DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 50     <-- 50 -->        PDF

NAUČNI I STRUČNI SKUPOVI


AKTIVNOST SEKCIJE ZA GENETIKU I OPLEMENJIVANJE
ŠUMSKOG DRVEĆA


(Savjetovanje u SE Srbiji od 10. do 16. rujna 1973. g.)


Sekcija za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća, koja više od jedne
decenije djeluje u okviru Zajednice istraživačkih organizacija u oblasti šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije, održala je u vremenu od 10. do 18.
rujna 1973. g. svoj redovni sastanak, savjetovanje i stručnu ekskurziju na području
SR Srbije. Učestvovali su članovi iz Slovenije (dr. M. Brinar), Hrvatske
(ing. F. Mrva i ing. M. Stojković), Bosne i Hercegovine (prof, dr M. Jovančević,
ing. T. Mikić, ing. M. Sudarić, ing. R. Ibrahimkadić i ing. A. Sehović),
Srbije (prof. dr. A. Tucović, prof. dr. S. Stilinović, dr. M. Jovanović, ing. B
Marić, ing. M. Jevtić, mr D. Vrcelj-Kitić i ing. D. Vuletić) i Makedonije (doc.
dr A. Adonovski, dr N. Popnikola i mr M. Stamenkov). Prof, dr M. Vidaković,
mr A. Krstinić i ing. J. Gračan su svoje najavljeno učešće u posljednjem
momentu otkazali zbog službenog puta u inozemstvo.


Članovi Sekcije sastali su se u Beogradu. Tamo su ih dočekali, primili,
pozdravili i izrazili dobrodošlicu dekan Šumarskog fakulteta prof, dr Lj.
Petrović i direktor Instituta za šumarstvo ing. R. Dekić. Poslije toga, po
ustaljenom običaju i utvrđenom programu Sekcije, zajednički su posjećeni,
pregledani i proučeni važniji terenski objekti na kojima se izvode radovi
značajni sa gledišta genetike, selekcije i oplemenjivanja šumskog drveća.


U toku stručne ekskurzije posjećeni su: Arboretum, staklara i ogledne
površine oko Šumarskog fakulteta i Instituta za Šumarstvo u Beogradu, ogledni
rasadnik u Sremčici, sjemenska sastojina duglazije na Avali, dendrološka
zbirka i sjemenske plantaže bukve u Arboretumu »Šuplja stena«, parkovni
nasadi u Aranđelovcu, sjemenske plantaže oraha i šumsko-kulturni nasadi na
Bukulji, parkovno drveće i kulture munike na Oplencu, nasadi drveća na
spomen-groblju na Šumaricama kod Kragujevca, šumske sastojine u okolini
Resavske pećine, šumsko-vegetacijski punktovi u Derdapskoj klisuri, šume
Majdanpečke domene i šumski objekti i nasadi na Deliblatskoj pješčari.


Za vrijeme boravka u Debelom Lugu članovi Sekcije saslušali su, u prisutnosti
i drugih istaknutijih šumarskih stručnjaka (prof, dr Lj. Petrović, ing.


R. Dekić, ing. M. Jevtić, ing. M. Stciljković, ing. M. Veljković, ing. M. Platiša,
ing. M. Jovanović, ing. M. Vučković) i mjesnih društvenopolitičkih radnika
slijedeće referate:
— Prof, dr A. Tucović i Lj. Marković: Genetički prilaz oplemenjivanju
oraha na pravnost i prirast stabla,
— Dr M. Jovanović, prof, dr A. Tucović i ing. D. Vuletić: Kontrolisana
unutarvrsna i međuvrsna hibridizacija hrastova i
koreferate:


ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 51     <-- 51 -->        PDF

— Ing. R. Ibrahimkadić: Rezultati dosadašnjeg podizanja sjemenskih
plantaža na području tvornice Maglaj,
— Dr A. Andonovski: O nekim problemima oplemenjivanja šumskog
drveća u Makedoniji i
— Ing. F. Mrva: Vlastita iskustva na autotransplantaciji kod običnog
bora.


