DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 98 OŽUJAK — TRAVANJ GODINA 1974.


UDX 634.0.232.322.411:634.0.1747 Picea abies Karst.


ISTRAŽIVANJE UTJECAJA DUŠIKA NA USPIJEVANJE BILJAKA
OBIČNE SMREKE (PICEA ABIES KARST.)*


Nikola Komlenović,
Jugoslavenski institut za četinjače, Jastrebarsko


UVOD


Fiziologija ishrane bilja uči nas, da su sva biljna hraniva neophodno
potrebna za rast i razvitak biljaka. Zbog svoje specifične funkcije ona su
međusobno nezamjenljiva pa prema tome i jednako važna. Neka hraniva,
međutim, biljke više troše ili se inače češće radi o njihovom nedostatku
pa o njima treba voditi veću brigu u biljnoj proizvodnji. Među takova
hraniva spada u prvom redu dušik. Pozitivno djelovanje dušika na rast
šumskog drveća dokazano je u brojnim pokusima (Baul e i Fricke r
1967, i dr.).


Dosadašnja proučavanja pokazala su, da dušik uz prisustvo ostalih
hraniva općenito najjače utječe na rast šumskog drveća (Baul e i
Fricker 1967, Hoffmann 1969, i dr.).


On se u tlu nalazi u organskom i anorganskom obliku. Na anorganski
dušik, koji direktno mogu koristiti biljke, otpada najčešće 1 — 2% ukupnog
dušika. Njegov dio, koji se nalazi u nitratnom obliku, ne veže se na adsorpcijski
kompleks, vrlo je pokretan i podložan ispiranju. Taj je problem prisutan
ne samo kod nitratnih, nego i drugih dušičnih gnojiva, pošto i njihov
dušik relativno brzo prelazi u nitratni oblik. Zbog takovih svojstava ova se
gnojiva kod šumskih kultura pretežno primjenjuje tek nakon sadnje biljaka,
u manjim količinama i kroz više godina. U rasadničkoj proizvodnji, koja nas
u konkretnom slučaju posebno zanima, dušik se kod osnovne obrade dodaje
samo u ograničenim količinama, a najvećim dijelom kroz prihranjivanje,
kada je on biljkama najpotrebniji (G u s s o n e 1964, K r a u s s 1962, Baule
i Fricker 1967, H o f f m an n 1969, Komlenović 1972 i dr.).


* Ova je istraživanja financirao Republički fond za naučni rad SR Hrvatske
i Poslovno udruženje šumsko-privrednih organizaaija u Zagrebu.
85
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Pri tome se stalno nameće praktički važno pitanje u pogledu broja prihranjivanja
te vremena primjene dušičnih gnojiva. To svakako ovisi o više
faktora, kao što su uzgajana vrsta, stanišni uvjeti, tehnološki proces proizvodnje
sadnica, oblik gnojiva idr. Baule i Fricker (1967), kao i
mnogi drugi autori, smatraju da veći broj manjih doza dušika djeluje povoljnije
na uspijevanje biljaka od jedne visoke doze. Iz tog se razloga,
posebno na lakšim tlima, preporučuje višekratno prihranjivanje biljaka manjim
koliičnama dušika. Doze dušika najčešće se kreću između 0.15 i 0.25 kg
N/a, pri čemu ukupno količina ne prelazi 0.60 — 0.80 kg N/a. U Istočnoj
Njemačkoj u pravilu se provode dva prihranjivanja jednakim dozama dušika
(K r a u s s 1962, Hoffmann 1969 i dr.).


Kod nas je ova problematika dosta proučavana u poljoprivredi (A 1 e k-
s i ć et al. 1973). Nasuprot tome, nismo pronašli niti jedan rad koji se odnosi
na vrijeme i način primjene dušičnih gnojiva kod šumskog drveća. U našim
je istraživanjima upravo postavljen kao osnovni zadatak utvrđivanje utjecaja
vremena i načina primjene dušičnog gnojiva na uspijevanje presađenica
obične smreke. Uvrštavanje drugih vrsta mineralnih gnojiva u varijante
pokusa imalo je za cilj dobivanje općeg uvida o djelovanju dušika, u prvom
redu u odnosu na fosfor i kalij.


METODE RADA


Postavljanje pokusa


U ograđene lijehe, napunjene supstratom do 20 cm, posađene su 2.
travnja 1968. godine biljke smreke 2 + 0 godina stare. Ove su biljke uzgojene
u istraživanom rasadniku iz sjemena sabranog u kulturi smreke Stražnji vrh
na području Šumarije Delnice. U pojedini pretinac zasađeno je po 25 strogo
klasiranih biljaka.


Shema pokusa bila je slijedeća:


O — negnojeno


NP — dušik i fosfor


NK — dušik i kalij


KP — kalij i fosfor


NPK — dušik, fosfor i kalij


KMgPNNN — tri prihranjivanja dušikom


KMgPONN — bez prihranjivanja u travnju


KMgPNON — bez prihranjivanja u svibnju


KMgPNNO — bez prihranjivanja u lipnju


KMgP3NOO — cjelokupna količina dušika primijenjena u travnju


KMgP03NO — cjelokupna količina dušika primijenjena u svibnju


KMgP003N — cjelokupna količina dušika primijenjena u lipnju


Pokus je postavljen po randomiziranom blok sistemu s četiri ponavljanja.
Pojedinačna doza dušika iznosila je 20 kg N/ha, što daje cjelokupnu
količinu od 60 kg N/ha. Prihranjivanje je vršeno kroz tri godine 15. travnja,


15. svibnja i 15. lipnja. Na varijantama gnojidbe NP, NK i NPK, također,
su provedena tri prihranjivanja sa 20 kg N/ha.
86
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 5     <-- 5 -->        PDF

Dušik je primijenjen u obliku amanijevog nitrata. Kao fosforno gnojivo
upotrebljen je superfosfat u količini 120 kg Pa05/ha, dok je kalij primijenjen
kao kalijev sulfat. Na varijantama u kojima se nalazi magnezij vršena je
gnojidba patent kalijem. Ovim je gnojivom, kao i kalijevim sulfatom dodano
120 kg K>0/ha. Dok je dušik primijenjen površinski, fosforno, kalijevo
i kalijsko-magnezijevo gnojivo izmješano je sa supstratom.


