ostala su otvorena pitanja:
uzgoja i pomlađivanja šuma, ostvarivanja
eksploatacije šuma, minulog rada, rente,
nasljedjenjih kvalitetnih šuma i si. Cilj
je svega postići željene efekte ne »komandiranjem
« nego samoupravnim dogovaranjem.
Trebati će provesti široku društveno-
političku akciju. Kod nas postoji
disproporcija u razvijenosti komune. Naše
je područje preko 30Vo pod šumom.
Struktura šume se mijenjala, dok se industrja
razvijala oko lokaliteta koji su postojali
od ranije. Komune sa šumom počele
su otvarati pilane i nisu postojale
administrativne metode da se to sredi ili
zabrani. Bezuvjetno je potrebno omogućiti
prostorni i regionalni razmještaj kapaciteta,
a veliki se kapaciteti trebaju
planirati na nivou republike. Ovdje je
svakako potrebno izvršiti koncentraciju
i udruživanje sredstava za određene zajedničke
akcije i programe.


U diskusiji su još sudjelovali S. Marinčić
(OOUR-i pitaju da li se osniva nova
grupacija koja će tražiti i nova financ.
sredstva), zatim ing. M. Jelić (kod OOUR-
a se ništa ne mijenja, jer novac ostaje
kod nas) i ing. L. Molnar (doživio je već
14 reorganizacija iako to nije struka zahtjevala,
dapače je trpjela).


U daljnjoj diskusiji ing. S. Tomaševski,
predsjednik Saveza ITŠDI — Hrvatske,
konstatirao je da se u ovom času
radi o velikoj krizi sirovina kod nas i
općenito u svijetu. Industrijalizirane zemlje
vodile su kratkovidno politiku traženjem
porasta sirovina za preko 20"/o godišnje.
Svjedoci smo nezapamćenog porasta
cijena trupaca, rezane građe i proizvoda
papira, Ulaganja u papir, industriju
započela su sa zakašnjenjem. Ekonomisti
tvrde da smo tek na početku
duboke krize i prilagođivanja novim odnosima
trajati će 4-5 godina. Ranije odbačene
odpatke treba vratiti tehnologiji.
Predlaže se ukidanje premija na izvoz
proizvoda i poluproizvoda, dok cijene
imaju tendenciju porasta prema uvozno-
izvoznim cijenama. Smatra da Savez
ITŠDI — Hrvatske, a preko njega i teritorijalna
ŠD, trebaju odigrati značajnu
ulogu u razradi konkretnin formi za povezivanje
udruženog rada.


Na skupštini je izabran novi Upravni
odbor ŠD: ing. B. Pohajda (predsjednik),
ing. M. Butković (tajnik), ing. Nada Antonović
(blagajnik), zatim članovi — ing.


Z. Lnenićek, M. Marković, ing F. Prelula,
ing. N. Vidović, kao i predstavnici DIP-
Cesma i DIP-Papuk. Za predsjednika
Nadzor, odbora izabran je ing. L. Molnar.
ZAPISNIK


9. sjednice U. O., proširene sa članovima
N. O. Saveza, koja je održana 25. 04. 1974.
g. u 18 s. u Šumarskom domu, Mažuranićev
trg 11.
Prisutni: ing. M. Blažević, ing. D. Brkanović,
Mr Z. Hren, Dr N. Komlenović,
Dr Z. Potočić, Dr B. Prpić, ing. S. Tomaševski,
ing. S. Vanjković, ing. I. Kuzmanić
(pozvan) i ing. R. Antoljak.


Ispričani: ing. Z. Horvatinović, ing. V.
Igrčić, ing. B. Mačešić i ing. T. Krnjak.


Dnevni red:


1.
Otvorenje sjednice i izvještaj predsjednika
Saveza o proteklim zbivanjima u
struci i organziranje šumarstva i drvne
industrije prema odredbama Ustava
SFRJ i SRH
2.
Dopisi, saopćenja i si.
3.
Završni račun Saveza za 1973. g. i
Plan prihoda i rashoda za 1974. g.
4.
Rad terenskih Šumarskih društava —
kritički osvrt
Ad 1.


