DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 3     <-- 3 -->        PDF

ŠUMARSKI LIST


SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA ŠUMARSTVADRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE


STUDENI — PROSINAC


KOMPARATIVNA ISTRAŽIVANJA
O NAJPOVOLJNIJIM RAZMACIMA SADNJE OBIČNOG BORA
(PINUS SILVESTRIS L.) I AMERIČKOG BOROVCA (PINUS
STROBUS L.) U INTENZIVNIM KULTURAMA


Mr ing. STEVO ORLIĆ,


Jugoslavenski institut za četinjače — Jastrebarsko


1. UVOD
Dugi niz godina gusta sadnja u kulturama četinjača bila je opća praksa.
Osnovni razlog za takav način rada bio je »oponašanje prirode«, s ciljem da
se čim prije postigne stvaranje sklopa. Smatralo se da gusta sadnja pozitivno
utječe na visinski prirast i čišćenje debla od grana i dr.


Posljednjih decenija u velikom broju zemalja javlja se tendencija za
povećanjem početnih razmaka sadnje u kulturama četinjača, a glavni razlozi
su: nedostatak dovoljne količine kvalitetnog sadnog materijala, nagli porast
direktnih troškova oko osnivanja intenzivnih kultura, intenzivniji debljinski
prirast.


Problem razmaka (gustoća) zainteresirao je šumare istraživače pred više
od sto godina. Tako su u Njemačkoj prvi egzaktni pokusi osnovani početkom
druge polovice 19. stoljeća (7). Rezultati ovdh pokusa i danans služe za diskusiju
o ovoj problematici. Osvrćući se na problem razmaka, Krame r (7) u
svom radu kaže da su, uzevši u obzir sve faktore, izgleda, povoljniji širi razmaci
sadnje u ekonomskom pogledu i biološkoj stabilnosti sastojine. U vezi
s tim, on za običan bor i običnu smreku preporuča 3.000 do 4.000 biljaka po
ha (za područje sjeverne i srednje Njemačke), dok se na suhim staništima
može ići i ispod tog broja.


U SSSR-u prvi pokusi s različitim početnim razmacima sadnje u kulturama
običnog bora osnovani su već 1879. godine (10). Nakon višekratnih periodičnih
mjerenja pokazalo se da povećanje gustoće konstantno snižava srednji
promjer sastojine i da se veći stupanj gustoće u mladosti pozitivno odražava
na srednju sastojinsku visinu, a iza 50. godine negativno.


Posljednjih decenija u svijetu se vrše opsežna istraživanja u vezi s razmacima
sadnje. Samo da spomenemo neke autore: S. J0rgensen (4), P. A.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 4     <-- 4 -->        PDF

Wardl (16), W. M. Stiell (15), T. E. Russell (11), K. Wentzel (17), 0. Kjersgärd
(6), R. E. Kenneth (5), Sadovničij (12).


Iz njihovih radova, i pored toga što postoje izvjesne razlike, može se izvesti
zaključak da veći početni razmak sadnje (manja gustoća) povoljno utječe
na deblj.inski prirast, a da visina pritom ostaje podjednaka.


Rezultati do kojih se došlo u svijetu za nas su vrlo značajni, mada se
u potpunosti ne mogu aplicirati na naše uvjete.


2. PROBLEMATIKA
Intenzivan rad na osnivanju kultura četinjača, koji je u nas započet pred
više od deset godina, otvorio je čitavi niz problema u vezi s tehnologijom
podizanja i tehnikom uzgoja. U tom kompleksu problema pitanje optimalnih
razmaka sadnje zauzima važno mjesto, jer se izborom razmaka, donekle,
opredjeljujemo za način uzgoja i dužinu ophodnje.


Za razliku od drugih biljnih proizvodnji, proizvodnja drvne mase traje
relativno dug vremenski period, radi čega je značaj životnog prostora svake
jedinke važan za uspjeh iste proizvodnje. Uz povoljan razmak sadnje, i uz
pravilnu i redovnu primjenu drugih uzgojnih mjera, najpotpunije ćemo iskoristiti
potencijalne proizvodne mogućnosti odgovarajuće vrste i staništa.