Rast i prirast


U mjesecu studenom svake su godine mjerene dužine i srednji promjeri
vršnih izbojaka biljaka. Posljednje godine istraživanog perioda (1970) utvrđena
je količina suhe tvari, odvojeno za korijen i stablo na po pet biljaka
sa visinama najbližim prosječnoj visini pojedine parcele. Suha tvar određena
je sušenjem biljaka na temperaturi 105° C do konstantne težine.


Uzimanje i analiziranje uzoraka iglica


Uzorci iglica sabirani su za analize u drugom dijelu jeseni. Prosječni
uzorak biljnog materijala za pojedinu parcelu načinjen je na taj način, da je
sa svake biljke uzet po jedan izbojak sa južne strane prvog pršljenja. Uzorci
iglica su neposredno nakon sabiranja sušeni na temperaturi 60° C, a kasnije
na 105° C do konstantne težine.


Sadržaj dušika utvrđen je metodom Kjeldahla .
Za određivanje sadržaja ostalih analiziranih biljnih hraniva spaljivana
je biljna tvar sumpornom i perklornom kiselinom. Fosfor i magnezij su određeni
kolorimetrijski, a kalij i kalcij plamenfotometrijski.


Statist ičke metode


U cilju utvrđivanja značajnosti utjecaja pojedinih tretiranja na rast biljaka
smreke provedena je analiza varijance za visinske priraste, promjere
vršnih izbojaka i suhu tvar prema Mudriju (1965) i Jeffersu (1960).


U laboratorijskim analizama i radu na pokusu sudjelovali su N. Pezdirc,
P. Rastovski, E. Maradin i Z. Lukić.


SUPSTRAT I KLIMATSKI UVJETI


Istraživanja su provedena u rasadniku Jugoslavenskog instituta za četinjače
u Jastrebarskom.


Supstrat na kom su uzgajane biljke smreke predstavlja površinski sloj
kiselog smeđeg tla iz Točka kraj Slunja. Mehanički sastav i osnovna kemijska
svojstva ovog tla vidljivi su iz podataka iznesenih u tabelama 1 i 2.


Mehanički sastav tla


Tab. 1
Sadržaj čestica u °/o


2.0 — 0.2 0.2 — 0.02 0.02 — 0.002 < 0.002 mm
0.6 24.9 50.3 24.2


ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Kemijska svojstva tla


Tab. 2
pH AI — Humus Ukupni (%>)
H20 n-KCl P205 K20 »/o N P2OS K20 CaO MgO Na20


5.5 4.1 0.2 7.6 3.5 0.16 0.082 5.2 0.28 1.02 3.02
Da bi se bar djelomično približili supstratu kakav se po mehaničkom sastavu
smatra povoljnim za uzgoj četinjača, (K r a u s s 1966) na dva volumna dijela
tla dodavali smo jedan dio kvarcnog pijeska Ovako priređeni supstrat pokazivao
je kemijska svojstva iznesena u tabeli 3.


Kemijska svojstva supstrata
Tab. 3


pH AI — Humus Ukupni N
H20 n-KCl P205 K20 % °/o
mg/100 g tla


5.8 4.6 1.1 4.7 2.4 0.11
Dobar uvid u klimatske uvjete pružaju podaci motrenja sa meteorološke
stanice postavljene u proučavanom rasadniku. U smislu Köppenov e klimatske
klasifikacije nalazi se ova stanica u oblasti tople — umjerene kišne
klime sa oznakom Cfwbx" (Kirigi n et al. 1971). Glavne značajke klime
tijekom perioda istraživanja vidljive su iz priloženih klimatograma. U cilju
dobivanja uvida u opće klimatske odnose šireg okoliša proučavanog rasadnika
daju se i klimadijagrami najbližih stanica u Zagrebu i Karlovcu.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Podaci o najvažnijim parametrima rasta i prirasta presađenica obične
smreke izneseni su u tabelama 4, 5, 6, 7 i 8 te predočeni na slici 3. Iz ovih
podataka jasno proizlazi, da je na rast obične smreke u prvom redu djelovala
gnojidba dušikom, a u manjoj mjeri gnojidba kalijem i fosforom. Naime,
djelovanje dušika statistički je opravdano kako u pogledu visinskog
i debljinskog prirasta, tako i u pogledu produkcije suhe tvari biljaka. Utjecaj
fosfora i kalija bio je statistički opravdan sam za visinski i debljinski
prirast, dok je na produkciju suhe tvari taj utjecaj bio, također, pozitivan,
ali statistički neopravdan. Posljednjem podatku ne treba pridavati poseban
značaj, jer je suha stvar određivana samo na uzorku od po pet biljaka za
pojedinu parcelu.


Interesantan podatak predstavlja činjenica, da je utjecaj kalija nešto
veći od utjecaja fosfora. Na terenu, u kulturama obične smreke na kiselim
smeđim tlima redovno smo dobivali upravo obrnutu sliku. Razlog tome treba
tražiti u prvom redu u tome, što smo prilikom punjenja lijeha davali tlu
kvarcni pijesak i time stvorili povoljnije uvjete za ispiranje kalija. Ta pojava
mogla je u konkretnom slučaju doći do posebnog izražaja zbog intenzivnog
zalijevanja lijeha.


88
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 7     <-- 7 -->        PDF

ZAGREB (157m) 11"7
GRIĆ S7A
(13)
40*3
270


S|. I. Klimadijagrami stanica iz okoliša istraživanog objekta za razdoblje 1968—1970.
godine (prema S. Bertoviću, u smislu H. Waltera )


3-1 9
~25-7.´! h ao´8 J 3-9-f


51. Z. K llmitogtnml stanica Jastrebarsko i t raidoblj« 1968-1970. godina
( prema S. Bertoviću, u smislu H. Waltara )


TUMAČ ZA KUMADIJAGRAME I KUMATOGRAME


a) Slanica


b) NadmoriKe visina


c) Broj godina (period) motrenja


d) Sredn|a godišnja temperatura zraka < C )


e) Srednja godišnja Količina oborina (m m )
1 Srednji minimum temperature zraKa najhladnijeg mjoseca
9) Apsolutni minimum temperature zraKa
h) Srednji miKilmum temperature zraka najtoplijeg mjeseca