— Sjednicu je otvorio i pozdravio prisutne
predsjednik ing. S. Tomaševski te
upoznao članove sa važnijim zbivanjima
u šumarstvu i drvnoj industriji.
247
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 70     <-- 70 -->        PDF

— 26. ožujka o. g. u Zagrebu je održano
Savjetovanje članova SKH — inženjera,
tehničara i stručnjaka iz šumarstva, drvne
industrije, trgovine i prometom drva
(eca 250 prisutnih) u cilju što čvršćeg
povezivanja, planiranja razvoja od proizvodnje
sirovina preko prerade do prodaje
drveta i jedinstvenog poslovanja
putem jedinstvene Poslovne zajednice.
Platforma za diskusiju i sve ovo iznijeto
dana je u osnovnom elaboratu Daljnji
razvoj proizvodnje i ustavno organiziranje
udruženog rada u privrednom kompleksu:
Šumarstvo — Drvna industrija
— Industrija celuloze i papira i promet«.
Osnovni elaborat izradila je radna grupa
šumara, drvaraca i ekonomista Komisije
za razvoj društveno-ekonomskih odnosa u
privredi CKH. Na Savjetovanju su izneseni
brojna problemi, koji su poznati i
tište struku kao npr.: nedefinirani pojam
zemljišne rente i njezino lOOVo korišćenje
za obnovu šumskog fonda, zatim nedovoljna
otvorenost šuma, visoki troškovi
eksploatacije, neriješeni odnosi između
šumarstva i drvne industrije u snabdijevanju
drvetom gradnja novih kapaciteia
drvne industrije, neracionalno i ekstenzivno
gospodarenje šumama, niski osobni
dohoci, osiguranje višeg standarda radnicima,
osiguranje sredstava za reprodukciju,
rascjepkanost radnih organizacija,
slaba produktivnost i neusklađenost razvojnih
planova, ambicije lokalnih društveno-
političkih snaga i tendencija »za
vlastitu šumu« izgraditi i »vlastitu pilanu«,
privatizacija u raspolaganju bogatstvom
šuma, nedefinirani pojam dohotka, rente
i »viška«, koji nije zasluga radnih kolektiva
nego posljedica povoljnijih prirodnih
uvjeta proizvodnje i si. Naskoro će se
donijeti razrađeni zaključci ovog savjetovanja
i prići formiranju jedinstvene
poslovne zajednice, koia bi trebala početi
sa radom početkom 1975. g.
— Sredinom travnja o. g. održano je
na Šum. fakultetu u Zagrebu savjetovanje
»O ulozi znanstveno-istraživačkog rada
u šumarstvu i smjernicama za izradu
dugoročnog plana u SRH«. Ovo je
savjetovanje održano na poticaj Projektnog
savjeta za šumarstvo SRH (organ republ.
savjeta za naučni rad). Znanstveni
radnici ŠF izradili su za ovo savjetovanje
referat i predočili prioritetne projekte
znanstvenog istraživanja u šumarstvu
SRH za 10-15 slijedećih godina. Suvremeni
oblik ovakovih istraživanja predviđa i
traži velike rashode, veći broj obrađivača
raznih specijalnosti, ali pruža kompletna
i kompleksna optimalna rješenja za
uspješno ostvarenje projekcija dugoročnog
razvitka šumarstva u SRH. Načelno
je Šumarski fakultet predložio i organizaciju
ovako zamišljene znanstvenoistraživačke
službe u šumarstvu pri fakultetu,
šumarskom institutu, nadalje razvojne
službe pri Šumskim gospodarstvima odnosno
regijama, potrebu znanstvenih kadrova
za ovaj posao (u ovom času na
fakultetu i institutima učestvuju i znanstveno
radi 25 doktora znanosti, 12 magistera
i 33 šum. ing.). Zaključci ovog
savjetovanja biti će naknadno pripremljeni
i razrađeni po Projektnom savjetu
i Komisiji za teme Poslovnog udruženja
šumsko privrednih organizacija.


