DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 35     <-- 35 -->        PDF

AKTUALNA PROBLEMATIKA


OSNIVAČKI SKUP SAVJETA ZA ZAŠTITU ČOVJEKOVE OKOLINE


U JUGOSLAVIJI


Pod pokroviteljstvom druga Tita, a na inicijativu grupe društvenih i
znanstvenih radnika (Dr Aleš Bebler, Voja Leković i drugi), održan je dne


1. i 2. veljače 1973. godine u Saveznoj skupštini u Beogradu osnivački skup
SAVJETA ZA ZAŠTITU I UNAPREĐENJE ČOVJEKOVE OKOLINE JUGOSLAVIJE.
Impozantni broj, od preko 400 zainteresiranih znanstvenih, javnih i političkih
radnika iz svih socijalističkih republika i pokrajina, raspravljao je
ta dva dana o problematici koja manje ili više tišti cijelo čovječanstvo, pa i
našu zemlju, a odnosi se na sve veću ugroženost okoline u kojoj čovjek živi


i
radi.
Pozdravljajući skupštinu u ime druga Tita a i u svoje ime, drug Edvard
Kardelj je naglasio da je riječ o takovoj vrsti elementarnih opasnosti, koje
se ne mogu otklanjati samo unutar naroda i država »već i zajedničkim naporima
i neprekidnom zajedničkom akcijom celog čovečanstva«. Analizirajući
dalje štetne posljedice koje doinosi sobom užurbani tempo intenzivne
urbanizacije i industrijalizacije u suvremenom svijetu drug Karedelj kaže:
»Savremeni čovjek ne može živeti u uverenju da su bogatstva prirode neiscrpna
i da on u toj prirodi može da radi sve što hoće, bez obzira na posledice
koje moraju da proističu iz takvog ponašanja. Ponašajući se bezobzirno i neodgovorno
prema prirodi čiji je sastavni deo i od koje zavisi, čovek postaje
sam sebi neprijatelj«.


Do sadašnjeg stepena razvoja čovjek je bio u toku cijele svoje povijesti
u izvjesnom sukobu sa prirodom nastavlja dalje drug Kardelj, ali je našao
načina da bar djelimično i ispravlja štete koje je izazvao u prirodnom okviru
svoga života. »Međutim, ono što je u sadašnje doba zaista novo u tom pogledu
jeste neuporedivo brz tempo razvoja proizvodnih snaga koji takoreći skokovito
postiže sve veće rezultate u stvaranju povoljnih uslova za materijalni
napredak društva, ali koji istovremeno istim skokovitim tempom nanosi i
štetne posledice za čovekovu prirodnu okolinu« (E. Kardelj). Međutim, problem
izazvan ozbiljnim narušavanjem prirodnog okvira čovjekova života danas
»nije u nekom nepremostivom sukobu moderne tehnologije, odnosno razvoja
proizvodnih snaga i prirode, već u onom sukobu koji nastaje zbog zaostajanja
čovekove svesti o neophodnosti sistematskog savlađivanja stihijskog delovanja
materijalnog razvoja društva, odnosno načina proizvodnje i društvenog života
na prirodu« (Ed. Kardelj).


Spoznaja o važnosti a i ugroženosti upravo prirodneokolinečovjekovo
g život a bila je prisutna kako u pozdravnoj riječi druga Kardelja
(koji je naglasio da se neprijateljstvo prema prirodi pojavljuje uvijek u suštini
kao neprijateljstvo prema čovjeku) tako i u brojnim referatima i diskusijama
gotovo svih prisutnih. Kod toga je dobar dio učesnika ukazivao na


33
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 36     <-- 36 -->        PDF

značaj vegetacije, a napose šumskog pokrivača u kompleksu problema vezanih
uz zaštitu čovjekove okoline. Tako je npr. profesor dr Radojica Kljajić
u analizi ekoloških poremećaja koji prate naš današnji razvoj upozorio da se
svakodnevnim uništavanjem vegetacije povećava ogromna površina od 1.600.000
hektara goleti i erczivnih zona, a akademik prof, dr Branimir Gušić je ukazao
na potrebu sanacije krasa, tog vjekovima degradiranog područja naše zemlje,
gdje je često došlo do krajnje granice degradacijskih stanja pejzaža pa regeneracija
s obzirom na specifičnu konstituciju krajolika i nije više moguća.
Ova okolnost je naročito značajna za današnji način korištenja ovog prostora
koji pod krinkom sumnjivih momentanih probitaka zloupotrebljava prirodna
bogatstva ovog dijela naše zemlje, a u stvari potiče daljnju degradaciju i
dovodi time do nepovratnog povećanja velikih prostranstava veoma oskudnih
po daljnji život ljudi.


