DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 51     <-- 51 -->        PDF

10. NATJECANJE ŠUMSKIH RADNIKA SR HRVATSKE
Slavonski Brod, 6—8. srpnja 1973. god.


Na dane 6—8. srpnja 1973. godine u okviru proslave Dana borca, pod
pokroviteljstvom Skupštine općine Slavonski Brod i Drvne industrije »Slavonija
« Slavonski Brod, a u domaćinstvu Šumskog gospodarstva Slavonski
Brod održano je 10. natjecanje šumskih radnika SR Hrvatske.


Na jezeru »Petnja« kraj Sibinja, nedaleko Slavonskog Broda, dva dana
odzvanjali su zvuči motornih pila, udarci sjekira i pljesak najboljim šumskim
radnicima, koji su na divno uređenom borilištu odmjeravali svoju spretnost,
vještinu, znanje i radnu sposobnost.


Natjecanje je uspjelo kako u organizacionom, tako i u tehničkom smislu,
a zahvaljujući zalaganju domaćina i svih sudionika ovogodišnjeg, jubilarnog,
natjecanja.


Organizatori zahvaljuju svima koji su na bilo koji način pomogli održavanje
ovog jubilarnog natjecanja, sa željom za još čvršćom suradnjom
u daljnjem unapređenju ove masovne i opće vrijedne tradicije šumskih radnika
i šumarstva.


Natjecanje je započelo prigodnom rječju domaćina Đure Lužaića, dipl.
ecc, direktora Šumskog gospodarstva Slavonski Brod:


»Drugarice i drugovi, dozvolite mi, da izrazim zadovoljstvo što Vas mogu
u ime radnog kolektiva Šumskog gospodarstva Slavonski Brod — domaćina


10. jubilarnog natjecanja šumskih radnika Socijalističke Republike Hrvatske,
koje se odvija u sklopu proslave Dana borca .najtoplije pozdraviti i zaželiti
Vam puno uspjeha na ovom natjecanju.
Pozdravljam organizatore ovog natjecanja — Republičko vijeće Narodne
tehnike SR Hrvatske, Komisiju za natjecanje šumskih radnika, te organizatore
natjecanja — Poslovno udruženje šumsko privrednih organizacija, Zagreb,
Republički odbor Saveza sindikata radnika industrije i rudarstva SR
Hrvatske, Skupštinu općine Slavonski Brod, »Slavoniju« Dl Slavonski Brod,
Turističko društvo Slavonski Brod i Ugostiteljsko poduzeće »Brodvin« Slavonski
Brod.


Pozdravljam pokrovitelje natjecanja Skupštinu općine i njezinog predsjednika
dipl. ing. Ivu Borevkovića, »Slavoniju« Dl i njezinog direktora Jozu
Mikića.


Pozdravljam sve goste, sve društveno-političke i privredne radnike, predstavnike
JNA, sve privredne i druge radne organizacije, koje su kroz razne
vidove pomogle da ovo natjecanje uspije.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Pozdravljam podsekretara Sekretarijata za poljoprivredu, prehrambenu
industriju i šumarstvo Izvršnog vijeća Sabora SR Hrvatske i druge drugove
iz republičkih i saveznih organizacija. Pozdravljam sve savezne poslanike i
republičke zastupnike.


Pozdravljam sve radne organizacije — šumskih gospodarstava, a posebno


njihove radnike, učesnike u današnjem natjecanju, kojima želim mnogo


sportske sreće u napornoj i fer borbi.


Pozdravljam predstavnike štampe, radija i televizije koji prate ovo naše


natjecanje. Pozdravljam predstavnike zdravstvene službe, vatrogasne službe,


Sekretarijata javne sigurnosti i druge.


Pozdravljam sve građane koji svojim prisustvom uveličavaju ovo 10. na


tjecanje šumskih radnika SR Hrvatske.


Ovom prilikom samo u nekoliko pokazatelja prikazat ću stanje u šumsko


privrednom poduzeću »Slavonska šuma«.