— Na zahtjev Savjeta za pitanja etruštveno-
političkog sistema SFRJ (predsjednik:
dr A. Vratuša), u Beogradu je formirana
radna grupa sa zadatkom da
predloži »Primjene ustavnih načela na
organizaciji šumarstva i drv. industrije«.
U svojem prijedlogu radna grupa preko
Savezne privredne komore — predlaže
3 osnov. oblika organiziranja i to: a) osnov.
organizacije udruženog rada b) specijalizirane
(zajednice OOUR-a, interesne,
namjenski fondovi, poslovna udruženja,
granske asocijacije) i c) organiziranje
šumarstva u društveno-političkim zajednicama.
Slična se organizacija predlaže
i za drv. industriju. Postoji niz ozbiljnih
problema što nisu definirani i utvrđeni
na jedinstven način (uvjeti o davanju
šuma na upravljanje, vrste šuma po namjeni,
principi eksploatacije šuma i formiranja
šum. privred. područja, odnos
društva prema degradiranim šumama,
krš, goleti i si.). Činjenica je, da savezni
propisi o ovim problemima ne postoje
kao i Savezni zakon o šumama iz 1961.
g. i nadopunjen 1965. g. više nije na snazi,
a 5 republika već su prije donijele svoje
zakone o šumama i niz pratećih propisa
iz oblasti šumarstva. Sve ovo šarenilo
stvara velike probleme u radu pa se stoga
SPK obraća iznesenom organizacijom
na sve zainteresirane za poboljšanje, nadopunu
i unapređenje ovako iznesenog ili
korigiranog prijedloga.
— Prof. dr Z. Potočić, kojemu je SPK,
također, uputila ove »Primjene ustav, načela
«, u svojem pismenom podnesku stavlja
osnovni prigovor ovim »Primjenama
« — što je tu postavljen odnos društva
prema šumi, a ne »mjesto i uloga
radnih ljudi u odnosnoj djelatnosti«. Zastupa
stanovište da treba prvenstvenonedvosmisleno jasno utvrditi i definirati
što je sve rezultat rada kolektiva u kojima
oni samoupravljački odlučuju, jer
svaka djelatnost ima svoj izvor sredstava
i svaka ima pravo na »svoj rezultat rada«.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 71     <-- 71 -->        PDF

Time bi otpalo ono prisvajanje viška vrijednosti
koji nije rezultat rada. Uspostavljanje
OOUR-a na ovim principima ne
bi više dovodilo u pitanje izvršenje društvenih
zahtjeva na unapređenju šuma,
a to i jest jedan od glavnih ciljeva ustavnih
načela: osloboditi stvaralačku snagu
i sposobnost radnog čovjeka kako bi
on upravljao procesom rada.


— Konačno je formiran jedinstveni
»Šumarski institut — Jastrebarsko«, kojega
čine Jugoslavenski institut za četirijače
iz Jastrebarskog, Institut za šumarska
istraživanja — Zagreb i Zavod za
kontrolu sjemena — Rijeka. Izglasan je
i statut ovako integriranog instituta i
raspisani izbori za RS. Kasnije će uslijediti
izbor direktora i povezivanje ovog
jedinstvenog instituta sa znanstvenim radnicima
Šumarskog fakulteta.
— U Splitu, sa šumarima Dalmacije,
održao je početkom IV´74. g. sastanak
Rep. Sekretarijat za šumarstvo, gdje su
iznesene brojne poteškoće u radu i razmotrene
ustavne odredbe i zakonski propisi
u vezi problematike ovoga pasivnog
šumskog područja; u ovom času Rep.
sekretarijat za šumarstvo radi na snrovedbenim
odredbama i izmjenama zakona
o lovstvu; izišao u NN 32 od 11. VIII.
1973. povodom donošenja Ustava SRH.
— Privredno vijeće Sabora SRH naskoro
će donijeti odluku o izgradnii jedne
ili obiju tvornica celuloze (Savacel i Dravacel).
— Sredinom VI mj. o. g. Republ. sekretarijat
za šumarstvo organizira u Splitu
Savjetovanje o zaštiti šuma od požara,
ulozi šumarskih organa i organizacija,
ulozi vatrogasne organizacije i organa za
narodnu obranu, primjeni aviona i helikoptera,
prikazivanju filmova sa diskusijom
i zaključcima.
— Dr B. Prpić podnio je izvještaj o
radu IV sjednice Saveza TTŠID — Jugoslavije,
koja je održana 11-12. IV. o. g. u
Titogradu i gdje je zaključeno: 1. God.
skupština Saveza ITŠID/ održati će se
polovicom 1975. g. Uz društveni dio ove
skupštine održati će se i Savjetovanje
o stručnim kadrovima odnosno o ulozi
i radnim mjestima IT u organizacijama
šumarstva i drvne industrije, način obrazovanja
i profil kadrova; 2. Za savjetovanje
u 1975. g. pripremaju se teme: a)
Društveno-ekonomski položaj struke —
usklađivanje s Ustavom i b) Šuma kao
faktor zaštite i unapređenja čovjekove
sredine. Predstavnici Slovenije predložili
su zajedničko — za čitavu zemlju — organiziranje
jedinstvene akcije »Dani šume«,
kao danima propagande šumarstva i akcija
za širu javnost i planskog upoznavanja
sa značajem i općim koristima šuma.
U pogledu izrade novog statuta i reorganizacije
SITŠID — Jugoslavije, kao i iznesenih
prijedloga o novoj organizaciji
S1TJ, naš će se Savez naknadno izjasniti,
tek nakon konzultacije sa SIT — Hrvatske.
Terećenja našega Saveza za dostavljene
stručne materijale i knjige (Utvrđivanje
i društveno vrednovanje općeko