Pojedini sudionici, kao npr. ing. Mihajlo Vučković, direktno su isticali
pitanje eksploatacije šuma ukazujući da se šume kao opće društveno dobro
ne mogu prema prednacrtu novog zakona tretirati više kao osnovno sredstvo
privrednih organizacija, dok je član savjeta federacije Voja Leković naveo da
su posljedice redukcije šumskog pokrivača u našoj zemlji u posljednjih jedanaest
godina nanijele oko 700 miliona dinara štete.


Dr Pavle Fukarek je prezentirao analizu stanja šuma u BiH te konstatirao
da, unatoč kretanjima koja idu za tim da se sječa šuma izjednači s
prirastom, danas su još uvijek sječe veće od prirasta što dovodi do permanentne
redukcije šumskog fonda. Proporcija visokih šuma (kojih u BiH ima cea


956.000 ha) gotovo je identična površinama pod pašnjacima (876.000 ha), koji
su pod udarom često krajnje ekstenzivnog načina gospodarenja, što gotovo
isključuje ove površine iz kategorije površina pod trajnom vegetacijom čija
je primarna funkcija zaštita i uporište prirodne ravnoteže pejzaža odnosno
prirodnog okvira čovjekova života.
Indikativnu sliku ugroženosti prirodne okoline čovjeka u našoj zemlji
dao je veoma plastično Josip Fleifer upozorivši »da nijedan skup životinjskih
vrsta nije toliko ugrožen kod nas od čovjeka direktno koliko su to ptice«, a
ovaj problem nije istaknut zbog romantičarske pobude nego zbog toga što
ptice predstavljaju vrlo važan faktor u održavanju prirodne ravnoteže. Krajnje
beskrupulozan lov na ptice kao i izvoz zaštićenih vrsta kamionima demantira
proklamirana načela humanističkog odnosa našeg društva prema
okolini, a uz to pojedine organizacije kao i pojedinci kritiziraju još borce
za zaštitu kao ljude koji »nemaju sluha za ekonomsku računicu i nerava za
biznis«. A kakav je to biznis kada strani lovac u jednom danu ubije stotinjak
malih ptica, tako da je naša zemlja već doživjela kritiku međunarodnih organizacija
za zaštitu divljači i ptica kao zemlja koja dovodi strane lovce da se
na zaštićenim pticama, korisnim za poljoprivredu i šumarstvo, iživljavaju.


Udio šumarstv a u tretmanu zaštite prirodne okoline čovjekova života
dobio je zapaženo mjesto na ovom impozantnom skupu političkih i znanstvenih
radnika naše zemlje, a sam skup dobio je zapravo kategorizaciju
»malog naučnog simpozija« (Dr Pavle Fukarek). Prema tome, shodno veoma
širokom društvenom značaju ovog problema naše sadašnje, a naročito buduće
egzistencije u okvirima humanog socijalističkog društva, biti će neophodno da
se mijenja dosadašnji često veoma problematičan odnos prema šumskom blagu
naše zemlje. Ne zaboravimo da npr. analogijom proračuna francuskog


34
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 37     <-- 37 -->        PDF

šumarskog instituta, naše šume apsorbiraju godišnje 75 miliona tona ugljika
i oslobode 150 miliona tona kisika što daje novu spoznajnu kvalitetu naših
šuma. Ovdje nije ni potrebno nabrajati sve one brojne pozitivne efekte koje
daju šume, a ne odnose se direktno na proizvodnju i eksploataciju drvne
mase. Bilo bi veoma korisno da se ti efekti vezani direktno na zaštitu prirodne
okoline čovjeka znanstveno valoriziraju i obrade i to prema našim stvarnim
podacima i pokazateljima.


Predsjednik društva arhitekata SR Hrvatske dipl. ing. arh. Neven Kovačević
je iznio da su i do sada mnogi pojedinci kao i institucije činili napore
da se vrednuju i očuvaju naši prostori, ali pune efikasnosti nije bilo. Zbog
toga je nužno da se stvore čitavi sistemi organizacionih oblika, koji će omogućiti
stalnu brigu i praćenje svih zbivanja u prostoru koja se bilo direktno
ili direktno tiču zaštite čovjekove okoline. Osim toga društvo mora biti
zainteresirano da stručna valorizacija pojedinih zbivanja u prostoru bude
oslobođena tehnokratske prinude, često uvjetovane nečijim momentanim interesom
ili kratkoročnim ekonomskim efektom.


