DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 35     <-- 35 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


O NEKIM PITANJIMA U VEZI S PROŠIRENJEM AREALA ČETINJAČA
U NAS


Mr Stevo Orlić, dipl. ing. šum.
Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko


Kroz rad na zadatku »Proučavanje staništa
u cilju unapređenja proizvodnje četinjača«,
koji financira Savjet za naučni rad SRH i
Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija,
Zagreb, često sam s kolegama,
koji direktno rade na očetinjavanju, razmatrao
tu problematiku. U vođenim razgovorima
ista pitanja i dileme su mnogo puta
ponovljena. U ovom osvrtu pokušao sam si
stematiziranim prikazom dati svoj stav i
mišljenje.


Autor


1


Od 1960. godine u SR Hrvatskoj, a i u Jugoslaviji, započet je intenzivan
rad na proširenju areala četinjača, kako na šumskim tako i van šumskim
površinama. Za pokretanje te akcije postojala su tri osnovna razloga: premalo
učešće četinjača u šumskom fondu, relativno visoki postotak degrađiranih
sastojina listača u svim regijama i podmirenje rastućih potreba na
drvu četinjača kao sirovini za mehaničku i kemijsku preradu. Istaknuti problemi
rješavaju se istovremeno na dva načina: intenziviranjem proizvodnje
u degradiranim sastojinama listača unošenjem četinjača i osnivanjem intenzivnih
kultura brzorastućih četinjača na čistim površinama.


Od početka spomenute akcije prošlo je gotovo 14 godina. Ako se osvrnemo
na rad u tom periodu, možemo reći da je bilo određenih nedostataka
i nedosljednosti u izvršavanju postavljenog programa. Međutim, akcija očetinjavanja
dala je u cjelini dobre rezultate. Hiljade hektara novoosnovanih
kultura različitih po sastavu, načinu uzgoja i starosti to najbolje potvrđuju.
Rezultati bi bili i veći, i bolji, da smo programe rada usklađivali s financijskim
i fizičkim mogućnostima realizacije i da je bilo više sistematičnosti u
radu. Pored naturalnih pokazatelja, treba istaći da stečeno iskustvo i postignuti
stupanj stručnosti na širokom planu u praksi predstavlja, također,
određeni prilog unapređenju šumarstva u cjelini.


213
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Postignuti rezultati ne smiju nas zadovoljiti. Potreba da se radi na proširenju
areala četinjača u nas cnije sada manja. Ona je još veća. Spomenuti
ćemo da se prema podacima Prostornog plana razvoja SR Hrvatske do 2.000
godine predviđa napuštanje nerentabilnih poljoprivrednih površina od 400.000
ha i njihovo prevođenje u šumske površine. Privođenje ovih površina šumskoj
proizvodnji moguće je najjednostavnije i najbrže osnivanjem kultura
četinjača i listača. Nadalje, sve veća uloga šume ogleda se i u zaštiti čovjekove
okoline, u zaštiti zemljišta, voda i vodotoka, naselja, razvoju turizma,
rekreaciji i odmoru radnih ljudi.


I pored toga što je rad s četinjačama u osnovi danas poznat, neke
osnovne principe iz područja tehnologije rada i tehnike uzgoja dobro je
ponovno razmotriti. Neki od njih bit će ponovljeni, a neki prikazani u novom
svijetlu, s ciljem da damo mali prilog njihovom razjašnjavanju.


II


U svakodnevnoj šumarskoj praksi najčešće se može čuti pitanje: Na
kojim površinama, u kojim sastojinama, i s kojim intenzitetom se može raditi
s četinjačama. Univerzalan odgovor na ovo pitanje nije moguće dati. Jer
rad na proširenju areala četinjača ne smije biti shvaćen kao da je on sam
sebi svrha, niti treba da se provodi u vidu nekog nasilja nad određenim
prirodnim sastojinama listača ili stanišnih prilika. On treba da bude rezultat
naših potreba i mogućnosti da se šumska proizvodnja unaprijedi i proširi
na onim površinama gdje to nije sada slučaj, a zato postoje svi drugi
uvjeti. Iz ovog osnovnog principa može se doći do određenog odgovora za
svaki konkretni slučaj na terenu. Spomenuti ćemo dva najkarakterističnija
primjera: Pogrešno je npr. osnivati kulture četinjača na tipičnim staništima
hrasta lužnjaka ili čak johe, i to uz relativno dobre sastojinske uvjete. Isto
tako nema pravog razloga da se u vrlo povoljnim stanišnim uvjetima za
intenzivan uzgoj brzorastućih četinjača podržavaju malo vrijedne, gospodarski
neinteresantne, sastojine listača, ako postoji financijska mogućnost realizacije
zahvata. Iznijeli smo ova dva primjera jer smo se sreli s njima u
nekoliko slučajeva na terenu. Ovo nam govori da u stavovima moramo biti
što realniji, da nastojimo da se što bolje iskoriste postojeći stanišni potencijali,
a da u tom radu ne zastranjujemo ni u jednom pravcu.