Koji je najpovoljniji razmak sadnje za običan bor i američki borovac u
intezivnim kulturama u nas? Kako gustoća utječe na razvoj sastojine i prirast,
te na oblik i kvalitet debla? Ova i druga pitanja, vezana uz ovu problematiku,
zahtijevaju sistematska dugoročna istraživanja putem odgovarajućih
terenskih pokusa. Institut u Jastrebarskom započeo je osnivanje takvih pokusa
na području SR Hrvatske. U program istraživanja, koji se financira iz
sredstava Republičkog fonda za naučni rad i Šumskih gospodarstva1), uneseni
su običan bor, obična smreka i američki borovac. To su vrste koje su danas
najčešće u primjeni kod osnivanja intenzivnih kultura.


3. EKSPERIMENTALNI RAD
Problem razmaka kod običnog bora i američkog borovca izučava se putem
pokusa koji su osnovani na tri odvojena lokaliteta u SR Hrvatskoj. Kod
izbora lokaliteta za osnivanje pokusa vodili smo računa o edafskim uvjetima.
Odlučili smo se za tla koja šumarstvu stoje na raspoloženju i danas se mahom
koriste za osnivanje intenzivnih kultura četinjača, a dobrih su mehaničkih
i fizikalnih osobina, sa znatnim proizvodnim mogućnostima.


Pokusi su osnovani prema variaciono-statističkim metodama, po blok sistemu
sa četiri ponavljanja (vidi plan). Primjenjeni su isti razmaci sadnje i
tehnologije osnivanja kod običnog bora i američkog borovca, i to:


Varijanta A . . . . 1,0 X 1,0 m-standrad;
» B . . . . 1,5 X 1,5 m;


C . . . . 2,0 X 2,0 m;
D . . . . 2,5 X 2,5 m;
E . . . . 3,0 X 3,0 m.
*) Šg. Bjelovar, Sg. Karlovac, Sg. Ogulin i Šg. Vinkovci.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 5     <-- 5 -->        PDF

PLAN POKUSA
MJ :1 : 100
VARIJANTA :


X


m


0
m
H A B
0
>


A B


Broj biljaka upokusu-kom
VARIJANTA RAZMAK
m UKUPNO MJERI SE


A i,oo X 1,0 0 5 3 2 1 9 2


B 1,SO X 1,50 A i a 2 O O


C 2,OOX 2,0 0 3 6 O 19 2


D 2,SO X 2,90 3 S 2 1 9 2


E


3,00X3,00 3 3 e 2 O O


SVEUKUPNO: 1 » 9 « 9 7 6
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Razmak 1,0 X 1,0 m, koji se u prošlosti najčešće primjenjivao u praksi,
odredili smo kao standard.


Predmet naših razmatranja u ovom radu su rezultati iz dva pokusa, i to
s običnim borom u Čegljima i američkim borovcem u Zalijama.


3.1 Pokus »Čeglji« — šumarija Jastrebarsko
Vrst drveća: Običan bor


Položaj: Najniži dio prigorskog područja Plješivice, desno od ceste Zagreb—
Karlovac, na hrptu i zapadnoj padini manjeg grebena.


Zemljište: Obronačni pseudoglej na diluvijalnim ilovinama. Zbijeni čegljovitd
horizont pojavljuje se na dubini 45—56 cm. Površina je služila obližnjim
selima za ispašu stoke. Godinu dana prije sadnje izvršena je potpuna obrada
tla.


Osnivanje: Pokus je osnovan u proljeće 1966. godine, sadnicama I/II
klase, starost 2 + 2 godina, provenijencija »Vrhovine«. Biljke su proizvedene
u rasadniku u Rakovici. Sadne jame bušene su traktorskim svrdlom do
dubine od 40 cm.


Mineralna ishrana: Primijenjena je startna gnojidba sa slijedećim gnojivima
i količinama po sadnoj jami: 50 grama amonsulfata, 100 grama patentkalija
i 150 grama superfosfata.


