DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVA


I


DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


GODIŠTE 98 SIJEČANJ — VELJAČA GODINA 1974.


UDK 634.0.232.12:389.6.001.4(497.1)


PRIJEDLOG STANDARDIZACIJE METODA ISTRAŽIVANJA
PROVENIJENCIJA KOD NAS*


M. Vidaković, J. Gračan i A. Krstinić
UVOD


Na sastanku Sekcije za šumarsku genetiku, Zajednice istraživalačkih organizacija
u šumarstvu i drvnoj industriji Jugoslavije, održanom u Zagrebu
ožujka 1972. godine raspravljalo se o problemima planiranja istraživalačkog
rada kod nas. Između ostalog zaključeno je, da se izradi metodologija z-i
postavljanje pokusa provenijencija šumskog drveća, koju bi trebalo da svi
u Jugoslaviji prihvate i da prema njoj postavljaju u buduće pokuse. Za
izradu takve metodologije zaduženi su autori ovog članka.


Izučavanje provenijencija šumskog drveća započeto je s Vilmorino m
(1840), a početkom ovog stoljeća ovaj problem je studiran u većem opsegu
od mnogih autora kao što su Cieslar, Schott i Engler. Internacionalna
unija istraživalačkih organizacija u šumarstvu (IUFRO) organizirala je eksperimente
provenijencija običnog bora i obične smreke 1938. i 1939, a 1944.
godine evropskog ariša. Ti pokusi imaju međunarodni karakter, jer je u njih
uključeno više država. Nakon rata osnovani su novi međunarodni pokusi
provenijencija šumskog drveća, koji obuhvaćaju mnoge evropske i van evropske
zemlje. Obradom tih pokusa dobit će se odgovor na mnoga praktična i
teoretska pitanja o ispitivanim vrstama. Velika je šteta da naša zemlja ne
učestvuje u većem opsegu u međunarodnim pokusima provenijencija šumskog
drveća. Od takvih pokusa najveći dobitak bi bio u tome što bi se ustanovile
provenijencije koje su najproduktivnije za pojedina područja naše države.


U našoj zemlji postoje samo dva međunarodna pokusa provenijencija
i to evropskog ariša (P i n t a r i ć 1969) i zelene duglazije (Pintari ć 1971).
Sto se tiče naših vlastitih pokusa možemo reći da ih imamo malo i da su oni
uglavnom lokalnog karaktera, tj. ograničeni su na pojedine republike. Izu


* S ovim radom su obuhvaćene neke od predradnji u sklopu projekta Održavanje,
unapređenje i proširenje areala četinarskih i lišćarskih šuma, koji se
financira od strane Republičkog fonda za naučni rad SRH i Poslovnog udruženja
šum. privred. organizacija, Zagreb.
1
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 4     <-- 4 -->        PDF

zetak je provenijenčni pokus s običnim orahom, koji obuhvaća 14 provenijencija
s područja Jugoslavije testiranih na dva lokaliteta (Tu c o v i ć i dr. 1972.).
U tom pravcu treba poduzeti odgovarajuće mjere i organizirati pokuse
provenijencija naših važnih vrsta na nivou Jugoslavije, ako ne Srednje odnosno
Jugoistočne Evrope.


S obzirom da uvjeti za istraživalački rad u šumarstvu kod nas sada
nisu optimalni, jer se nije riješilo na zadovoljavajući način pitanje financiranja,
to radove na ispitivanju provenijencija šumskog drveća moramo tako
planirati da njihovo izvođenje ni u jednoj etapi ne dođe u pitanje. To znači
da je potrebno prvo dobro planirati, a izvođenje započeti tek onda kada zn
to budu stvoreni svi potrebni uvjeti.


Mislimo da je sazrelo vrijeme da se pokrene pitanje izučavanja provenijencija,
jer naše šumarstvo, pored svih poteškoća, nastoji ići naprijed
koristeći nova saznanja nauke za unapređenje svoje proizvodnje. To je najvažniji
motiv zbog kojega pokrećemo ovo pitanje, ali pored toga postoji još.
jedan kojega moramo imati na umu. Radi se o slijedećem: sada mnoge zemlje
Evrope učestvuju na međunarodnim pokusima provenijencija, dok će ih u
skoroj budućnosti biti još više. Bilo bi veoma štetno za reputaciju našeg
šumarstva i naše šumarske znanosti da mi i u buduće ne učestvujemo u tim
pokusima ili da nemamo svojih pokusa, koji bi obuhvatili cijelu zemlju.


Iz svih navedenih razloga, Sekcija za šumarsku genetiku je pokrenula
ovo pitanje i kao prvo dajemo stručnoj javnosti na uvid prijedlog metodologije
i plana istraživanja provenijencija šumskog drveća u Jugoslaviji. Za
izradu toga držali smo se uputstva IUFRO: Standardizacija metoda za izučavanje
i testiranje provenijencija, 1967, te publikacija: Edward s (1956),
Wright (1962), Lacaze i Lemoine (1962), C a 11 a h a m (1964), Lacaze
(1967), Giertyc h (1966) i South. For. Tree Impr. Com. (1952). U ovim radovima
citirana je opširna literatura.


