DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 64     <-- 64 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN 1971
Br. I


Kö stier, J. N.: Šuma i umjetnost.
Lamprecht , H.: Primjenjena i temeljna
istraživanja u uzgajanju šuma.
Krebs , E.: Izvještaj sa simpozija Evropske
federacije za zaštitu voda, Nürnberg
1.—3. 10. 1970.


Turner, H. i Keller, H. M.: Izvještaj
s XI Međunarodnog savjetovana o alpskoj
meteorologiji, Oberstdorf 22.—26. 09.
1970.


Maksymov, J. K.: Šumarska entomologija
u Skandinaviji.


Br. 2


Mayer , H.: Rezervat šuma bukve Dobra´
/Kampleiten, Donja Austrija.
Hämmerli, O.: Privatna šumo quo vadiš?
K u č e r a, L.: Izobrazba drvarskih stručnjaka
u CSSR.


Bachmann, P.: Sječa i izrada u privatnim
šumama.


Br. 3


Thunell , B.: Izbor strojeva kod raznih
godišnjih proizvodnji rezane građe.
Roiko — J o k e 1 a, P.: Razvitak metoda
inventarizacije šuma u Finskoj.
M a r c e t, E.: Pokusi o otpornosti na sušu
populacija jele (Abies alba Mill.) iz
suhih područja Alpa.


Br. 4


Lamprecht, H.: Općenito važeći temelji
u uzgajanju šuma danas i sutra.
Bitting , B.: Problemi oporezivanja šuma
u Švicarskoj.
B a c h m a n n, P.: Štete od vjeverice u
Kantonu Bern u god. 1969.
E 111 i n g e r, P.: Opažanja korijenja jednog
stepskog grma (Calotropis procera
Willd, R. Br.).


Leibundgut, H. i Brasse 1, B.: Rezultati
uzgoja raznih klonova topola u
nastavnoj šumi ETH.


G r i 1 c, J. i Bernot, B.: Prvi rezultati
uzgoja slavonskog jasena (Fraxinus angustifolia)
u nastavnoj šumi ETH.


242


Br. 5
Schmidt — Vogt, H. i dr.: Biljnomorfološka
i biljnofiziološka istraživanja za
osnivanje kultura.
Ruchle , Ch.: Istraživanje intenziteta
brsta na rubu i u unutrašnjosti šume.
Leibundgut, H.: O prirastu i prinosu
smreke u srednjoj šumi.
G a u c h, P. i May land, J. -Ph.: Njega
sastojina kemijskim metodama.


Br. 6
Sa rt or i us, P.: O snabdijevanju svjetskog
tržišta drvom tropskog porijekla.
L i a n i. A.: Primjena radioizotopa u šumarskim
istraživanjima. (Nastavak br. 7,
str. 312).
K ö 11 n e r, E.: Šumsko-uzgojni problemi
konverzije sastojina u dolini Rajne kod
Breisach-a, kojima je promijenjen vodni
režim.


Br. 7


Lenz, O.: Neki aktualni problemi istraživanja
drva.
Eiberle , K.: Jelenska i srneća divljač


na Švicarskom platou.


Br. 8/9
Grossman , Hch.; Georg Falkensteiner,
prvi nadšumar Kantona Solothurn.


Ackermann, J.: Općina Solothurn nekoć
i danas.
R e i n e r t, W.: Primjer modernih među


ljudskih odnosa u Kantonu Solothurn.
Z e 11 n e r, J.: Smjer razvitka šumske privrede
u Kantonu Solothurn.
Jäggi , W.: šumske prilike u Kantonu
Solothurn.


S p i e 1 m a n n, H. i R a m s e r, F.: Privatne
šume i komasacija na području Bucheggberg
Solothurn.
Moll, B.: Otvaranje šuma.
Marti , H.: Sječa i otvaranje šuma u području
Breitenbach.