3.2 Pokus »Zalije« — Šumarija Ogulin
Vrst drveća: Američki borovac
Položaj: Vrištinsko-bujadična površina koja se prostire između željezničke
pruge Karlovac—Ogulin i rijeke Mrežnice. Zaravnjen plato ispresijecan
ponikvama i manjim uvalama.


Zemljište: Lesivirana crvenica do 1 m dubine. Na površini pokusne plohe
blokovi vapnenca pojedinačno izbijaju na površinu. Do nedavno je to bio
seoski pašnjak, a sada se još vrši steljarenje (bujad).


Osnivanje: Pokus je osnovan u jesen 1966. godine, sadnicama I/II klase,
starosti 2+ 2 godinan, provenijencija »Varaždin«. Biljke su proizvedene u
rasadniku Velika Gorica. Sadne jame kopane su ručno, dimenzije 40 X 40 X
40 cm.


424
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 7     <-- 7 -->        PDF

s.
-


SI. 1 — Unirnag u radu, brušenje sadnih jama (orig.).


Ur


SI. 2 — Sadnja biljaka (orig.).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Mineralna ishrana: Primijenjena je startna gnojidba sa slijedećim gnojivima
i količinama po sadnoj jami: 50 grama amonsulfata, 100 grama patentkalija
i 150 grama superfosfata.


Od osnivanja u pokusima su redovno vršene mjere njege, fenološka opažanja,
zaštitne mjere i registracija visinskog prirasta. U rujnu 1969. godine
mjerena je totalna visina (h) svih biljaka u mjernoj plohi, zatim dužina (1)
i promjer (d) vršnog izbojka (Ijetorast 1969) koji su poslužili za izračunavanje
njegovog volumena (v = d2 X 1)-


Pokus s običnim borom (3.1) bio je u vrijeme izmjere star četiri godine,
a s američkim borovcem (3.2) tri godine.


4. REZULTATI I DISKUSIJA
Prikupljeni podaci s terena, za totalnu visinu biljaka i volumen vršnog
izbojka, obračunati su odvojeno za svaku vrstu pa se na toj osnovi i prikazuju.
Srednje vrijednosti u apsolutnom iznosu (a) i podaci o izvršenoj analizi
varijance (b) dati su za visinu u tabeli 1, a za volumen izbojka u tabeli 2.


4.1 Visina
Poznato je da je visina stabala pouzdan i precizan pokazatelj za prikazivanje
određenih stanišnih i sastojinskih uvjeta. Upravo iz tog razloga, u
šumarstvu je općenito prihvaćeno bonitiranje sastojina i njihovo međusobno
upoređivanje na bazi visine. Zato smo i mi počeli tražiti eventualne razlike
među primjenjenim varijantama sadnje prvenstveno na toj osnovi.


Ako analiziramo podatke o srednjoj vrijednosti za totalnu visinu biljaka
kod običnog bora, zapažamo da je najveća vrijednost registrirana uz
razmak 2,0 X 2,0 m (C). Vrijednosti uz preostale razmake dolaze ovim redom:
3,0 X 3,0 m (E), 1,0 X 1,0 m (A), 2,5 X 2,5 m (D) i 1,5 X 1,5 m (B).
Ako vrijednost na varijanti »A« (standard) označimo s indeksom 100, onda
je odgovarajuća srednja visina na varijanti »C« bila veća za 7%, a na varijanti
»E« za 1%. Odgovarajuća vrijednost na varijanti »D« je slabija za 2% i na
varijanti »B« za 7%. Ovi podaci nam govore da je razlika između najveće i
najniže vrijednosti 14 poena, računato na bazi standarda. Međutim, moramo
istaći da se iz navedenog niza i relativnih odnosa ne može zapaziti određena
pravilnost. Naime, mišljenja smo da bi srednja visina na varijanti »B« trebala
biti veća od one na varijanti »A«, isto tako da je odgovarajuća vrijednost
na varijanti »D« bolja od one na varijanti »E«. To nije tako ni u jednom
slučaju.