SVRHA ISPITIVANJA


U Evropi je započeto s podizanjem šumskih kulutra prvom polovicom


19. stoljeća. Tada nije pridavana skoro nikakva pažnja podrijetlu sjemena.
U relativno kratkom vremenu mnoge od plantaža su dale negativne rezultate.
Nakon toga se pridaje sve veća pažnja podrijetlu sjemena, koje će se
koristiti za nove plantaže. S obzirom da je važan izvor sjemena, to su uvedeni
novi termini provenijencija i podrijetlo. Prema O. E. D. C. (Radni dokument
1966). predložene su slijedeće definicije:
Provenijencija: »Područje na kojoj bilo koja sastojina šumskog drveća
raste. Sastojina može biti autohtona, unesena ili nepoznatog podrijetla.«


Podrijetlo: »Za autohtonu sastojinu drveća podrijetlo je područje u kojoj
drveće raste, za unešenu sastojinu podrijetlo je mjesto odakle sjeme ili biljke
su prvobitno unesene.« (Vidaković i Williamson 1968).


Prema tome, pod ispitivanjem provenijencija se razumijeva eksperiment
sa sjemenom i sadnicama od stabala iz sastojina bilo prirodnih ili umjetnih.
Ispitivanje provenijencija ima praktičnu svrhu da ustanovi populacije ili provenijencije
čije sjeme će proizvesti dobro prilagođene produktivne šume u
jednoj određenoj regiji (IUFRO 1967). Dakle, to je eksperimenat gdje se
uspoređuju različite populacije, a ne različite individue. Takva ispitivanja


?
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 5     <-- 5 -->        PDF

mogu biti jako dugotrajna i zbog toga je potrebno da se ona što bolje planiraju
i čim prije započnu. Opravdanost financijskog ulaganja u takva istraživanja
postoji, jer dobra proizvodnost budućih šuma na prvom mjestu
ovisi o izboru ispravnih provenijencija sjemena i biljaka za njihovo podizanje.


Cesto puta je testove provenijencija moguće kombinirati sa testovima
potomstva. Testovi potomstva imaju za cilj određivanje genetske vrijednosti
pojedinih stabala unutar određene populacije, dok sam test provenijencija,
kako smo već rekli, ima za cilj određivanje genetske vrijednosti cijele populacije.


Vrsta provenijenčnog pokusa ovisit će o a) saznanjima o ispitivanoj vrsti,
b) prirodnoj varijabilnost vrste, c) varijabilnosti staništa u kojem će se dotična
vrsta uzgajati, d) važnosti vrste za šumarsku ekonomiku zemlje, e)
financijska sredstva, površine i drugo potrebno za izučavanje provenijencija
i f) svrha pokusa (IUFRO 1967.). Navedeni činioci su u uskoj međusobnoj
vezi. Tek kada dobro poznamo činioce od (a) do (e) možemo se odlučiti za
svrhu pokusa. Uzmimo kao primjer crni bor. O ovoj vrsti općenito se dosca
zna o njegovoj biologiji, šumsko uzgojnim svojstvima, prirodnoj varijabilnosti
i upotrebnoj vrijednosti drveta. Poznato je da je njegov areal isprekidan.
Ustanovljene su mnoge svojte (taksoni) kod ove vrste. Crni bor je jedna od
najvažnijih vrsta za pošumljivanje ogromnih površina našeg hladnijeg submediterana.
Površine za pokuse provenijencija crnog bora stoje nam na
raspolaganju od krajnjeg zapada do krajnjeg istoka Jugoslavije. Stručno
vodstvo kao i provođenje pokusa na terenu moglo bi se osigurati. Jedini nedostatak
su materijalna sredstva, koja bi trebala biti prilično velika i uvijek
na vrijeme osigurana. Uzimajući u obzir sve navedeno, smatramo da bi u
sadašnjim uvjetima, dok se ne riješe financijski problemi, svrha istraživanja
trebala biti razjašnjenje postojanja nekih rasa crnog bora u centralnom i
istočnom dijelu Jugoslavije kao i ispitivanja provenijencija u rasadniku i to
u 3 — 4 regije Jugoslavije. Kod toga pokusa bi se mogle ispitivati mnoge
kompleksne karakteristike sjemena i biljaka kao što su ritam rasta, otvaranje
i formiranje pupova, trajanje vegetacionog rasta, otpornosti na biotske i
abiotske faktore, izučavanje nekih morfoloških karakteristika i drugo sa svrhom
da se bolje upozna varijabilnost vrste i da se ustanovi koje su provenijencije
u rasadničarskim uvjetima najbolje za određena područja. Ukoliko
bi se osigurala materijalna sredstva, onda bi se na ovaj pokus mogao nadovezati
pokus provenijencija crnog bora na terenu. Taj pokus bi trajao 20 pa i
više godina. U tome slučaju mogao bi se ustanoviti odnos juvenilni-adultni
stadij za neka važna fiziološka svojstva.


Pitanje rasa crnog bora u nekim krajevima zemlje nadopunila bi biotaksonomska
istraživanja. Uzorci za takva istraživanja trebali bi biti predstavljeni
s 10 — 30 stabala svaki, što ovisi o varijabilitetu dotične populacije i
vrste.


