DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 88     <-- 88 -->        PDF

Ing. Davor Kapec (Novoselec):


Želim upozoriti na jedan problem skore budućnosti pred kojim bi smo
se mogli naći. Naročito mi u praksi. To je problem zaštite ljudske okoline.


Očito je da će šumarstvu u rješavanju toga problema pripasti jedna
od najvažnijih uloga,: jer je šuma upravo ta koja rješava pitanje proizvodnje
kisika, najdragocjenijeg elementa za život čovjeka.


Da li smo mi privredna grana ili ne, to se stvarno danas više na terenu
i u praksi ne rješava, jer se mi u praksi vladamo kao privredna grana i na
taj način rješavamo naše ekonomske probleme na principu samoupravljanja.


Međutim, pitanje je, a to je stvar naših šumarskih teoretičara, naše
šumarske znanosti, da li ćemo u skoroj budućnosti ili već sutra doći u takovu
situaciju u kojoj ćemo primarno biti pozvani da proizvodimo list, a
ne drvnu masu. U takovom slučaju, sadašnja rentabilna proizvodnja možda
neće moći biti temeljem i svrhom naše proizvodnje. Ovo ja dakako postavljam
kao mogućnost i kao pripravu za jedno ponašanje. Jer svaka naša preorijentacija
u šumarstvu ima jedan sporiji tok. Mi smo vezani na prirodne
tokove i zato moramo unaprijed se spremiti na zahtjeve, koje društvo može
na nas postaviti. Svuda oko nas sve vrvi od sr.stanaka i odluka u pogledu
zaštite čovjekove okoline pa mislim da se i mi moramo adekvantno spremiti,
ako već zbog ničega a ono zbog našega šumarskog ugleda.


Zato smatram da moj apel ima ovdje svoje mjesto. Ne radi se o člancima
koji će izaći u našim listovima i publikacijama. Toga već ima. Radi
se o jednoj konkretnoj akciji, koja će nas šumare osposobiti i ujediniti,
tj. pripraviti za rješavanje toga problema i staviti nas na vodeće mjesto,
kamo po našoj stručnosti i odgovornosti pripadamo.


Zato predlažem da se poduzmu konkretne akcije između našega Saveza
i predstavnika naše znanosti, da spremni dočekamo probleme koji se jasno
naziru.


*


Savez će naknadno formulirati zaključe ovoga Plenuma na temelju iznesenih
stručnih referata, društvenih izvještaja, diskusije i primjedaba, kao
i daljnje zadatke u radu Saveza i teritorijalnih šumarskih društva.


Nakon što je dnevni red iscrpljen predsjednik Saveza ing. Stanko Tomaševski
zaključio je ovaj Jesenji plenum.


R. A.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 89     <-- 89 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


ČOVJEK I ŠUMA U JUGOSLAVIJI*


Naše su šume od davnina bile predmetom nesmiljenog pustošenja. I
sve mjere poduzete da se takvo stanje popravi nisu mnogo pomogle. Šuma
bi trebalo da postane ugodno sklonište od nedaća koje doživljava suvremeni
čovjek, ali je i ona zahvaćena razornom djelatnošću suvremene civilizacije.
Iznose se mnogi primjeri osobnih zapažanja uništavanja šuma u raznim krajevima
naše zemlje.


Okrutna je bila borba čovjeka u nedirnutom šumskom prostoru
kad se morao naseljavati i šumi otimati zemlju za
obrađivanje . I sjekira i oganj jedva su dostajali da se izbori najnužniji
slobodni prostor za okućnicu i obrađivanje, što ga je uvijek ponovno zauzimala
okolna šuma svojim podmlatkom. Takvu borbu sam još i ja doživljavao
prije 60 godina u golemoj jelovoj prašumi na Jelovoj Ruji, poviše
Dabara, u našem srednjem Velebitu, ili kasnije u Suhoj, ispod Maglica,
pored Sutjeske, gdje je okolna bukva uvijek ponovno prodirala u jedva
osvojena krumpirišta osamljene Maj dove kuće. Viđao sam slične situacije
i u sjevernoj Finskoj, nepregledne brezove i četinarske šume i danas još
nesmanjenom žestinom stežu svoj obruč oko krčevina rijetkih naseljenika.
A još mnogo snažnija i iscrpljenija takva borba mora da se odvija u nepre
glednim šumskim prostorima oko ekvatora, gdje je tropska vegetacija već
zbog povoljnijeg podneblja još prodornija i nasrtljivija. Promatrajući tako
razvoj ljudskoga naseljavanja kroz tisućljeća i u našim stranama, moramo
shvatiti kako se razvijao odnos čovjeka prema šumi koja ga je posvuda
okruživala i koja mu je, jednom obuzdana, takoreći od jučer služila kao na
izgled nepresušno vrelo koristi i zaštite.