risnih funkcija šuma i društveno ekonomski
položaj šumarstva i drvne industrije),
koje je naš Savez proslijedio i
razaslao poštom na teren, podmiriti ćemo
tek ukoliko uspijemo ove dugove »utjerati
« od teritorijalnih ŠD, ŠG, DIP-ova i
si.


Ad 2.


— Rad na prikupljanju podataka za
Savjetovanje o inženjersko-tehničkim kadrovima
u šumarstvu i drvnoj industriji
SRH je u toku. Ing. Dere ta će tokom V.
mj. o. g. sazvati sastanak radne grupe
(Beđula, Fabijanić i Šibenik). Organizator
(SITŠID — Jugoslavije) je zamolio
da se podaci svakako prikupe do X. mj.
o. g.
— Ing. I. Kuzmanić razradio je temu
»Mogućnost tehnološkog razvoja šumarstva
SRH«. Razradom ove teme pokušalo
bi se na slijedećem savjetovanju Saveza
utvrditi razloge i po republičkoj privrednoj
komori naći odgovor na postavljeno
pitanje: Zašto se privreda Hrvatske sporo
razvija i nema zacrtane razvojne programe?
— Centar za znanstveni rad JAZU —
Vinkovci u zajednici sa ŠG »Hrast« —
Vinkovci i ŠG — SI. Brod organizira simpozij
povodom 100 g. znanstvenog i organiziranog
pristupa šumarstvu jugoistočne
Slavonije odnosno o značenju i ulozi
šumarstva na privredne i kulturne tokove
ovoga kraja. Povodom ove proslave izići
će i Zbornik radova o ovoj temi. Proslava
će se održati u Vinkovcima i SI. Brodu
od 30. IX do 2. X o. g.
— Zamoliti će se stručni Savez ITSID
— Jugoslavije, Savez IT — Jugoslavije
i SIT — Hrvatske da se jednom akcijom
uključe u proslavu 100 godina neprekidnog
izlaženja Š. L. i 130 g. od osnivanja
»Hrvatsko-slavonskog Šumarskog društva
« (1846-1975).
— Četrnaest autora-obrađivača (dr D.
Andrašić, dr M. Androić, dr S. Bertović,
dr D. Klepac, ing. N. Lovrić, dr J. Martinović,
mr S. Matić, ing. O. Piškorić, dr
249
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Z. Potočić, dr B. Prpić, dr Dj. Rauš, ing.
J. Šafar, ing. F. Štajduhar, mr A. Vranković)
potpisali su ugovor o suradnji na
svečanoj ediciji, koja će izići iz tiska uoči
proslave 100 godišnjice neprekidnog izlaženja
Šumarskog Lista (1877-1976) i preuzeli
obavezu da obrađene teme Dredaju
najkasnije do 28. II 1975. g.
— Republ. fond za naučni rad SRH
doznačio nam je 60.000 dinara za pokriće
troškova oko štampanja i stručne redakcije
Šum. Lista u 1974. god. uz naknadno
pravdanje troškova. Ovo je već četvrta
sodina kako ovaj Fond pomaže Savez u
izdavanju ovoga 100 godišnjeg stručnog
i društvenog glasila.
— Sekcija za uređivanje šuma Poslovnog
udruženja šumsko privred. organizacija
— Zagreb, uslijed pomanjkanja skladišnog
prostora, zamolila ie Savez da
preuzme na pohranu cea 280 gospodarskih
osnova izrađenih proteklih godina
za potrebe šumarstva Hrvatske. Ovaj veoma
vrijedni arhivski materijal preostao
je nakon rasformiran ia biv. sekretarijata
za šumarstvo SRH. Zaključeno je da se
o ovome uprava Saveza posavjetuje sa
Katedrom za uređivanje šuma ŠF — Zagreb
i da se eventualno ovaj vrijedni
materijal razašalje biv. naručiocima.
— Uprava INTERFORST 74 dostavila
je za potrebe šum. Lista adresar izlagača
na ovoi izložbi — saimu, koii će se održati
u Miinchcnu od 20-26. VI. o. g. Predstavnik
sajma jest: Zavod za ekonomsku
propagandu i publicitet Hrvatske, Zagreb
— Trg Republike 5. pa se u vezi posjeta
sajmu treba obraćati na nornm adresu
ili na Generalturist, Zagreb, Zrinjevac
18.
— Savez nije u mogućnosti i ne raspolaže
slobodnim poslovnim prostorom
u svojim društvenim prostorijama u prizemlju
na stoga ne može udovoliiti molbama:
Poslov. udruž. šumsko-privrednih
organizacija, Š. G. — hortikultura i turizam,
Zagreb, nadalie Zajed. za financiranje
usmier. obrazovanja u šumarstvu i
drv. ind. kao i Sekciji za uređivanje šuma
— Zagreb.
— Poslovna zaiednica proizvođača namještaja
— UPIN u Zagrebu zamolila ie
Savez da ioj se dozvoli adaptacija preostalog,
južnog, diiela tavana šumarskog
doma u poslovni nrostor. Ovakvo odobrenje
i suglasnost Savez ie već dao Poslovnom
udruženiu proizvođača drvne industriie
— Zagreb fPUPDI) uz napomenu da
uvjeti ove daljnje adaptacije ostaju isti,
tj. oni isti, koji su obuhvaćeni i usaglašeni
ugovorom br. 95/72. od 14. II. 1972.
g