´ ´ Apsolutni maksimum temperature zraka
H Srednje Kolebanje (amplituda) temperature zraka
K) Srednje mjesec ne temperature «raka
I) Srednje mjesečne količine oborina


m) Sušno (arldno) razdoblje
n) Razdoblje suhoće
o> Vlažno (humldno) razdoblje


p) Mjeseci *a sred nil m minimumom temperature zra Ka ispod C


ri Mjeseci sa apsolutnim minimumom temperature zraKa ispod X


aoo mm
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 8     <-- 8 -->        PDF

´


ö


O^h rH O vt) ON O ON ON OA IA-4" ON H OJ OA CN--4- CO OJ VO OA-* UA rH O rH L"N--đ-GO


H ONOO OO ON co ONO ON ON ONO O ONO o ONCO CO OA ON O O rt rt rH rt O O rt o
U B rH rt rt rt rH rt rt rt rt rt rt rt rt rt H
4) S


INHHM
A KAVO rH KA CO


HSUB´rH´TT! fco KA. ovo !>-rA-H- LIM S "Ö" lA-d- vövo ^


a


60


OJ H rH OJ H IA KA-4" KA KA J - -4" KA KA J-KA OJ rt KA OJ 4-A LAVO A IA KA A A -4"


,


rH HHHH rH l-H rt rt rt rt rt rt rt rt rH HriH H rt rH H H rt rH rt rt rt rt rH


ON rH OA-4" KN, ON ON O- KN, r>--d-DO VO O O-LTN DO VO rH OJ 4-rACVK-H O Jt O-. O VO 4J
» vn
oo


ON ONOO OO ON ONO O O O O O O O Ci O CO 00 O ON, H H OJ OJ OJ rH O H OJ rH
rl KS rH H H rH H rt rt rt rt H H rH rt rt rH riririri rt


rt rt


0> Ä


O TJ
e o 30 ^CTi 04-KN rH ON tA Apo KArH rt O rH ITiOJ-N 4-4" O ONCO O -4" 0A O KA (VI
O .L>
vo a


ti N a\ LA-4- iA LA IA VO LALA A iA VO VO VO VO VC: IA A IA A A VO V0 LA A VO VO AVO VO VO
O* -H rt


0)
d OJ KMAOO A C-O 0-4-O -3- rH CO VO OJ KA-4- VO O KACO O ON KA O OJ KA OJ -4´
H O


CQ O E rt LA-4" VO 4" (N KA A KA A A--4- -4- co VO J" CO KA OJ CT^OACO oj o rH OOO rH v.


o


Hffltl -d- -i-j - j -IA IA LA IA LA LAIA A A LTN LAJ- -4-A LA LAVO VO VO VO LA AVO LT
~+ "*


> rt


(8
Ö


rl CO A rH CO KA -3-O CN-H to LA-4" AVO O OVO OJ O rH LA rt -d" VO rv O A O -4-CM
T3 S
0) u ONO o o O -4- KA KA KA KA J- KA KA-d-J-KA rH O KA OJ LA LAVO A A VO J" A LOJ


"^


rl rH rt rt rH HHriH rH rt rt rt rt f-l rt rt rt rt rt rH rt rt rt rt rt


HriHH


w


O CO VO O OJ 4" -4- -4- ON o rt KAOJcO LA KA ON OJ H rt KA rH rH rH OA O rt OJ rt KA
10 [>(
ti ON ON IA KN. KN, f\J H VO CN- O-X! DO VO VO CO CN O OJ rH IA J* O CO ONCO 00 00 ON ON r-{ ON


rH H H rH rt MrlHH rH rH rH rH rH rt rt rt rt rt rt OJ rt rt rt rt rt rt rt OJ rH


H
U


ON CO ON OJ KN KN ONVO IA fA o VO OJ O A KA V0 O CO IA OA OJ OJ CO VO IN OO -4" VO O 00
VO


rl L ON OJ rH rH rA OJ KA LAVO -4" l/N LAVO IA-4-A IA-4-O A KA IA O-CO OA I>-OO -4-LA4-U"\
id rH rt rt rt rH H rt rt rt rt H rlHHrt rH rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rt rH
(0
Cl ^


H co CO rH tA rH KN O rt O-O 4" VO O CO ON KA J- O CO VO 4" OHJ-ri 4-KA O KA IA A
W VO
H ON VD\ß>J)VO ko 00 CN-VOCO r~-ONCO co O ON CO CO CO CO X) rH O rt OA O rt O O O oJ> rt rH rH rH rH H H rH rH rH
H


a a


CO CN. O OJ -4" -4" OAVO rt !A CMN OJ tN rt O A00 O rH X) -3-O rt IA OA O-CO ON DO


-P ö c


>ü (0 O rt KA-4" -4" fA O -rl ~ MriHH rt rt rt rt rt rH H H rH H H rt rt rt rt H rt rt rt rt rt


HHriri rt


a. >
0)


r-3
i a H rt t-H rt H H
a as H M > H M > HH> M l-H > H M > M M >
O TS M H H H rH M H M M H M H rt rt rt rt H H M H H M H H
O H


Pj >-P Ö 43 crt m Bi d ni Z S 3 S (0


Cđ T3 d d Cl d WWd d


« fcc! a a a K


f-3-H H CLi PL, CU CU rH W « M « H rH rl H
ra, 04 o, a, z; z: 2: 2 T3


H -O o o o o T3 -d
0) a a Z S 12) a ss 2; z 3 a U ti § § § § t.
> M S3. i3. C0 ja ia ft ft Pl ft °J
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 9     <-- 9 -->        PDF

(8


a


H ft-O vL> O O COVO N4-rH PO tA>>0 H IN H tA tAOx AJ LA AJ IA IA Jt AJ INVO 0 vo
-ö S


a> P. O O 0 0 O CO Oxco Ox Ox ffx Ox Ox O Ox O O O Ox O OOOO O O O O H O


U H rH H H H H H rH H r-i r-i r-\ r-\ H r-i t-1 r-i r-i


O IAVO LA 0 0> AJ VO IA, H Ox M AJ IN H CO H-4- tAIA H O LAVO O CO OX H Ox O LN


ax I4- tA tA-4-tA AJ tA OJ tA AI 4" IA IA-4-tA pt J- J" -K> -4" IA-4" -4" LA -4-KMA4 IA4
H H H H H H rlHH ri rH H H rH rH H HHHH H HHHH H t-\ i-\ r-i r-i H