Čovjek je već davno učio da najpovoljnije uvjete za njegovo
trajno naseljavanje pruža u našim predjelima upravo ivic a šume , mjesto,
gdje šuma graniči sa slobodnim prostorom najčešće travnatoga pribrežna
potočne ili rječne doline. Ovdje dolaze najbolje do izražaja njeni
blagotvorni utjecaji: svježina zraka, dovoljna količina pitke vode i obilje
građevnog materijala i ogrjevnog drveta. Šuma je čovjeku istodobno pružala
i zaštitu od nevremena, orkanskog vjetra i monsumskih kiša, ali isto
tako i od prejake sunčane topline i suša koje iscrpljuju tlo. Pomičući ivicu
šume, čovjek je paralelno pomicao i svoja naselja.


* Ovaj članak akademika prof, dr Branimira Gušića, koji je objavljen u
»Prirodi« br. 8—9/73. (iz tiska izišao tek nedavno u 111/75) prenosimo u cijelosti
(izuzev veoma lijepih i instruktivnih fotografija šumskih predjela Jugoslavije),
obzirom na aktualnost članka i u uvjerenju, da mnogi pretplatnici Šum. Lista
i stručnjaci nisu bili u mogućnosti da ga pročitaju.
171
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 90     <-- 90 -->        PDF

U našoj klimatskoj zoni šuma je u zadnjih nekoliko tisućljeća uvijek
prekrivala znatna prostranstva. Ona je bila, i u gorskim krajevima i u ravnici,
jedan od bitnih sastavnih dijelova pejzaža. Njezin nestanak ne može
se danas još ni zamisliti. Njeno bogatstvo bilo je veoma ovisno o gustoći
žiteljstva i o jačini njena iskorištavanja i pretvaranja njegog zemljišta u
obradive površine. Tako znamo da su u ilirsko vrijeme, prij e dolask a
Rimljana u naše krajeve, ogromna šumska prostranstv
a prekrival a i međurječje između Save i Drave te Podunavlje
i Moravsko-vardarsku dolinu, ali i susjedne planine sve do Jadranskog mora.
Također nam je poznato da su za vrijeme Rimljana, kada je znatno bila
unaprijeđena poljoprivredna proizvodnja, šume morale ustuknuti pred intenzivnom
zemljoradnjom. Ta je zemljoradnja bila ponovno obnovljena za
vrijeme Istočnog Rimskog Carstva kada je u Bizant s istoka uvedeno sistematsko
navodnjavanje zemljišta. U doba pak velikih kataklizama, kao što
je bila npr. seoba naroda, prostrane nekad obrađivane površine ponovno
je zahvatila šuma pod svoje okrilje. O tome nam priča u svojim spisima
i sv. Jeronim, jedan od svjedoka tih događaja. Uostalom, ne treba posezati
tako daleko u prošlost. S sami smo svjedoci kako šuma u posljednjim godinama
ponovno zauzimlje bivše pašnjake i napuštena naselja na primorskoj
strani sjevernog Velebita, a i mnoge ogoljele strane u primorju, otkako
je potreba za ogrjevnim drvom znatno opala i otkako je nestalo koze, toga
najvećeg štetočine naših primorskih šuma. Šuma prodire i u napuštena lička
sela u podnožju Velebita, a i drugdje gdje je narod masovno poslije zadnjeg
rata počeo napuštati zemlju.