Kod američkog borovca najveća visina registrirana je uz razmak 1,0 X 1,0
m (A), a preostale varijante dolaze ovim redom: 2,5 X 2,5 m (D), 1,5 X 1,5 m
(B), 2,0 X 2,0 m (C) i 3,0 X 3,0 m (E). Razlika između maksimalne i minimalne
vrijednosti iznosi ovdje 21 poen, računato na bazi standarda. I ovdje
izostaje ona pravilnost o kojoj smo govorili kod običnog bora.


Proveli smo i analizu varijance kod obje vrste, ali postojeće razlike nisu
bile signifikantne na nivou od 0,05.


Na iznijetoj osnovi može se izvesti predpostavka da nađene razlike među
varijantama u totalnoj visini biljaka nisu rezultat isključivo primijenjenih
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 9     <-- 9 -->        PDF

razmaka sadnje, već i drugih faktora koji utječu na rast biljaka u prvim godinama
iza sadnje. Razmatrajući sličnu problematiku, J0rgese n (4) nanvodi
nekoliko autora koji nisu našli signifikantnu linearnu korelaciju između
razmaka sadnje i srednje visine u mladim sastojinama.


4.2 Volumen vršnog izbojka
Odmah na početku želimo istaći da se volumen vršnog izbojka pokazao
kao vrlo prikladan pokazatelj za traženje finih razlika među varijantama. To
se može zapaziti ako se analiziraju dobivene vrijednosti u tabeli 2. Naime,
pokazalo se da su razlike među primijenjenim varijantama razmaka mnogo
izrazitije, a odnosi među njima da su nešto drugačiji nego s obzirom na visinu.


Najveći volumen kod običnog bora registriran je uz razmak 2,0 X 2,0 m
(C), kao i kod visine. Preostale varijante dolaze ovim redom: 3,0 X 3,0 m (E),
2,5 X 2,5 m (D), 1,0 X 1,0 m (A) i 1,5 X 1,5 m (B). Razlika između maksimalne
i minimalne vrijednosti iznosi ovdje čak 47 poena, računato na bazi
standarda. U odnosu na standard (A) bolji rezultat registriran je na varijanti
»C« za 43%, na varijanti »E« za 26´% i na varijanti »D« za 12%, a slabiji na
varijanti »B« za 4%. Iz ovog prikaza izlazi da su uz veće razmake sadnje postignuti
bolji rezultati.


Prikazana analiza varijance i F test su pokazali da su nađene razlike statistički
opravdane na nivou od 0,05. Nakon toga proveden je i Duncan test,
i pokazalo se da je razmak 2,0 X 2,0 m povoljniji od razmaka 1,5 X 1,5 m,
1,0 X 1,0 m i 2,5 X 2,5 m, zatim da je razmak 3,0 X 3,0 m povoljniji od razmaka
1,5 X 1,5 m i 1,0 X 1,0 m.


Duncan test 0,05


2 3 4 5


Dozvoljene razlike 12,59 13,09 13,40 13,59
Varijanta B A D E C
Prosjek, volumen izbojka (cm3) 48,64 50,50 57,16 63,98 72,61


Želimo napomenuti da je i ovdje izostala ona pravilnost o kojoj smo govorili
razmatrajući odnose među varijantama s obzirom na visinu. I pored
toga, smatramo da je značajno što se već u četvrtoj godini iza sadnje pokazao
određeni utjecaj primijenjenih razmaka na razvoj biljaka u pokusu. Razlika
nije velika, ali je indikativna.


Ako analiziramo prikazane podatke za američki borovac, zapažamo da
su razlike među varijantama, također, značajne. U odnosu na standard (A)
bolji rezultat registrirali smo na varijanti »D« za 12%, a slabiji na varijanti
»B« za 31%, na varijanti »C« za 31% i na varijanti »E« za 43%. O pravilnosti
među rezultatima pojedinih varijanata ne može se uopće govoriti.


