DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 58     <-- 58 -->        PDF

Broj 9—10.


G a 1 e č i ć, M.: Mehanizirano krčenje
panjeva u plantažama topola i drugih vrsta
drveća specijalnom mašinom MF 1080
sa priključkom »Levacepi-Elletari«, s. 3-9.


T u c o v i ć, A.: Prašume Jugoslavije,
njihov značaj za istraživanja iz oblasti
šumske genetike, naši zadaci i programi
rada, s. 11—23.


M a r i n k o v i ć, P., P e n o, M., P o p o-
v i ć, J.: Gljivične bolesti karanfila (Dianthus
Caryophyllus L.) i njihovo suzbijanje,
s. 25—38.


V u č i j a k, S.: Naučno-istraživački rad
u šumarstvu Bosne i Hercegovine, s. 39—


43.
Simeunović, D.: Sto godina od osnivanja
šumarske škole u Srbiji. Zemljodelsko-
šumarska škola u Požarevcu, s.
45—51.


A n g e 1 o v, K.: Stimulisanje radnika za
ostvarenje uštede materijala u preduzećima
za preradu drveta, s. 53—62.


J o v a n o v i ć, S., K o 1 i ć, B.: Šumarstvo
i šumska privreda Aljaske, s. 63—68.


Broj 11—12:


Velašević, V.: Razmatranja nekih
pitanja projektovanja šumskih vetrozaštitnih
pojaseva, s. 3—17.


P e t r o v i ć, M.: Ogledi zaštite jelovih
trupaca hemijskim sredstvima, s. 19—26.
L u j i ć, R.: Ogledi i naučna ispitivanja
u oblasti šumskih melioracija, s. 27—33.


Jovanović , S.: Prilog preciziranju i
usaglašavanju nekih važmh termina iz oblasti
gajenja šuma, s. 35—40.


P e c o v i ć, M.: Mehanizovan utovar na
području Š. g. Kraljevo, s. 41—55.


J e v t i ć, M.: Prilog poboljšavanju tehnike
prorede četinarskih kultura i prirodnih
sastojina ,s. 54—59.


Popćetović , R.: Celeophora laricella
Hb. — miner ariševih Cetina, s. 60—64.
Jovanović, S., K o 1 i ć, B.: Istorijat
šumarstva Amerike, s. 65—68.
Mlinšek , D.: Svjetski šumarski kongres
u Buenos Airesu, s. 69—71.


B. B.
LES,
24 (1972), br. 1—10.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


Broj 1—2:


M a r i n k o, A.: Lijepljene drvene konstrukcije,
s. 3—4.
Fro n i us, K.: Kako izrađuju prozore
u Švedskoj?, s. 5—7.


F r o n i u s, K.: Struktura i opremljenost
pilana u Švedskoj, s. 7—8.
P e t r i č, Z.: Načela projektiranja u
drvnoj industriji, s. 8—10.


F r o n i u s, K.: Institut za ispitivanje
pokućstva u Stevenage (Industry Research
Association) Vel. Britanija, s. 12—13.


Gros , A.: Obrada podataka, s. 16—19.
Cuderman , M.: Ekonomski aspekti
investiranja, s. 19—20.


F e r 1 a t, B., Dekleva, R.: Kontrola
vlage u proizvodnim pogonima pokućstva
i njen utjecaj na kvalitetu proizvoda, s.
23—24.


Smolej , M.: FinPly — pojam kvalitete,
s. 25—28.


L e n i č, J., Jug, O.: 25 godina Drvnokemijske
industrije Lesonit, Ilirska Bistrica,
s. 29—32.


Ra kuša, F.: Novosti s područja tehnike
lijepljenja, s. 33—34.


***: Prvo centralno mehanizirano stovarište
oblovine u Limbušu kraj Maribora,
s. 35—36.


Hočevar , M.: Sistem poslovanja »Andersen
Corporation« najveće tvornice prozora
u SAD, s. 37—38.


J u n t e s, J.: O tapeciranju namještaja,
s. 41—42.
Tumpej , S.: Naše tržište egzotama u
godini 1971, s. 47—50.


Broj 3—4:


Turk , Z.: Zarasle kvrge (sljepice) —
njihovo nastajanje, prepoznavanje, mjerenje
i važnost, s. 55—60.