Naše su šume, pogotovo poslije posljednjeg rata, bile izložene
bezdušnoj eksploataciji, pogotovo tamo gdje su sječu
provodili neuki rukovodioci ili gdje je samovolja tražila pustošenje šume
bez obzira na dopuštene norme. Šuma je tada iskjučivo smatrana nepresušnom
sirovinskom bazom za dobivanje drvne mase od ogrjevnog drva
pa sve do celuloze i drugih finalnih proizvoda. Postepeno su naši šumarski
stručnjaci ipak uspjevali da takve neodgovorne apetite usklade sa znanstvenim
zasadama nekog više-manje razumnog gospodarenja. Pri tome se
u principu polazilo od postavke da se prema izračunatom godišnjem prirastu
određuje i godišnja količina sječe. Ali kako je i prema takvom naziranju
šuma ostala isključivo objekt ekonomske eksploatacije, a pritisak na
sječu nije popuštao, nastojalo se različitim uzgojnim mjerama taj godišnji
prirast što više povećati. Dana je prednost onim vrstama drveća, pa makar
i stranima našoj flori, čiji će ubrzani rast u što kraćem roku dati i što veću
količinu drvne mase pogodne za sječu.


Na taj je način u mnogim našim krajevima prirodni
šumski sadržaj bitno izmijenjen. Ovakva promjena ekoloških
uslova nije samo izmijenila plodnost šumskog tla, nego je i široko otvorila
put ne samo izvalama zbog pajačanog zamaha vjetra, već i djelovanju štetočina
najrazličitijih vrsta. Isto su tako karakter nekih šuma promijenile sječe
samo određenih vrsta (tako još predratna sječa orahovih stabala u dolini
Neretve ili javora u Gorskom kotaru, a osobito pretjerana sječa crnogorice
u mnogim našim planinama) pa je tako nekada miješani sastav izmijenjen
u gotovo monokulturu bukve (u nekim dijelovima Velebita, a osobito oko
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Plitvica), što je ne samo posve promijenilo izgled pejzaža, nego je negativno
utjecalo i na mineralni sastav tla, pa prema tome i na količinu prirasta.


Osobito je poguban za naše šume bio neposredni poslijeratni period.
U to prijelomno doba sasječena su ogromna područja do tada nedirnutih
šumskih površina u našim elitnim šumama, a da se često pri tome nije
poštovalo ni najosnovnija pravila gospodarenja. Sasječeni materijal samo
je djelomično ekonomično korišten, dok je najveći dio neznalački upotrijebljen
ili čak uopće nije ni izvučen iz šume. Tako su još i nedavno obronci
Đerovice, Bogićevice i Koprivnika u Prokletijama desetkovani, a srušeni
orijaši još i danas trunu pored svojih panjeva prepušteni da optužuju jednu
epohu ne samo krajnje neodgovornog nego upravo sramotnog odnosa našeg
društva prema tom blagu, što su ga vjekovi stvarali. Ta je sječa široko
otvorila vrata eroziji velikih razmjera, koja prijeti da na
nekim mjestima posve izmijeni krajinu. Erozija je tako zauzela i velike
prostore, osobito u istočnoj Srbiji, a znatno je ugrozila i normalan rad nekih
tek podignutih hidrocentrala (Jablanica. Đerdap).


Najsudbonosniji udarac našem šumarskom gospodarenju bila je odluka
da se sve šumarije stave na sa mo stalno financiranje i da
se pretvore u privredna poduzeća, zavisna iskjučivo o ekonomskom faktoru
zarade. Sva apsurdnost takve odluke najočiglednije se ukazala na našem
kraškom području (zaprema u nas kojih 4 milijuna hektara), koje je s
obzirom na morfološke karakteristike (propusnost tla i tanak sloj humusa)
osobito osjetljivo na svoj zeleni pokrivač. Bez tog zelenog pokrivača zimske
bujice lako speru tanak sloj zemljače, izbija goli bezvodni krš, nepodesan
za obitavanje čovjeka. A kraj toga su takvom bezumnom odlukom šumarije
na krškom području u pogledu upravljanja izjednačene sa svim ostalim
šumarijama u našoj zemlji!


Ovom odlukom je posve pogažena etika šu ma r s k o g poziva,
a svi su naši šumarski stručnjaci od nekadašnjih čuvara i zaštitnika šuma,
emocionalno odgajanih za njegovatelje tih zelenih hramova naše prirode
i budnih pazitelja ekološke ravnoteže naše okoline, srozani na zatiratelje
upravo tih najplemenitijih spomenika prirode. Oni danas moraju biti spremni
da sruše i posljednje stablo, ako to zatraži poslovni interes ili kad dođe
u pitanje njihova egzistencija. Slavljeni, ne svojom krivnjom, u položaj
da im osobni prihodi ovise o količini posječenih stabala, što je sada strpano
pod posvema neadekvatan pojam »učinka osobnog rada«, njihove je lovačke
puške zamijenio čekić za označavanje stabala određenih za obaranje.
Ta nekada vedra četa u zelenim uniformama, u kojoj je generacijama njegovana
ljubav prema prirodi i smisao za čuvanje prirodne okoline, srozana
je na razinu bezpoštednih eksploatotora jedne životne zajednice bez koje
čovjeku nema egzistencije na ovom planetu.