NABAVKA SJEMENA ZA POKUS


Prvo treba da se provede izbor sastojina iz kojih će se sabrati sjeme za
pokus provenijencija. Prema definiciji O. E. C. D., pod sastojinom podrazumijevamo
dovoljno veliku populaciju drveća koja posjeduje dovoljnu uniformiranost
u kompoziciji, konstituciji i rasporedu da bi se razlikovala od
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 6     <-- 6 -->        PDF

susjedne populacije. Taj izbor sastojina mora biti proveden veoma studiozno.
Gustoća sastojina mora biti takva da omogućuje međusobno križanje i da
na taj način svede samooplodnju na što manju mjeru. Sastojina mora biti
izolirana od minus sastojina srodne vrste i srodnog varijeteta. Prezrele i
premlade sastojine ne dolaze u obzir. Odabranu sastojinu treba po mogućnosti
zaštiti od sječe. Podatke o sastojini treba upisati u formular br. 1, A i B,
prema Lacaz e i Lemoin e (1962). Koliko uzoraka (sastojina, tj. lokaliteta)
će biti potrebno ovisi o vrsti, tj. njezinoj rasprostranjenosti, genetskoj varijabilnosti
i uvjetima istraživanja. Općenito vrijedi pravilo da je potrebno uzimati
uzorke dovoljno gusto. Ne bi smjelo biti manje od pet uzoraka (lokaliteta),
dok bi bilo poželjno imati 10-30 dobro raspoređenih uzoraka u pokusu. Kod
izbora uzoraka treba uzeti one koji dolaze u tipičnim kao i ekstremnim ekološkim
uvjetima. Gustoća (broj uzoraka) će ovisiti o genetskoj varijabilnosti,


o klimatskim faktorima, tj. o geografskoj širini i dužini, temperaturi i ljetnoj
suši. Reljef područja rasprostranjen ja vrste se isto tako mora uzeti u obzir.
U planinskom području treba uzeti veći broj provenijencija (uzoraka) nego u
ravnici da bi se prikazala varijabilnost vrste. Kod diskontinuiranog rasprostranjenja
vrste treba uzeti veći broj uzoraka jer je ekstrapolacija rezultata
na druge populacije nemoguća. Ukoliko postoje preliminarna iskustva i saznanja
o jednoj vrsti, onda sabiranje uzoraka za pokus provenijencija treba
tako planirati da se veći broj uzoraka uzme iz lokaliteta koji su perspektivniji.
Kod provenijenčnog pokusa jedne vrste težište treba staviti na provenijencije
koje potječu iz prirodnog nalazišta, ali treba uključiti u pokus i
nekoliko provenijencija koje se uzgajaju u našoj zemlji i koje potječu iz
umjetnih ili prirodnih populacija, npr. kod pokusa sa zelenom duglazijom
osim provenijencija iz prirodnih nalazišta treba uključiti u pokus i one s
Avale, Zelendvora, Pohorja i eventualno druge.
Sabiranje sjemena treba vršiti u godini punog uroda. Budući da se to
obićno ne dešava u istoj godini na cijelom području rasprostranjenja vrste,
to je potrebno dvije ili više godina da se sjeme sabere s onih lokaliteta koji
će se koristiti za provenijenčni pokus (Edward s 1956). Ako je cvatnia
neznatna onda dolazi do većeg inbredinga, a i sabiranje je mnogo skuplje.
Stabla, s kojih će se sabirati sjeme, treba da su kodominantna ili dominantna,
tj. takva kao i ona s kojih se sabire sjeme za normalne uzgojne potrebe.
Minus stabla treba da su odstranjena iz sastojina. Stabla za sabiranje sjemena
se uzimaju slučajnim poretkom ili u jednoj liniji s time da se uzme svako
n stablo. Stabla treba obilježiti. Broj stabala iz jedne sastojine, s kojih će se
sabirati sjeme koje će predstavljati jedan uzorak, ovisit će o veličini čitave
sastojine, njezine genetske (fenotipske) varijabilnosti i strukture, tj. da li se
radi o jednodobnoj ili prebornoj sastojini. U ovom pogledu postoje razna
mišljenja o veličini uzoraka. Edward s (1956) smatra da sjeme treba sabirati
sa svih stabala koja dolaze u obzir za normalno praktično sabiranje sjemena.
Lacaz e i Lemoin e (1962), smatraju da je potrebno sabrati sjeme s 50
stabala, dok noviji izvještaj Lacaze-a (1967) kaže da bi najmanji broj bio
10 stabala. Uputstva IUFRO preporučuju 25-50 stabala s time da je minimum
10 stabala. Giertyc h (1966) je pak mišljenja da je dovoljno 8 stabala za
predstavljanje jednog uzorka, tj. jedne provenijencije (populacije). Naše je
mišljenje da bi se trebali držati uputstava IUFRO s time da bi iz jednodobnih
sastojina i kultura bilo dovoljno uzeti 10 stabala a iz prebornih sastojina veći
broj stabala, kako bi taj uzorak bio pravi reprezentant odabrane sastojine. Da


4
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 7     <-- 7 -->        PDF

se izbjegne inbreding i dobije što bolji prosječni uzorak, odabrana stabla
moraju biti udaljena jedan od drugoga 50-100 metara, a što ovisi o vrsti,
tj. praktičnoj mogućnosti prenošenja polena i sjemena. Isto tako rubna stabla
ne treba uzimati u obzir za sabiranje sjemena. Uzorak sjemena jedne sastojine
predstavlja mještavinu sjemena jednakih količina svih odabranih stabala
Ukoliko se želi s ispitivanjem provenijencija povezati i ispitivanje individualnog
potomstva, onda se sjeme i biljke od svakog roditeljskog stabla
posebno čuvaju i uzgajaju. S obzirom na naše skromne mogućnosti i na mnogo
kompliciranije izvođenje takvih istraživanja, smatramo da se ove dvije vrste
pokusa ne bi trebalo kombinirati u jedan. Sabiranje sjemena se vrši pod
kontrolom stručnjaka iz istraživalačke organizacije.