Raspravljanje o selektivnim mjerama u bukovim sastojcima na Boikulji (kod Aranđelovca).
Foto: Jovančević M.


Poslije završenih referata, diskusije i svih terenskih obilazaka prihvaćeni
su slijedeći


ZAKLJUČCI


1. Na području SR Srbije već su postignuti vrijedni rezultati u oblasti
selekcije i oplemenjivanja šumskog drveća. Ti su uspjesi značajni i za susjedne
republike, čitavu zajednicu, pa i više.
2. Rezultate i iskustva postignuta u Srbiji na oplemenjivanju bukve,
hrastova, oraha i nekih drugih lišćara treba što više popularizirati putem
javnih predavanja, demonstracija, stručne i dnevne štampe, radija, televizije
odnosno svim mogućim informativnim sredstvima da bi što šira stručna i
društvena javnost bila o tome upoznata.
3. Na teritoriju Majdanpečke domene i drugih nekih lokaliteta uže Srbije
postoje prirodne dobro sačuvane populacije bukve i kitnjaka, čija stabla po
fenotipskim, genotipskim, uzgojnim i tehničkim osobinama zaslužuju da se
propisno izdvoje, zaštite, gaje, koriste i čuvaju kao polazni i reproduktivni
materijal od šireg značenja.
4. Za oplemenjivanje šumskog drveća u Srbiji velika je korist što su u
okviru spomenutih populacija pojedine sastojine, grupe i stabla već namjenje49
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 52     <-- 52 -->        PDF

na za sjemensku proizvodnju. Međutim, te objekte prethodno treba urediti po
principima genetike odnosno po uputstvima za izdvajanje sjemenskih baza pa
tek onda koristiti u praktične (sjeme) i naučne (testovi) svrhe.


5. Na teritoriju Majdanpečke domene i Istočne Srbije uopće postoji genetski
vrlo vrijedni polazni materijal i nekih tzv. plemenitih vrsta drveća (jasen,
javor, mliječ, orah i dr.) koga treba u što većoj količini sačuvati i po istim
principima selekcionirati i koristiti.
6. Vrlo je značajno da u Srbiji postoje sjemenske plantaže i nekih ekonomski
važnih lišćara (bukva, orah). Pravilno je što se krenulo tim putem,
jer su sjemenske plantaže dokazana metoda uspješne selekcije i relativno
brzog oplemenjivanja šumskog drveća uopće. Započetim putem treba ići i pri
oplemenjivanju drugih lišćara odnosno svih vrsta drveća kako u Srbiji tako
i u drugim republikama.
7. Preporučuje se da se na već podignutim sjemenskim plantažama usporedo
ispituje i mogućnost ubrzanja i povećanja cvjetanja i fruktifikacije bukve
(i drugih vrsta) primjenom svih poznatih metoda (dodavanje mineralnog
gnojiva u raznim kombinacijama, savijanje grana, obrezivanje grana, prstenovanje
i si.).
8. Preporučuje se osnivanje takve sjemensko-rasadničke proizvodnje u
Srbiji koja će omogućiti još veću i efikasniju primjenu genetike i selekcije
u toj ranoj fazi šumske proizvodnje. Sekcija ostaje na svom ranijem stavu
(vidi Šumarstvo, Beograd, br. 9-10, god 1973. i Narodni šumar, Sarajevo, br.
10-12, god 1973., zaključak pod točkom 5.), da toj svrsi najbolje odgovara
jedinstvena sjemensko-rasadnička proizvodnja u okviru Republike. Samo
preko tako organizirane proizvodnje oplemenjivanju se pruža mogućnost brže,
veće i efikasnije aplikacije u oblasti praktičnog gajenja šuma.
9. Članovi Sekcije smatraju da što prije treba pristupiti izradi programa
oplemenjivanja pojedinih vrsta drveća koji će poslužiti kao osnova budućeg
rada i suradnje stručnjaka iz svih republika. Izradu programa treba povjeriti
odgovarajućim institutima. Sekcija je spremna da svaki takav program razmotri,
prouči, kritički proanalizira i nadopuni svojim primjedbama.
10. Članovi Sekcije smatraju da treba pojačati suradnju sa šumarskom
praksom. Spremni su odgovoriti na svaku takvu inicijativu šumsko-privrednih
organizacija, društava, sekcija i pojedinaca (naročito iz oblasti gajenja šuma),
ukoliko se Sekciji za genetiku pruži za to odgovarajuća prilika, uvjeti i
sredstva.
11. Konstatirano je da sa ovom godinom Sekcija uspješno završava svoj
dugoročni program obilaska i pregleda polaznog materijala i početnih radova
na selekciji i oplemenjivanju šumskog drveća po republikama. Izvršenje tof
programa teklo je slijedećim redosljedom: Makedonija (1962), Bosna i Hercegovina
(1963), Slovenija (1964), Hrvatska (1965), Crna Gora (1972) i Srbija
(1973). Prikazi spomenutih obilazaka, sastanaka, održanih referata i donijetih
zaključaka objavilo je više stručnih časopisa, npr. Narodn i šumar , Sarajevo,
god. 1962, br 7-9, str. 413-415; god. 1964, br. 3-4, str. 196-199; god.
1973, br. 10-12, str. 385-387, Šumarstvo , Beograd, god. 1965, br. 3-5, str.
177-180; god. 1965, br. 11-12, str. 447-457; god. 1973, br. 9-10, str 54-56,
Šumarsk i List , Zagreb, god. 1965, br. 5-6, str. 259-261; god. 1965, br. 11-12,
str. 595-607, Topola , Beograd, god. 1965, br. 50-51, str. 52 itd. Ovim pothvatom
Sekcija je pružila članovima dobru priliku da se upoznaju sa situacijom
SU
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 53     <-- 53 -->        PDF