Ukupan fond šuma iznosi 34.000.000 m3, a godišnje se sječe 745.000 m3
brutto drvne mase, pošumljava oko 750 ha godišnje, provodi njegu šuma
na oko 7.000 ha i redovna zaštita šuma sa direktnim intervencijama protiv
štetnika i bolesti na oko 6.000 ha, ne računajući tu jače gradacije štetnika,
uređuje se godišnje oko 21.000 ha.


Sječivi etat iznosi 74% od prosječnog godišnjeg prirasta.
Cijela »Slavonska šuma« ostvaruje ukupan prihod od 237.000.000 din, u
kojem su troškovi poslovanja 48´%, a dohodak 52%, odnosno osobni dohoci
iznose 41% od ukupnog prihoda.
U ukupnoj proizvodnji »Slavonske šume« eksploatacija drveta sudjeluje
sa 74%, dok uzgoj šuma sa rasadničkom proizvodnjom iznosi 11%, a vlastito
građevinarstvo i transport iznose 13%.
U čitavom poduzeću je uposleno 2657 radnika. Prosječan osobni dohodak
iznosi 1.751 din. Prosječni osobni dohoci SR Hrvatske iznose 1.749 din, neprivrede
u Republici 1.893 din, privrede 1.705, elektroenergije 2.235, drvne
industrije 1.391, a prosjek šumarstva Republike 1.648 din/radnik.
Za prostu reprodukciju se izdvaja oko 29,000.000 din, od čega se troši
za obnovu i održavanje šuma 5,600.000 dinara, za njegu šuma oko 11,000.000
din, za uređivanje šuma 1,500.000 din, zaštitu šuma 1,370.000 din i rasadnike
1,870.000 din.
Dozvolite, da iznesem i nekoliko osnovnih podataka o Šumskom gospodarstvu
Slavonski Brod.
šumsko gospodarstvo Slavonski Brod osnovano je 1959. godine, kao samostalno
poduzeće od četiri šumarije, koje su tada djelovale kao ustanove,
osnovane od strane Kotarskog Narodnog odbora Slavonski Brod. Po osnivanju
poduzeća osnovan je i pogon za transport i mehanizaciju i tako je poslovalo
do 1. siječnja 1970. godine, a od toga dana u postupku integracije spajanjem
postalo je samostalna organizacija udruženog rada — pravna osoba


— udružena u Šumsko privredno poduzeće »Slavonska šuma« Vinkovci.
Od donošenja Ustavnih amandmana u 1971. godini pa do danas, radnici
svih dijelova ovog poduzeća počeli su da ih provode, a posebno amandmane
XXI, XXII i XXIII Saveznog Ustava i amandmane VI i VII Ustava SR Hrvatske.


470
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Radnici ŠPP »Slavonska šuma« na zborovima koji su održani u travnju
1972. godine, osnovali su OOUR-a.
U svibnju 1972. godine u Vinkovcima je između OOUR-a potpisan samoupravni
sporazum o ponovnom udruživanju u ŠPP »Slavonska šuma«.


Međutim, kako organiziranje OOUR-a i uređivanje međusobnih odnosa
predstavlja izvanredno značajan zadatak, koji zahtijeva solidne analize i
pripreme, što je još u toku 1972. godine konstatirano, sadašnja unutrašnja
organizacija u »Slavonskoj šumi« predstavlja prelaznu fazu u težnji ka savršenijoj
organizaciji — baziranoj na drugoj fazi ustavnih promjena, dakle
Ustava SFRJ i Ustava SR Hrvatske.


U skladu s tim, preuzeta je i obaveza da se u toku 1973. god. utvrdi prijedlog
nove organizacije, vodeći računa o osiguranju potrajnosti gospodarenja
šumama kao i o relativnoj stabilnosti stvaranja dohotka i sigurnosti zaposlenja
radnika.


Površina Šumskog gospodarstva Slavonski Brod iznosi 24.616 ha. Od
te površine na obraslu otpada 85%, a ostalo (čistine, vodotoci, neplodno,
putevi) 15% uključujući i pašnjake, koji su dobiveni od Skupštine općine.
Šumovitost naše Općine izražena u procentima iznosi 23%.


