DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1973 str. 56     <-- 56 -->        PDF

NARODNI ŠUMAR,
26 (1972), br. 1—12.


Kazalo članaka, prikaza, stručnih informacija
i izvještaja.


Broj 1—2:


Nedović, V.: Rast i razvoj američkog
borovca u intenzivnoj kulturi — Spomen
na Preslici kod Doboja, s. 3—17.


C u r i ć, R.: Rasprostranjenost i potreba
povećanja učešća smrče u šumama zapadne
Bosne, s. 17—29.


A n g e 1 o v, K.: Analiza unutrašnjeg
transporta u preduzećima za preradu drveta,
s. 29—45.


Terzić , D.: Iskorišćavanje drvnog zelenila
za proizvodnju preparata vitamina
C, s. 45—57.


M i r a 1 e m, A.: Nomenklatura internih
zanimanja u preduzećima šumarstva i
drvne industrije, s. 57—75.


Vučjak , S.: Izvoz proizvoda drvne industrije
i šumarstva u BiH u 1971. g., s.
75—83.


G a š i ć, L.: O potrebi organizovanja
Simpozij uma uzgajivača šuma, s. 83—86.
B i š ć e v i ć, A.: Konferencija OUN —
Čovjek i okolina, s. 86—88.


Broj 3—4:


B e g o v i ć, B.: Osnivanje i razvoj industrije
za preradu drveta na području
Glasinačko-Romanijskog regiona u periodu
Austro-Ugarske uprave, s. 93—109.


Biščević, A.: Šuma kao faktor u odbrani
zemlje, s. 109—121.
P i n t a r i ć, K.: Racionalizacija radova
na njezi šuma, s. 121—127.


K u 1 u š i ć, B.: Uticaj zapremine komada
na radni učinak pri privlačenju drveta
savremenim šumskim traktorima, s.
127—133.


Vučjak , S.: Tehnika mrežnog planiranja
i njena primjena u šumarstvu i preradi
drva, s. 149—155.


Miralem, A.: Metod mjerenja i uporedivanja
kvalifikac´one strukture zaposlenih,
s. 155—159.


S o 1 a j a, J.: Razvojne tendencije drvenih
ploča s posebnim osvrtom na iverice,


s.
159—177.
Ćemalović, M.: Šumarstvu na kršu
posvetit će se veća pažnja, s. 177—181.
Jovković , B.: Primjena ljekovitog
bilja za vegetativno vezivanje kosina na
putevima i prugama, s. 181—187.


Broj 5—7:


Begović , B.: Sedam decenija razvojnog
puta industrije šibica u Bosni i Hercegovini
u svjetlu arhivske grade, s. 203—


217.
P i n t a r i ć, K.: Uzgoj košaračke vrbe,
s. 217—225.
K e c m a n, R.: Drvo u proizvodnji savremenog
građevinskog materijala, s.
225—231.


Ć i v i ć. P.: Uslovi i mogućnosti proizvodnje
u eksploataciji šuma, s. 231—245.


M o m i r o v i ć, B.: Korišćenje dnevnog
kolebanja količine vode u drvetu debla
šumskog drveća za snižavanje proizvodnih
troškova pri iskorišćavanju šuma, s. 245—


249.
S a k o v i ć, S.: Prilog metodici određivanja
optimalnog korišćenja osnovnih
sredstava u šumskoj proizvodnji, s. 249—


257.
K u 1 u š i ć, B.: Izrada normativa i procjena
radnog vremena i učinka kod privlačenja
drveta savremenim šumskim
traktorom, s. 257—267.


K a m i n s k i, E.: Savremen proces u
eksploataciji šuma, s. 267—281.
B e h m e n, A.: Obrada podataka pomoću
kompjutera u »Sipadu«, s. 283—289.


Miralem , A.: Analiza financijskih
sredstava za obrazovanje kadrova u preduzećima
šumarstava i drvne industrije,


s. 293—303.
Broj 8—10:


A 1 i k a 1 f i ć, F.: Iz jednog ogleda s bukvom,
s. 317—329.
H a 1 j e v a c, 5.: Primjena folding sistema
u izradi korpusa, s. 329—337.
Terzić , D.: Primjena drvnog zelenila
kao dodatka stočnoj hrani, s. 337—353.


Hadžidedić, M., C i v i ć, P.: Proizvodni
a i plasman drvne galanterije i sličnih
finalnih proizvoda, s .353—371.


Begović , B.: Sedam decenija razvojnog
puta industrije šibica u Bosni i Hercegovini
u svjetlu arhivske građe, s. 371—


383.
Biščević, A.: Ekološki koncept u zaključcima
konferencije u Stokholmu, s.
383—391.
C u r i ć, R.: Izvođenje i finansiranje
šumsko uzgojnih radova na kršu, s. 391—


403.
K a r a č i ć, D.: Motori s rotacionim klipom,
s. 403—407.
Jovković , B.: Potrebno je mijenjati
gazdovanja u bukovim šumama, s. 407—


413.