Biedermann, J.: Konverzija niskih
šuma u području Jura/Solothurn


Br. 10
Häuser , A.: Starina šumar Elias Landolt.
Keller , H. M.: Utjecaj šuma na kružni


tijek vode.
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 65     <-- 65 -->        PDF

Hau s er, A.: K 200. rođendanu Hein


rich-a Zschokke-a.
Grilc , J.: Prilog analizi strukture i
njezi smrekovog mladika.
Bachmann , P.: Poboljšanje strukture
privatnih šuma zajedničkim gospodarenjem.


Br. 11
Petsch , G.: Promjene u šumskoj privredi
u svijetlu budućeg značenja šuma
za rekreaciju gradskog stanovništva, te
konzekvence s tim u vezi.
Tromp , H.: Šuma kao element infrastrukture.


Br. 12
Roth , H.: Problemi biologije riba u jezerima
Brienzar—, Thuner— i Bielersee.
Keller , Th.: Značenje šuma za zaštitu
prirodne sredine.
Lcibundgut, H. i Berney, J. L.: Du


žine hipokotiledona ariša raznih provenijencija
uz različite fotoperiode.
C s e s z n a k, E.: Promijenjeni položaj uzgajanja
šuma u novom privrednom sustavu
Madžarske.


Z. Kalafadžić
SCHWEIZERISCHE ZEITSCHRIFT FÜR
FORSTWESEN 1972
Br. 1


Pourtales, F. de: Podjela šumsko uzgojnih
zadataka između šumarskog inženjera
i tehničara.


Mayer , H.: Uzgajanje šuma i tehnika


u planinama.
Bloetzer , G.: Pravni temelji za zaštitu
šuma od šteta nastalih pri gradnji autocesta.


Br. 2
Kuoch , R.: Prilog proučavanju strukture
i šumsko-uzgojnih zahvata u subalpskim
sastojinama smreke.
Kuhn , W.: čovjek — šuma i drvo.


Hilf, H. H.: Budućnost njemačkog šumarstva.
Kučera, L.: Štete od žuna.


Br. 3
Hirt , R.: Dimenzioniranje i pojačanje
cesta slabog prometa.
Kwasnitschka, K.: Prirodno pomlađivanje
mješovitih sastojina u uvjetima
pretežno mehaniziranog šumskog gospodarstva.


Br. 4
E i b e r 1 e, K.: Srneća divljač i cestovni
promet.
Kapp , K. W.: Uništavanje prirodne sre


dine kao ekonomski i privredno-politički


problem.
S c h m i d, P.: Planiranje u šumi.
Dahin den, J.: Važnost drva u modernoj
arhitekturi.


Leu kens, U. i Sell, J.: Otpornost premaza
za drvene fasade na atmosferske
utjecaje.


Leibundgut, H. i Amels, C. W.: Opažanja
o otpornosti nekih klonova tonola
na rđu.


Br. 5


L a n z, C: Neke razvojne tendence u šumarstvu
i preradi drva Švicarske; Stanje
radova na formuliranju generalne koncepcije
u tom privrednom sektoru.
J a u d o n, J. L.: Drvo kao sirovina za iz


radu ploča iverica.


K i s 11 e r, H. R.: Značenje privatnih šuma
za švicarsku poljoprivredu.
Constantinescu, N. i dr.: Utjecaj
vlažnosti tla i vrijednosti pH na pomlađivanje
jele.


Annon.: Mjere za suzbijanje Taeniothrips
laricivorus Krat.


Br. 6


Peter — Contesse, J.: Neki problemi
iz 36-god. prakse u šumama okruga Ne


uchätel.


B i t t i g, B.: Teoretska šumarska politi


ka (1).
Keller , Th.: Pregled literature o djelovanju
ispušnih plinova motora na vegetaciju.


Grü n ig, P.: Prostorno planiranje —


urgentna mjera.
Volk, K.: Stanje i izgledi prirodnog pomlađivanja
u Siidbaden-u.