Šumsko gospodarstvo prostire se na južnim obroncima »Dilj Gore« —
brdski dio, gdje imamo 5 gospodarskih jedinica ili 57%, te u nizinskom dijelu,
uz rijeku Savu i do početka brdskog dijela 6 gospodarskih jedinica ili
43% od ukupne površine. Diljske šume predstavljaju uglavnom suvisle komplekse,
dok šume u nizini manje ili veće enklave unutar poljoprivrednog
zemljišta. Nadmorska visina najniža je 86 metara, a najviša 471 metar. Teren
na kojem se sada nalazimo je 136 metara nadmorske visine.


Drvna masa procjenjena je ma 2,800.000 m3 drvne mase ili 150 m3 na ha,
procjenjena vrijednost drvne mase iznosi oko 78,000.000 dinara.


Godišnji etat je 74.000 m3 brutto drvne mase, od čega na glavni prihod
otpada oko 70%. Godišnji prirast je ustanovljen 79.000 m3.


U održavanje šuma, tj. na pošumljavanju, njezi, zaštiti i uređivanju šuma,
ulagali smo prosječno godišnje 750.000 din, što po jednom ha nizinskih
šuma iznosi oko 40,00 dinara vlastitih sredstava. Godišnje pošumljavamo
126 ha, pretežno sa četinjačama u brdskom dijelu, te listačama u nizinskom
dijelu. Njega mladih sastojina i čišćenje vrši se na površini 576 ha. Posebna
je pažnja u proteklom razdoblju bila posvećena proširenoj biološkoj reprodukciji
— podizanju brzo rastućih vrsta (topole i četinjača) te je na vanšumskim
površinama, uglavnom na ranijim pašnjacima i drugim neplodnim
zemljištima ili manje plodnim površinama, podignuto 1747 ha zasada intenzivnih
vrsta drveta. Ulaganja u ova podizanja ukupno su iznosila 5,200.000
din, odnosno po jednom ha oko 3.000 din direktnih troškova. Vlastita sredstva
u biološke investicije iznose 80%.


Pored bioloških investicija Gospodarstvo je ulagalo i u slijedeće:


— građevinske objekte 1,600.000 din.
— opremu i mehanizaciju 5,300.000 din.
— šumske komunikacije 5,990.000 din.
— otkup zemlje 480.000 din.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 54     <-- 54 -->        PDF

U spomenute investicije godišnje se prosječno ulagalo jedan milion pet
stotina pedeset tisuća dinara. Ovdje smatramo za vrijedno istaći, da su od
uloženih sredstava vlastita 70%. Isto tako, u proteklom razdoblju izgrađeno
je 83 km ceste, koje nisu isključivo šumske, nego većim dijelom služe i za
javni saobraćaj. Otvorenost naših šuma iznosi oko 3,6 km na 1000 ha, što
niti izdaleka ne zadovoljava potrebe.


Svakako da su ulaganja u tehničku opremu imala ogroman značaj, ne
samo na potpunu izmjenu tehnologije proizvodnje, već i na znatno povećanje
produktivnosti.


Rad na sječi je potpuno mehaniziran, dok je privlačenje drvne mase,
većim dijelom mehanizirano i animalna vuča svedena na minimum i to
uglavnom kod prostornog drveta.


Ukupan prihod u 1972. godini ostvaren je 19,500.000 din ili po radniku
sa 59.500 din, što je za 25% ispod republičkog prosjeka, a 21% ispod prosjeka
ŠPP »Slavonska šuma«.


Dohodak je ostvaren sa 11,500.000 din ili po radniku 33.500 din, što je
za 13% niži od republičkog prosjeka, a 15% od prosjeka ŠPP »Slavonska
šuma«.


Amortizacija i fondovi ostvareni su za 4,300.000 din ili po zaposlenom oko


13.000 din, što je za 7% niže od republičkog prosjeka, a 18% od prosjeka
ŠPP »Slavonska šuma«.
Ovi pokazatelji dovoljno uvjerljivo govore, da se trebaju uložiti još veoma
ozbiljni napori da se dohodak po zaposlenom podigne i kroz to osiguraju
bolji životni uvjeti radnika. U prošloj godini ostvaren je prosječan
osobni dohodak po radniku 1.784 din ili za 5% niže od prosjeka ŠPP »Slavonska
šuma«, a 8% viši od prosjeka šumarstva u SR Hrvatskoj. Gospodarstvo
zapošljava u stalnom radnom odnosu 272 radnika od čega su sa VSS 14.
sa srednjom 22 radnika.