° v


N


ON INVO O 00 tA AJ VD CO IN H> Ox tA IA tA 00 IA-4- 00 AJ UN Ox LA IN (N IN IN H LA IA O
> VO


au 1


>C0

O ONOO O Ox Oxco Ox Ox Ox Ox Ox O Ox OOOO O OOOO O O H O H H


cr-


H rH H H H H HHHH H HHHH H r-i r-i r~i r-\ H


r-D »r;
B O nn lANI^H vo O VO CO J" Aj 4" -4- M3 Ox VD CO O IN OX Ox VO LN H IN 00 OX O LA LA AJ
O .0 VO
AH -H H


«


Ö O O CO tA IN IA O AJ CO O O O O tA tA N OVD4- IM X) Ox IN LN O tA O Ox LA H VO


rt IN S
4-O Ox LA AI r-t LA IA>vD -d-4- H\ ß IN -4" X> tNVO O vD AJ IAVO -4
ca ON o OHC04 co


-+


H H IA LA-4" IA IA LA tA J" IA LA LA IA tA LA LA LA LA LA LA LA LA LAVO LA LA LA LA LA LA
m


>


C3
E)


rl CO VO H O rH tACO OX rH E
U H rH iH H H HHHH i-i i-* <-{ H <-\ rH r-i r-i r-{ r-i H HHHH H r-{ r-\ ,-i H H


p O tACO IA LA O -* Ox IA tA 0 yL> AJ tA AJ H LA LA AJ Ox CO Ox AJ AI OX H H -4- INVO LA
W
r


(U OM 0>VO J- LN LAVO LAVL> VL) *L> tAco co IN XO IA Ox IA, IN LNCO CO 30 co 00 IN Ox XI
H H rH H rH rH HHrlH H HriHrl H H H H H H r-\ r-i r-t r-i H HHHH H


ts ko


H
<-<


P. ON Oxco O- tA IN HCO (\1 (\) tA -4- 00 AJ tA Ox INVO H ISLA
vO AJ H LA H IN H O IN 4VO
H $ ON <\J tA-4-!>-~+J- cg AJ -4-IA INJ-N4-LA LA -4" VO LA LA X) IN LA IN IN LA-4- tA-4-4M
H rH rH H rH H H H H rH H r-i rl r-\ r-\ rH r-i <-i r-i t-\ H H H H H H H H H H H
to


ß ´


H 30 IA AI .4- (M 30 O^lrlOX -ct-<0 J" OXVO XO 00 H4VO LA 4" H O -4-LA Oxco O IN 4in
kfl
rl ON IN LN IN IN OO CO CO OO co OO Ox IN OO CO XI CO XO 0 30 Oxo CO O X) IN CO co XI
a> Ox


H H H H


fe


aj


Ö rö
IA O ON LN 0 tA Ox AJ VO r^ -4" vL> Ox Al 0 O -4" IN O O 0 AJ J- AJ Cx-fAVO OD H IA


>ü to 0 <\l tA AJ IA, tA AJ AJ (A4-K\ AJ tA AJ IA tA IA IA-4- LA 4-tA tA LA tA tA tA AJ J- tA tA
O -H H H H H H H H H rH H H rH H H H HHHH H r-\ r-i i-f r-{ H HHHH H


cu >


1 Ö H H M H H H
rt as M M > M M > M M > H H > H H > H H >


HHHH M M rH M H M H H HHHH HHHH HHHH


a T»


0 H


a. >
to"


P CD
OOOO OOOO


a a a a


Ccđ tA IAcd0000 E) 0 tA tA tA IA OOOO


a
a
T3 ^ a SB SZ5 55 id 2; a a a c« OOOO * OOOO O a a a a IA tA «


a ss S3 a a a a a a a a a a a a n


1-3-H H rl tA tA tA tA H
rl T-3 ti to K) to "a a a a a a a a a M bO ho be » » » K T3 MM»« T!
a a
SH O Ol hO bO bO hO 4> 1> 1)


ho ho ho ht


f-l
t> bO di CL, &, A, CO PH PL. Ill ft, W Pi Pi .Pi,Pi 1«? Ptfcft Pi CO PH ft tu H egP< P. PH fti CJ3


g g g § g § g § § g g glL g g g § g g g g g g g g
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Nasuprot tome dobro je poznato, da usitnjavanje tla povoljno utječe
na mobilizaciju fosfora (P o p o v i ć et al. 1969), čiji ukupni sadržaj u istraživanom
tlu nije mali.


Slično kao i u kulturama smreke na terenu (Ko ml eno vic 1973),
magnezij nije pokazao niti tendenciju pozitivnog utjecaja na rast biljaka
smreke (odnos varijanti NPK i KMgPNNN).


Tri prihranjivanja dušikom u svakom su pogledu pokazala jači pozitivni
utjecaj na rast biljaka smreke od dva prihranjivanja. Statistički opravdana
razlika nije utvrđena samo u pogledu produkcije suhe tvari između
varijante s tri prihranjivanja te varijanti u kojima je izostavljeno prihranjivanje
u travnju i lipnju. Izostavljanje prihranjivanja dušikom u svibnju
imalo je za posljedicu najjaču redukciju rasta biljaka. To je i razumljivo,
kada znamo, da upravo iza 15. svibnja smreka pokazuje posebno intenzivan
(Komlenović 1973).


Tabela varijance za visinske priraste, promjere vršnog izbojka i suhu tvar
presađenica smreke
Tabela 5


Vrsta
varijance
stupnjevi
slobode
SQ MQ F
eksperimentalni
VISINSKI PRIRAST
Blokovi
Tretmani
Pogreška
Ukupno
3
11
33
47
7.86
92.12
13.34
113.32
2.62
8.37
0.40
2.41
20.93**
PROMJERI VRŠNIH IZBOJAKA
Blokovi
Tretmani
Pogreška
Ukupno
3
11
33
47
1.24
23.01
4.71
28.96
0.41
2.09
0.14
0.61
14.93**
SUHA TVAR
Blokovi
Tretmani
Pogreška
Ukupno
3
11
33
47
1050.50
10729.20
10154.34
21934.04
350.17
9753.82
307.71
466.68
31.70**


signifikantno na nivou 1%
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 11     <-- 11 -->        PDF