Pri tome je najgore to što je u međuvremenu izrastao već niz mladih
generacija šumarskog osoblja koje je pritisnuto takvim financijskim nedaćama
i odgajano u toj novoj klimi »znanstvenog šumarstva« i svoj pogled
na svijet i na to šumsko blago prepušteno njihovoj upravi sve više prilagođuje
ovim novim traženjima našeg društva. Posve je srušena profesionalna
etika šumarskoga poziva, zgažena je emocionalna nadgradnja jednoga intelektualnog
poziva, koja je oplemenjivala ljude i izgrađivala oblikovane osobe.
Povodeći se danas za zahtjevima potrošačkog društva mi smo i opet
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 92     <-- 92 -->        PDF

jedanput osiromašili našu evropsku civilizaciju za jednu
intelektualnu vrijednost evropskog čovjeka.


U međuvremenu se problem šuma u Evropi sve snažnije postavlja s
jednoga novog aspekta. Šuma sve više gubi svoj isključivi
karakter proizvođača drvene sirovine. Javljaju se neke njene
nove kvalitete što po svojoj važnosti daleko pretežu ranije njeno vrednovanje.
To su utjecaj šume na oblikovanje klime, na zadržavanje atmosferskih
taloga i na proizvodnju kisika. Premda su ti činioci ljudima već davno
bili poznati, oni tek danas u poslijeratnom periodu eksplozivnoga industrijskog
razvoja, napose zapadnih zemalja prema američkom uzoru, zadobijaju
sve veću važnost. Nova suvremena industrija koristi za svoje pogone sve veće
količine vode, koju osim toga zagađuje svojim brojnim otpadnim tvarima,
a moderni promet, osobito zračni, treba ogromne količine kisika čija je
potrošnja u nekim područjima već dosegla kritičnu točku njegove obnove.
Istodobno obnova kisika iz mora, a more je njegov ponajglavniji proizvođač,
postepeno opada zbog sve jače zagađenosti mora naftom, koja razlivena
stvara na površini tanak nepropusni sloj i tako sprečava oslobađanje kisika.
Posebno se to osjeća u Sredozemlju: zatvoreno Sredozemo more već danas
je dostiglo visok stupanj krajne zagađenosti. Nedostatak vode dostigao je
danas u nekim zemljama Zapada (Francuska, Njemačka, zemlje Beneluksa)
toliko zabrinjavajuće razmjere da već i količina pitke vode dolazi u pitanje.
Usprkos velikim naporima za pročišćavanje otpadnih voda, Rajna i Sena
toliko su onečišćene da je u njima prestao svaki život. Osim toga, nadzvučni
avioni grubo prekidaju visoke slojeve atmosfere i na taj način narušavaju
normalno kretanje atmosferskih masa, koje su i onako već uljem prosutim
po morskoj površini u znatnoj mjeri lišene svoga regulatornoga utjecaja.
Vremenskim promjenama prije nepoznatim u našim krajevima zahvaljujemo
donekle, kako se po svemu čini, i naporima Sovjeta da proljetne kiše privuku
na stepske oblasti prednje Azije što su ih u zadnje vrijeme priveli
intenzivnoj zemljoradnji i koje im tek omogućuju uspješnu proizvodnju.