Još uvijek ima dosta nejasnoća u vezi pitanja: Koji od uzgojnih oblika
kultura četinjača je najprihvatljiviji za praksu: plantaže, intenzivne kulture,
klasične kulture ili introdukcija četinjača u šume listača? Naglašavamo, da
svaki od navedenih oblika ima i prednosti i nedostataka u određenim uvjetima
tla, klime i reljefa ili konkretnog stanja postojeće sastojine.


U principu, plantažna proizvodnja drva četinjača je nov način industrijske
proizvodnje drva. Ona predstavlja viši oblik intenzivnog šumskog uzgoja,
uz korištenje selektiranih visokoproduktivnih sorti određenih vrsta, i uz
vrlo intenzivnu primjenu agrotehnike i fertilizacije, gdje se biljci stvaraju
»optimalni« uvjeti za visoku proizvodnju. To znači da je takav uzgojni oblik
moguće primijeniti samo u posebno povoljnim klimatskim i edafskim uvjetima.
Šumarstvo takvih površina ima relativno malo na raspolaganju. Kod


214
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 37     <-- 37 -->        PDF

nas se takav ugojni oblik samo djelomično počeo primjenjivati u početku
akcije očetinjavanja, ali bez određenih jačih razloga. Danas je već gotovo
napušten iako ga zapravo nismo dovoljno provjerili.


Intenzivne kulture predstavljaju najčešći i najprihvatljiviji uzgojni oblik
za praksu. Za razliku od plantaža, one ne uključuju poljoprivrednu proizvodnju,
ali uključuju djelomično obradu tla, fertilizaciju, intenzivnu njegu
i zaštitu. Mogu se osnivati u vrlo širokom spektru stanišnih uvjeta. Međutim,
to ne znači da se intenzivne kulture mogu osnivati u nepovoljnim stanišnim
uvjetima, jer se u njima, također, očekuje visoki prirast po jedinici
površine. U tom pogledu ponekad dolazi do brkanja pojmova pa se intenzivnom
kulturom nazivaju svi nasadi. Treba lučiti kulture koje imaju prvenstveno
ekonomski karakter; gdje se primjenjuju intenzivne mjere njege i
gdje je osnovni cilj proizvodnja drva, od onih koje imaju neku drugu
namjenu; proizvodnja novogodišnjih drvaca, zaštitna funkcija, dekorativni
nasadi i si. Ako ne lučimo jedan uzgojni oblik od drugoga, onda dolazi do
pogrešnih interpretacija i zaključaka.


Unošenje četinjača u degradirane sastojine listača za nas je nužan i naročito
interesantan uzgojni oblik, jer smo deficitarni na drvu četinjača i jer
prirodna obnova i unapređenje proizvodnje prirodnim putem u degradiranim
sastojinama većinom nisu mogući. Gledano ekonomski, najinteresantnije
je da se rekonstrukcija provede s odgovarajućim visoko produktivnim
vrstama četinjača. U tom radu nema šablone i recepta. Izvođač mora imati
punu slobodu rada i kreativnosti. Kod ovog uzgojnog oblika postoje svi
uvjeti da se podignu mješovite kulture četinjača i listača uz minimalna dodatna
ulaganja, što nije slučaj kod drugih uzgojnih oblika.


III


Druga značajna grupa pitanja je u vezi s tehnologijom osnivanja i tehnikom
uzgoja kultura četinjača. Najčešća pitanja iz ove oblasti su: izbor
i raspored vrsta na terenu, čiste ili mješovite kulture, kvalitet i razvijenost
sadnog materijala, razmaci sadnje, dužina ophodnje i drugo.


Problem izbora i rasporeda vrsta na terenu zaslužuje našu najveću pažnju.
Ako u tom pogledu učinimo veću pogrešku, svi naši daljnji napori da
se ona kompenzira kroz primjenu drugih uzgojnih mjera neće dati značajniji
rezultat. Za osnivanje intenzivnijih kultura u nas se do sada koristilo,
uglavnom, šest vrsta četinjača. To su od autohtonih vrsta: obična smreka,
običan bor i crni bor, te od alohtonih vrsta: američki borovac, zelena duglazija
i evropski ariš. Mislimo da je ovaj broj premalen. Treba nastojati da
se pokusno unose nove interesantne vrste; od domaćih Pančićeva omorika
i obična jela, a od stranih: japanski ariš, golema jela, sitkanska smreka,
žuti bor, kontorta golema tu ja, korzički bor, i dr. U nas se momentan o
osjeća obratan proces. Zbog određenih neriješenih problema s uzgojem
običnog bora i američkog borovca te vrste se nastoje jednostavno izostaviti
iz programa. Isto tako se vrlo rijetko koristi i crni bor u nekim regijama,
iako kod nas ima dosta staništa gdje je on upravo nezamjenjiva vrsta. Tako
dolazimo u situaciju da se favoriziraju samo dvije vrste: obična smreka