Provedena analiza varijance i F test nisu pokazali signifikantne razlike
među varijantama na nivou od 0,05.


427
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 10     <-- 10 -->        PDF

5. ZAVRŠNA NAPOMENA
Ovdje bismo željeli istaći da je period od četiri odnosno tri godine rela
tivno kratak za izvođenje određenih zaključaka o utjecaju razmaka na rast
i prirast biljaka u pokusu, u skladu s postavljenim ciljevima. 2elja nam je
da upoznamo stručnu javnost da se na tom problemu radi u nas.


Serijom ovih pokusa stvorena je materijalna osnova za daljnja istraživanja
o utjecaju razmaka sadnje kod običnog bora i američkog borovca
u našim uvjetima.


Ova istraživanja će se nastaviti na osnovanim pokusima i proširiti na
lokalitete od interesa i na druge vrste, jer se samo tako može doći do egzaktnih
vlastitih podataka na temelju kojih se mogu tražiti optimalna rješenja
za praksu.


Tabela 1


a) Srednje vrijednosti za totalnu visinu biljaka (cm3)


Varijanta


A B C


Blok


1,0x1,0 1,5x1,5 :2,0x2,0
OBIČAN BOR


I
II
III


Prosjek
Relativni odnos %


I
II
III


Prosjek
Relativni odnos %


b) Analiza varijance


Varijanca


Blok
Varijanta
Greška


Total


Blok
Varijanta
Greška


Total


157,7 153,1 161,5
132,9 121,6 163,0
157,6 141,9 157,2


149,4 138,9 160,6
100 93 107


AMERIČKI BOROVAC
130,0 96,7 104,7
115,9 114,8 98,3
123,4 129,3 111,4
123,1 113,5 104,8
100 92 85


FG SQ S2


OBIČAN BOR
2 542,73 271,37
4 735,28 183,82
8 868,36 108,55


14 2.146,37


AMERIČKI BOROVAC
2 450,87 225,44
4 1.449,81 362,45
8 993,60 124,20


14 2.894,28


D E


2,5 x 2,5 3,0 x 3,0


162,7 148,6
144,1 148,3
133,4 155,6
146,6 150,9


98 101


122,6 78,5
124,4 97,7
117,6 115,8


121,5 97,3
98 79


Frač. F tab.


1,69 3,84


2,92 3,84
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Tabela 2


a) Srednj ; vrijednosti za volumen vršnog izbojka (cm3)


Blok A B
V i r i j a n t
C
a
-
1,0x1,0 1,5x1,5 2,0 x 2,0


OBIČAN BOR


I 57,71 56,96 71,30
II 36,02 33,94 74,76
III 57,76 55,02 71,78


Prosjek 50,50 48,64 72,61


Relativni odnos % 100 96 143


AMERIČKI BOROVAC


I 26,43 9,84 21,44
II 25,45 30,77 17,36
III 31,79 27,72 19,48


Prosjek 27,89 22,78 19,43


Relativni odnos 100 81 69


%


b) Analiza varijance


Varijanca FG SQ S´2


OBIČAN BOR


Blok 2 450,02 225,01
Varijanta 4 1.176,69 294,17
Greška 8 596,33 74,54


Total 14 2.223,04


AMERIČKI BOROVAC


Blok 2 223,84 111,92
Varijanta 4 461,51 115,38
Greška 8 299,59 37,45


Total 14 984,94


D
2,5x2,5


71,57
54,30
45,60


57,16


113


28,66
32,93
32,11


31,23


112


F rač.


3,95


3,08


E
3,0 x 3,0


66,35
58,26
66,32


63,98


126


4,52
17,64
25,56


15,91


57


F tab.