X X X X
vo
X)
cd
NL00đ3W)i
«
-*
KN
l-l
o
KN
o
X
VO
rH
X
o
CNJ
X
ITN
rH
vo
O
X
H
rH
NO
H
OX
W
rH
EH X X X X X X
OMZOd^WH
X
vo
.tf
X
KN
i-l
X
OA
o
X
CO
CM
C O
o
KN


o
X
OO
t-i
X
KN
CNJ
O
HX
KN


H
I I
X
X
X
X H X
X X
OONid^WS
KN
KS
O
o


o
ITN
H


CNJ
vo
rH
I A
O
o
r-\
KN


O
l i t
X X X X X
X X X X X
ONNdSWi
VO
KN
KN


o
H


o
CO
rH
CO
rH
KN
H
OO


o
KN


rH
l i l i
X X X
X X X X
cd
NONdSW)
KN


c\J
o
J
rH
ITN


o
r-\
m
KN
VD


CNJ
ITN


o
1
´
l i l i
a X X X
0)
p-
NNOđSjD
X
OO
OJ
X
ITN


o
X
X
ON


o
o


X
X
vo


CNJ
X
rH


CM
1 l l i l i
u
U
p<

NNNdSW)
X
ON
J t
X
vo


X
(NJ


rH
X
rH
KN
ir>


o
l l 1 l i l i
M
M
Ö
H
.M
H
rH
XđM
X
X


I A
X
X
H
c\J
X
X


H
X
X
vo
KN
-
i l 1 1 l i l i
N
cd m
«
X
X
00
*
H
X
X
IfN


H
X
X
ON
1 i l 1 1 l i l i
10
(U
-P
X
X
I
+> MN


K N


O 1
1 i 1 1 1 l i l i
ITN H
H o o
O > t»
cd X H -H
X a a o
th
K N
KN
1 i i 1 1 l i l i cdö
cd
a
cda cđ
Ö _ +> -p
H O
C -H C->
ü J CT\
3^
cd
X
o> io*-> ß10 -rl
«o H cd i
fcCO
a o
KN
O
vo
KN
O


-*
H
(NJ
t >
tr\
c\l
U\
rH
KN
VO
CNJ
ONKN
VO
KN
O N
-3t>


KN
H TH
rl H
O^
10 -H VO
H
c-i O
t-i H rH rH rH H H H <-t H H H « n
&. > Ptr H bO fao
*— H -H
CO 10
cd
cd cd
X A!
-p cd T 3
<-3-H
H ´<->
U o
cd ö
> bO o 3 ß
«0 i
55
85
55
ft
bO
§
as 25
o04
bO
S
55
O
85
ft
bO
§
o5555ftfaO
§
O
o
55
KN
ft
b O
§
O
a
KN
Oft
b O
§
85
KN
O
O
PH
b O
§
ri -H
rH rH
N N
cd cd
u u
x
X X
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 12     <-- 12 -->        PDF

X X X X
XXX
O O- J- J-U\ OJ VO U"\ ON -4"


OJ O O H O O O


o o o


X X X


X X X X


x


ONfOd^WX oo KN OJ


1


o o o o o o


X X X X


X X X X. X
KN O O ON VO OJ rH
OONŽđSp«


o o rH O O O o


X X


X X X


m m 4-ri KN VO


OMNđSra


o o H O O


X X XXX
X X XXX
NONđsWX (A CO r-H O O- ON


»
O OJ rH O


o o


<0


E X X X X
X X X X


(1) OJ 00 r-CO
NNOd31«


U
rH O


ft


XX X


r\ Ps rS ?S


OJ ON VO VO KN


NNNđ^ra


OJ O O H O


A! X X X X
X X X X


rl tA OJ ON ON
}!đN


H


X
XXX
VO O-O


X
X


đM VO KN


o


X
X
KN


đN

h

bO CÖ O
O X Ovo
ON OJ OJ rH co O rH C -
1)
nW
E >t0 O H
o ti jo |
h > INI 00
E
a OO ON o
ON


H o o «
ON


ON o o
Oti
p, v-l VO
ON
ft H
P 3 T3
T H
H -I-3
3 đ
> bO
Oa.
55
«
3
a.
W
«
L525s
%>
55
L5
85O55Q j%
§
O
55
SS
O J
%
§
Q
a
KN
Q i
%
§
SS
KN
O
O J
60
üü
KN
O
O
(Xt
%
§
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 13     <-- 13 -->        PDF

X X


VO KN CO OJ -4-ON rrt d


o-


Nžoođ^roi


OD OJ rrt CO VD A * J- Jt KN


o o o


KN H KN OJ H


-O


X X X
EH X X X


rt


«5 C\ VO OJ O KN KN H


o o-


1 1


ON^OđSlCH KN


VO 00 CO KN CO


-=h rH r-l -d--3-KN rH r-H


X X
ON KN CO IA rrt OJ CO


ooNžđSra


I 1 1


t>-
VO A A J


KN


o o o


<\J OJ rrt rrt rrt OJ


X X
(N -1-A VD t>-trt KN 1


O


I I


ONNđ3H3I VO


A
KN OJ


l-l O LA


o
o
KN
a X
X X X X
E LTN VD rrt KN


NONd^WX I I I 1 1


r-f OJ KN KN KN
^l


X X


& X r^ CO
X
ON J- CO
KN


NN0đ2HH o I I I 1 1


A ´


oo VD


KN


KN rrt o
rt


X X
X X
x OO A VD O-VD


rt
I I I I I 1 1


NNNđSHH


LTN vo OJ
r-i KN rrt KN


CO


N
X X
rt X X


u r-l OJ KN


J-


as M « I I I I I I 1 1


JlđN CO
*-> H O 0>
J-oj K\


i>


OJ


9 H
X


rt
w I I I I I I 1 1
ON


KS OJ H I


H


rt X


p OJ ON
a K> I I I I I 1 1l


-P KN rrt


rrt


I


-P


KN I


rt
O đN I
i I I I I I l 1 1


rt H


OJ


O
o


a.
0)


n 4> co rrt OA OJ VD CO A A CO Jo
o-


Ö .*


(đ p "Ö ´"-J O OJ -d- OJ OJ ON CO « CO KN CO VO KN


,LS ai V rrt 60 H CO OJ rrt rrt CO H OJ H


co


o o


3 > ^ -H r-H rH H rrt H rrt H rrt H


oj -p aj Ä
a!