Međugorac, K.: Tehnička priprema
rada, s. 61—64.
Kralj , N.: 13. međunarodni sajam pokućstva
u Kolnu, s. 64—66.


Podgoršek , A.: Elektronsko računarski
sistemi za automatsku obradu podataka,
s. 68—73.


Smolej , M.: Kora drva četinjača i otpadna
sulfitna lužina — zanimljiva sirovina
za iverice, s. 75—76.


Hočevar , M.: Sistem poslovanja »Andersen
Corporation« najveće tvornice prozora
u SAD, s. 77—80.


Ra kuša, F.: Spajanje vijcima u industriji
pokućstva, s. 81—83.
Leb, A.: Organizacija Slovenijalesa u
godini 1972, s. 89—90.
Smole, S., Jer man, P.: Termini iz
područja organizacije rada, s. 93—96.


Broj 5—6:


2 u m e r, L.: Drvna industrija Slovenije
u godini 1971, s. 100—107.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 59     <-- 59 -->        PDF

M i h e v c, S.: Istraživanja metodologije
za ocjenu kvalitete površinske obrade konačnih
proizvoda industrije pokućstva, s.
108—109.


B o n a č, T.: Ispitivanje mehaničkih karakteristika
stolica prema propisima
JUS-a, s. 110—111.


Rakuša , F.: Spajanje vijcima u industriji
pokućstva, s. 113—118.


L e n i č, J., C v i t a n i č, Lj.: 25 godina
Drvnokemijske industrije Lesonit, Ilirska
Bistrica, s. 119—122.


Smole, S.: Nova tvornica uredskog namještaja
u »Stolu«, Kamnik, s. 123—125.
K u n č i č, M.: Zaštitni znak — njego


vo značenje i upotreba, s. 127—128.
K r i ž n i č, E.: Kontrola kvalitete, s.
129—130.
Cividini, R., Pristave c, P.: Kontaktno
sušenje drva u vakuumu, s. 131—


134.
Broj 7:


L e n i č, J.: Skupni napori nordijskih
država za bolje korišćenje otpadaka u
šumskoj proizvodnji, s. 152—153.


Međugorac , K.: Elektronski upravljani
strojevi, s. 154—156.


Z u p a n e k, B.: Novi objekt tvornice
pokućstva ALPLES Zelezniki; Tvornica
pločastih elemenata, s. 157—160.


S mol ej, M: Nešto o površinskoj obradi
ploča iz drva, s. 161—162.


Broj 8:


K r i ž n i č, E.: Tehnike kontrole kvalitete,
s. 179—180.
B o n a ć, T.: Napetost listova pila —
neka ključna pitanja i odgovori, s. 181—


182.
Podgoršek , A.: Organizacija automatske
obrade podataka i programiranje
računara (software), s. 184—187.


I v a n k o, Š.: Filozofija rukovođenja —
dio teorije organizacije, s. 188—189.
Rakuša, F.: X. sajam drva u Ljubljani,
s. 190—191.


Broj 9—10:


M i h e v c, S.: O kontroli kvalitete proizvoda
naše drvne industrije, s. 211—213.
Smolej , M.: Sušenje dehumidifikacijom
— novi način sušenja drva, s. 214—


215.
F r o n i u s, K.: Voda nije više neophodan
element manipulacije i transporta na
pilanama, s. 215—218.
Smolej , M.: Nešto o karakteristikama
i upotrebi Ijuštenog furnira četinjača, s.
218—219.
K r i ž n i č, E.: Statistička kontrola kvalitete,
s. 220—222.
Podgoršek , A.: Elektronski računari
u drvnoj industriji Slovenije, s. 223—


224.
I v a n k o, S.: Filozofija rukovođenja —
dio teorije organizacije, s. 225—228.
S v e 11 i č i č, A.: Cijene šumskih i drvnih
sortimenata u SR Njemačkoj, s. 229—


230.
Z u m e r, L.: Novi podaci o izvozu pokućstva
zemalja OECD, s. 231—233.
P r e v c, E.: Drvo u građevinarstvu, s.
234—235.
Presečnik, M., Vindšnurer, D.:
Nova tvornica iverica u Novoj Gorici, s.
236—239. B. B.
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 60     <-- 60 -->        PDF

ŠUMSKA GOSPODARSTVA:
ŠUMARIJE:


TISKANICE — OBRASCI ZA POTREBE ŠUMARSTVA


A) štampano u arcima


NAZIV OBRASCA Oznaka
___^__ _______^__„__ _ __ _^__ _ — broj
Privredna (kontrolna) knjiga — pojedinačni arci:


— bilanca izvršenih sječa — — — — — — — — — — 1
— bilanca kulturnih radova — — — — — — — — — 2
Očevidnih šumskih šteta i krivoloca (arak) — — — — — — — — 1U—a
Očevidnik sječa u privatnim i zadružnim šumama (arak) — — — — 15
Sabirni arak šumskih proizvoda — — — — — — — — — — 36—b
Očevidnik proizvedenih i izdatih sadnica — — — — — — — — 39—b
Materijalna knjiga (pojedinačni arci):
— pošumljavanje i melioracija — — — — — — — — — 33
— šumskih rasadnika — — — — — — — — — — — 39—a
— njege mladika — — — — — — — — — — — — 40
— čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — 41
— zaštite šuma — — — — — — — — — — — — 42
— uređivanja šuma — — — — — — — — — — — 43
— glav. šum. proizvoda (jednodob. šume) — — — — — — 44
— glav. Šum. proizvoda (preborne šume) — — — — — — 44—a
— sporednih šumskih proizvoda — — — — — — — — 45
Knjižica procjene za jednodobne Šume — arak — — — — — — — 62—a
Knjižica procjene za preborne šume — arak — — — — — — — 62—b
Plan sječa — — __ — ___-_„______ Sp—1
Plan sječa po sortimentima u oblom stanju — — — — — — — Sp—2
Plön sporednih proizvoda — — — — — — — — — — — — Pl—sp
Plan pošumljavanja — — — — — — — — — — — — — Poš.
Analiza radova po planu pošumljavanja — — — — — — — — Pl—poš.
Plan radova u šumskim rasadnicima — — — — — — — — — Pl—ra.
Plan njege mladika — — — — — — — — — — — — — Pl—ml.
Plan čišćenja sastojina (guštika) — — — — — — — — — — Pl—čišč.
Plan zaštite šuma — — — — — — — — — — — — — Pl—zš
Plan lovne privrede — — — — — — — — — — — — — Pl—lov.
Plan vlastite režije — — — — — — — — — — — — — Pl—rež.
Plan investicija — — — — — — — — — — — — — — Pl—inv.
Zbirni plan vi. režije glavnih proizvoda — — — — — — — — Pl—zb.
B) Štampano na kartonu (kartotečni listovi)
aKrtotečm list o šumskoj šteti — — — — — — — — — — 10—b
Kartotečni list za glavne šumske proizvode — — — — — — — 36—a
Kartotečni list za sporedne šumske proizvode — — — — — — — 37
C) Štampano u blokovima (perforirani listovi)
Nalog za terensko osoblje 50x2 listova — — — — — — — — — 54
Lugarski izvještaj 50x2 listova — — — — — — — — — — — 54—a
Dnevnik rada 50x2 listova — — — — — — — — — — — — 55
Prodajni popis glav. šum. proizvoda — 100 listova — — — — — — 58
Upiatnica za div. proizvode 50x3 listova — — — — — — — — 53—a
Paševnica 25x3 listova — — — — — — — — — — — — 59—a
Prodajni popis pašarenja — 100 listova — — — — — — — — — 59—b
Premjerbena knjižica za primanje trupaca — 50x3 listova — — — —
Premjerbena knjižica za ogrjev, drvo — 50x3 listova — — — — — 63—c
Popratnice za drvni materijal — 50x4 listova — — — — — — — 64—a
Popis popratnica vagona, prevoza i si.: 100 listova — — — — — — 64—b
Nalog za otpremu — 50x2 listova — — — — — — — — — — 68
Obavijest o otpremi — 100 listova — — — — — — — — — — 69
Specifikacija otpreme — 50x3 listova — — — — — — — — — 69—a


Isporuku tiskanica i knjiga vrši: Savez inženjera i tehničara


šumarstva i drvne industrije


HRVATSKE


telefon: 444-206


Zagreb — Mažuranićev trg 11
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 61     <-- 61 -->        PDF

PROIZVODNJA I PROMET


PROIZVODA


— šumarstva
— drvne industrije
— industrije celuloze i papira
UVOZ: drva i drvnih proizvoda te opreme i pomoćnih materijala za
potrebe citiranih privrednih grana