Br. 7


B i 11 i g, B.: Strategija šumarstva i drvoprerađivačke
privrede Švicarske obzirom
na ugovor o slobodnoj trgovini s EEZ.
Bos shard, W.: Šumarske znanosti i
istraživanja prirodne sredine.
Leibundgut, H.: Šumarski inženjer u
službi čuvanja prirodne sredine.
Peter —-Contesse, L: Vrste šumskog
drveća heliofilne i skiofilne.
F r o i d e v a u x. L.: Sadašnje stanje istraživanja
mikorize u alpskim zemljama.


24.3


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Rüedi , K.: Pitanje provenijencije — slabo
razvijeno područje u šumarskoj praksi.
Ados si des, P. J.: Neki važni aspekti
obnove šuma u Britanskoj Kolumbiji (Kanada).


Br. 8


Hagen , C: Prvi akademski izobraženi
šumari u Kantonu Thurgau.
Hagen , C: Thurgau i Švicarsko šumarsko
društvo.
Krebs , F.: Šumarski problemi u planinskoj
zoni Kantona Thurgau.
U 1 m e r, E.: Osobiti problemi listopadnih
mješovitih šuma u području Seerücken
/Oberthurgau.


G e m p e r 1 i, L.: Problemi mješovitih šuma
okruga Diessenhofen.
H u gen tob] er, U.: Ispunjavaju li sitnoposjedničke
šume u Kantonu Thurgau
zadatke, koje pred šumu postavlja društvo.


Boi\i, A.: Komasacija šuma u Kantonu


Thurgau, stanje i cilj.
R i e d e r, M.: Pitanje srneće divljači u
Kantonu Thurgau.


Mossadegh , A.: Prilog istraživanju tipova
šuma u Iranu.


Br. 9


Buckhardt, D.: Gdje se danas u Švicarskoj
nalazi zaštita divljih životinja?
J u n g o, J.: Švicarski nacionalni park.
Schloeth , R. F.: Razvitak slanja visoke
divljači u Švicarskom nacionalnom parku
od god. 1918.-1971.


Müller , E.: Šuma i divljač u rezervatu
Aletsch.
D e s a x, C: Stanje ponovnog naseljavanja
kozoroga.
Schif f er i i, A.: Djelovanje i ciljevi ornitološke
stanice Sempach.
B 1 o e t z e r, G.: Značenje saveznog zakona
o zaštiti prirode za Švicarsko šumarsko
društvo.


Bart et, J. H. i Pleines, W. E.: Pregled
metoda za dugoročno planiranje u šumarstvu.


Br. 10


Jaco b i, K.: švicarska i evropska integracija.


Bosshardt, H. P.: Pesticidi i zaštita
prirodne sredine.


Bart et, J. H. i Pleines, W.: Simulacija
razvoja visokih regularnih šuma kao
funkcije šumsko-uzgojnih mjera.


Hunziker, Th.: OUN — Konferencija


o zaštiti prirodne sredine, Stockholm.
Br. 11


Hagen , C: Problemi integralne suradnje
šumske i drvne privrede u Kantonu
Thurgau.


Hugentobler, U.: Mogućnosti integracije
privatnih šuma.


Mar c et, E.: Pokusi o otpornosti na sušu
populacija jele (Abies alba Mill.) iz
suhih područja Alpa (2).


Z e 11 e r, J.: Prilog geografiji bujica uŠvicarskoj.


C r e t t o 1, G.: Strukturalni problemi šumske
i drvoprerađivačke privrede Švicarske
i Evropsko zajedničko tržište.


Br. 12


Basler , E.: Djelovanje šumarskog inženjera
gledano očima građevinara i planera.


Schlegel , F. i dr.: Djelovanje zasjene
i tla na rast mladih duglazija raz.nih
provenijencija.


Becker , M.: Istraživanje motiva uvjetovanih
zvanjem za ili protiv upotrebe
drva i ostalih građevinskih materijala.
Froidevaux, L.: Vladanje gljiva tla u
laboratoriju i vjerojatne štete uvjetovane
izvjesnim šumsko-uzgojnim mjerama.


Z. Kalafadžić