Ulaganja, koja je Gospodarstvo vršilo u modernizaciju proizvodnje poboljšanja
uvjeta života i rada radnika u neposrednoj proizvodnji i ulaganja
u njihovo obrazovanje i stručno usavršavanje, imala su veoma značajan uticaj
ne samo na znatan porast pokazatelja kretanja proizvodnje, već je to
bio i veoma značajan faktor za uvođenje i razvoj samoupravnih odnosa u
šumarstvu — grani koja se u mnogo čemu razlikuje od ostalih privrednih
djelatnosti.


Na kraju želim da ovaj plemeniti susret šumskih radnika protekne u drugarskoj
borbi, da pokažete svoje znanje i umješnost u primjeni suvremene
tehnike i na taj način pokažete jedni drugima šta znate i da u ravnopravnoj
i korektnoj utakmici postignete što bolje rezultate.


Svim učesnicima želim ugodan i prijatan boravak u općini Slavonski
Brod.«


Natjecatelje, goste i ostale sudionike natjecanja ispred pokrovitelja pozdravio
je Ivo Borevković dipl. ing., predsjednik Skupštine općine Slavonski
Brod:


472
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 55     <-- 55 -->        PDF

»Drugovi i drugarice, dozvolite da vas u ime radnih i društveno-političkih
organizacija, u ime pokrovitelja Skupštine općine Slavonski Brod i Drvne
industrije »Slavonija« najsrdačnije pozdravim i da vam zaželim ugodan boravak
na »Petnji« i u Slavonskom Brodu. Šumarstvo i drvna industrija imala
je i ima veliki značaj ne samo za privredu ove komune, nego i privredu Republike
i cijele zemlje. Šumarstvo i drvna industrija naše komune upošljava
preko 3500 radnika i ostvaruje oko 20% ukupnog brutto produkta naše Općine.


Iza rata naslijedili smo dosta skromnu materijalnu bazu u šumarstvu,
s obzirom na povećane sječe u ratnom i poratnom periodu. Za proteklih 28
godina uspjelo se iz ovoga »diljskog« šumarstva i dijela šumarstva u nizinskom
području, iskoristiti stvarno maksimalno, ono što prirodne i ljudske
mogućnosti dozvoljavaju da se iskoristi iz jedne privredne grane. Na bazi
tako skromne strukture naših šuma, šumari, radni ljudi i organizatori proizvodnje
u šumarstvu i radni ljudi u drvnoprerađivačkoj industriji i industriji
namještaja ,uspjeli su da maksimalno iskoriste tu vrijednu sirovinu,
to drvo koje iz dana u dan biva sve značajnija vrijednost i iz dana u dan
biva sve vrijednije i traženi je.