Da je šuma važan faktor u zadržavanju vode i sprečavanju
bujica, bilo je poznato kod nas već i u srednjem vijeku. Tako su naše
primorske općine već u svojim gradskim statutima donosile brojne odredbe


o čuvanju svojih šuma kako bi se zaštitila brojna šumska vrela i spriječile
bujice sa svim njihovim teškim posljedicama. Tu pojavu smo i mi mogli
pratiti nakon devastacije naših šuma poslije rata. Tako je presahnuo niz
vrela u srednjem Velebitu nakon one divljačke sječe na teritoriju šumarije
Karlobag, pa je danas zbog nedostatka vode došlo u pitanje i poznato mrijestilište
pastrva u Brušanima, a znatno je oslabilo prije uvijek snažno
vrelo u Stirovači. Zbog prekomjernih sječa opažaju se neke promjene klime
i u Gorskom kotaru. Tako je u Gerovu i u Čabru zapaženo otežano uzgajanje
nekih vrsta povrća, koje je ranije uvijek dobro uspijevalo. Neke
promjene klime najavljuju se i u Zagrebu. U vrtovima snažno buja bršljan,
a neki mediteranci među skakavcima i leptirima nestali su iz zagrebačke
faune.
Zagreb je izgubio i svoja cvjetna proljeća i šarene
jeseni , zbog kojih je nekada bio na glasu. Ne treba pri tome zaboraviti
da je tada, prije pola vijeka, ne samo čitava gora na sjeveru grada, njegova
Medvednica, bila sva prekrivena gustim šumama, nego su i u susjednom


174
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 93     <-- 93 -->        PDF

Turopolju stare hrastove šume dopirale sve do periferije grada. I potoci na
Medvednici imaju sve manje vode, a brojni su izvori u gori posve presušili.
Pa kad gledamo ono pustošenje šuma, danas, upravo pred našim očima,
u gorama oko Požege ili u Zumberku, pa nasilje na šumskom zemljištu:
kod nas se sade monokulture kanadske topole u Istri ili različite vrste nama
stranih četinara, i to sve pod firmom neke tobožnje »znanosti«, ili kada se
ništa ne poduzima da se po našim kraškim krajevima oplemene i pošume
niske listopadne panjevače, šikare i kamenjari, a one zajedno u jadranskom
priobalnom području pokrivaju samo u Hrvatskoj prostor od gotovo milijun
hektara, onda se stvarno moramo zabrinuti nad životnim uvjetima kakve
ostavljamo ne možda našim nekim dalekim potomcima, nego samoj našoj
djeci i unučadi. Poznato je da samo prirodna šuma, s biocenozom koja odgovara
fiziološkim prilikama kraja osigurava šumi njenu punu ekološku funkciju.
I polazeći danas zaista od »znanstvene« osnove, onda bi vrhovni zakon
za gospodarenje šuma kod nas morao glasiti: sve poduzimat i da se
površina »prirodnih šuma« kod nas sve više povećava.


Takav zaključak onda nas dovodi i do jedne nove dimenzije: velike
šumske površine, ljepote naše zemlje i još netaknutost prirode maksimalno
koristiti za rekreaciju. Evropljanima, kojima mjesečni boravak u nezagađenoj
sredini postaje sve manje luksuz, a sve više životna potreba, puto vanje
na ljetovanje sve je manje privilegija dokona
čovjeka. Ljetovanje sve više postaje životna potreba
upravo za radni narod, koji većinom radi u zagađenoj atmosferi
velegrada ili tvorničkog kruga. Usavršavanjem proizvodnje stroj sve više preuzima
od radnika neposredan fizički posao, a za uspješno rukovođenje traži
sve više znanja i sve intenzivniji psihički napor. Prema tome, svako rukovanje
novim aparatima i u neposrednoj proizvodnji traži sve jač e anga žiranje
intelektualne sfere, što sigurno dovodi do jačega opterećenja,
u prvom redu autonomnog, a onda i centralnog živčanog sistema. Prema
tome, mijenja se kvalitet ali ne i kvalitet opterećenja radna čovjeka. I sam
svakodnevni život u potrošačkom društvu u znatnoj mjeri troši naš živčani
sistem brže nego što ga priroda može prilagoditi i bolje ga osposobiti za
uspješnije savladavanje zahtjeva, koji se stalno povećavaju. Sve veći broj
duševnih oboljenja i smrti uslijed srčanog infarkta to bjelodano dokazuju.
Zato redovna rekreacija u još nedirnutoj prirodi postaj
e životn a nužda , a korištenje takvih, još relativno prostorno
ograničenih rezervoara u Evropi, problem koji prelazi ne samo nacionalne
nego i državne granice. Da su stvar? pomalo i kod nas sazrele za takva
razmišljanja, najbolje je pokazalo savjetovanje o očuvanju rijeke Tare i
izdvajanje čitave široke, još prilično nedirnute, planinske oblasti od Neretve
do Prokletija kao rekreacijskog područja evropskih razmjera. Njezino bi
korištenje upravo u ovakve svrhe domaćem stanovništvu moglo osigurati
sigurniji i veći godišnji dohodak od bilo kakve industrije ili kojeg drugog
korištenja prirodnih izvora.