3,84


3,84
ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 12     <-- 12 -->        PDF

LITERATURA:


1. Dittmar, O. — Knap, E. (1965): The choice of Spacing for Pine Plantations,
For. abst. Vol. XXVI.


2.
Gathy , P. (1965): Distance de plantation, Separat.
3.
Horvat , A. (195?): O gustoći sadnje na degradiranom kršu napose alepski bor,
Šum. list.
4.
J0rgensen , S. J. (1967): The Influence of Spacing on the Growth and
Development of Conifers Plantations, International Review of Forestry Research,
Vol. 2.
5.
K e e n e t h, R. E. (1955): Spacing test in a Douglas — Fir Plantation, Forest
Sience Vol. 1.
6.
Kjarsgärd , O. (1965): A Norway Spruce spacing trial, For. abst. Vol. XXVI.
7.
Krame r (1967): Zur Frage c´cs Pflanzverbandes in Nadelholzbeständen, Allge.
Forst Zeit.
8.
K r a u s s, H. H. (1965): Untersuchungen über die Melioration degradierte Sandböden
im Nordstdeutchen Tiefland, Archiv für Forstwesen
9.
Orlić, S. (1968): Prilog pitanju gustoće sadnje biljaka u kulturama četinjača,
Bilten.
10.
R u b c o v, V. I. (1964): Kulturi sosni v lesostepi centralnočernozemnih oblaslcj,
Moskva.
11.
Russell , T. E. (1958): Spacing — Its Role in the Growth of Planted Slash
Pine, Separat.
12.
Sadovničij , F. R. (1964): Effektivnost kultur sosni v zavisimosti ot širini
meždurjadij, Les. Hoz.
13.
S m i r n o v, N. T. (1959): Sostajane kultur sosni v zavisimosti ot razmeščenija
rastenij i gustoti posadki, Les. Žurnal.
14.
Smith , L. F. (1967): Effects of Spacings and Site on the Growth and Yield
of plantedd Slash Pine, Separat.
15.
Stiell , W. M. (1965): Twenty-year Growth of red Pine planted at three
Spacings, Separat.
16.
Wa r dl, P. A. (1967): Spacing in Plantations, Forestr, Vol. XV
17.
Wentzel , K. F. (1967): Close Spacing in Spruce plantations-why dark-rooms,
For, abst. XXVIII.
18.
— Dokumentacija Jugoslavenskog instituta za četinjače, Jastrebarsko


ŠUMARSKI LIST 11-12/1973 str. 13     <-- 13 -->        PDF

Summary


COMPARATIVE INVESTIGATIONS ON OPTIMAL SPACINGS OF SCOTS PINE
(PINUS SILVESTRIS L.) AND EASTERN WHITE PINE
(PINUS STROBUS L.) IN INTENSIVE CULTURES


Opinions in our forestry practice are at variance as to the number of plants
to be planted per unit of area when establishing intensive cultures of conifers.
The concerns especially Scots Pine (Pinus silvestris L.) and Eastern White Pine
(Pinus strobus L.), which arc very frequently used for the establishment of plantings
and have characteristic to develop a strong crown. In connection with
these problems there were established on the territory of the SR Croatia one experiment
with Scots Pine and another with Eastern White Pine. The experiment
with Scots Pine was laid out in the spring of 1966 (on pseudogley) and with Eastern
White Pine in the autumn of 1966 (on lessive terra rossa). In both species the same
spacings were applied, viz.: lxl , 1,5 X 1,5, 2x2 , 2,5 x 2,5 and 3x 3 m. The experiments
were established according to the block system with randomly distributed
variants in four replications.


In the autumn of 1966 — four and three years respectively after the establishment
— the first measurements were taken in the experiments. Measured
were the total height of plants (h), the length (I) and diameter (d) of the terminal
shoot (secondary or »lammas« growth in 1969). On the basis of the length and
diameter the volume of the terminal shoot (v = d2 . 1) was computed.


On the basis of the results obtained for the total height of plants and the
differences among the employed variants, it was shown that the effects of spacings
in the past period were not decisive for the height growth in the experiments
(F-test 0,05). Performed was Duncan test (0,05), and it was shown that a 2 x 2-m
spacing was more suitable than spacings 1,5 x 1,5, lxl , and 2,5 x 2,5 m, and that
a 3 x 3-m spacing is preferable to spacings 1,5 x 1,5 and 1 x 1 m.


Investigations are to be continued.