-P «U


O O 25
25 25 25 O L5 KN


o


rt -a 25 25 O 25 25 KN O
-}-rt 25 O 25 25 KN O O


rt T» 0< Pn P-i 0H A.
cu &.


fc O M bO M fao hO bO
Oj « Si


> M o as a % f§ § § Lj 0j § §


z
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 14     <-- 14 -->        PDF

VISINSKI PRIRAST
´ Prosječne vrijednosti 1968.— 1970.)


PROMJER VRSNOG( Pro.jecne vrijednosti
IZBOJKA
1968.- 1970.
*
o
O
Varijanta
gnojidba
p d korl|en
~J stablo
Y/2 cijela biljka
SUHA(Prosječna
TVAR
biljka 1970.)
1
11
1


SI. 3 UTJECAJ GNOJIDBE NA RAST I PRIRAST BILJAKA SMREKE
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 15     <-- 15 -->        PDF

Interesantan i razumljiv podatak predstavlja naglašen utjecaj prihranjivanja
dušikom u travnju na visinski rast, a prihranjivanje u lipnju na
debljinski rast i produkciju suhe tvari. Razlika između spomenutih tretmana
nije bila statistički opravdana, ali u tom pogledu postoji dosta jasna tendencija.
Dobro slaganje sa rezultatima istraživanja na varijantama u kojima
je izostavljeno po jedno prihranjivanje pokazuju rezultati na varijantama
gnojidbe gdje je provedeno jedno prihranjivanje cjelokupnom količinom
dušika. Ovako primjenjena gnojidba pokazala je općenito najjači utjecaj na
rast biljaka kada je bila provedena sredinom svibnja. I u ovom slučaju
gnojidba u mjesecu lipnju pokazuje tendenciju jačeg djelovanja na debljinski
rast i produkciju suhe tvari od prihranjivanja dušikom, provedenim u mjesecu
travnju. Najveću pažnju zaslužuje činjenica, da nije utvrđena statistički
opravdana razlika u pogledu rasta biljaka između varijante s tri prihranjivanja
po 20 kg N/ha te varijante u kojoj je provedeno jedno prihranjivanje
sa 60 kg N/ha — trostrukom količinom dušika sredinom mjeseca
svibnja. Ovaj je podatak vrlo zanimljiv ne samo s teoretskog, već i s praktičnog
gledišta, jer ide u prilog pojednostavljivanja prihranjivanja biljaka
smreke u rasadnicima. On je utoliko značajniji što su i biljke prihranjivane
s 60 kg N/ha u mjesecu lipnju dobro odrvenjele, pa niti u jednoj godini
istraživanog perioda nisu na ovoj, kao i na drugim varijantama gnojidbe
primjećene štete od niskih temperatura.


Dobivene rezultate nikako ne smijemo smatrati konačnim. Oni vrijede
samo za uvjete u kojima su vršena ova istraživanja. U drugim staništima,
u prvom redu klimatskim uvjetima oni bi mogli biti drukčiji. Određeni
utjecaj može imati i proveniencija smreke.


Izbor termina prihranjivanja u našem pokusu dosta je općenit. Nisu
bez značaja niti proučavane doze dušika, koje smo odabrali na osnovu rezultata
proučavanja u Njemačkoj (Hoffman n 1969), jer domaćih podataka
praktički nema.


Koncentracije hraniva u iglicama (tabela 9) pokazuju dosta dobro slaganje
sa primijenjenom gnojidbom i rastom sadnica. To posebno vrijedi za
dušik, koji je od primjenjenih hraniva najjače utjecao na brži rast biljaka
smreke. Gnojidba dušikom imala je za posljedicu porast koncentracije ovog
hraniva u biljci na svima varijantama gnojidbe. Što je dušik kasnije primijenjen,
to je u pravilu utvrđena njegova viša koncentracija u iglicama.


Relativni sadržaj dušika u biljci bio je najviši u prvoj godini nakon
presadnje. Iste su godine na nekoliko varijanti gnojidbe utvrđeni približno
dvostruko manji visinski prirasti u odnosu na priraste u slijedeće dvije godine
istraživanog perioda. Sporiji rast biljaka, kao posljedica drugih faktora
rasta, rezerve dušika u biljci, kao i aktiviranje mikrobioloških procesa rah-
Ijenjem tla vjerojatno su glavni uzroci takvom stanju ishrane ovim hranivom.
Koncentracije dušika leže u prvoj godini iznad područja u kom smo u
kulturama smreke mogli utvrditi najbrži rast (Komlenovi ć 1973). Već
slijedeće godine ta koncentracija pada na donju granicu spomenutog područja,
da bi se u 1970. godini još više snizila. Uporedo s tim povećava se
i djelovanje dušičnih gnojiva na rast biljaka.


Gnojidba kalijem ,također, pokazuje dosta jasan utjecaj na porast koncentracije
kalija u biljci. Biljke na varijanti na kojoj je provedena gnojidba
dušikom i fosforom bez istovremene gnojidbe kalijem (NP — varijanta) ima
najnižu koncentraciju kalija u sve tri godine istraživanog perioda. Za raz
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Os
,Q oIN
CVJ
CNH
LA
VO
H
OJ
IA
H
o-
H
r-i
o
H
rH
OJ
VO
H
O
LTN
H
-4OJ
H
o
KN
H
OJ
-f
H
CO
LA
H
H
IA
H
rt
EH
ON
H o o O o O o o O O O O O
VO L> oo OJ rH IA rH C^ OJ l>OJ
CbO
<^ VD
KN
C\J
tN
OJ
(N
H
oo
H
LTN
rH
VO
rH
CO
rH
ON
rH
ON
rH
vo
rH
CO
rH
CO
rH
E ON
H o O O O o o O o o o O o
VO VO KN otN
OJ OJ VO VO co -d-KN
oo
VO
t A
PH
ON
rH
OJ
rH
KN
rH
KN
H
ON
rH
CO
r-i
VO
rH
LA
H
IA
rH
oH
VO
rH
ON
H
o o o o O o o o O O O
o
JVO
1
LTN H CO OJ VO rH ON ts OO -d-
O
OON
H
LA
co
O
h^
ON