POSTAVLJANJE EKSPERIMENTA


Najčešća je svrha eksperimenta provenijencija da se ustanovi produktivnost
određene provenijencije na određenom staništu. U nekim slučajevima
izučavanje rezistentnosti na biotske i abiotske faktore su značajniji od prirasta.
Eksperimente možemo podijeliti na kratkotrajne,, srednjeg trajanja i
dugotrajne. Kratkotrajni eksperimenti treba da završe prije prvih proreda.
Ovakvi eksperimenti su podesni za izučavanje fenologije, morfologije, ranog
rasta, preživljavanja, otpornosti na bolesti i štetnike i klimatske činioce.
Eksperimenti srednjeg vremena trajanja koriste se za izučavanje visinskog
i debljinskog rasta i prirasta, otpornost na biotske i abiotske faktore, oblik
debla i krošnje, veličine grana, insercije grana, korjenov sistem i tehnička
svojstva drveta. Kod takvih eksperimenata minimalna veličina jedinične
plohe iznosi 6x6 biljaka, a najčešće se upotrebljava od 7x7 do 12x12 biljaka.
Eksperimenti dugog trajanja su oni u kojima se prinos drvne mase može
ustanoviti za period dulji od polovine ekonomske ophodnje. U takvim eksperimentima
obično je veličina jedinične plohe oko 0.04 ha. Kod postavljanja
pokusa neophodno je da se on tako postavi, tj. da bude dovoljno velik kako
bi se varijabilnost tla, mikroklime i drugih vanjskih utjecaja svela na što
manju mjeru. Izbor terena za provenijenčni pokus iziskuje veliku pažnju.
Eksperiment mora biti postavljen na terenu koji predstavlja prosjek gdje
će se vršiti pošumljivanje. Odabrana ploha mora biti što više homogena s
obzirom na tlo i mikro klimu. Treba izbjegavati strme nagibe. Iskustva u Francuskoj
(Lacaz e 1967) su takva da je važno načiniti kartografski snimak
fertilnosti terena predviđenog za komparativni pokus. Na taj način se dobije
dobar uvid u homogenost i produktivnost tla pa se u slučaju potrebe izdvoje
enklave, koje se ne uzmu u obzir kod postavljanja eksperimenta. Osnovno
je pravilo da jedinična ploha može biti tim veća što je stanište jednoličnije.
Na veoma promenljivom staništu potrebno je imati veći broj ponavljanja.
Eksperimenti s malim jediničnim plohama mogu zahtijevati i do 30 ponavljanja.
Ukoliko je stanište dosta jednolično, 5-7 ponavljanja u eksperimentu bi
u većini slučajeva zadovoljilo. Na osnovi Wright-ovih izučavanja (1962), G iertyc
h (1966) smatra da minimalni broj ponavljanja treba biti sedam.
Iskustvo je pokazalo da nije potrebno imati u pokusu provenijenciju koja
bi služila kao standard (Edward s 1956). Na veličinu osnovne plohe pa i
broja ponavljanja utječe i broj ispitivanih provenijencija. Ako je taj broj velik
veličina ploha mora ići k donjoj dozvoljenoj granici radi toga da čitav eks


5
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 8     <-- 8 -->        PDF

periment ne bude površinski prevelik, jer u tome slučaju se može pojaviti
velika varijabilnost staništa, koja će utjecati na točnost pokusa. Isto se to
može desiti ako imamo u pokusu velik broj provenijencija i velik bro]
ponavljanja. Ovako postavljen eksperiment ne bi smio obuhvatiti veću površinu
od 5-7 ha.


Izbor modela terenskog eksperimenta ovisi o reljefu i veličini terena,
broju biljaka po provenijenciji, koje stoje na raspolaganju, broju provenijencija,
broju ponavljanja, koja su potrebna za odgovarajući nivo preciznosti, i
financijskim sredstvima koja stoje na raspolaganju. Budući da se obično
komparira u jednom eksperimentu velik broj provenijencija, to se zahtijeva
da model sadrži blokove u slučajnom rasporedu. Prema dosadašnjim iskustvima
preporuča se nepotpuni balansirani blok model (balansirane latice) si. 1 i
potpuni blok model si. 2.


Model balansiranog nepotpunog bloka — Ukupan broj tretiranja (provenijencija)
mora biti točan kvadrat nekog broja, npr: 9, 16, 25. Ovakav raspored
tretiranja omogućuje eliminaciju tretiranja blokova. Manjkavosti ovog
modela su u tome što je broj ponavljanja propisan a jednak je b + 1 (b —
broj tretiranja u bloku). Broj varijeteta u bloku je jednak kvadratnom
korjenu od ukupnog broja tretiranja u pokusu. Prema tome, ovakav model
za različiti broj tretiranja (provenijencija) bi izgledao ovako:


Broj tretiranja (t): 9, 16, 25, 49, 64, 81


Broj tretiranja po bloku (b): 3, 4, 5, 7, 8, 9


Potreban broj ponavljanja (r): 4, 5, 6, 8, 9, 10


Potpuni blok model — Potpuni blok model je fleksibilan pa je moguće
jednu varijabilu ili repeticiju ispustiti iz analize ukoliko je izgubljena ili nije
komparabilna s drugima. Ovaj model je upotrebljiv za umjeren broj tretiranja
(provenijencija). Kada broj tretiranja prelazi 15 dolazi do smanjenja efikasnosti
(preciznosti) uslijed toga što ponavljanja zauzimaju velik prostor, a to
predpostavlja heterogenost tla. U ovakvim slučajevima model balansiranog
nepotpunog bloka je podesniji. Poteškoća kod potpunog bloka je u tome što
sve provenijencije trebaju biti zastupljene u svakom bloku pa je uslijed toga
teško, naročito kada se radi o većem broju provenijencija, naći površinu
terena dovoljno veliku i homogenu unutar jednog bloka. Kod ovog modela
broj blokova odgovara broju ponavljanja. Kod nepotpunog balansiranog blok
modela tlo kao i drugi vanjski uvjeti moraju biti homogeni unutar svakog
bloka, ali je njihova veličina mnogo manja pa se takva površina mnogo
lakše pronađe. U našem primjeru svaki blok je sačinjen iz 4 provenijencije
te je on 4 puta manji nego potpuni blok gdje imamo u jednom bloku 16
provenijencija. Potrebno je naglasiti da se i kod jednog i kod drugog primjera
modela ispituje 16 provenijencija.


Veličina jediničnih parcela ovisi o trajanju eksperimenta. Kada je to
utvrđeno, veličina parcele se ustanovljuje tako što broj biljaka u njoj mora
ostati najmanje 15, nakon što se izvrše prorede.


Utjecaj susjednih stabala u eksperimentu je diskutiran od mnogih autora,
npr. Johnsson (1963), Giertych (1966), Edwards (1956), Lacaza i
Lemoin e (1962) i drugi. Općenito je mišljenje da je susjedni utjecaj najjači
kod biljaka od oko 15. godine starosti. Zbog toga je potrebno do toga vremena
imati ´najveći zaštitni pojas. Kasnije, nakon nekoliko proreda, sva stabla na
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 9     <-- 9 -->        PDF

POKUS PROVENIJENCIJA
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 10     <-- 10 -->        PDF

POKUS PROVENIJENCIJA
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 11     <-- 11 -->        PDF

jediničnoj plohi mogu se koristiti za opis provenijencije (Giertyc h 1966).
Eksperiment treba tako planirati da ima zaštitni pojas okolo naokolo čitavog
pokusa. Taj zaštitni pojas mora biti širok onoliko koliko će iznositi visine
biljaka kod završetka eksperimenta. Zbog međusobnog utjecaja biljaka dviju
susjednih parcela, tj. dvije susjedne provenijencije, u pokusu broj biljaka u
parceli se mora dosta povećati da bi se mogla dobiti realna vrijednost svake
provenijencije. Ako je taj utjecaj velik onda je potrebno između parcela
imati zaštitni pojas. Širina zaštitnog pojasa mora biti tolika kolika je visina
biljaka kod starosti 15-20 godina. Ako se takav pojas sastoji više od jednog
reda onda se u drugom i slijedećim redovima pojasa, promatrano od centra
parcele, mogu saditi biljke u većim razmacima.


Osim zaštitnog pojasa, poželjno je nadovezati na jednu stranu eksperimenta
dopunske parcele u formi jednog ponavljanja. Na njima se moga
vršiti preliminarna istraživanja te takva istraživanja koja nisu predviđena
u eksperimentu i koja bi izvođenjem u eksperimentu ugrozila isti. U takva
istraživanja spadaju npr. razna tehnološka i morfološka ispitivanja.


SADNJA I UZDRŽAVANJE


Uobičajeno je da se u uzgojnoj praksi proizvedene biljke u rasadniku
klasiraju i da se minus varijante odstrane, tj. ne koriste za plantažirania
Isto tako, klasiranje biljaka potrebno je izvršiti i kod pokusa provenijencija.
Kod klasiranja biljaka u rasadniku za pokus provenijencija optimalan procenat
selekcioniranih treba da se kreće od 80-90°/«, ali ni u kom slučaju ne bi
smio biti manji od 60*/« (Edward s 1956). Biljke svih provenijencija treba
uzgojiti po mogućnosti u jednom rasadniku, kako bi uvjeti za sve provenijencije
bili podjednaki. Prije sjetve sjemena treba ispitati njegovu čistoću i
klijavost. Na osnovi toga načiniti plan koliko sjemena posijati. Da se postignu
što jednoličniji uvjeti u uzgoju biljaka u rasadniku, zdrave sjemenke treba
sijati po dvije i dvije skupa na određenu udaljenost. Na taj način smo u dovoljnoj
mjeri osigurali jednolični raspored biljaka na gredici, budući da će se
tamo gdje niknu dvije biljke jednu odstraniti (Formular C).


Preporuča se biljke u rasadniku uzgojiti u formi pokusa. Kod pokusa
provenijencija u rasadniku model pokusa je isti kao i za poljski pokus, samo
što u ovom slučaju nije potrebno više od 3 do 5 ponavljanja, jer su uvjeti
sredine više jednolični od onih kod poljskih pokusa (Formular D i E). U
ovom slučaju je važno da tretiranja pokusa u rasadniku budu što jednoličnija.
Međutim, poželjno je pokus u rasadniku tako postaviti, da se nakon završetka
iste biljke mogu koristiti za poljski pokus, što znači da treba imati u tom
pokusu veći broj biljaka u ponavljanju.


Sadnju biljaka na terenu trebaju vršiti izučeni radnici i to tako da jedan
ili jedna grupa radnika treba da posade jedan cijeli blok, tj. ponavljanje, a ne
da jedan isti radnik sadi uvijek istu provenijenciju, a drugi drugu. Organizaciju
sadnje kao i nadzor treba da vodi stručno lice! Etiketiranje mora biti
pažljivo provedeno, jer u protivnom može doći do zabune tim više što se
provenijencije često ne mogu morfološki razlikovati.


