DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 72     <-- 72 -->        PDF

Boletin de la Estaciön Central de Ecologia
br. 2, 1972. donosi:


Dafauce, C: METODOLOGIJA INTEGRALNOG
SUZBIJANJA ŠTETNIKA.


Integralna borba protiv štetnika zahtijeva
određivanje populacija kako štetnih
tako i korisnih i indiferentnih insekata.
Dvije osnovne metode uzimanja uzoraka
su vizuelna i metoda stresan ja
grana u tzv. »štutgartski lijevak«, koje
obadvije daju dobre informacije o indeksima
abundancije. Za određivanje populacija
određenih insekata upotrebljavaju
se dopunske metode kao što su hvatanje
pomoću usisača, svijetla i mirisnih
tvari.


Biološke intervencije idu za tim da se
zaštite i razmnože prirodni neprijatelji
štetnih insekata. Zaštita prirodnih neprijatelja
može se sastojati u tome, da se
priječi njihovo uništavanje neadekvatnim
kemijskim intervencijama, da se osigura
stalnost njihovih domaćina, ili parcijalnim
kemijskim zahvatima ili obogaćivanjem
flore, da se osigura zaklon i dodatna
hrana nekim parazitima sadnjom biljaka
koje proizvode nektar te suzbijanjem
neprijatelja entomofaga. Pod širenjem
prirodnih neprijatelja podrazumijeva
se introdukcija entomofaga u krajeve
ili zemlje gdje ih nema, njihovo
sakupljanje ili masovni uzgoj, puštanje u
predjele gdje već postoje da bi se ubrzalo
njihovo prirodno širenje, te osobito
primjena entomopatogenih mikroorganizama.
Manipulacija s populacijama štetnih,
insekata sastoji se u stvaranju nepovoljnih
uvjeta za razvoj tih populacija,
te u primjeni atraktanata, hormonalnih
tvari itd.


Kemijske intervencije valja uskladiti s
pragovima tolerancije te upotrebljavati
selektivna sredstva ili na selektivni način,
da bi se što manje naškodilo prirodnim
neprijateljima. Ostale odgovarajuće
intervenije su fizičke i mehaničke,
a posebno šumskouzgojne, koje imaju veliki
utjecaj, pozitivni ili negativni, na regulaciju
populacija insekata.


A g e n j o, R. : Evropske Dryobotodes-
vrste, defolijatori hrasta, proučavani na
španjolskom materijalu (Lepiđoptera,
Noctuidae).


U Španjolskoj, kao i u ostalom dijelu
Evrope, poznate su četiri vrste roda Dryofcotoes:
protea Schiff., roboris Hb., monochroma
Esp. i accipitrina Esp. Budući
da su gusjenice ovih leptira defolijatori
hrasta, one su se u bivšem Institutu za
zaštitu šuma intenzivno uzgajale da bi
se proučila bionomija i dobio obilni materijal
za što potpuniji studij ove skupine
leptira. Na temelju tog materijala
autor je uspio pronaći sigurne oznake za
razlikovanje četiriju vrsia, kako po genitalnom
aparatu obaju spolova, tako i po
crtežu krila. Značajno je otkriće da su
ticala u mužjaka roboris nazubljena, a
u ostalih triju vrsta nitasta. Još je upadljivi
ja građa frenuluma, koji je u roboris
građen od tri, a u ostalih vrsta od dvije
čekinje. Ova druga oznaka je tako značajna,
da bi zajedno s prvom mogla bili
razlogom za izdvajanjem u poseban rod
ili bar u podrod. To ipak nije učinjeno,
jer njihove genitalije pokazuju da roboris
treba u sistemu smjestiti između
protea i mcnochroma. Sve je ovo navelo
autora da sastavi tri neovisna ključa za
determinaciju četiriju vrsta s obzirom na
vanjski izgled te andropigij i ginopigij.
Tako će samo iznimno, ili ako su preparati
za determinaciju u veoma lošem
stanju, biti potrebno načiniti anatomske
preparate.


Da bi se još lakše uočila svojstva primjeraka
samo prema njihovu vanjskom
izgledu, autor je opisao osam novih formi
vrste protea, koje zajedno s tiponomskim
formama variegata Tutt., grisea Warr. i
incolorata Warr. obuhvaćaju individualne
varijacije vrste u Španjolskoj. U vrste
roboris varijabilnost je manja te se osim
na tipičnu formu cerris Rbr. svodi na još
dvije novoopisane. Od vrste monochroma
autor je opisao četiri forme koje, osim
tiponomske i suberis B. — forme čine
šest formi zastupljenih u njegovoj zbir


ci. Vrsta accipitrina je mnogo manje plastična
od ostalih pa joj je autor samo
dodao formu castanea.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 73     <-- 73 -->        PDF

Ove četiri vrste obrađene su po istoj
metodi: originalna bibliografija; diferencijalna
dijagnostika: morfološke značajke
mužjaka i ženke; individualne varijacije;
popis španjolskih bilježaka izvađenih iz
literature, uz lokalitete s približnom nadmorskom
visinom odakle potječu primjerci
koje je autor pronašao; granice i, za
Španjolsku, područje rasprostranjenja u
horizontalnom i vertikalnom smislu kao
i granični datumi letenja; hrastovi koji
brste u Španjolskoj, prema literaturi; podaci
dobiveni iz uzgoja ili izvedeni iz lokaliteta
nalaza, kratke bilješke o gusjenicama
i konačno diferencijacija kukuljica
prema građi kremastera s iznimkom
vrste monochroma, kod koje to nije bilo
moguće.