215
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 38     <-- 38 -->        PDF

i evropski ariš i nešto zelena duglazija, ali ona još uvijek nedovoljno. Iako
su to najinteresantnije vrste, mislimo da se samo s njima ne mogu na zadovoljavajući
način riješiti svi problemi na terenu. Zato se moramo svi
založiti da se što prije riješe problemi u vezi s običnim borom i američkim
borovcem, te intenzivnije pristupi akciji unošenja novih interesantnih visokoproduktivnih
alohtonih vrsta. U tome treba ići i korak dalje te tražiti
najoptimalnija rješenja za visoku proizvodnju putem izbora provenijencija
određenih vrsta. Na tom problemu u zemljama s naprednim šumarstvom
radi se već vrlo dugo. Kod nas još uvijek postoji dilema da li su nam takva
istraživanja uopće potrebna.


Kad se vrši izbor vrsta za određeno šumsko područje, treba računati
s velikom stanišnom varijabilnosti. Ona je rezultat varijabilnosti ekološikh
faktora — od kojih su ovdje najvažniji: matični supstrat, tlo, ekspozicija,
inklinacija, nadmorska visina i dr., Upravo iz tog razloga nije moguće postići
najpovoljnije rješenje s jednom ili dvije vrste na širem području (odjel
— odsjek). Vjerojatno, uz veliki broj varijabli koje definiraju jedno stanište,
na terenu imamo veliku mozaičnost mikrostaništa. Među njima se
mogu naći povoljni uvjeti za uspijevanje vrsta s dosta različitim ekološkim
zahtjevima. Svaka od njih treba biti locirana na njoj odgovarajuće mjesto.
Na najpovoljnija mikrostaništa treba rasporediti tehnički najvrijednije i
najproduktivnije vrste. U tom pogledu od velike koristi mogu biti pedološko-
uzgojna-biljnohranidbena istraživanja, koja se u nas vrše već nekoliko
godina.


Često se vode rasprave na temu: Da li prioritet dati čistim ili mješovitim
kulturama? Iz ovog pitanja može se steći utisak da postoje zagovornici
monokulture. Takav stav bilo bi teško opravdati, jer mješoviti nasadi
imaju određenih prednosti već u biološkoj stabilnosti. Zato se treba zalagati
za osnivanje mješovitih kultura gdje je to moguće i financijski podnošljivo.
Kad je riječ o introdukciji četinjača u šume listača, mješovite sastojine
je relativno jednostavno i jeftino podići. Kod obnove regularnih
visokih sastojina vrijednih vrsta listača, četinjače dolaze samo kao pomoćna
vrsta, dok kod konverzije panjača četinjače treba da u početku preuzmu
ulogu glavne vrste, a autohtoni lišćari da imaju ulogu pomoćne vrste. U
oba slučaja dolazimo do mješovite sastojine. U prvom slučaju imamo sastojinu
listača s primjesom četinjača, a u drugom slučaju sastojinu četinjača
s primjesom listača. Ponekad se problem monokulture u nas preuveličava.
Mi, zapravo, i nemamo većih kompleksa čistih kultura četinjača,
izuzev nekih objekata na području Šumskih gospodarstava Gospić, Ogulin
i Karlovac. Radi se pretežno o manjim površinama koje su uprskane u postojeće
sastojine listača. U takvim uvjetima je mogućnost jačih zaraza i
kalamiteta znatno sužena. To ne znači da o tom problemu ne treba voditi
računa. Naprotiv, treba se još više u budućnosti zalagati za osnivanje mješovitih
kultura, bilo različitih vrsta četinjača bilo četinjača i listača. Naročito
treba izbjegavati osnivanje čistih kultura evropskog i japanskog ariša.


