DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 96     <-- 96 -->        PDF

IN MEMORIAM


Ing. AUGUST HORVAT


Dne, 23. II 1974. pokopan je na Mirogoju u Zagrebu drug ing. August
Horvat, sveuč. nastavnik Šumarskog fakulteta Zagrebačkog Sveučilišta.
U ime Šumarskog fakulteta u Zagrebu, obratio se dekan prof, dr Dušan
Klepac, koji je rekao:


Jučer (22. II 1974) u noći umro je drug August Horvat, šumarski savjetnik
i višegodišnji nastavnik Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Još pred nekoliko dana posjetio sam ga sa svojim kolegama prenoseći
mu poštovanje i priznanje koje mu je Šumarski fakultet podijelio. I tako
sam, izvršavajući odluke našeg Fakulteta, imao momentano zadovoljstvo
koje je naglo poremećeno iznenadnom smrću našeg dragog kolege Augusta
Horvata, jer preuzimam vrlo žalosnu i tešku dužnost da se u ime Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i u svoje ime oprostim od sveučilišnog nastavnika
ing. Augusta Horvata. To mi pada u toliko teže što sam savjetnika
Horvata poznavao ne samo kao kolegu nego i kao druga, čovjeka i prijatelja.
Bio je odličan predavač, jedan od najboljih šumarskih stručnjaka
u Hrvatskoj, a kao čovjek vrlo korektan i kao drug i prijatelj pošten i
pouzdan. Mi, njegovi mlađi kolege, mnogo smo ga voljeli i poštivali. Bio je
prava riznica znanja i skustva koje je prenosio mlađim generacijama i studentima
na njemu svojstven način uvijek pun duha i humora. Zato nam je
zadnjih godina nedostajao, a naročito na terenskoj nastavi po Mediteranu
i Submediteranu gdje je bio kao stručnjak i nastavnik nezamjenljiv. A to
nije ni čudno kad se zna da je preuzeo predavanja iz Melioracija šuma na
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 97     <-- 97 -->        PDF

našem fakultetu nakon obilne, bogate i raznovrsne prakse. Odmah nakon
diplomiranja na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu 1927. radi najprije kao
šumarski vježbenik u Capragu, Ogulinu i Sušaku. Zatim postaje upravitelj
šumarije u Karlobagu odakle preuzima funkciju sreskog šumarskog referenta
na Rabu. I od tada dalje njegov je rad usredotočen na pošumljavanje
krša, na smirivanje bujica i melioraciju degradiranih terena, što je
on uspješno obavljao, bilo kao šumarski referent na terenu bilo kao rukovodilac
ili inspektor.


Poslije Oslobođenja bili su mu povjereni najteži šumarski zadaci koje
je drug August Horvat vrlo savjesno obavljao. Bio je načelnik u Ministarstvu
šuma a neko vrijeme i vršilac dužnosti pomoćnika ministra. Godine
1948. postaje direktor Instituta za pošumljavanje i melioraciju krša u Splitu
i tako preuzima opet onu šumarsku specijalnost koju je najviše volio, koju
je dobro poznavao te je na tom polju imao mnogo uspjeha.


To se odrazilo i u njegovim stručnim i naučnim radovima koje je objavio
u različitim glasilima, brošurama i knjigama. Na polju pošumljivanja
krša i melioracije degradiranih terena drug August Horvat postao je u našoj
zemlji prvi stručnjak i kao takav preuzima godine 1957. redovna predavanja
iz Melioracije šuma na našem Šumarskom fakultetu kao stalni sveučilišni
nastavnik. U toj funkciji pokazao se drug Horvat kao odličan pedagog
i vrstan stručnjak, koji je s puno srca i ljubavi prenosio svoje znanje
mlađim kolegama i studentima i tako dao svoj veliki doprinos Šumarskom
fakultetu na području nastave iz pošumljivanja Krša. Zato Šumarski fakultet
u Zagrebu zahvaljuje svome pokojnome članu na njegovom zalaganju
i na njegovom radu.


Opraštajući se danas od Vas, dragi Gustave, ispratit ćemo Vas na
vječni počinak sa poštovanjem i zahvalnošću te ćemo zadržati u uspomeni
Vaš svjetao lik.


Neka je vječna slava drugu Augustu Horvatu!