U završnom dijelu rada osnivačkog skupa novo izabrani Savjet koji broji
70 članova (po 10 iz svake republike, i po 5 iz autonomnih pokrajina) je izabrao
predsjedništvo Savjeta u slijedećem sastavu: Dr Aleš Bebler, predsjednik,
Prof, dr Vera Johanides podpredsjednik i Tadija Popović, dipl. ing. tajnik.
Također su poslani pozdravni telegrami: drugu Titu, generalnom sekretaru
OUN Kurtu Valdhajmu kao i apel građanima Jugoslavije kojeg donosimo
u prilogu.


Završavajući ovaj izvještaj biti će uputno citirati švicarski uđbenik za osnovne
škole u kom piše: »Ja, imenom taj i taj, 7 godina star obavezujem se da
ću čuvati prirodna bogatstva svoje zemlje, njezinu faunu i floru, rude i
minerale kao najveću svetinju«. Tim ljudima nije nužno kasnije tumačiti potrebu
zaštite prirode, a rezultati takovog odgoja vidljivi su u gotovo svakom
djeliću Švicarske.


DRAGUTIN KIŠ, dipl. ing.
Urbanistički institut SR Hrvatske
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 38     <-- 38 -->        PDF

APEL GRAĐANIMA JUGOSLAVIJE


Građani Jugoslavije,


Osnivačka skupština Jugoslavenskog savjeta za zaštitu i unapređenje
čovjekove okoline, održana 1. i 2. februara 1973. godine u Beogradu, razmatrala
je probleme nastale kao posljedica našeg privrednog i urbanističkog razvoja,
a prije svega opasnosti za čovjeka i društvo uslijed sve većeg zagađivanja,
i uništavanja čovjekove ´okoline.


Skupština izražava ujedinjavanje novih i dosadašnjih akcija i inicijativa
širom naše zemlje i odlučnost da sve organiziranije djelujemo da našu
okolinu poboljšamo i zaštitimo od prekomjernog zagađivanja i uništavanja.


Poljoprivredna i šumska zemljišta napadnuta su erozijom, prekomjernom
upotrebom kemijskih sredstava i neracionalnim korištenjem zemljišta. U
pojedinim rijekama svaki život je skoro već uništen, a druge su u velikoj
opasnosti. Zabrinjavajući se oštećuju i obezvređuju podzemne vode i jezera.
Jadransko more i naša obala, također, su izloženi sve većem zagađivanju. Zagađenost
zraka u našim gradovima i industrijskim centrima izaziva sve brojnija
oboljenja ljudi, uništavanje bilja i nanosi velike štete od korozije.


S obzirom na složenost problema koji sačinjavaju sadržaj čovjekove okoline,
neophodno je uporedo i u odgovarajućoj međuovisnosti osigurati poduzimanje
mjera, čiji pojedinačni rezultati treba da daju cjelovitost njihovih rješenja.


Radi toga je nužna aktivizacija svih naših društveno-političkih, ekonomskih,
naučnih, kulturnih, stručnih i drugih organa i organizacija, koje treba
da učestvuju u općim naporima da se naše društvo uspješno suprostavi daljem
zagađivanju čovjekove okoline.


Zaštita čovjekove okoline mora da bude sastavni dio svih planova i programa,
od osnovnih organizacija udruženog rada, općina, do federacije. Kao
nesvrstana i zemlja u razvoju, naša zemlja treba da nastavi da aktivno učestvuje
u radu Organizacije Ujedinjenih nacija, njenih organa i specijaliziranih
agencija međuvladinih i nevladinih organizacija, sa ciljem da doprinosi unapređivanju
suradnje u ovoj oblasti, da koristi pomoć i iskustva ovih organizacija
drugih zemalja, kao i da osigura rješavanje onih problema zaštite
čovjekove okoline koji mogu da se rješavaju samo kroz međunarodnu suradnju.


Ostvariti pravo i efikasnu zaštitu i unapređenje čovjekove okoline nemoguće
je bez promjena cjelokupnog sistema obrazovanja. Upravo je škola
mjesto gdje stvaramo svoju sliku svijeta. Kroz novi pristup fenomenu čovjekove
okoline treba postići svijest ka ravnopravnosti ljudi, prirode i onoga
što čovjek stvara, svijest o tome da je nemoguć razvoj jednih bez drugih,
jednih na račun drugih.