— Nakon detaljne analize plana prihoda
i rashoda za 1974. g., kao i zadataka,
koji stoje pred Savezom, donesen je zaključak
da se od 1. VI. o. g. povisi mjesečni
članski doprinos kolektivnim članovima,
kojima Savez osigurava poslovni
prostor u Šumarskom domu (zakupnina)
i to: a) poslovni-uredski prostor 30 din´m?
i b) skladišni podrumski prostor 15 din/
/m.2
— Pred U. O. je iznesena detaljna analiza
prihoda i rashoda uprave i uredništva
Š. L. (i uzastopni stalni porast cijena
tiskanja, papira i dr.), koji je nakon toga
donio zaključak o povišenju pretplate na
list. Godišnja pretplata u 1974. g. iznosi:
I. ustanove i organizacije 200 din. 2. pojedinci
50 din, 3. umirovljenici 30 din, 4.
studenti i đaci 15 din, 5. inozemstvo 250
din (16 dolara USA), 6. pojedini broj 5
din.
— Autorski honorar Š. L. za 1 štampanu
stranicu sa cea 3600 tiskarskih znakova
obračunavati će se suradnicima sa 50
din, glavnom uredniku 10 din, a tehn.
uredniku i korektoru, također, 10 din.
— U vezi problematike uređivania i zacrtavanja
praktičniie fizionomije šumarskog
Lista, te poteškoća oko dobivanja
članaka iz operative šumarstva i drvne
industrije, Savez će sazvati prošireni sastanak
članova U. O. i Redakcijskog odbora
časopisa odmah početkom VI/74.
— Stručni i društveni materijali i izvjestan
o radu sa jesenjeg Plenuma, koji
je održan 14. XI. 1973. g. u Zagrebu sa
znatnim zakašnjenjem objavljujemo uŠum. Listu br. 3-4´74. (rukopis nije bio
priređen za tisak uslijed duže bolesti tehničkog
tajnika). U spomenutom broju objavliuiemo:
Izvieštai o radu Saveza i
teritorijalnih ŠD, financijskom poslovanju,
kao i problematici š. L.. zatim stručne
referate: Stanie i kretanje u šumarstvu,
i problematika drvne industriie
SRH. nrof. dr Kraljić: Šuma kao prirodno
dobro — primjedbe na nacrt ustava
i prof, dr Potočić: O akumulativnosti u
šumskoj proizvodnji.
— Rep. sekretariiat za prosvietu, kulturu
i fizičku kulturu oslobodio ic Savez,
kao izdavača šumarskog Lista, plaćanja
osnovnog poreza na promet proizvoda.
— Savez će se pretplatiti na IT-novine,
glasilo Saveza ITJ, koje izlazi svakog
petka. Pretplata iznosi 500 din.