U poratnom periodu uvjeti rada u šumarstvu i drvnoj industriji bili su
dosta teški. Počeli smo od bajti, od ručnih žaga od capina i kantajzna, da
bi danas imali udobne smještaje za šumske radnike, dostojne uvjeta za jednog
radnika u socijalističkom društvenom uređenju, potrebnu mehanizaciju
i drugo. Svjedoci smo danas ovdje demostracije rada motornih pila i vještine
šumskih radnika u novom mehaniziranom šumarstvu. Mi u Brodu imamo rekonstruirane,
modernizirane kapacitete u drvno prerađivačkoj industriji, industriji
namještaja i s ponosom možemo reći, da na komuni Slavonski Brod
imamo zaokruženu privrednu djelatnost, od proizvodnje drveta do prerade
isključivši jedino kemijsku preradu drveta. Na bazi takvih kapaciteta i programa
rada naših radnih organizacija u šumarstvu i drvnoj industriji, na
bazi zalaganja radnih ljudi i organizatora proizvodnje, ova komuna u narednom
periodu planira značajne programe, značajne rekonstrukcije, značajne
modernizacije. Istina, drvna industrija po svojoj ulozi i kapacitetima predstavlja
veći značaj, međutim, šmuarstvo u našim uvjetima isto tako dolazi
do punog izražaja. I pored svih tih materijalnih koristi na koje se mi često
orijentiramo i koje često mogu da nas odvedu u stranu, ovo šumarstvo pruža
i druge tzv. »idealne koristi«. Pruža ugođaj radnim ljudima da se mogu odmoriti,
rekreirati, štiti zemljište, štiti prirodu, pruža utočište divljači, služi
obrani zemlje i drugo. Prema tome, šume nemaju samo značaj materijalnog
izvora i bogatstva, nego imaju općedruštveni značaj, kako za ovu komunu
tako i za našu cijelu zajednicu, šumarstvo i drvna industrija u poratnom
periodu izdvajali su znatna sredstva iz svoje akumulacije, da bi ovu zemlju
obnovili, da bi uložili u osnovne kapacitete, koji će ovoj zemlji donijeti bogatstva.
Ulagalo se u modernizaciju i stvarali su se bolji uvjeti za život i rad
radnog čovjeka. Mi smatramo, a isto tako i organizatori proizvodnje i radni
ljudi u šumarstvu i drvnoj industriji, da je došlo vrijeme kad ova zajednica
mora shvatiti da jedan dio iz društvene akumulacije treba da izdvoji
za proširenu reprodukciju u šumarstvu i drvnoj industriji, jer ove grane
obećavaju i daljnji uspon, daljnju povećanu akumulaciju. Na bazi ovoga što
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 56     <-- 56 -->        PDF

danas imamo nemoguće je da stignemo da se mehaniziramo, da stvorimo
uvjete kakvi su i u drugim granama privrede. Pored svega ovoga što sam
do sada rekao, moram istaći da je šumarstvo i drvna industrija bar na našem
području, bilo i značajan izvor kadrova ne samo za rad u proizvodnji u tim
granama, nego i za rad u društvano-političkim organizacijama, počev od običnog
šumskog radnika, od čuvara pa do direktora. Svi su se uključivali u sve
naše društveno-političke akcije kako na selu tako i u gradu. Imali smo snažnu
podršku u svim akcijama počev od referenduma, do izlazaka na izbore, do
provođenja svih akcija na selima i u gradu. Prema tome, s ponosom možemo
konstatirati da se šumarstvo i drvna industrija uključila u sve privredne
i političke tokove naše komune. Moja je želja da se tako nastavi i da će
tim više biti razumijevanja sa strane radnih ljudi i naše komune i šire društvene
zajednice.


Ovo deseto jubilarno takmičenje održava se u povodu proslave Dana
borca 4. srpnja, kada je KPJ povela na ustanak protiv okupatora sve narode
Jugoslavije. Sjetimo se i u ovoj prilici tih slavnih dana, odajmo poštovanje
onima koji su dali svoj život za ovo što imamo. Sjetimo se što smo imali
i usporedimo to sa ovim što imamo. Neka nas dosadašnji rezultati i politika
Saveza komunista Jugoslavije i druga Tita napajaju i vode u još veća dostignuća
za procvat naše Socijalističke domovine.


I da ne dužim, ovo je samo dio smotre dostignuća radnika u šumarstvu
da prezentiraju mehanizaciju i moć vještine, sasvim sigurno da još puno
toga ima, a i puno toga ostaje. Ovo nije samo smotra vještine i dostignuća,
nego je to i prilika da se jedamput u godini nađu ljudi šumarstva, drvne
industrije i organizatori proizvodnje, da se porazgovore, da izmijene mišljenja
i da učvršćuju i razvijaju tradicionalno drugarstvo i kolegijalnost, koja
je uvijek bila značajan faktor i prilog radu u šumarstvu i drvnoj industriji.


Još jedamput vas pozdravljam sve skupa, a posebno takmičare i goste,
sa željom da se u Slavonskom Brodu i u »Petnji« ugodno osjećate i da iz
našega grada i sa »Petnje« ponesete sa sobom najbolje utiske. Hvala.«


Natjecanje je otvorio Mladen Novaković, dipl. ing., predsjednik Komisije
za natjecanje šumskih radnika pri Republičkom vijeću Narodne tehnike
SR Hrvatske.


