DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 43     <-- 43 -->        PDF

zivati na realnu prisutnost ekološkog mortaliteta za pojedine populacije,
nego će to biti samo metodološka informacija o duljini života za jedinke
pojedinih vrsta.


Na osnovu naše, dugo godina prikupljane, naučne dokumentacije u nalazima
prstenovanih ptica u slobodnoj prirodi mogu se dobiti neke kategorijalne
informacije. Kao osnovicu razmatranja (graf.) uzeti su oni nalazi
prstenovanih ptica čija je duljina evidentiranog života iznosila 2 godine, te
one slučajeve iznad te osnovice i to u razdoblju od 1940. do uključno 1969.
godine, za punih 30 godina. Cijeli materijal odnosi se na naše autohtone
vrste, njih 52, raspoređene u 24 skupine. Njihova konkretna duljina evidentiranog
života je jedina vrijednost, a zbog učestalosti određenih mogu se
stvarati barem prividne srednje kategorije zbog pomanjkanja obilatijeg materijala.


Skupine i vrste uzete u obzir su slijedeće:
I Ardeidae — Čaplje 1. Ardea cinerea — Čaplja siva


2.
Ardea purpurea — Čaplja danguba
3.
Egretta garzetta — Čapljica bijela
4.
Ardeola ralloides — Čaplja žuta
5.
Nycticorax nycticorax — Gak kvakavac
II Ciconiidae — Rode 6. Ciconia ciconia — Roda bijela
III Plataleidae — Žličarke 7. Platalea leucorodia — Žličarka bijela
IV Anatidae — Patke 8. Anas querquedula — Patka pupčanica
V Falconidae — Sokolovi 9. Buteo lagopus — Škanjac gaćaš
VI Rallidae - Vodene kokoške 10. Fulica atra — Liska crna
VII Charadriidae — Vivci 11. Charadrius dubius — Kulik slijepčić
VIII Laridae — Galebovi 12. Larus argentatus — Galeb klaukavac


13.
Chlidonias niger — Čigra crna
14.
Chlidonias hybrida — Čigra bjelobrada
IX
Columbidae — Golubovi 15. Streptopelia decaocto — Grlica kumra
X Strigidae — Sove 16. Athene noctua — Čuk obični


17.
Strix aluco — Sovina šumska
18. Asio otus — Sova utina
XI Apodidae — Čiope 19. Apus apus — Čiopa crna
XII Upupidae — Pupavci 20. Upupa epops — Pupavac božijak
XIII Picidae — Djetlovi 21. Dendrocopos syriacus — Djetao sirijski
XIV
Hirundinidae Lastavice 22. Hirundo rustica — Lastavica pokućarka


23.
Delichon urbica — Piljak kosirić
24.
Riparia riparia — Bregunica čađavica
XV Oriolidae — Vuge 25. Oriolus oriolus — Vuga zlatna
XVI Corvidae — Vrane 26. Corvus cornix — Vrana siva


27.
Corvus frugilegus — Vrana gačac