Dosadnju biljaka treba u principu vršiti jedanput i to godinu dana
poslije sadnje. Ukoliko i tokom druge vegetacijske periode ugine veći broj
biljaka onda je poželjno te praznine popuniti ponovnom sadnjom iz rezerve.


9
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Ukoliko kasnije dođe do ugibanja onda te biljke treba nadomjestiti, ali s
jednom drugom jako različitom vrstom, npr. ako se izučava duglazija onda
njezine praznine ispuniti smrekom iz nižih predjela.


Daljnje tretiranje cijelog eksperimenta mora biti jednolično, npr. ako se
radi o obradi tla, fertilizaciji, uništavanju korova i dr. Što se tiče proreda
potrebno je načiniti plan zajedno sa sveukupnim planom pokusa. Prorede je
posebno teško provoditi u onim eksperimentima kod kojih postoji velika
varijabilnost u visinskom rastu i obliku stabla između provenijencija. Datum
i intenzitet prvih proreda ovisit će o samom pokusu. Kod toga se ne mogu
donijeti detaljna uputstva, ali je potrebno u svakom slučaju raditi po nekom
principu, koji je za taj slučaj najprikladniji. Vodič za to može biti indeks
visina (broj stabla po ha koji preporučuje Vee n (1954) ili formula de Beč ki
n g-a s=100 a/Hd, gdje (s) predstavlja faktor proširenja, dok je (a) prosječna
udaljenost između stabala, a (Hd) je dominantna visina dobivena kao
prosjek od 100 najviših stabala u populaciji (P a r de 1961).


PRIMJER ZA ELEKTRONSKU OBRADU PODATAKA


S obzirom da se u našoj zemlji naglo počela razvijati mehanička obrada
podataka primjenom različitih elektroničkih sistema, to je podatke dobivene
mjerenjima ili opažanjima kod ispitivanja provenijencija šumskog drveća
moguće obrađivati na isti način. Radi toga će se ovdje prikazati metoda
statističke obrade podataka za analizu varijance za elektronični IBM —
sistem.


Kao sredstvo za sporazumijevanje između ljudi i sistema koriste se: bušena
kartica, bušena papirna traka, papirna traka, magnetska traka i dr
Najpoznatije sredstvo je bušena kartica (Punched card), a to je papirna kartica
s kombinacijom ubušenja u svrhu prikaza podataka. Svaka izbušena rupica
u koloni predstavlja broj, slovo ili posebni znak. Kartica se sastoji od 80
kolona obrojčanih brojevima od 1-80 i 10 redova obrojčanih brojevima od 0-9
(vidi sliku br. 3). Da bi se određena strojna obrada podataka mogla izvršiti
potrebno je za istu izraditi program koristeći tzv. programski jezik. U tu
svrhu dajemo kratko objašnjenje za program analize varijance primjenjen za
obradu podataka dobivenih izmjerom prsnih promjera i visina u testu potomstva
evropskog ariša. Test je osnovan na pokusnom polju »Goić« Jugoslavenskog
instituta za četinjače Jastrebarsko, sa 19 različitih familija u 4 ponavljanja.
Radi jednostavnosti bit će obrađene samo na j neophodni je kartice iz
spomenutog programa a to su:


1. Kartica sa nazivom podataka (vidi sliku broj 3) se sastoji od riječi i
brojeva napisanih na stroju za ubušivanje. Nakon ove kartice dolaze kartice
sa podacima. Na ovoj kartici napisane su riječi:
— DATA: to znači naziv podataka koji se prikazuju putem znakova ili
analognih veličina, vrijednosti odnosno simbola koji sadrže određeni smisao,
— INPUT: to su podaci za obradu, a ta riječ uvijek slijedi riječ DATA.
Na istoj kartici napisana su slova i brojevi:
— R 1: to znači prvo ponavljanje (repeticija). Broj 1 ubušen je na kartici
sa podacima slika broj 3 u kolonu broj 1 u redu broj 1,
10
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 13     <-- 13 -->        PDF

— F 3 — 4: to znači familija (sa određenom oznakom), njezina oznaka
ubušena je u kolone broj 3 i 4 na kartici sa podacima slika broj 3 i to za
familiju 01, tako da je 0 ubušena u kolonu broj 3 u redu 0, a broj 1 u kolonu
broj 4 u redu broj 1,


— DBH 6 — 9 2: prsni promjer za svaku familiju koji za familiju 01
iznosi 20,45 mm, a ubušen je u karticu sa podacima slika broj 4 u kolonu
broj 6, 7, 8 i to u kolonu broj 6 red broj 2; 0 u kolonu broj 7 red 0; 4 u
kolonu broj 8 red broj 4; 5 u kolonu broj 9 red broj 5; broj 2 iza brojeva 6-9
znači da se iznos 2045 sastoji od 2 decimalna mjesta,


— H 11 — 15 2: visina za svaku familiju, a za familiju 01 iznosi 296,64
cm vidi sliku broj 4, stroj je taj iznos ubušio u kolone broj 11, 12, 13, 14, i 15
a u redove 2, 9, 4, 6 i 4, sastoji se od decimalnih mjesta,
CARDS: ova riječ na kraju teksta na kartici znači da iza kartice s nazivom
podataka dolaze kartice s podacima ubušenim kako je to prethodno
karticom specificirano.