Sam čin otvaranja obavljen je intonacijom himni i dizanjem zastave. Ta
čast pripala je Mile Mataji, šumskom radniku Šumskog gospodarstva »Hrast«
Vinkovci, prošlogodišnjem pobjedniku.


Na završetku natjecanja ispred Republičkog odbora Sindikata radnika
industrije i rudarstva Hrvatske govorio je Krešo Ilijas, nakon kojeg je predsjednik
Centralnog žirija pročitao rezultate, a Mladen Novaković dipl. ing.,
predsjednik Organizacionog odbora podijelio nagrade. Na kraju, pobjednik


10. natjecanja Drago Ružić radnik ŠG »Hrast« Vinkovci, uz intonaciju himni,
spustio je zastavu čime je označen završetak ovog natjecanja.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Slavonski Brod, 6. do 8. srpnja 1973.
REZULTATI X. NATJECANJA ŠUMSKIH RADNIKA SR HRVATSKE


Ekipni plasman


Plasman Ekipa


ŠG »HRAST
VINKOVCI


SG SLAVONSKI
BROD


SG DELNICE


SG BJELOVAR


SG KARLOVAC


SG OGULIN


SG »J. KOZARAC
« NOVA


GRADIŠKA


SG KOPRIVNICA


SG ZAGREB


SG SLAVONSKA
POŽEGA


SG VARAŽDIN


SG »KRNDIJA«
NAŠICE


1.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
U.
12.
Startni broj
članova


26
31
38
39


23
35
44
47


17
19
48
49


28
32
34
40


22
29
37
43


36
46
51


7
20
30
50


1
33
42
45


12
15
24
55


11
16
18
52


6
9
25
53


21
27
41
54


svi Prezime i ime


Ružić Drago
Filipović Mijo
Lamešić Marko
Vicić Ante


Grgić Marko
Ilić Pavo
Rajkovača Mato
Ilić Marko


Tadejević Ante
Starčević Bogdan
Volf Josip
Voli Anton


Petrlić Tomo
Hodžić Mehmed
Janžek Izidor
Senija Josip


Matovina Stipe
Alić Kemal
Štefanac Vlado
Fetrović Đoko


Knežević Damjan
Milovanović Mirko
Jovetić Đuro


Amikić Milorad
Marinović Ivan
Anikić Nedeljko
Karabašić Imlija


Srbljan Stevo
Krofl Ivan
Šiška Slavko
Jug Valent


Paukovac Pero
Rak Stjepan
Cesarec Milan
Ljevar Ilija


Adam Slavko
Kobzinek Franjo
Kovačević Stjepan
Marković Rade


Posavec Antun
Posavec Franjo
Novak Stjepan
Kušteljega Drago


Vučenović Slobodan
Pavelic Ivica
Habuš Pavo
Vukomanović Mirko


Broj bodova


763
739,5
701
576,5


578,5
660
757,5
706


618
628,5
730
713,5


653
636
695,5
685,5


674
672,5
649,5
612


575,5
603
628,5


480,5


394,
668,5
607


543
580,5
484
595,5


566
545,5
454
572,5


541
506,5
524,5
587,5


515,5
455
524,5
580


537,5
522,5
322
500,5


Ukupno


2.203,5


2.123,5


2.072,0


2.034,0


1.996,0


1.810,0


1.756,0


1.719,0


1.684,0


1.653,0


1.620,0


1.460,05
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 58     <-- 58 -->        PDF

REZULTATI 10. NATJECANJA ŠUMSKIH RADNIKA SR HRVATSKE
Pojedinačni plasman


Plasman Prezime i ime v,rn" Šumsko gospodarstvo


1. Ružić Drago 26 »Hrast« Vinkovci
2. Raj kovača Mato 44 Slavonski Brod
3. Filipović Mijo 31 »Hrast« Vinkovci
4. Volf Josip 48 Delnice
5. Volf Anton 49 Delnice
6. Ilić Marko 47 Slavonski Brod
7. Lamešić Marko 38 »Hrast« Vinkovci
a.
9.
Janžek Izidor
Šenija Josip
34
40
Bjelovar
Bjelovar
10. Petrović Grujo 5 Karlovac


NAGRADE ZA EKIPNI PLASMAN


Za osvojeno I. mjesto EKIPI ŠUMSKOG GOSPODARSTVA »HRAST«
VINKOVCI dodijeljena je prijelazna statua »DRVOSJEČA«, rad akademskog
kipara S. Sikirice; zlatna medalja »DRVOSJEČA« Republičkog vijeća Narodne
tehnike SR Hrvatske i diploma.