Osim tabela u boji koje prikazuju varijacije
četiriju vrsta i njihove genitalije,
autor daje isti broj geografskih karata
o rasprostranjenosti svake vrste uŠpanjolskoj kako je to danas poznato,
crteže segmenta ticala mužjaka, tipova
frenuluma i različitosti donje strane stražnjih
krila te kukuljičine zipke u D. roboris.


Montova R., Robredo F.: Thaumatopea
pinivora Tr., »ljetni četnjak«.


U ovom radu autori uspoređuju morfologiju
,ponašanje i biološki ciklus Thaumatopea
pinivora Tr. i Th. pityocampa
Schiff., dotično »ljetnog« i »zimskog četnjaka
«. Pokazuju kako su neki načini
ponašanja, prividno različiti, zapravo homologni
te naglašavaju razliku u ponašanju
prilikom ovipozicije, što bi moglo
biti interesantno za razjašnjavanje filogenije
Th. pinivora Tr.


Morillo C, LalandaJ.: Prvi popodaci
o ekologiji sokolovki (Falconiformes)
u planinama Toleda.


Planine Toleda predstavljaju skupina
niskih gorskih lanaca, pokrivenih gustom
degradiranom mediteranskom vegetacijom
i međusobno odijeljenih prostranih dolinama.
Posljednjih godina čovjek je svojom
aktivnošću u mnogo čemu promijenio
ekologiju ove regije. To se najjasnije
očitovalo u slijedećem: a) promjeni
biljnog pokrova dolina; b) nestanku migracija
stada ovaca; c) pojavi miksomatoze;
d) stvaranju velikih lovišta i e) promjenama
u ratarskoj proizvodnji. Te su
promjene utjecale na faunu na razne načine,
modificirajući položaj nekih vrsta
(Ciconla ciconia, C. nigra, Aegypius mo


nachus, Gyps fulvus itd.). Autor daje listu
dnevnih ptica grabljivica kao i onih koje
se gnijezde u tom području. Proučavan
je način hranjenja Accipiter gentilis, čije
su žrtve najčešće Pica pica i Lacerta lepida.
Daju se i neki podaci o ishiani
Buteo buteo. Malobrojnost vrste Aquila
heliaca izgleda da predstavlja reliktnu
populaciju, koja je preostala u brdima
nakon što ju je čovjek u dolinama istrijebio.
Daju se podaci o ishrani Aegypius
monachus tijekom godine te se diskutira


o mjestima gdje se gnijezde kolonije u
odnosu na migracione putove stada domaćih
životinja. Promatrano je i ponašanje
sokola Falco peregrinus prema njegovim
mladuncima.
Ce bali os P., G ti 1 de Santivanes
E., Mir a A., Molina J, F., Ortiz
de la To irre F., Pechuan L.:


Rezultati prstenovanja ptica koje je provelo
Ministarstvo poljoprivrede: 1969. —
1972. Centralna stanica za ekologiju.


Autori rezimiraju rad na prstenevanju
ptica koje je provelo Ministarstvo poljoprivrede
Španjolske u posljednje četiri
godine. U tabelama i grafikonima prikazan
je broj uhvaćenih i prstenovanih
ptica različitim metodama: u umjetnim
i prirodnim gnijezdima te mrežama. Dat
je i kratki prikaz istraživanja o pticama
na otocima Columbretes i u planinama
Sierra de Cameros.


Borba protiv šumskih požara
u Španjolskoj


Šumski požari predstavljaju jedan od
najtežih problema zaštite šuma u Španjolskoj.
U proteklih deset godina bila
su iprosječno 1872 požara godišnje, oštećeno
je 23.371 ha pošumljene i 50.256 ha
ukupne šumske površine, a šteta se cijeni
na oko 344 milijuna peseta (cea 90
milijuna novih dinara). Kako se godišnje
pošumi oko 100.000 ha površine, izlazi
da četvrtinu od toga uništi požar.


U nedavno osnovanom. Nacionalnom institutu
za zaštitu prirode (ICONA) djeluje
Sekcija za šumske požare, koja rukovodi
borbom protiv požara u cijeloj
zemlji. U članku se detaljno prikazuje
organizacija i aktivnost ove sekcije te
iznose planovi za budući rad.


I. Mikloš