2. Kartica sa podacima (vidi sliku broj 4). Na ovu karticu ubušuju s~
podaci točno prema rasporedu kako je to specificirano. U testu potomstva
evropskog ariša bilo je 76 kartica sa podacima, tj. za svaku familiju i za
svako ponavljanje jedna kartica.
3. Kartica (postupak) za izučavanje analize varijance je oblika:
— PROC ANOVA; to znači da će sistem (stroj) pročitavši sve kartice kao
i kartice sa podacima provesti izračunavanje analize varijance (vidi sliku broj
5). Ova kartica dolazi uvijek iza posljednje kartice sa podacima.
— CLASSES F R;Nakon riječi za postupak izračunavanje analize varijance
ubušuju se riječi kojima se specificiraju klase, a to su izvori varijabilnosti
koji će biti navedeni u tabeli analize varijance (vidi tabelu 1). U
našem slučaju ti izvori varijabilnosti su ponavljanja (= R) i familije ( = F).
4. Kartica (model) za analizu varijance je oblika:
— MODEL DBH H= R F; te riječi i slova ubušeni su na novoj kartici
(vidi sliku 6), čim se u sistemu točno kaže kakav model se želi analizirati.
Ovaj model sadrži dvije zavisne varijable (prsni promjer = DBH, i visina =
H). Na osnovu ovog traženja sistem daje tabelu analize varijance posebno za
svaku zavisnu varijablu u kojoj su navedeni izvori varijabilnosti, tj. glavni
efekti (ponavljanja i familije) i njihova interakcija. Glavni efekt je jednostavno
jedna varijabla (familija = F). Interakcija je kombinacija varijabli
kao npr. R*F (ponavljanje x familija).
Ostale kartice i traženja koja sistem može dati na zahtjev programera
iz postupka izračunavanja analize varijance, radi opsežnosti članka, neće se
ovdje objašnjavati. Davodimo samo radi informacije, da se metodom analize
varijance mogu dobiti ovi podaci: tabela analize varijance (Tabela 1), korelacioni
koeficijenti za sve parove varijabla za koje se to traži, koeficijent
varijabilnosti za grešku, najmanja signifikantno dozvoljena razlika na nivou
točnosti od 1%> i 50/o (prema traženju), F-test i s time povezana pouzdanost,
srednje vrijednosti za glavne efekte (ponavljanja, familije i njihove kombinacije),
Duncan-ov test kao i neki drugi pokazatelji.


U tabeli broj 2 prikazan je pomoćni formular s podacima iz našeg primjera.
Ovaj formular služi kao pripomoć za sastav programa i kod ubušava
nja podataka u kartice. Svaki red u formularu predstavlja jednu karticu.


11
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Tabela 1 Oblik analize varijanca, za procjenjivanje
komponenti varijanci u provenijeničnom
pokusu


Izvor varijabilnosti a D.F. Očekivanja srednjih kvadrata


+ fo Pb+fp02b
Blokovi (b) (b-1) °fb, ,* ° f, , 2


2 VP) 2
(P´ 2


„ i \ , ,, a-, +ba , + fa . +fba
Provenijencije (p) (p-1) fb, , f, . pb p


2 2 . 2
Provenijencije x Blokovi (b-1) (p-1) fb.. f. . pb


Ženski roditelji (f) u


2 , 2


+ba f (p)


provenijenciji) (f-l)pa,"fP(p) ""


Ženski roditelji x Blokovi


U provenijenciji (f-l)p(b-l)afb


(P)
a)
b= blokovi
p= provenijencija
f= ženski roditelji


2


fb, . = Varijanca uslijed razlika izmeđju ženskih roditelja
2 x blokovi unutar provenijencije
f , .= Varijanca usljed razlika izmedju ženskih roditelja


(P)
unutar provenijencija
2


pb = Varijanca usljed razlika interakcije izmedju provenijencija
i blokova


2


p = Varijanca usljed razlika izmedju provenijencija


2


= Varijanca usljed razlika izmeđju blokova


2


°f, . Ova komponenta varijanca može se procijeniti jedino u


(P)
slučaju ako je u provenijenciji sjeme sabrano odvojeno
po stablima.
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 15     <-- 15 -->        PDF

13
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 16     <-- 16 -->        PDF

Institucija:
Vrsta:
Provenijencija:
Administrativno područje:
Najbliži grad:
Šumsko područje:
Geografska dužina:


Ekspozicija:
Oborina god.:
Duljina vegetacije:
Meteorološka postaja:
Geološka podloga:
Tip tla:
Vegetacija:
(Biljna zajednica)
Sastojina:


mm


autohotna


Površina: manje od 100 stabala
manje od 1 ha
1 do 10 ha
Starost saistojine god.
Sastojina čista


Formular provenijencija šum. sjemena 1


Zemlja:


Visina nad morem:
Širina:


Inklinacija:


n


Temperatura
prcsječ.
max.


umjetna


-
10 do 100 ha
više od 100 ha
(jedan masiv)
više masiva
mješovita
(vrsta %>):


Procjena kvalitete sastojine: slaba — dobra — veoma dobra — odlična
Opaska :


Korišćenje provenijencije
Red. Datum Težina Broj


Pošiljalac
Opaska


br. primitka uzorka pokusa
Prema J. F. Lacaze 1 M. Lemoine (1962)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 17     <-- 17 -->        PDF

Institucija Pokus br. Formular
OPĆI PODACI
Vrsta:
Naziv pokusa:
Svrha:
Rasadnik:
Lokaliteti
sadnje:
Kratica naziva
ispitivanog materijala:
Institucija Pokus br. Formular
KARAKTERISTIKE SJEMENA