o
rH
CO
o
VO
CO
O
LTN.
CO
o
OJ
ON


o
KN
CO
o
O
CO
o
[ N
co


o
-dco
O
LA
ON
o
oON


o
co r-i OJ OJ rH LA H VO VO vo IA rH
rt
o
OS
VO
ON
H
o
o
H
H
O
H
i>as
o
OJ
o
H
VO
ON
L
o
rH
O
* rH
O
O
»rH
CO
ON
o
CO
ON


o
CO
ON
o
VD
ON


o
VO
o
H
IN 1N oco
rH ON C^ IA -do-
OO CN-
CO
VO
-doj
O
J o
d-
VO
OJ
P-
d
KN
-d-
O
-i OJ
drH
-d
O
-d-
H
-d-
O
-d-
ON
rH O O o o o o O o O o O o
0\ rH OJ ON o OJ H KN CO OJ VD ON
4ni
B
Ü
H
^ rt>
O
OON
H
OJ
ON


o
-* CO
«
o
-d0N
o
OJ
o
H
oON
o
4"
ON
o
OJ
O
H
co
ON


o
O
O
H
d-
ON


o
-* ON


o
OJ
ON
o
H
H
bO
H
3
-p
(U
.ti
0
to
«
ON
VO
ON
H
KN
VO
CO


o
oj
-d-
Cv.
« o
KN
H
co
O
H
OJ
ON
o
-di
A
OO


o
o
VO
OO
O
O
o
ON
o
r>
d-
CO


o
O
O
ON


o
-d-
IA
CO


o
KN
VO
CO


o
o
KN
CO


o
(A
>H
S
h
*R
rt
00
VO
ON
H
o
OJ
LA


o
UN
VD
-d"
o
rH
KN
VO
* o
o
VO
VO
o
H
LA
VO
C
o
KN
rH
l>o
O
ON
IA
VO
o
IA
LA
VO
O
c~
ON
LA
«o
o
VO
LA
o
OJ
OJ
VO
O
o
KN
VD


o
f,L!
m n
H
>io
U

rt
W
o
o-Os
H
LA
oKN
O
oON
C\J
o
rH
ON
OJ
o
oj
KN
KN
o
ON
LA
OJ
o
ON
CO
OJ
o
KN
O
KN
o
OJ
CO
OJ
O
oH
KN
O
CO
VO
OJ
o
co
CO
OJ
O
ON
t>OJ
o
ort
u
-p
ö
o
(k
ON
VO
ON
H
K\
OJ
(NJ
o
K N
H
OJ
O
rH
O
OJ
O
CN-
KN
OJ
* o
VO
H
OJ
O
VO
-d-
OJ
O
IA
3 -
OJ
O
r>OJ
OJ


o
ON
d-
OJ
O
4OJ
OJ
O
KN
OJ
OJ


o
o
KN
OJ
O


>


a
o
«
oo
VO
ON
H
ON
VO
OJ


o
LN
vo
(NJ


o
CO
CO
OJ
o
LA
CO
OJ
O
CN-
CN-
OJ
O *
ON
O
KN
O
OJ
1N
KN
o
VO
VO
OJ
o
VO
CO
OJ
o
LA
LA
OJ
O
KN
ON
OJ
o
H
CO
OJ


o
*
O ON o -* LTN VO VO LO, -d-LA tN VO -d-
OON
K N u-\ -d-KN A LA l A -d-
d-KN LTN VD
rH rH H rH H r-{ rH rH H rH rH H rH
ON KN CN. o-VO H LA CO ON rN VO O N LA -
a VO
ON
LA LA -d" -* VO A VO A LA -d-
d-IN
rH rH rH H rH rH rH rH rH rH rH H H n
CO ON IN ON CO VO rH 00 -d-VO OJ OJ CO ´
VO
ON
rH
o
OJ
KN
OJ
O
OJ
o
OJ
OJ
OJ
H
OJ
OJ
OJ
KN
OJ
OJ
OJ
OJ
OJ
KN
OJ
H
OJ


rt
-P 0 rO
rt TI
H TS
f-l O
> bO O a,
S3 S3 ä «PH
z.
s
S3
60
S
Ö
SS
«
%
s
z.
o2
bO
S
&
o
aSS
bO s a
oS5
KN
bo
L
El
SS
KN
w>
s
ä
KN
O
Ta

r
HM
ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 17     <-- 17 -->        PDF

liku od dušika, u prvoj smo godini utvrdili najniže koncentracije kalija u
iglicama. Taj smo fenomen zapazili i u nekim drugim pokusima (K o m 1e nović
i Popović , 1972). Utjecaj gnojidbe na porast koncentracije fosfora
u iglicama slabije je izražen. Dosta dobro slaganje sa spomenutim
promjenama koncentracije kalija i fosfora u iglicama pokazuju i promjene
u rastu biljaka.


U kulturama smreke kod približno istih koncentracija nismo mogli
utvrditi pozitivan utjecaj fosfornih i kalijevih gnojiva na rast biljaka. Ti
efekti nisu niti u ovom pokusu veliki, ali su ipak značajni.


S ovim smo se problemom susreli već ranije (Komlenovi ć 1973),
a uočili su ga i drugi autori (Ley ton 1958, Nebe 1962, Höhne 1964,
Kennel i Wehrmann 1967 i dr.). Radi se o odnosu starosti drveća i
njegovog stanja ishrane.


Naši rezultati potvrđuju mišljenje Wehrmann a (1963), prema kom
šumsko drveće u mlađoj dobi treba imati veće koncentracije hraniva u
lišću (iglicama) za postizavanje određenog rasta.