Naravno da ovakva nova gledanja teško krče put u sredinama, još uvijek
opterećenim nedavnom prošlošću i slabom ili tek površnom obrazovanošću.
A još je svakako mnogo teže osloboditi se kroz tisućljeća naslijeđenog
antagonizma prema šumi i shvatiti da na tu istu šum u moram o
sada gledati kao na našeg najboljeg saveznika i po
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 94     <-- 94 -->        PDF

magača u borbi za održavanje ekološkog sistema. Taj
će ekološki sistem u skoroj budućnosti jedino moći osigurati daljnji život
čovjeka uz eksplozivan porast stanovništva i daljnju proizvodnju materijalnih
dobara danas već toliko potrebnih civiliziranom čovjeku.


Ali ono što bismo morali odmah shvatiti jest činjenica da je šum a
zajednica živih bića čiji je prirodni sastav rezultat dugog vremena
odabiranja i prilagođavanja pojedinih njenih sastavnih jedinica ekološkim
uslovima, podvrgnut brojnim promjenama kompleksnog zbira činilaca,
koji svi zajedno čine ono što mi nazivamo životnom sredinom. I čovjek
je takva jedna jedinka, koja se kroz milenije razvijala usko povezana sa
tom sredinom. On je tu sredinu prilagođavao svojim potrebama, ali je i ona
njega oblikovala prema njezinim uslovima. Zahvaljujući svojemu intelektu
čovjek se razvio danas u moćnu silu, koja je u industrijaliziranim krajevima
već toliko teško poremetila ekološku ravnotežu svoje okoline, da ti
poremećaji dovode u pitanje i samu dalju egzistenciju čovjeka. U njegovim
je rukama da on još na vrijeme te poremećaje ukloni i da ekološku sredinu
ponovno dovede u sklad sa osnovnim zakonima života. Taj put nije lagan
i zahtijeva izuzetan napor najboljih jedinki u ljudskom društvu. On se mora
odvijati u fiziološkim granicama prirodnih zakona kojima je i čovjek
podložan.


Čuvanje prirodne šume jedan je od osnovnih proces
a u tom razvoju, a odnos svakoga pojedinca od nas prema šumi jedan
od bitnih preduslova za njeno uspješno provođenje. To naravno ne znači
da treba od sada unaprijed prestati svaka sječa i obustaviti rad šumska
industrija, koja traljava, kakva kod nas jest, hrani još uvijek tisuće zaposlenih.
Nužno je samo da se naš stav prema šumi iz osnova izmijeni i da
shvatimo da je ekološko djelovanje šume za nas kud i kamo važnije od njenoga
drva kao industrijske sirovine. Mi moramo shvatiti da se eksploatacija
te sirovine mora kretati u strogo omeđenim granicama, koje ne mogu biti
iste na svakoj podlozi i na svakom mjestu. Jasno je da nas u tom poslu
ne mogu rukovoditi isključivo ekonomski neposredni interesi i da dinar ne
može biti odlučujući faktor za njegovo provođenje. Treba shvatiti da društvo
za održavanje ekološke ravnoteže mora smoći sredstva, a da je za ovo očuvanje
prirodna šuma jedan od glavnih faktora.


Treba ponovno visoko podignuti danas posve zaboravljenu šumarsku
etiku, ono najljepše i najsvijetlije što je nekad odlikovalo istinskog šumara.
Treba šumu koristiti kao rekreacijski medij i tako osigurati egzistenciju
domaćeg stanovništva. Treba već jednom zauvijek odbaciti u našim
kraškim krajevima onu otrcanu krilaticu: »Koza je sirotinjska majka«,
jer je ona zaista sirotinjska majka samo u jednom krajnje nazadnom društvu,
a njezino prisustvo danas jasan je dokaz naše posvemašnje nesposobnosti
i naša je najveća sramota.


AKADEMIK prof, dr BRANIMIR GUŠIĆ,
predsjednik Savjeta za zaštitu prirode
SR Hrvatske