O kvaliteti i porijeklu sadnog materijala četinjača u nas se još uvijek
vodi premalo računa. U tom pogledu doneseni su i određeni zakonski propisi
(JUS i Zakon o prometu sadnim materijalom), ali se oni, za sada, nedovoljno
primjenjuju. Ima slučajeva da se ne vodi dovoljno računa o kvaliteti
i porijeklu sadnog materijala. Proizvođači sadnog materijala obavezni


216
ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 39     <-- 39 -->        PDF

su da izdaju Deklaracije o njegovom porijeklu. Šumarije moraju evidentirati
na kojim površinama je taj sadni materijal zasađen. U protivnom izdavanje
Deklaracije o porijeklu nema nikakve svrhe. Treba još više voditi računa
o škartiranju i sortiranju sadnog materijala. Onda se neće dogoditi
da se na teren iznosi nekvalitetan, preslab ili prezrio sadni materijal. Kulture
koje su osnovane s preslabim ili prezrelim sadnim materijalom iziskuju
znatne dodatne troškove i gubitci su vrlo veliki.


U pogledu razmaka sadnje u kulturama još uvijek ima kolebanja. Međutim,
sada je već potpuno jasno da razmaci sadnje ne mogu biti isti za
sve vrste, za sva staništa i sve uzgojne oblike. U intenzivnim kulturama oni
se kreću od 1,5X1,5 m do 3,0X3,0 m. Mislimo da su takvi razmaci prihvatljivi
za naše današnje prilike. Gušća sadnja ne bi imala ekonomskog opravdanja
s obzirom na vrlo visoke cijene sadnog materijala i radne snage. Gdje
se radi o kulturama s posebnom namjenom razmaci sadnje mogu biti i veći
i manji. Kod introdukcije četinjača u šume listača problem razmaka nema
tako veliko značenje. U takvim slučajevima razmaci mogu biti i veći, ali
intenzivnom njegom moramo osigurati nesmetan rast zasađenih biljaka, a
u međuprostoru podržavati izbojke autohtonih listača.


Pitanje dužine ophodnje u kulturama četinjača na području kontinentalne
Hrvatske javlja se u vezi s već postojećim starijim nasadima. Jedan
dio tih kultura star je 50 i više godina. Njihovo zdravstveno stanje i vitalnost
su sve slabiji (to se odnosi prvenstveno na običnu smreku). Opravdano
se postavlja pitanje: Šta da se radi s njima? Mislimo da je glavni
razlog slabe vitalnosti i zdravstvenog stanja u tim kulturama što se one
nalaze daleko van prirodnog areala tih vrsta četinjača. Zato nije realno očekivati
da se u toj regiji računa s dugom ophodnjom za četinjače. Starost
od 50 do maksimalno 70 godina, ovisno o vrsti, predstavlja gornju granicu.
U takvoj ophodnji proizvest će se celulozno drvo (čišćenja i prorede) i pilanska
oblovina, a to je u većini slučajeva cilj kod osnivanja kultura četinjača.


IV


U posljednje vrijeme u SR Hrvatskoj rad s četinjačama po opsegu je
nešto manji. U nekim sredinama to se tumači tako da je očetinjavanje dovedeno
u pitanje i da, zapravo, nema nikakve perspektive. Mislimo da se
uopće ne radi o tome da li je rad s četinjačama svrsishodan ili ne. Radi se


o tome da ono ulazi u novu kvalitetno višu fazu razvoja u kojoj će se sve
više voditi računa o pitanjima i dilemama o kojima smo naprijed govorili.
Programi se svode u sve realnije okvire. Radi se onoliko koliko ima sredstava
na raspolaganju, koliko se može fizički svladati i tamo gdje je to
opravdano. Sve manje je stihije u rasadničkoj proizvodnji. Ona se usaglašava
s operativnim planovima. Na terenu se sve više osjeća potreba za izvedbenim
elaboratima. Iz tih elaborata treba da se vidi s kojim vrstama,
kojim mjerama i pod kojim uvjetima se mogu postići najveći efekti, u određenoj
sredini. U tom pravcu treba ići i brže i dalje, jer je to jedino pravilan
put. Određeni problemi, koji se javljaju u postojećim kulturama, ne
treba da nas obeshrabre. Njih treba izučavati i riješavati, jer bi bilo ne


ŠUMARSKI LIST 5-6/1974 str. 40     <-- 40 -->        PDF

realno očekivati da problema neće biti. Što bude više kultura, bit će i više
problema. S tim moramo unaprijed računati. U posljednje vrijeme svjedoci
smo sušenja i naših autohtonih vrsta, kao što su: nizinski brijest, hrast
lužnjak, jela, lipa i dr. Na razrješavanju tih problema sticat ćemo nova
iskustva i znanje koji će nas voditi još brže naprijed u radu na proširenju
areala četinjača i u unapređenju šumarstva u cjelini.


LITERATURA


Iz dokumentacije Instituta korištenje su brojne ekspertize i elaborati rađeni
za potrebe šumarske operative i materijali sa Seminara kojeg je organizirao
Institut u Jastrebarskom.