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ad 3
ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda
u 1973. godini, kao i Plan prihoda i ras


— Blagajnik mr Z. Hren podnio je
hoda za 1974. g. te da je stanje žiro račuU.
O. izvještaj o završnom računu i rena
Saveza na dan 31. 12. 1973. z. bilo
zultatima poslovanja Saveza, tj. Obračun 521.396,30. din.
Obračun
ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1973. g. (a)


Plan


prioda i rashoda za 1974. g. (b)
1973 (a) 1974 (b)
dinara


A) PRIHODI (Članarine, pretplate na Šum. List i
dotacije, društvena dvorana, zgrada, tiskanice i dr.) 368.475,95 441.941,00
Sveea: A) . . . 368.475,95 441.941,00
B) RASHODI


I. Osob. rashodi
109.693,80 163.900,00
II.
Mater, rashodi sa ugov. i zakon, obavezama 36.124,80 49.615,00
III.
Funkcion. rashodi 182.323,60 228.426,00
Svega: B) . . . 328.142,20 441.941,00
(Obračun ostvarenih prihoda i izvršenih rashoda u 1973. g., kao i Plan prihoda
i rashoda za 1974. g. objavljujemo u skraćenom obliku. Detaljan obračun za 1973. g.
i plan za 1974. g. dostavljen je svima teritorijalnim Šumarskim društvima na
znanje sa zapisnikom 9. sjednice U. O.)


— Nakon što je prihvaćena izjava ing.
riodu 1972-1973. g., kao i zapisnik o radu
S. Vanjkovića, predstavnika N. O., da se skupštine, uzimaju se na znanje. Na skupfinancijsko
poslovanje odvijalo u skladu štini je izabrana nova uprava: predsied:
sa odobrenim planom prihoda i rashoda nik ing. B. Pohajda, tajnik ing. M. Butza
1973. g., prihvaćen je podneseni Obraković,
blagajnik ing. Nada Antonović. Dosčun
ostvarenih prihoda i izvršenih rashotavljeni
društveni izvještaj o radu odrda
u 1973. g. kao i predloženi Plan prihožane
skupštine biti će objavljen u Š. L.
da i rashoda za 1974. g. — Pozivaju se ŠD da uplate dogovorenu
— Istodobno je donesen zaključak da i na Plenumu utvrđenu godišnju članarise
višak prihoda iz 1973. g. u iznosu od nu Savezu u iznosu od 500 din, kao i da
40.333,75 din raspodjeli ovako: podmire dugove za preuzete stručne knji—
za ediciju 100 g. Š. L. . . . 23.441,00 din. ge i materijale: »Utvrđivanje i društveno

za OD službenika u btto vrednovan i e općekorisnih funkcija šuma«
iznosu 11.892,75 din. — Bgd 1971. kao i »Društveno ekonom—
regres za god. odmor ski položai šumarstva i drvne industrije«
službenicima 5.000,00 din. — Bgd 1972.
Svega: . . . 40.333,75 din. — Dugovanje teritorijalnih ŠD, ŠG,
Ad 4. DIP-ova i dr. za dostavljene knjige, struč


— Šumarsko društvo Bielovar održalo ne materijale i godišnie članarine:
je 30. III o. g. svoju godišnju skupštinu A) »Utvrđivanje i društveno vrednovanje
u Bjelovaru. Dostavljeni izvještaj o usopćekorisnih
funkciia šuma« — Beograd
pješnom djelovanju ovoga društva u pe1971:
Cijena knjige 300 din
1. Šumsko gospodarstvo — Gospić (8 kom. kniiga)
2.400 din.
2. šumarsko društvo — Kutina (3 kom. kniiga)
900 din.
3.
DIK — Đurđenovac (1 kom. kniiga) 300 din.
4. šumarsko društvo — Osijek (5 kom. kniiga)
1.500 din.
5. šumarsko društvo — Rijeka (2 kom. kniiga)
600 din.
6. šumarsko društvo — Sisak (5 kom. kniiga)
1.500 din.
7. šumarsko društvo — Senj (5 kom. kniiga)
1.500 din.
8.
Šumarsko društvo — Varaždin (2 kom. knjiga) 600 din.
Svega: 32 kom. x 300.— din = 9.300 din.
251
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 74     <-- 74 -->        PDF