ZAKLJUČCI


Na osnovi rezultata trogodišnjih proučavanja mogu se donijeti slijedeći
zaključci:


(1) Na
istraživanom supstratu primjena dušika u prvom je redu pozitivno
utjecala na rast biljaka smreke. Djelovanje kalija i fosfora bilo je osjetno
slabije. v
(2) Utjecaj magnezija na rast biljaka nije utvrđen.
(3) Tri prihranjivanja
dušikom u količini od 20 kg N/ha jače su utjecala na
rast biljaka nego dva takova prihranjivanja.
(4) Izostavljanje
prihranjivanja dušikom u mjesecu svibnju imalo je za
posljedicu najveću redukciju visinskog i dobijinskog rasta biljaka, a
time i redukciju proizvedene biljne tvari.
(5) Prihranjivanje
u travnju pokazalo je tendencu jačeg utjecaja na visinski
a prihranjivanje u lipnju na debljinski rast biljaka i produkciju ukupne
suhe tvari.
(6) U pogledu
registriranih elemenata rasta i prirasta biljaka smreke nije
utvrđena statistički značajna razlika između varijante u kojoj su primijenjena
tri prihranjivanja s po 20 kg N/ha i jednog prihranjivanja s
60 kg N/ha, kada je to prihranjivanje provedeno sredinom mjeseca
svibnja.
(7) Na nijednoj varijanti gnojidbe
nisu u periodu istraživanja utvrđena značajnija
oštećenja od niskih temperatura.
(8) Dobiveni rezultati vrijede
samo za smreku i uvjete pod kojima su oni
postignuti pa ova istraživanja zahtijevaju daljnji nastavak.
LITERATURA


1.
Aleksić, Ž., Anić, J., I v o v i ć, P., Leskošek, M., Rajković, Ž.,
Šestić, S., Vajnberger, A. (1973): Razvoj, stanje i aktuelni problemi u
ispitivanju plodnosti zemljišta i đubrenja. Razvoj i aktuelni problemi u proučavanju
zemljišta Jugoslavije, Beograd.
2.
Anić, J. (1973): Biljna hraniva, Zagreb, (skripta).
3.
Baule, H., Fricker , C. (1967): Die Düngung von Waldbäumen, BLV, München,
Basel, Wien.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 18     <-- 18 -->        PDF

4.
Gussone , H. A. (1964): Faustzahlen für Düngung im Walde. BLV München,
Basel, Wien.
5.
Hoffmann , F. (1964): Bodenuntresuchung und Düngung in den Forstpflanzenanzuchtstätten
der DDR, Ve, Congres mondial des Fertilisants, Zürich.
6.
Hof f mann , F. (1969): Die Düngung in Forstbaumschulen. VEB Chemie-
handel-Düngmittel, Berlin.
7.
Höhne , H. (1964): Über den Einfluss des Baumalters auf das Gewicht und
den Elementgehalt 1-bis 4 jähriger Nadeln der Fichte. Arch. Forstw., 13.
8.
Jeff er s, J. (1960): Experimental design and analysis in forest research.
Stockholm.
9.
Kennel , R., Weh r mann , J. (1967): Ergebnis eines Düngungsversuches mil
extrem hohen Stickstoffgaben in einem Kiefernbestand geringer Bonität. XIV.
IUFRO-Kongress, München.
10.
Kirigin, B., Š i n i k, N., Bertović, S. (1971): Klimatski podaci SR Hrvatske
za razdoblje 1948—1960 godine. Građa za klimu Hrvatske, II, S, Zagreb.
11.
Ko m 1 en o vi ć, N. (1972): Iskustva u gnojidbi i ishrani četinjača u rasadnicima.
Informacije Jugoslavenskog poljoprivredno-šumarskog centra, Beograd.
12.
Komlenović , N. (1973): Koncentracija hraniva u iglicama kao indikator
stanja ishrane kultura obične smreke (Picea abies Karst.). Doktorska disertacija,
Zagreb.
13.
Komlenović, K, Popović, B. (1972): Rezultati primjene mineralnih gnojiva
pri podizanju kultura četinjača na području Like. Agrohemija, 7—8,
Beograd.
14.
Krauss , H. H. (1961): Ergebnisse der Bodenuntersuchungen in den Forstpflanzengärten
des Bezirks Frankfurt/Oder im Jahre 1960 und Folgerungen
für die Düngung. Archiv für Forstwesen, B.10, H. 4—6, Berlin.
15.
Krauss , H. H. (1962): Bericht über die Bodenuntresuchungen und Düngungsberatung
1960 und 1961 in Forstpflanzgärten des nordlichen Teils der DDR.
Die Sozialistische Forstwirtschaft, Heft 2.
16.
Krauss , H. H. (1966): Die wichtigsten fruchtbarkeitsbestimmenden Bodenfaktoren
in Forstbaumschulen und Möglichkeiten ihrer Verbesserung. Rationalisigurng
der Forstpflanzenproduktion. Fortschrittsbereichte für die Landwirtschfat,
19, Berlin.
17.
Ley ton, L. (1958): The mineral requirements of forest plants. Handbuch der
Pflanzenphysiologie, Berlin.
18.
Mudra , A. (1958): Statistische Methoden für landwirtschaftliche Versuche,
Berlin — Hamburg.
19.
Nebe , W. (1962): Zum Ernährungszustand älterer Fichtenbestände des Osterzgebirges.
Ernährung der Waldbäume und Forstdüngung, Berlin.
20.
Popović, 2., G 1 i n t i ć, M., Jeki ć, M. (1969): Priručnik o đubrivima i đubrenju,
Beograd.
21.
Rupf, H., Schönhar, S., Zeyher, M. (1961): Der Forstpflanzgarten. BLV
München, Bonn, Wien.
22.
Weh r mann , J. (1963): Möglichkeiten und Grenzen der Blattananalyse in der
Forstwirtschaft. Landw. Forschung, XVI.
SUMMARY


Investigation of the influence of nitrogen on the thriving of Norway Spruce
(Picea abies Karst.) plants


On the basis of results of a three-year study the following conclusions may
be drawn:


1.
On the investigated substratum the application of nitrogen influence positively
in the first place the growth of Spruce plants.
The effect of potassium and phosphorus was considerably poorer.
2.
The influence of magnesium on plants not been established.


ŠUMARSKI LIST 3-4/1974 str. 19     <-- 19 -->        PDF

3. Three top-dressings with nitrogen in the amount of 20 kg/ha influenced the
growth of plants more strongly than two such top-dressigns.
4. The omission of N top-dressing in the month of May resulted in the highest
reduction of height and diameter growth of plants, and also in the reduction
of the dry matter produced.
5. Top-dressing in April exhibited a tendeny of influencing more strongly the
height growth, while top-dressing in June influenced more strongly the diameter
growth of plants and the production of total dry matter.
6. In respect of the recorded elements of growth and increment of Spruce plants
no statistically significant difference was found between the variant with 3
top-dressings per 20 kg/ha and the variant with one top-dressing per 60 kg/ha
when the latter was caried out in mid-May.
7. In no fertilizing variant was established during the investigated period a more
significant damage due to low temperatures.
8. The results obtained are valid only for Spruce and the conditions under which
they were achieved, so that such investigations should be proceeded.