Za osvojeno II. mjesto EKIPI ŠUMSKIH RADNIKA Š. GOSPODARSTVA
SLAVONSKI BROD dodijeljena je SREBRNA MEDALJA Republičkog vijeća
Narodne tehnike SR Hrvatske i diploma.


Za osvojeno III. mjesto EKIPI ŠUMSKOG GOSPODARSTVA DELNICE
dodijeljena je BRONČANA MEDALJA Republičkog vijeća Narodne tehnike
SR Hrvatske i diploma.


Svim ekipama dodijeljene su diplome za sudjelovanje na 10. natjecanju
šumskih radnika SR Hrvatske.


NAGRADE ZA POJEDINAČNI PLASMAN


Plasman u pojedinim disciplinama


U svakoj disciplini, za osvojeno I, II. ili III. mjesto dodijeljene su ZLATNA,
SREBRNA ili BRONČANA MEDALJA Republičkog vijeća Narodne tehnike
SR Hrvatske i to:


1. Sječenje sjekirom:
I. GLAVOČEVIĆ IVICA — ŠG »Hrast« Vinkovci, 101 bod — zlatna medalja
II. LAMEŠIĆ MARKO — ŠG »Hrast« Vinkovci, 94 boda — srebrna medalja
III. ALIĆ KEMAL — ŠG Karlovac, 94 boda — brončana medalja


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 59     <-- 59 -->        PDF

2.
Podsijecanje stabla motornom pilom:
I.
ANIKIĆ NEDELJKO — ŠG »Josip Kozarac» Nova Gradiška, 139,5 bodova
— zlatna medalja
II.
RAJKOVACA MATO — ŠG Slavonski Brod, 138,5 bodova — srebrna
medalja
III.
CESAREC MILAN — ŠG Zagreb, 138 bodova (12,6") — brončana medalja
3.
Definitivni prerez stabla motornom pilom:
I.
SMAJLOVIĆ ARIF — ŠG »Hrast« Vinkovci, 110 bodova (27" — 051 Stihl)
— zlatna medalja
II.
RUŽIĆ DRAGO — ŠG »Hrast« Vinkovci, 110 bodova (27" — 051 Stihl) —
srebrna medalja
III.
RAK STJEPAN — ŠG Zagreb, 110 bodova (23" — 070 Stihl) — brončana
medalja
4.
Slaganje prostornog drveta:
I.
JANŽEK IZIDOR — ŠG Bjelovar, 100 bodova — zlatna medalja
II.
KOBZINEK FRANJO — ŠG Slavonska Požega, 99 bodova — srebrna medalja
III.
RUŽIC DRAGO — ŠG »Hrast« Vinkovci, 97 bodova — brončana medalja
5. i 6. Okretanje mača, namještanje lanca i kombinirani prerez motornom
pilom:
I.
RAJKOVACA MATO — ŠG Slavonski Brod, 197 bodova — zlatna medalja
II.
PEJIŠ JOZO — ŠG Slavonski Brod, 194 boda — srebrna medalja
III.
VOLF ANTON — ŠG Delnice, 191 bod (kvaliteta) — brončana medalja
7. Makljanje bukovih celuloznih oblica:
I.
RUŽIĆ DRAGO — ŠG »Hrast« Vinkovci, 100 bodova — zlatna medalja
II.
VOLF JOSIP — ŠG Delnice, 97 bodova (18 cm — 0,57 — 27) — srebrna
medalja
III.
RAJKOVACA MATO — ŠG Slavonski Brod, 97 bodova (18 cm — 0,60 —
27) — brončana medalja
8. Kresanje grana:
I.
ANIKIĆ NEDELJKO — ŠG »J. Kozarac« Nova Gradidška, 54 boda —
zlatna medalja
II.
RAK STJEPAN — ŠG Zagreb, 54 boda — srebrna medalja
III.
SMAJLOVIĆ ARIF — ŠG »Hrast« Vinkovci, 54 boda —brončana medalja