Oznaka o/o


Način Težina


Materijal mjesta Energija punih Opa


sabira1000
klija


(kratica) uskladišklij
avosti sježanja


nja zrna vosti


tenaa menki


Prema J. F. Lacaze i M. Lemoine (1902)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Institucija Pokus br. Formular


RASADNIK


Naziv rasadnika:


Sjetva sjemena: metoda
substrat
datum
nacrt


Presadnja: starost biljaka
kod presadnje
metoda (razmak)
substrat
datum
nacrt


Težina Br. do


MatePresadnja
Vađenje


posijabive


rijal


nih nih Opažanja


Br. Br. upotreb{
krasjebiljaMinim,
presađ. Minim, ljivih bilja


tica) menki ka visina biljaka visina ka


Prema J. F. Lacaze i M. Lemoine (1962)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Institutij a Pokus br. Formular


PLANTAŽA


OPCl PODACI


Ekološki uvjeti G dužina G. širina
Lokacija Nagib
Visina n. m. mm


Ekspozicija Meteor, stanica
Oborine
Tlo
Vegetacija


Površina: Ukupna


Pokusa I.


Priprema terena


Datum


Izvršeni radovi


Sadnj a


Datum


Razmak


Starost biljaka


Ukupni broj biljaka


Broj biljaka u pokusu


Brcj biljaka u dodatnim parcelama


Broj biljaka za popunjavanje


Metoda sadnje
Broj biljaka po jednoj parceli


Model pokusa


Razno


Prema J. F. Lacaze i M. Lemoine (1962)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 20     <-- 20 -->        PDF

E


Institucija Pokus br. Formular


SUMARNI PRIKAZ SVEUKUPNOG POKUSA PROVENIJENCIJA


Broj biljaka


Materi] al


Ukupno


(kratica) Dodatne Presađeno za


Pokus Rub


parcele popunjavanje


Prema J. F. Lacaze i M. Lemoine (1962)
ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 21     <-- 21 -->        PDF

LITERATURA


1.
C a 11 a h a m, R. Z. (1964): Provenance Research: Investigation of Genetic
Diversity Associated with Geography. Unasylva 18 (2—3): 73—74, 40—50.
2.
Edwards , M. V. (1956): The Design, Layout and Control of Provenance
Experiments. Zeithschrift Forstgen. Forstpflanzenzuchtung 5 (5—6): 169—180.
3.
Giertych , M. M. (1966): Designing Provenance Trials for the Most
Efficient Selection and Preservation of Desirable Forest Populations. Šum.
List 1—2: 88—95.
4.
John s son, H. (1963): Arrangement and Design of Field Experiments in
Progeny Testing. FAO/FORGEN 63, 1: 2a/l.
5.
Lacaze , J. F. et Lemoine , M. 1962): Les Plantations Comparatives d´Especes
et de Provenances Dispositifs — Installation — Mesures. Notes Techniques
Forestiers No. 12: 22.
6.
Lacaze , J. F. (1967): Catoloque des Plantations Comparatives de Provenances.
Centre National de Recherches Forestieres, Station d´Amelioration des
Arbores Forestiers No. 67/3.
7.
Lines , R. (1967): Standardization of Methods for Provenance Research and
Testing. Proc. XIV IUFRO Congress, III: 627—718.
8.
Parde , J. (1961): Comment preciser l´intensite d´une e´claircie R. F. F. Aont.
Sept.: 551—557.
9.
Pin t arić , K. (1969): Prirast u visinu i debljinu ariša raznih provenijencija
na oglednoj plohi Batalovo Brdo kod Sarajeva. Beiheft Z. Schwei Z.
Forsf. No. 46: 127—141.
10.
Pin t ar i ć, K. (1971): Prirašćivanje u visinu sijanaca duglazije (Pseudotsuga
taxifolia Britt.) raznih provenijencija u drugoj godini života i njena ovisnost
od uslova topline. Šumarstvo, 5—6: 17—27.
11.
Tučo vic, A., M a r k o v i ć, Lj. i V a 1 č i ć, V. (1972): Prvi rezultati ranih
provenijenčnih testova oraha (Juglans regia L.) u Jugoslaviji. Genetika, Vol.
4, No. 2: 229—244.
12.
Veen, B. (1954): General Remarks on Provenance Research in Forestry.
Euohytica 3: 89—96.
13.
Vidaković, M. and Williamson, M. J. (1968): Tree Seed Collection.
FAO — Pakistan National Foresty Research and Training Project, No. 6,
Peshawar: 17.
14.
Wright , J. W. (1962): Genetics of Forest Tree Improvement FAO, Rome:
399.
15.
O. E. C. D. (1966): Scheme for the Certification of Forest Reproduction
Material Moving in International Trade. Working Document. Organization
and Development, Paris.
16.
Southern Forest Tree Improvement Committee (1952): Working Plan for
Cooperative Study of Geographic Sources of Southern Pine Seed. New Orleans.
La., U. S. For. Ser. South. Forest Exp. Sta. 35 p.
17.
Southern Forest Three Improvement Committee (1971): SAS Manual North
Carolina State University, Raleigh, N. C. USA.


ŠUMARSKI LIST 1-2/1974 str. 22     <-- 22 -->        PDF

Summary


A proposal for standardizing the methods of provenance research in Yugoslavia


In the paper a suggestion is given for standardizing the methods of provenance
research in Yugoslavia on the basis of own experiences and literature data. In
the paper are surveyed — in addition to a review of the literature — also the
purpose of provenance testing, seed material for experiments, experiment design,
planting and maintenance of experiments, as well as an example for eletronic
data processing.