u drugim republikama i da na osnovi stečenih iskustava, saslušanih referata
i diskusija pravilnije planiraju, usmjeravaju i izvode svoje radove. Međutim,
smatra se da započetu praksu treba nastaviti, kako u našoj zemlji tako i u
inozemstvu.


12. Odlučeno je da se Zajednici istraživačkih organizacija u oblasti šumarstva
i drvne industrije Jugoslavije predloži dodjeljivanje štampanih zahvalnica
dr Miranu Brinaru i ing. Branislavu Maricu za njihov zaslužni,
višegodišnji, pionirski i pregalački rad u Sekciji na oplemenjivanju šumskog
drveća i šumarstva uopće.
13. Izražena je jednodušna zahvalnost dekanu Šumarskog fakulteta (prof,
dr Ljubomiru Petroviću), direktoru Instituta za šumarstvo (ing. Rajici Dekiću)
i direktoru Fakultetskog oglednog dobra »Momčilo Popović« (ing. Milošu
Jevtiću) u Beogradu koji su svojom predusretljivoscu i pomoću omogućili da
se sastanak, ekskurzija i savjetovanje održe i uspješno završe. Na jednak
način izražena je zahvalnost i Mihajlu Stoiljkoviću (direktoru ŠIP-a »Južni
Kucaj«) na ponudi i pozivu da bude domaćin jednog sličnog sastanka i savjetovanja
na području njegovog poduzeća.
14. Dogovoreno je da se naredni godišnji sastanak Sekcije održi ponovo
u SR Makedoniji (Skopje).
Spomenuti šumarski stručnjaci, koji su kao domaćini ili gosti pratili rad
Sekcije od početka do kraja (prof, dr Lj. Petrović, ing. R. Dekić, ing. M. Jevtić,
ing. M. Stoiljković) u svojim završnim govorima istakli su da je Savjetovanje
ostavilo nepodjeljeni utisak dobro organiziranog, vođenog i završenog rada.


Skup se razišao tamo gdje se i sastao — ispred zgrade Šumarskog fakulteta
i Instituta za šumarstvo u Beogradu — u želji da i naredna savjetovanja budu
primljena i uspješna onako kao ovo u SR Srbiji.


Prof, dr Milorađ JOVANCEVIC