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 60     <-- 60 -->        PDF

NAGRADE ZA UKUPNI POJEDINAČNI PLASMAN


I. MJESTO osvojio je RUŽIC DRAGO, ŠG »Hrast« Vinkovci i time zlatnu
medalju Republičkog vijeća Narodne tehnike SR Hrvatske i diplomu.
Također je izborio i jednu od tri prve nagrade. Izabrao je nagradu — motornu
pilu 051 STIHL, poklon poduzeća »Unikomerc« iz Zagreba.
II. MJESTO osvojio je RAJKOVACA MATO, ŠG Slavonski Brod i time
srebrnu medalju i diplomu. Također je osvojio i jednu od preostale dvije
prve nagrade. Izabrao je nagradu motornu pilu »MC CULLOCH« 10—10 A,
poklon Poslovnog udruženja šumske i drvne industrije »Drvo« iz Rijeke.
III. MJESTO osvojio je FILIPOVIĆ MIJO, ŠG »Hrast« Vinkovci i time
brončanu medalju i diplomu i preostalu od tri prve nagrade i to motornu
prskalicu SOLO tip PORT 423, poklon poduzeća »Poljoopskrba« iz Zagreba.
IV. MJESTO osvojio je VOLF JOSIP, ŠG Delnice i time nagradu: radio-
gramofon »Aiwa«, poklon Predsjedništva Sindikata radnika industrije i rudarstva
— Konferencije radnika šumarstva Hrvatske.
V. MJESTO osvojio je VOLF ANTON, ŠG Delnice i time nagradu komplet
pribor za motornu pilu, poklon firme »Oregon«, Austrija.
VI. MJESTO osvojio je ILIĆ MARKO, ŠG Slavonski Brod i time nagradu:
tranzistorski radio-prijemnik »Sony«, poklon Predsjedninštva Sindikata
radnika industrije i rudarstva — Konferencije radnika šumarstva Hrvatske.
VII. MJESTO osvojio je LAMEŠIC MARKO, ŠG »Hrast« Vinkovci i time
nagradu ležaljku, poklon Drvne industrije »Oriolik« iz Oriovca.
VIII. MJESTO osvojio je JANŽEK IZIDOR, ŠG Bjelovar i time nagradu
tranzistorski radio-prijemnik »Astrad«, poklon Predsjedništva Sindikata radnika
industrije i rudarstva — Konferencije radnika šumarstva Hrvatske.
IX. MJESTO osvojio je ŠENIJA JOSIP, ŠG Bjelovar i time nagradu:
tranzistorski radio-prijemnik »Polaris«, poklon Predsjedništva Sindikata radnika
industrije i rudarstva — Konferencije radnika šumarstva Hrvatske.
X. MJESTO osvojio je PETROVIC GRUJO, ŠG Karlovac i time nagradu
brijači aparat »Braun«, poklon Predsjedništva Sindikata radnika industrije
i rudarstva — Konferencije radnika šumarstva Hrvatske.
POSEBNE NAGRADE POJEDINCIMA


Poduzeće i zastupstvo motornih pila Stihl UNIKOMEC« iz Zagreba dodijelilo
je ručni sat »Stihl« najboljem natjecatelju s najboljim rezultatom
u disciplinama s motornom pilom. Nagrada je uručena RAJKOVACA MATI,
ŠG Slavonski Brod.


Najmlađem natjecatelju, poduzeće »Unikomerc« iz Zagreba, također, je
dodijelilo ručni sat »Stihl«. Najmlađem natjecatelju dodijeljena je i nagrada
Republičke konferencije Saveza omladine Hrvatske — monografija Hrvatske.
Ove su nagrade kao najmlađem dodijeljene GRGIĆ MARKU, članu ekipe
Šumskog gospodarstva Slavonski Brod.


Wirth Milivoj, dipl. ing. šum.


478