B) »Društveno ekonom, položaj šumarstva


drvne industrije« Beograd 1972. g. Cijena:
250 din


Dužnici: DIK — Nova Gradiška, Trudbenik
— Bregana, Mobilia — Osijek, DIP
»Šamarica« — Dvor, »Lipa« — SI. Požega,
»Rade Šupić« — Rijeka, Tvornica namještaja
— Sisak, Šumsko gospodarstvo —
Gospić, Tvornica finalnih proizvoda —
Majur, Drvorad — Lučko i DIP — Korenica
po 1 knjigu = svesa 11 komada x
250 din = 2.750 din


C) Dugovi teritorijalnih Šumarskih društava
na godišnjoj članarini iznose:


u 1970. g. dug iznosi ... . 5.350 din.
u 1971. g. dug znosi ... . 7.500 din.
u 1972. g. dug iznosi ... . 9.000 din
u 1973. g. dua iznosi ... . 10.500 din.
Svega: 1970 — 1973. g. . . . 32.350 din.


Sveukupna dugovanja Savezu ITŠDI —
Hrvatske: A + ^B + C = 9.600 din +


2.750 din + 32.350 din = 44.700 din.
— Savez očekuje da će dužnici podmiriti
svoje obaveze i srediti svoje dugove.
Navedeni dugovi u iznosu od 44.700 din
predstavljaju za Savez golemu svotu, DOgotovo
kad naš dug kod Saveza ITŠID —
Jugoslavije od nas potražuje 22.250 din u
ime dugova za dostavljene stručne knjige
u 197L1973. g. i dr.
— Savez će posebnim dopisom zamoliti
ŠG, DIP — ove, Šumarije, Poslovna udruženja
šumarstva i drvne industrije, Institut
za šumarska istraživanja u Jastrebarskom
i dr. da pomognu i aktiviraju
prilično zanemareni društveni rad svojega
područja, svojih teritorijalnih Šumarskih
društava. Nakon velike aktivnosti
Komisije za razvoj društveno ekonomskih
odnosa u privredi KPH (savjetovanje
111/74), pa Savezne privredne komore
(SPK) prilikom izrade »Prijedloga primjene
ustavnih načela na organizaciju
šumarstva i drvne industrije« i Šumarskog
fakulteta — Zagreb koji je u IV 74.
održao veoma uspjelo savjetovanje »O
ulozi znanstveno — istraživačkog rada u
šumarstvu i smjernicama za izradu dugoročnog
plana u SRH«, potrebno je da se
u ova stručna zbivanja uklope i Šumarska
društva. Naši članovi, naša terenska
ŠD, koja okupljaju na svojem području
inženjere i tehničare šumarstva i drvne
industrije, trebaju itekako sudjelovati u
optimalnom rješavanju zadataka svojega
gospodarsko — šumarskog područja,
svoje radne organizacije, u problemima
usklađenosti i neriješenosti odnosa između
šumarstva i drvne inustrije u pogledu
snabdjevanja sirovinama, gradnji
novi kapaciteta posebice drvne industrije,
suprostavljanju privatizacija u raspolaganju
bogatstvom šuma, kao prošireni
kolegijalni — stručni savjet, kao najviši
stručni forum područja usmjeravati, pregledati
i potvrđivati razvojne programe
i planove razvitka, investicione izgradnje
itd.


— Pozivaju se teritorijalna ŠD da nastave
sa redovnim dostavljanjem zapisnika
svojih sjednica, skupština, stručnih
vijesti za Š. L. i si. Savezu radi praćenja
i uvida u rad, sugestija i usmjeravanja i
postizanja jedinstvenog i svrsishodnog
cilja.
Tajnik:
(Dr D. Komlenović v. r.)


Predsjednik:
(Ing. S. Tomaševski v. r.)
Zapisničar:
(Ing. R. Antoljak v. r.)