USLUGE: oprema objekata, organizacija nastupa na sajmovima i


;zložbama projektiranje i instruktaža u proizvodnji i


trgovini, špedicija i transport


EXPI11H|IIVO


ZAGREB — MARULIĆEV TRG 18 — JUGOSLAVIJA


Brzojavi: EXPORTDRVO, ZAGREB — Tel. 444-011 — Teleprinter 213-07
Proizvodne organizacije: Drvno industrijski kombinat »Česma
« — Bjelovar; Drvnoindustrijsko poduzeće — Karlovac; Drvnoindustrijski
kombinat — Novi Vinodol; Drvnoindustrijsko poduzeće — Perušić;
Drvno industrijski kombinat — Ravna Gora; Drvno industrijsko
poduzeće — Turopolje; Drvno industrijski kombinat — Virovitica;
Drvna industrija — Vrbovsko


Komercijalne poslovne jedinice: Izvoz-uvoz — Zagreb;
Tuzemna trgovina — Zagreb; Tuzemna trgovina »Solidarnost« — Rijeka;
Skladišni i lučki transport — Rijeka; Samostalna radna jedinica — Beograd;
Predstavništvo — Vinkovci


EXPORTDRVO U INOZEMSTVU: Poslovne jedinice, Mješovita poduzeća,
Ekskluzivna zastupstva, Predstavništva i Agenti u svim uvozničkim
zemljama!
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 62     <-- 62 -->        PDF

UREDNIŠTVO ŠUMARSKOG LISTA POZIVA NA SURADNJU!


Inženjeri i tehničari,


stručnjaci šumarstva i drvne industrije!


Pozivamo Vas na suradnju:


OBJAVLJUJTE REZULTATE SVOJEGA RADA!


Poželjno je obrađivati izvorne aktualne stručne teme (uspjehe i
propuste) iz brojnih područja i oblasti šumarstva i drvne industrije
u sažeto m obliku, sa nekoliko karakterističnih snimaka, crteža, grafikona,
tabela i si.


Objavljujte rezultate svojih Šumskih gospodarstava, svojih šumarija!


Uredništvo Šumarskog Lista
Zagreb — Mažuranićev trg 11


Inženjeri, tehničari — šumarije!


PRIGODNA PRODAJA STRUČNIH KNJIGA:
Kauders A.: Šumarska bibliografija I (1846—1945) — Zagreb
1947_(str. 270) 10,00 Din.
Kauders A.: Šumarska bibliografija II (1946—1955) — Zagreb
1958 (str. 440) 20,00 Din.
Kompleksna monografija o Kršu (1. Krš Slovenije, 2. Hrvatske.
3. Bosne i Hercegovine, 4. Crne Gore, 5. Jugoslavije
(šumar) — komplet 5 knjiga sa 96 stručnih referata
na 1.400 stranica velikog formata — Split 1957 50,00 Din.
Šafar J.: Uzgajanje šuma — ekonomski i biološki temelji


— Zagreb 1963 (str. 600) 30,00 Din.
Tablice za kubiciranje trupaca na 2 decimale — tvrdi povez,
vel. 14x23 cm 14,00 Din.
Dnevnik
rada — lugarska službena knjiga, tvrdi povez,
250 stranica 12,00 Din.


Narudžbe za tiskanice — obrasce
i stručne knjige prima:


Savez inženjera i tehničara
šumarstva i drvne industrije
HRVATSKE
Zagreb — Mažuranićev trg 11
telefon: 444-206


ŠUMARSKI LIST — glasilo inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske —


Ovaj broj je tiskan uz financijsku pomoć Republičkog fonda za naučni rad SRH — Izdavač:


Savez inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije u Zagrebu — Uprava i uredništvo:


Zagreb, Mažuran´ćev trg 11, telefon br. 444-206 — Račun kod Narodne banke Zagreb 30102-678-6249


Godišnja pretplata na Šumarski list: Tuzemstv o Ustanove i poduzeća 150,00 N. d.


Pojedinci 30,00 N. d., studenti i učenici 7,50 N. d. — Inozemstv o 16 dolara USA —


Tisak : Izdavačko tiskarsko poduzeće »A. G. Matoš«, Samobor