RADOVI


— Parkiranje u Hrv. Primorju, Naš vrt, studeni 1937;
— Osnivanje drvoreda, Šum. List 1, god. 1943;
— Naš krš, Priroda, br. 1 god. 1945;
— Neki problemi i nedostaci pri pošumljivanju, Narodna država, ožujak 1948;
— O delu Konference za ohranitev tal na Cipru, Gozdarski vesnik Ljubljana,
— O važnosti lovora (Laurus nobilis L.) Šum. list 12, god. 1951;
— O neposrednim
zadacima istraživačkog rada na degradiranom Kršu, Šum. List
br. 1, god. 1951;
— O gustoći sadnje
na degradiranom Kršu napose za alepski bor, Šum. list 8—9,
god. 1951;
— Odgovor
na članak ing. D. Afanasijeva »Naše pošumljavanje«, Šum. List 1,
god. 1953;
— Orijentaciona
sjetva pri pošumljavanju degradiranog Krša, Šumarstvo 9—10,
Beograd 1954;
— Prilog poznavanju
uzgoja plutnjaka (Qurcus suber L.) (Une contribution i
la connaissance de la cultivation du chćne liege)
(Quercus suber L.) Šum. List 1, 1954;
179
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 98     <-- 98 -->        PDF


Osvrt na rezultate pošumljavanja u Krškom području Hrvatske u periodu
izvršenja petogodišnjeg plana, Šum. List 2—3, 1954;

Prilog poznavanju uzgoja japanskog tunga (Aleurites cordata Rob. B.) u Južnoj
Dalmaciji, Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jug. akad. znanosti
i umjetnosti, vol. I, Zagreb 1955;

Istraživanja o regresiji i progresiji šumske vegetacije i tala na Kršu (Kozjak)
Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jug. akad. znanosti i umjetnosti, vol.
I, Zagreb 1955;

Istraživanja o regresije i progresije šumske vegetacije i tala na Kršu (Kozjak)
(Recherches sur la regression et la progression de la vegetation forestiere et
dans sols sur le Karst), Anali Instituta za eksperimentalno šumarstvo Jug.
akad. znanosti i umjetnosti vol. I, Zagreb 1955;

Historijski razvoj devastacije i degradacije krša, Savezno savjetovanje o kršu,
knijga 2, Split 1957;

Nekoliko misli i orijentacionih podataka o primjeni drače (Paliurus aculeatus
Lamp.) pri pošumljivanju krša, Šum. List 11—12, 1958. (Quelques idees et
donnee d´orientation sur application du Paliurus aculeatus au reboisement du
karts);

Osvrt na istraživanje crnog bora (Pinus nigra Arn.) i njihova primjena u šumarstvu,
Šum. List 1—2, Zagreb 1960; (Review of the investigation on the
Austrian Pine (Pinus nigra Am) and the importance of the hitherto achieved
results;

Osvrt na tehniku pošumljivanja degradiranih krških površina sadnjom biljaka
i perspektive njenog razvoja (Review of the reforestation technique of
degraded Karst areas by means of planting, and the prospects of its developement),
Šum. List 5—6, 1961;
— Tehnika pošumljivanja, Šumarska enciklopedija, Zagreb.
— Pošumljivanje degradiranih kraških površina sjetvom, Šum. List 1964, str.
213—225;
— Osvrt na melioraciju šikara u submediteranskom području krša, Šum. List
3—4, 1965, str. 109—123.
D.
K.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 99     <-- 99 -->        PDF

Inženjeri, tehničari — šumarije!


PRIGODNA PRODAJA STRUČNIH KNJIGA:


Kauders A.: šumarska bibliografija I (1846—1945)
greb 1947 (str. 270)
— Za10,00
Din
Kauders A.. Šumarska bibliografijaZagreb 1958 (str. 440)
II (1946—1955) —
20,00 Din


Kompleksna monografija o Kršu (1. Krš Slovenije, 2.
Hrvatske, 3. Bosne i Hercegovine, 4. Crne gore, 5.
Jugoslavije (šumar) — komplet 5 knjiga sa 96 stručnih
referata na 1.400 stranica velikog formata —
Split 1957 50,00 Din


Šafar J.: Uzgajanje šuma — ekonomski i biološki temelji
— Zagreb 1963 (str. 600) 30,00 Din


Tablice za kubiciranje trupaca na 2 decimale — tvrdi
povez, vel. 14x23 cm 14,00 Din


Dnevnik rada — lugarska službena knjiga, tvrdi povez,
250 stranica 12,00 Din


Narudžbe za tiskanice — obrasce
i stručne knjige prima:


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
Zagreb — Mažuranićev trg 11
telefon: 444-206
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 100     <-- 100 -->        PDF

UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA POZIVA NA SURADNJU!


Inženjeri i tehničari,


stručnjaci šumarstva i drvne industrije!


Pozivamo Vas na suradnju:


OBJAVLJUJTE REZULTATE SVOJEGA RADA!


Poželjno je obrađivati izvorne aktualne stručne teme (uspjehe i
propuste) iz brojnih područja i oblasti šumarstva i drvne industrije
u sažeto m obliku, sa nekoliko karakterističnih snimaka, crteža,
grafikona, tabela i si.


Objavljujte rezultate svojih Šumskih gospodarstava, svojih šumarija!


Uredništvo Šumarskog Lista
Zagreb — Mažuranićev trg 11


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —
Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:
Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo;
Zagreb, Mažuranićev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249
Godišnja pretplata na šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i pduzeća 200,00 din. Pojedinci
50,00 din., umirovljenici 30,00 din., studenti i učenici 15,00 din. — I n o z e m s t v o 16 dolara USA
Tisak : Tiskara »A G. Matoš«, Samobor